UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-05-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-05-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden - Demokratieksperimentariet d. 27. maj 20141. Dagsorden - Demokratieksperimentariet d. 27. maj 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

  1. Drøftelse af arbejdet med nye dialogformer (30 min.)

På byrådets temamøde d. 11. juni skal Demokratieksperimentariet fremlægge status for arbejdet med udvikling af nye dialogformer med lokalfora. Lise Kemp præsenterer hovedpointer fra borgermøderne og projektudvalget drøfter, hvilke budskaber Demokratieksperimentariet har til byrådet på nuværende tidspunkt.

  1. Orientering om deltagelse på Folkemødet på Bornholm (20 min.)

Projektudvalget deltager på Folkemødet på Bornholm d. 12. – 14. juni 2014. HR-konsulent og medlem af Demokratieksperimentariets projektgruppe Sune Røttig orienterer om formålet med deltagelsen og de planlagte aktiviteter.

  1. Orientering om opsamling af læring fra forårets proces med omstillingsgrupper (15 min.) 

På byrådets sommerseminar d. 25. juni skal Demokratieksperimentariet fremlægge sine observationer angående arbejdsprocessen i omstillingsgrupperne henover dette forår. Julie Becher orienterer om proces for opsamling af læring om politikerroller mv. fra omstillingsgrupperne.


Notat om processen er vedhæftet dagsordenen.

  1. Beslutning om forslag til forsøg med borgerbudgettering, efterår 2014 (25 min.) 

Direktør René Junker indstiller, at:

Notat med beskrivelse af forslag til forsøg er vedhæftet dagsordenen.

  1. Orientering fra projektudvalgsmedlemmerne (20 min.)

· Netværksmøde i Næstved d. 23. april – Bjarne Kongsted og Leif Juhl

· Demokrati på Menuen d. 22. maj - Michael Suhr, Bjarne Kongsted, Christina K. Hansen, Søren Harboe Rasmussen og Ole Hansen

· Formanden har ordet

  1. Eventuelt (10 min.)

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-05-2014
Ad pkt. 1
På byrådets vegne fik Demokratieksperimentariet til opgave inden sommerferien 2014 at fremlægge forslag til nye dialogformer med lokalfora som erstatning for de tidligere halvårlige dialogmøder mellem de politiske dialogudvalg og lokalfora. Demokratieksperimentariet er ikke klar med et helstøbt forslag, og det står klart, at der ikke skal findes én model, men at der i stedet skal arbejdes med en vifte af muligheder for at understøtte det lokale initiativ og sikre dialogen mellem lokalfora, politikere og administration.
 
Der har været afholdt to stormøder med lokalfora:
På mødet i Gislinge i april måned blev der arbejdet ud fra spørgsmålene: 1. hvilke emner optager os lokalt? 2. hvilke aktører kan hjælpe os med at få vores ideer gjort til virkelighed?
På mødet i Tølløse i maj måned blev der arbejdet i fire workshops med overskrifterne: a) Dialog om hvad, med hvem, hvorfor og hvordan, b) Dialogmetoder, c) Det lokale initiativ og d) Principper for dialog og borgerinddragelse.
 
De to møder har tydeliggjort, at der er langt flere aktører i spil end byrådspolitikerne, når lokalfora har ideer de gerne vil have ført ud i livet, og at liv i lokalområderne, ansvar for og ejerskab til eget lokalområde og dets udvikling, kræver andet og mere end halvårlige dialogmøder.
 
Der vil i 2014-2015 i tæt samarbejde med lokalfora blive gennemført forskellige forsøg, der kan udfolde mulighederne, fx forsøg med borgerbudgettering, udfvikling af lokale udviklingsplaner, styrkelse af lokalforumkonsulenternes rolle som inspirator og facilitator, tættere samarbejdsrelationer mellem lokalfora og fagområder mv.
 
Ad. pkt. 2.
HR-konsulent Sune Juul Røttig orienterede om formål og aktiviteter på Folkemødet 2014.
 
Ad. pkt. 3
Notatet blev taget til efterretning.
 
Ad. pkt. 4
Indstilling godkendt.
 
Ad. pkt. 5
Udvalgsmedlemmerne orienterede om diverse aktiviteter.
 
Ad. pkt. 6
Emnet: Hvordan skal vi arbejde med Holbæk by? Tages op på møde efter sommerferien.
Der udsendes en mail hurtigst muligt, med info om muligheden for at booke en politiker.
Der tages kontakt til teateret vedr. muligheden for at lave politik-caféer hen over efteråret.
 
 
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3557098e1.pdf
3557103e2.pdf

Bilag

Proces for opsamling af læring om omstillingsgrupper
Forslag til forsøg med borgerbudgettering - LUPmidler efterår 2014 - notat 23.05.2014