UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-04-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-04-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Møde i Demokratieksperimentariet 22. april 20141. Møde i Demokratieksperimentariet 22. april 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling

 

Dagsorden

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

1. Drøftelse af borgermødet om nye dialogformer i Gislinge d. 3. april (35 min.)

Projektudvalgets drøftelse skal udmunde i en række opmærksomhedspunkter og refleksioner, som kan anvendes, når projektudvalg og lokalfora den 6. maj skal arbejde videre med udvikling af nye dialogformer.

 

Med afsæt i Demokratieksperimentariets ambition om at understøtte det lokale initiativ har projektudvalget til opgave at finde dialogformer:

På borgermødet i Gislinge d. 3. april var der sat fokus på den første pind. Med udgangspunkt i de opgaver og aktiviteter, som optager lokalfora, drøftede man hvilke aktører det er særligt relevant at involvere, for at realisere ideen.

 

Projektudvalget skal på baggrund af egne indtryk fra mødet og opsamlingen drøfte:

To bilag med opsamling fra borgermødet er vedhæftet dagsordenen.

 

2. Drøftelse af opgaven ’Borgerbudgettering med Lokalområdernes Udviklingspulje’ (35 min.)

 

Projektudvalgets indledende drøftelse skal give indsigt i emnet og skabe rammerne for, at projektgruppen efterfølgende kan udarbejde et oplæg til forsøg med borgerbudgettering i efteråret 2014.

 

Med afsæt i Demokratieksperimentariets ambition om at understøtte det lokale initiativ er halvdelen af Lokalområdernes Udviklingspulje (200.000 kr.) reserveret til gennemførelse af forsøg med borgerbudgettering i efteråret 2014.

 

Lokalforumkonsulenterne Ditte Galsgård og Anders Lauritsen fortæller om ideen bag borgerbudgettering og andre organisationers og landes forskellige måder at gøre det på. Herefter tages fat på drøftelse af det konkrete Holbæk Kommune-forsøg med borgerbudgettering for Lokalområdernes Udviklingspulje i efteråret 2014. Drøftelsen udmunder i en række tilkendegivelser fra projektudvalget, som anvendes til udarbejdelse af et oplæg til forsøg med borgerbudgettering.

 

Bilag om borgerbudgettering er vedhæftet dagsordenen.

 

3. Orientering om netværksmøde i Næstved d. 23. april (20 min.)

 

Orienteringen giver projektudvalget viden om dialogmodellens forhistorie og om lokaldemokratiarbejdet i dag, som Demokratieksperimentariet bygger ovenpå. Desuden introduceres temaerne for netværksmødet i Næstved Kommune kort.

 

Næstved Kommune har nedsat et projektudvalg, der skal udarbejde en ny model for samarbejde mellem lokalråd og kommune. Næstved Kommune har inviteret Holbæk Kommune og en række andre kommuner til netværksmøde den 23. april for at udveksle erfaringer og give hinanden gensidig inspiration til arbejdet med udvikling af lokaldemokratiet.

Den 1. april holdt Lise Kemp oplæg for Næstved Kommunes projektudvalg, hvor Demokratieksperimentariet og dets forhistorie blev fremlagt. Som forberedelse til Ole Hansens og Leif Juhls deltagelse i netværksmødet opsummeres hvad Næstved Kommunes politikere fik fortalt om Demokratieksperimentariet og Holbæk Kommunes arbejde med lokaldemokrati.

 

Bilag med præsentation af Demokratieksperimentariet og dets forhistorie samt program for netværksmødet i Næstved er vedhæftet dagsordenen.

 

4. Orientering fra øvrige aktiviteter i Demokratieksperimentariet (20 min.)

 

Orienteringen fra de projektudvalgsmedlemmer, der er involveret i planlægning af aktiviteter, holder resten af projektudvalget opdateret om fremdrift, overvejelser og opmærksomhedspunkter.

 

De involverede politikere orienterer om:

5. Eventuelt (10 min.)

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 22-04-2014
 
Ad. punkt 1 - Drøftelse af borgermødet om nye dialogformer i Gislinge d. 3. april
Der kom mange gode input med hjem fra mødet i Gislinge, og det skal vi bygge videre på når næste møde afholdes. Projektudvalget ønsker at udvide deltagerkredsen på andet møde, så vi får flere interessenter i tale og flere ideer i spil. Kun lokalforas kontaktpersoner er adviseret om mødedatoen og det er nødvendigt med mere tid for at få fat i andre lokale aktører. Derfor flyttes mødet fra d. 6. maj til d. 20. maj.
 
På borgermødet i Gislinge d. 3. april var der fokus på hvilke emner, der interesserer lokalfora. Med udgangspunkt heri, drøftede man hvilke aktører det er særligt relevant at involvere.
 
På andet møde sættes der fokus på samspillet mellem lokalfora og kommunen: hvornår er dialog med politikerne relevant? Hvornår er dialog med administrationen relevant? Hvordan kan kommunen understøtte lokalforas samarbejde med andre aktører?
 
Ad. punkt 2 - Drøftelse af opgaven ’Borgerbudgettering med Lokalområdernes Udviklingspulje’
Projektudvalget besluttede at bede projektgruppen om at udarbejde nogle forskellige modeller/muligheder for efterårets borgerbudgettering, som projektudvalget kan tage stilling til på et udvalgsmøde før sommerferien.
 
Ad. punkt 3 - Orientering om netværksmøde i Næstved d. 23. april
Lise Kemp orienterede om forhistorien til Holbæk Kommunes dialogmodel og hvad vi har i dag. Desuden blev emnerne for netværksmødet i Næstved ridset op.
 
Ad. punkt 4 - Orientering fra øvrige aktiviteter i Demokratieksperimentariet
Udsættes til næste møde.
 
Ad. punkt 5 - Eventuelt
Søren Harboe Rasmussen foreslog, at de 200.000 kr fra Lokalområdernes Udviklingspulje anvendes til at etablere info-skærme i alle lokalområder jf. projekt i Mørkøv.

Referat
Sagsfremstilling

3507968e1.pdf
3507976e2.pdf
3507991e3.pdf
3508007e4.pdf
3508034e5.pdf

Bilag

Bilag 1 Opsamling - overordnet - Møde i Gislinge 3
Bilag 2 Opsamling - borddrøftelser - Møde i Gislinge 3. april
Bilag 3 Notat om borgerbudgettering
Bilag 4 Præsentation om Demokratieksperimentariet og dets forhistorie
Bilag 5 Invitation til netværksmøde i Næstved 23. april