UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

19-03-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2014 17:00:00


PUNKTER

1. Demokratieksperimentariet1. Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalg for Demokratieksperimentariet

 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Dagsorden

 
 1. Dialog med lokalfora – hvad ved vi? (1 time)


  Erfaringer, udfordringer og muligheder


  Proces for udvikling af nye dialogformer


  Drøftelse af politikerrollen i workshops  Ruth Poulsen, Lone Nørgaard Larsen og Anders Lauritsen fra projektgruppen deltager. Bilag med slides vedhæftet dagsordenen.

 2. Nyt fra projektudvalgsmedlemmerne om aktiviteter (40 min)


  - Omstillingsgrupper


  - CityLAB


  - Møde i Tølløse

 3. Status på øvrige aktiviteter (5 min)


  - Demokrati på menuen


  - Folkemøde


  - Kommunikationsplan

 4. Sparring og gensidig inspiration til arbejdet i et projektudvalg (5 min)


  Næstved Kommune har henvendt sig om muligheden for at inspirere hinanden i projektudvalgene. Demokratieksperimentariets politikere inviteres til minikonference d. 23. april med deltagelse af politikere fra Næstved, Vordingborg, Fåborg-Midtfyn, Odsherred og Vordingborg kommuner.

 5. Eventuelt (10 min)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 19-03-2014
 
Ad. punkt 1 – Nye dialogformer med lokalfora
Lokalforumkonsulenterne fremlagde historik og status med afsæt i den præsentation, der var sendt med som bilag. Fremlæggelsen kom blandt andet rundt om de opgaver, som lokalforumkonsulenterne løfter. Desuden blev processen for forårets samarbejde med lokalfora om udvikling af nye dialogformer fremlagt og godkendt af projektudvalget. Der afholdes to møder henover foråret:
På byrådets temamøde d. 11. juni fremlægger projektudvalget viften af dialogformer for det øvrige byråd.
 
Ad. punkt 2 - Nyt fra udvalgsmedlemmerne
 
Omstillingsgrupper:
De første møder i omstillingsgrupperne var positive. Der var stort engagement hos de inviterede. Det blev tydeligt, at politikerne skal være opmærksomme på ikke at fylde for meget i debatten. Der skal være plads til ’hverdagseksperternes’ synspunkter. Det er en udfordring at få alle på banen i de store grupper, så det er nødvendigt at man formulerer sig kort og ikke gentager hvad andre har sagt. Målet er den økonomiske bundlinje men også at få nye, spændende ideer på banen.
 
Vi bør arbejde med begrebet værdisættelse, da det tydeliggør, at gruppen skal skabe værdi – ikke kun for sig selv, men for andre af kommunens borgere.
 
Opmærksomhed på at pauserne er vigtige. Det er her den frie debat blomstrer, og de gode ideer fødes. Mødeledelsen er vigtig på disse møder, og variation i mødeformen bør indtænkes. Desuden er det nødvendigt med bedre tid, når vi arbejder med så store grupper.
 
CityLab:
Den 13.-14. marts var 6-8 unge fra Holbæk til CityLAB-workshop i Vejle. Michael Suhr deltog fra Demokratieksperimentariet. Det handlede om inddragelse af unge i udformning af byrum og det var en rigtig god oplevelse, hvor de unge viste stor kreativitet og engagement. På byrådets temamøde i juni fremlægger de unge deres produkt, og deres tanker om hvordan andre unge i Holbæk Kommune, kan engageres i at arbejde med byrum, der hvor de hører til.
 
Vi skal have opmærksomhed på, at der skal komme noget konkret ud af dette – at ideen føres ud i livet. Projektgruppen arbejder videre med, hvordan der samles op på læring i forhold til både skoleområdet, byplanlægning og det demokratiske perspektiv, samt hvordan de unges arbejde kan realiseres fx gennem et forsøgsområde, hvor der skabes et udendørs læringsområde.
 
Nordvestkilen på Nørrebro er et spændende sted, hvor borgerne har været meget involveret i selv at skabe det det grønne aktivitetsområde midt i byen. Det bør overvejes om projektudvalget skal besøge Nordvestkilen på inspirationsturen til efteråret.
 
Borgermøde i Tølløse:
D. 11. marts afholdt en ejendomsmægler i Tølløse et borgermøde med middag for alle iderige borgere. Tre politikere fra Demokratieksperimentariet deltog (Ole Hansen, Leif Juhl og Søren Harboe Rasmussen). Det var et godt møde, som mundede ud i en ide om at etablere Foreningen Tølløse, som skal arbejde med, hvad man som borger selv kan gøre for byen. Det var tankevækkende hvor få af deltagerne, der kendte til lokalforum og de muligheder for dialog med kommunen, som der findes herigennem. Nu er der lagt grund for et bredt, lokalt samarbejde – også med lokalforum – om at gøre en forskel i egen by. Det bliver spændende at følge, om dette er en ny demokratiform, som virker.
 
Ad. punkt 3 - Status på øvrige aktiviteter
 
Demokrati på menuen:
Ca. 35 personer inviteres til middag, der formentlig kommer til at finde sted på kunsthøjskolen. Det bliver kl. 18-22 en torsdag aften. Man placeres ved 8-mands borde med en opgave til hver ret. Der rokeres inden desserten. Politikerne er tovholdere ved bordene. Næste step: Invitationen bliver sendt ud. Det bliver bl.a. synligt, hvorfor vi inviterer netop dig, hvad der skal tales om osv.
 
Folkemøde på Bornholm:
Den 25. marts afholdes planlægningsmøde om Folkemødet på Bornholm.
 
Kommunikation af Demokratieksperimentariet:
Den 26. marts afholdes møde med kommunikationschefen om kommunikation af Demokratieksperimentariet. På dagsordenen er bl.a. mulighed for at etablere en forslagskasse på hjemmesiden og mulighed for vidensdeling lokalområderne imellem på nettet.
 
Ad. punkt 4 - Invitation fra Næstved Kommune til gensidig inspiration
Næstved Kommune har inviteret en række kommuner, som alle har nedsat projektudvalg, som skal arbejde med lokaldemokrati, til et møde d. 23. april. Formålet er at inspirere hinanden på politiker-niveau til, hvordan man i et projektudvalg kan arbejde med lokaldemokrati, innovation og samskabelse med borgerne. Ole Hansen, Leif Juhl og måske Rasmus Brandstrup Larsen deltager.
 
Eventuelt
 

Referat
Sagsfremstilling

3464495e1.pptx

Bilag

Slides - nye dialogformer - bilag