UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-02-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-02-2014 17:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. februar 2014
9. Temadrøftelse om udviklingen af dagcentre og aktive centre for ældre
10. Læs og forstå økonomi - en orientering til Udvalget
11. Godkendelse af fordeling af sundhedspulje
12. Orientering om Ung & Rus projekt i samarbejde med ungdomsuddannelserne samt Kalundborg og Odsherred kommuner
13. Godkende budget 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej
14. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri
15. Orientering om egenbetaling for ferieledsagelse
16. Godkendelse af temadrøftelser i Udvalget for Voksne
17. Gensidige orienteringer til mødet den 24. februar 20148. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. februar 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling9. Temadrøftelse om udviklingen af dagcentre og aktive centre for ældre

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter den videre udvikling af dagcentre og aktive centre for ældre

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Voksne besluttede på mødet i april 2013, at fastholde beslutningen om at reducere aktivitetscentrene fra syv til fire og fremadrettet kalde dem for dagcentre.

 

Udvalget godkendte endvidere, at der blev arbejdet videre med større målrettethed i de visiterede tilbud til den enkelte borger med særligt fokus på tilbud til de svageste borgere. Ændringen fra syv centre til fire samt justering af træningstilbud både i indhold og målgruppe betyder, at nogle borgere har fået ændret i deres tilbud pr.1. februar i forhold til, hvor og hvordan tilbuddet gives.

 

Indtil de nye plejecentre står færdige, vil de fire dagcentre være midlertidigt placeret på fire lokale centre, som samtidig også fungerer som aktive centre. Når de nye plejecentre er klar, vil dagcentrene blive placeret der, og vil fungere som dagcenter både for visiterede borgere fra eget hjem, samt for beboere på plejecentret.

 

Udvalget godkendte herudover på mødet i april 2013, at der arbejdes videre med at skabe flere tilbud om åbne aktiviteter ved frivillige på de 13 lokale centre - fremadrettet kaldt aktive centre. Det blev endvidere besluttet, at der skal arbejdes mod at give medarbejderstøtte på syv af de i alt 13 aktive centre.

 

I løbet af januar 2014 har der været afholdt dialogmøder med alle brugerråd om deres ønsker til samarbejdet på de aktive centre.

 

Brugerrådenes ønsker og forslag til samarbejdet indeholder bl.a.:

 

På baggrund af møder med brugerrådene og den mulighed, der er givet ved budgetaftalen med tilførsel af ekstra midler, foreslås det, at der arbejdes videre med, at:

 

På udvalgets møde vil der blive givet en yderligere orientering. Leder for træning og forebyggelse Anne Juel Rasmussen deltager på mødet.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Ældrerådet behandlede udviklingen på aktivitetsområdet på deres møde den 7. februar og fik forelagt ovenstående forslag til anvendelse af de ekstra midler. Ældrerådet anbefalede, at der arbejdes videre med forslagene.

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Udvalget drøftede den videre udvikling af dagcentre og aktive centre for ældre.
 
Det blev godkendt at arbejde videre med følgende:
 
•           Varieret medarbejderstøtte på flere aktive centre
•           Åbning af cafeer på alle aktive centre
 
•           Udvikle centrenes indretning
•           Pulje til at søge til blandede aktiviteter for brugerrådene
 

Referat
Sagsfremstilling10. Læs og forstå økonomi - en orientering til Udvalget

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalgets orientering om generelle økonomiske sammenhænge, som opfølgning på temamødet den 19. februar om teknikken bag budgettet, bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som opfølgning på temamødet den 19. februar orienterer økonomichef Claus Strandmark om, hvordan den kommunale økonomi hænger sammen.

 
 

Han vil igen have fokus på de mere generelle sider af den kommunale økonomi:

Der lægges op til at udvalgets medlemmer via spørgsmål og refleksioner er med til at sætte dagsordenen og dermed selv bestemmer, hvilke økonomiske forhold, der skal have mest fokus.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Orientering om generelle økonomiske sammenhænge, som opfølgning på temamødet den 19. februar om teknikken bag budgettet, blev taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling11. Godkendelse af fordeling af sundhedspulje

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. fordelingen af den afsatte sundhedspulje til understøttelse af sundhedspolitikkens udviklingsplan bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog kommunens sundhedspolitik ”Når sundheden skal frem” på mødet i november 2013. Samtidig vedtog byrådet i budget 2014, at der blev afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til understøttelse af den nye sundhedspolitik. Puljen blev finansieret af nye midler fra økonomiaftalen for 2014, der blev afsat for at udvikle kommunernes arbejde på sundhedsområdet og understøtte det nære sundhedsvæsen.

 
 

Det forudsættes, at puljen anvendes til at understøtte den nye sundhedspolitik ved at løbe nye ting i gang, etablere pilotprojekter og ikke mindst medvirke til at udvikle effektmål og evidens i sundhedsarbejdet. Arbejdet tilrettelægges i tråd med politikkens overordnede mål:

 
 

Der er etableret et tværgående sundhedsforum med ledelsesrepræsentanter fra alle relevante områder. Sundhedsforum er ansvarlig for at lave en udviklingsplan, der beskriver de konkrete mål for indsatser, der skal sættes i gang for at understøtte sundhedspolitikken.

 

Udviklingsplanen vil blive forelagt udvalget i maj 2014.

 

Sundhedsforum har etableret tre arbejdsgrupper, der arbejder med hver af de tre målgrupper fra sundhedspolitikken:

 
 

De tre arbejdsgrupper tager afsæt i sundhedspolitikkens tre udviklingsområder:

 
 
 

Nedenfor fremlægges forslag til en overordnet opdeling af midlerne, som i arbejdet med udviklingsplanen, vil blive yderligere konkretiseret.

 

Mio. kr.

2014

2015

Målgruppe 1: Børn og unge

Børneovervægt - Ph.d projekt med sygehus (delårsvirkning i 2014), Pilotprojekter sundhedsstrategier i børne- og skoledistrikter.

0,8

1,6

Målgruppe 2: Risikogrupper

Boligsociale områder, sundhedsprofil, fælleskabsagenter, sundhedsambasadører, indsatser for mistrivsel, tidlig opsporing alkoholoverforbrug.

0,7

1,1

Målgruppe 3: Syge og svækkede

Fortsat udvikling akuttilbud ældreomr. (kun i 2014), Uhensigtsmæssige indlæggelser og rehabilitering kronisk sygdom.

1,2

0,5

På tværs af målgrupper

Sundhedsformidling, forebyggelsespakker på grundniveau, ad hoc understøttelse af tværgående sundhedstiltag.

1,0

0,5

I alt

3,7

3,7

 
 

Endvidere vil puljen blive tænkt ind i yderligere fundraising og deltagelse i projekter, som kræver medfinansiering.

 

Et eksempel på medfinansiering er planerne om at tænke sundhedsområdet ind i det boligsociale arbejde.  

Der bliver arbejdet på en boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret i Holbæk. Den skal blandt andet støttes af midler fra Landsbyggefonden. For at få midler fra denne fond, kræver det, at kommunen selv sætter penge i projektet (kommunal medfinansiering). Det kan blandt andet gøres ved, at noget af sundhedspuljen bruges til dette projekt.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Fordelingen af den afsatte sundhedspulje til understøttelse af sundhedspolitikkens udviklingsplan blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling12. Orientering om Ung & Rus projekt i samarbejde med ungdomsuddannelserne samt Kalundborg og Odsherred kommuner

Sagsgang og sagstype

 

Udvalg for Voksne, Udvalget for Børn

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har siden 2012 deltaget i projektet Ung & Rus, som er finansieret med 3,1 mio. kr. af satspuljemidler under Sundhedsstyrelsen.

 

Projektets formål er, at mindske unges forbrug af rusmidler og understøtte, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet skal også udvikle metoder til arbejdet med unge og rusmidler. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende indgå i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Ung & Rus er etableret i samarbejde mellem:

 

Projektledelsen er forankret i Holbæk Kommunes Sundhedsafdeling. I projektet indgår kommunernes misbrugscentrer og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Projektet har foreløbig opnået:

 

Den fælles rusmiddelstrategi er både en fælles tilgang til de unge på skolerne, og samtidig en beskrivelse af kommunernes forpligtigelse i samarbejde med skolerne om forebyggelse af rusmidler.

 

Erfaringerne fra projektet er bl.a.:

Projektleder Helle Oldrup Jensen vil på mødet orientere om projektet og projektets perspektiver.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3407056e1.pdf

Bilag

Fælles rusmiddelstrategi


13. Godkende budget 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Budgettet for 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Sjælland har indbragt en tvist med afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej om budgettet for 2014 og anmoder byrådet om, at godkende budgettet.

 

Det udarbejdede budget for 2014 medfører en stigning i huslejen på 17,8 %. Fra 4.753 kr. pr. måned til 5.599 kr. pr. måned.

 

Stigningen skyldes, at årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er budgetteret med en stigning på 110.000 kr. fra 180.000 kr. i 2013 til 290.000 kr. i 2014.

 

Den ekstraordinære store forhøjelse af henlæggelserne skyldes, at afdelingen har et stort efterslæb med hensyn til genopretning af boligerne. Afdelingens opsamlede henlæggelser udgjorde ultimo 2013 ca. 372.600 kr. (regnskabet for 2013 endnu ikke afsluttet). For at kunne dække de nødvendige vedligeholdelsesarbejder er det nødvendigt at øge henlæggelsen.


Afdelingen består af 12 fritliggende familieboliger på 73 m2. Boligerne er opført i henholdsvis 1945 og 1949.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgettvisten har været i høring i afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser stiger med 35.000 kr. i stedet for den budgetterede stigning på 110.000 kr. således, at henlæggelserne i 2014 bliver 205.000 kr.

 

Afdelingsbestyrelsens høringssvar vedlægges.

 

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af det fremsendte budget.

 

Tilsynets begrundelse for godkendelse af budgettet med stigning på 110.000 kr. til henlæggelser

 

En boligafdelings henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal være tilstrækkelige til at dække de planlagte arbejder. Såfremt henlæggelserne ikke er tilstrækkelige, skal merudgiften medtages som en udgift i resultatopgørelsen, hvilket vil betyde underskud i årsregnskabet. Underskud som skal afvikles over tre år.

 

De budgetterede henlæggelser kan alene dække de mindre og mest nødvendige vedligeholdelsesudgifter som fremgår af anvendelsesbudgettet. Det vil være nødvendigt at fremskaffe anden kapital til finansiering af påkrævede vedligeholdelsesudgifter.

 

Det er de vedligeholdelsesomkostninger som er mærket med AK- i anvendelsesbudgettet som kræver anden kapital.

 

Budgettet for 2014 med anvendelsesbudget vedlægges.

 

Lovgrundlag – link

 

Almenboliglovens § 42

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Budgettet for 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej anbefales godkendt af et flertal (Pernille Kruse, Jørgen Jensen, Finn Nielsen og Willy Lisby).
 
Leif Juhl anbefaler at følge afdelingsbestyrelsen indstilling, at henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser stiger med 35.000 kr. i stedet for den budgetterede stigning på 110.000 kr. således, at henlæggelserne i 2014 bliver 205.000 kr.
 

Sagsfremstilling
Referat

3385175e2.pdf
3385188e3.pdf

Bilag

Partshøring - svar fra afdelingsbestyrelsen
Budget 2014 for Svinget 2-12 og Isefjordsvej 11-16


14. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen fører tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri. Byrådet kan delegere opgaver til administrationen for de områder, hvor kommunen ikke forpligtes økonomisk.

 

Tilsynet omfatter alle almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt alle selvejende ældreboliger opført efter tidligere lovgivning.

 

Tilsynspligten indebærer, at byrådet skal godkende en del dispositioner af rutinemæssig karakter. Sagsgangen kan i disse tilfælde forenkles gennem en generel bemyndigelse til administrationen.

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen for følgende opgaver:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Delegationen har ingen økonomiske konsekvenser.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Konverteringsbekendtgørelsen.

Almenboligloven.

Driftsbekendtgørelsen.

Kollektivboligbekendtgørelsen.

Støttebekendtgørelsen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Det anbefales, at der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen som foreslået.
 
 

Referat
Sagsfremstilling15. Orientering om egenbetaling for ferieledsagelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Beboere på kommunens bosteder kan have behov for og interesse i at have personale fra institutionen med på ferie udover, hvad der måtte blive arrangeret af bostedet som led i det gældende serviceniveau.

 

Holbæk Kommunes serviceniveau er fastlagt ud fra, at der ikke ydes støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af hjælperes udgifter ved afholdelse af ferie. Serviceniveauet har været politisk behandlet i forbindelse med behandling af administrationsgrundlag for

 
 

Tidligere har beboerne selv kunne afholde udgiften til de kommunale medarbejderes deltagelse i den private ferie.

 

Socialministeriet har kommunikeret til enkelte kommuner, at den praksis ikke længere kan følges. KL har sendt en administrativ information ud om borgeres betaling for ledsagelse den 13. januar 2014, hvoraf det også fremgår, at der ikke er krav om, at kommuner skal tilbyde ledsagelse på ferie.

 

Borgere, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har fået bevilget ledsagerordning kan opspare op til 90 timer over 6 måneder, der kan bruges til eksempelvis ferieafholdelse.

 

Spørgsmålet har givet anledning til pressedækning i form af radiodækning blandt andet i DR. Herudover har Holbæk Kommunes byråd modtaget en henvendelse om spørgsmålet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Handicaprådet blev orienteret om spørgsmålet om egenbetaling for ferieledsagelse på mødet den 4. februar 2014. Handicaprådet tog orientering til efterretning og indstillede, at Udvalget for Voksne drøfter sagen på ny.

 

Lovgrundlag – link

 

Kommunen kan yde socialpsykiatrisk støtte til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte efter Servicelovens § 85.

 

Kommunen kan yde støtte til Borgerstyret Personlig Assistance til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det sker efter Servicelovens § 96.

 

Kommunen kan yde støtte til ledsagerordning til borgere, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 97.

 

Kommunen kan yde hjælp til merudgifter til daglig livsførelse til borgere med varig nedsat funktionsevne efter Servicelovens § 100.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3396591e4.pdf
3394940e5.doc

Bilag

Henvendelse om ledsagselse.pdf
Besvarelse af henvendelse om ledsagelse på ferie


16. Godkendelse af temadrøftelser i Udvalget for Voksne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til temadrøftelser og besøg for Udvalget for Voksne bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med arbejdet i Udvalget for Voksne har administrationen følgende forslag til temadrøftelser og besøg på institutioner på møderne i første halvår af 2014.

 
 

Temadrøftelse

 

Besøg

Område

Udvalgsmøde

Strategi på socialområdet. Herunder helhedsplan for Bo og Service

 

Social

Marts

Reformer, førtidspension og kontanthjælp.

Fællesmøde med Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 

Social-arbejdsmarked

Marts eller april

Boligstrategi på ældreområdet og madproduktion

Produktionskøkkenet


Møllevang

Sundhed og Ældre

April

Sundhedsydelser

Elisabethcentret

Sundhed og Ældre

Juni

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Forslag til temadrøftelser og besøg for Udvalget for Voksne blev godkendt.
Derudover arrangeres en rundtur til et relevant udsnit af besøgsområder.
 

Referat
Sagsfremstilling17. Gensidige orienteringer til mødet den 24. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra Udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 1. Deltagelse i partnerskabsprojekt om omkostninger i forbindelse med lungebetændelse

 2. Status på sager om blandt andet borgere med mange besøg

 3. Orientering om det nye byggeri i Jyderup, som skal erstatte de gamle boliger på Tornhøj og Skarridsøhjemmet.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Orienteringer taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling