UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-02-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-02-2014 16:00:00


PUNKTER

7. Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet7. Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 
 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:  1. ansøgningen til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Ministeriet har lavet et særligt ansøgningsskema, hvor vi skal beskrive de indsatser, vi vil sætte i gang for puljemidlerne. I ansøgningsskemaet er der tre overordnede typer af projekter:

 
 
  1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen

  2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 
 

Administrationen foreslår at ansøgningen indeholder følgende indsatser:

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes andel af midlerne udgør 12,1 mio. kr. som bliver udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i 2014. Puljemidlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2014.

 

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udkast til ansøgningen, som blev drøftet af udvalget den 28. januar, er sendt til høring i ældrerådet.

Ældrerådet holder møde fredag den 31. januar, og deres høringssvar, samt forslag til den endelige ansøgning, vil blive sendt til udvalget snarest efter.

 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 03-02-2014
 
Ansøgningen til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet blev godkendt.
Leif Juhl har p.b.a. fravær fremsendt kommentarer vedr. brug af robotstøvsugere og kompetenceudvikling af medarbejdere. Dette medtages i kommende drøftelser i udvalget.

Sagsfremstilling
Referat

3408173e1.docx
3408175e2.docx
3408178e3.docx

Bilag

Ældrerådets høringssvar 31 1 2014.docx
Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 31 01 14.docx
Ældrerådets forslag til anvendelse af puljen til løft af ældreområdet inkl.docx