UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Introduktionsseminaret

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2014 10:30:00


PUNKTER

6. Godkendelse af at "udkast til ansøgning til puljen om løft af ældreområdet" sendes til høring i Ældrerådet6. Godkendelse af at "udkast til ansøgning til puljen om løft af ældreområdet" sendes til høring i Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. godkender ”udkast til ansøgning til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet” som grundlag for høring i Ældrerådet

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Ministeriet har lavet et særligt ansøgningsskema, hvor vi skal beskrive de indsatser, vi vil sætte i gang for puljemidlerne. I ansøgningsskemaet er der tre overordnede typer af projekter:

  1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen

  2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Administrationen foreslår at ansøgningen indeholder følgende indsatser:

 
 
 

 Den videre proces

Ansøgningen vil efter mødet i Udvalget for Voksne den 28. januar 2014 blive sendt til høring i Ældrerådet. Udvalget behandler sagen igen på det ekstraordinære møde den 3. februar 2014.

 

Ansøgningen skal være fremsendt til ministeriet senest den 7. februar 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommunes andel af midlerne udgør 12,1 mio. kr. som bliver udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i 2014. Puljemidlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2014.

 

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
”Udkast til ansøgning til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet” godkendt som grundlag for høring i Ældrerådet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3385312e1.docx
3385313e2.docx
3389283e3.docx
3389286e4.docx

Bilag

forslag til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet
Uddrag af vejledning til ansøgningen om støtte fra puljen til løft af ældreområdet
Brev fra Ældre Sagen
Brev fra Ældrerådet