UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-11-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2017 17:00:00


PUNKTER

75. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. november 2017
76. Orientering om implementering af budgetreduktioner
77. Beslutning om bedre udnyttelse af Plejehotellet
78. Orientering om udvikling og tilsyn på Plejehotellet
79. Beslutning om udmøntning af værdighedsmilliarden
80. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp
81. Orientering om status på indsatser under Det Nære Sundhedsvæsen
82. Beslutning om budgetrevision 4 2017
83. Orientering om nøgletal for Aktiv hele livet, november 2017
84. Orientering om etablering af 23 særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland
85. Orientering om beredskabsplan for håndtering af konkurs på hjemmehjælpsområdet
86. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
87. Gensidige orienteringer til mødet d. 27. november 201775. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. november 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 27. november 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Godkendt
76. Orientering om implementering af budgetreduktioner

Orientering om implementering af budgetreduktioner

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om implementering af budgetreduktionerne mv. tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober blev det besluttet, at de enkelte stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018, og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.
 
Denne sag omhandler de budgetreduktioner mv., hvor implementeringen allerede er beskrevet i det budgetmateriale, som har været i høring. Det vil sige, der er ikke behov for nye beslutninger, men der er behov for at udvalget orienterer sig i de konsekvenser og nye implementeringer, som budgetreduktionerne giver anledning til.
 
Herudover skal udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” i en anden sag drøfte og tage beslutning om:
 
 1. Bedre udnyttelse af plejehotellet
 2. Udmøntning af værdighedsmilliarden
 
Implementering af budgetreduktioner
Administrationen arbejder på at nedbringe gennemsnitsprisen per borger ved at implementere de politisk besluttet ændrede serviceniveauer på Servicelovens §§ 85, 96, 103, 104, 107 og 108. Blandt andet arbejdes der med gruppetilbud på § 85. Derudover er der et tæt samarbejde mellem Myndighed og udfører om at udvikle billigere tilbud hos egne leverandører i form af skæve boliger, tilpasninger af andre boligformer mv. Desuden er forhandlinger med private tilbud også en vigtig del af implementeringen.
Lønsummen i Folkesundhed er reduceret med 0,5 årsværk, så den centrale konsulentunderstøttelse af sundhed i byplanlægning er fjernet.
Holbæk Kommune er via bloktilskuddet tilført 655.000 kr. til at styrke forebyggelsesindsatsen målrettet borgere med kronisk sygdom. Besparelsen på 300.000 kr. betyder, at opgaven implementeres i samarbejde med nabokommuner for at spare på udviklingsomkostningerne.
Rammebesparelsen på plejecentre implementeres ved at reducere lønsummen på de enkelte plejecentre. Det forventes, at blive håndteret ved naturlig afgang og nedlæggelse af stillinger, så afskedigelser kan undgås.
Udviklingen af løsninger der så vidt muligt tilgodeser de behov Holbæk Kommunes borgere har. Det er bl.a. bogrupper, seniortilbud, omlægning af natdækningen, virtuel bostøtte og gruppeforløb.
Funktionen som risikomanager nedlægges og de mest nødvendige opgaver fordeles på andre medarbejdere, samtidig med at det forventes at lokale medarbejdere og ledere udfører opgaven med UTH uden central understøttelse.
Kommunikation, branding og udvikling af grafisk materiale i forbindelse med sundhedsfremme nedprioriteres. Der er fortsat afsat midler til afvikling af Sundhedsdagen, men konsulent understøttelsen bliver reduceret.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orienteringen taget til efterretning
77. Beslutning om bedre udnyttelse af Plejehotellet

Beslutning om bedre udnyttelse af Plejehotellet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. det besluttes, at tilpasningen af plejehotellet finansieres som beskrevet i sagen.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober blev det besluttet, at de enkelte udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018, og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.
 
Denne sag omhandler bedre udnyttelse af plejehotellet. I budgetaftalen blev der besluttet en samlet reduktion på 4,5 mio. kr.
 
En bedre udnyttelse af plejehotellet sker ved at:
 
 1. Sammenlægge akuttemaet med plejehotellet. Ved at samle akutindsatsen på faste pladser er det muligt at håndtere akutindsatsen for færre personaleressourcer svarende til nedlæggelse af to vakante stillinger i akutsygeplejeteamet. Hjemmeplejens sygeplejersker håndterer borgere, der oplever akut forværring i kendt sygdom eller funktionstilstand.
 
 1. Nedbringe den kommunale medfinansiering til regionen. Flere pladser på plejehotellet gør det muligt at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage.
 
 1. Fastholde 18 faste plejeboliger på plejehotellet. Derved bliver det muligt at tilbyde plejekrævende borgere fra hjemmeplejen en plejebolig samtidig med, at det vil mindske presset på venteliste til plejebolig. Løsningen muliggør desuden en mere effektiv og stabil drift.
 
 1. Reducere varigheden af et midlertidigt ophold på plejehotellet. Der arbejdes med tæt opfølgning på formål og mål med opholdet på plejehotellet. Det gør det muligt hurtigere at afslutte borgerforløb, og ”udskrive” borgere til eget hjem eller plejebolig.
 
Leder af Pleje- og Dagcentre Charlotte Larsen deltager på mødet.


Økonomiske konsekvenser
Tilpasning af plejehotellet finansieres ved at omprioritere følgende

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Indstilling godkendt
78. Orientering om udvikling og tilsyn på Plejehotellet

Orientering om udvikling og tilsyn på Plejehotellet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om udvikling og tilsyn på Plejehotellet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Der har i slutningen af 2016 og starten af 2017 været tre på hinanden følgende klagesager omkring ophold på Plejehotellet. En gennemgående faktor i disse klager har handlet om personalets faglighed, kommunikative færdigheder og har efterladt et indtryk af et plejehotel med stor uro, en stor udskiftning i personalet og manglende struktur. En klage har udløst en henvendelse til patientklagenævnet. Der er endnu ikke kommet en afgørelse på denne klage.
 
Derudover har der været risikobaseret tilsyn på Plejehotellet gennem styrelsen for patientsikkerhed den 6. juli 2017. Tilsynsrapporten er endnu ikke kommet retur til Holbæk Kommune. Styrelsen er rykket flere gange, men der foreligger endnu ikke noget bud på, hvornår rapporten forventes. Dog er der ikke nogen påbud eller noget, der er vurderet til at være høj risiko for patienternes sikkerhed.
 
Siden slutningen af 2016 har der på plejehotellet været arbejdet med indsatser som samlet set skal føre til større faglighed og trivsel hos medarbejderne og dermed mindre udskiftning i personalet. Det skal samlet set resultere i flere tilfredse borgere.
 
Der har været arbejdet med
 
Der ses særligt en effekt på arbejdstilrettelæggelsen og fagligheden, hvor der er indarbejdet en række rutiner som sikrer hurtig opfølgning og fokus på ændringer i borgerens tilstand. Der er udarbejdet en borgertilfredshedsundersøgelse, som viser at 87 % er de adspurgte er meget tilfredse eller tilfredse med deres ophold på Plejehotellet.
 
Leder af Pleje- og Dagcentre Charlotte Larsen deltager på mødet og giver en orientering om udvikling på plejehotellet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-4622_#4374635_v1_handleplan for udvikling stenhusbakken.pdf

Bilag

Handleplan for udvikling Stenhusbakken


79. Beslutning om udmøntning af værdighedsmilliarden

Beslutning om udmøntning af værdighedsmilliarden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. det besluttes, at værdighedsmidlerne for 2018 udmøntes som beskrevet
 2. det besluttes, at overførte midler fra 2017 til 2018 anvendes som beskrevet

Beskrivelse af sagen
Udmøntning af værdighedsmidler 2018
I 2018 har Holbæk Kommune fået tildelt 13,1 mio. kr. fra værdighedsmilliarden.
 
Udviklingsplanen (se bilag) beskriver, hvordan værdighedsmidlerne udmøntes i 2018 i forhold til hvilke indsatser der fortsættes, hvilke indsatser der nedlægges (markeret med gul) og hvilke nye indsatser der igangsættes (markeret med lyseblå).
 
Indsatser der fortsættes, er der tidligere taget stilling til og der er ikke behov for nye beslutninger herom. Udvalget skal beslutte, hvilke indsatser der nedlægges og nye indsatser de erstattes af.
 
Indsatser der nedlægges:
 
Nye indsatser:
 
Udvikling af demensområdet
ca. 0,5 mio. kr.
Bestemme over egen hverdag
ca. 1 mio. kr.
Øget bemanding på kommunale plejecentre
ca. 0,9 mio. kr.
Visiteret indsats til ernæringstruet borgere i hjemmeplejen
ca. 1,5 mio. kr.
Øget måltidsoplevelse i plejeboliger
ca. 1,5 mio. kr.
 
Anvendelse af overførte midler
I 2017 har det ikke været muligt at anvende alle midler, derfor vil Holbæk Kommune ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få overført kr.4.887.000 fra værdighedspuljen i 2017 til anvendelse i 2018. Administrationen foreslår at de overførte midler anvendes til:
 
Udvikling af demensområdet
ca. 0,4 mio. kr.
Kompetenceudvikling: Styrke rehabiliteringstankegangen
ca. 1,0 mio. kr.
Velfærdsteknologi
ca. 0,58 mio. kr.
Midler til at sikre kontinuitet og sammenhæng for borgere
ca. 1,87 mio. kr.
Særlig indsats omkring ernæringsstrategien på Plejehotellet
ca. 0,3 mio. kr.
Vikardækning ved kompetenceudvikling
ca. 0,75 mio. kr.
 
I forbindelse med forslag til udmøntning af værdighedsmilliarden har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet.


Høring
Ældrerådet har ikke ønsket at afgive et egentlig høringssvar. Ældrerådet har tilkendegivet, at rådet bakker op om forslaget til udmøntning af værdighedsmilliarden.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 23. oktober 2017: Punkt 73. Orientering om udmøntning af værdighedsmilliarden
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Godkendt


caseno16-6694_#4357488_v1_udviklingsplan 2017 og 2018 til dagsordenpunkt 27.11.17.docx

Bilag

Udviklingsplan 2017 og 2018 til dagsordenpunkt 27.11.17


80. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstand for personlig og praktisk hjælp mv., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelse efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.
 
Kvalitetsstandarden er en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter de gældende paragraffer.
 
Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen danner grundlag for sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden beskriver også operationelle mål for, hvordan det sikres, og hvordan der følges op på de fastsatte mål.
 
Nyt format
Det nye format synliggør serviceniveauet i forhold til lovgivningen. Det nye format gør også kvalitetsstandarden mere anvendelig for både borgere, pårørende og medarbejdere, da den er blevet mere tydelig i beskrivelsen.
 
Kvalitetsstandarden starter med generelle ting som for eksempel hjælp til selvhjælp, rehabilitering og arbejdspladsvurdering. Derefter er hver indsats beskrevet i et skema med faste overskrifter og indledes med teksten fra lovgivningen. Til sidst er klagemuligheder og kontaktoplysninger beskrevet.
 
Visitationens afgørelse om hjælp er altid baseret på en konkret, individuel vurdering.
 
Præciseringer af serviceniveau
Personlig pleje
 
Rengøring
 
Måltider og madservice
Frit valgs beviset for madlevering er nævnt og der henvises til pjecen herom.
 
Dagcenter
 
Træning og genoptræning
 
Den reviderede kvalitetsstandard er gennemgået på Ældrerådets møde den 1. november 2017.
 
Handicaprådet er på deres møde den 6. november blevet orienteret den reviderede kvalitetsstandard. Handicaprådet har fået tilbud om en gennemgang af kvalitetsstandarden, hvis der var behov for det.
 
Leder af Myndig Jette Nørrekær Lund og afdelingsleder i Visitationen Dudi Suadicani deltager i mødet.


Høring
Kvalitetsstandarden personlig pleje og praktisk hjælp har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i perioden 6. til 23. november 2017.
 
Høringssvar fra Ældrerådet og i Handicaprådet bliver forelagt udvalget på mødet.
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Godkendt idet Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Finn Nielsen (DF) og Jørgen Jensen (A) stemte for.
 
Leif Juhl (Ø) stemte imod, da han ikke ønsker, at kvalitetsstandarden skal indeholde anvendelse af robotstøvsuger. Leif Juhl (Ø) ønsker sagen genbehandlet i nyt udvalg men henblik på at finde finansiering til, at støvsugning kan indgå som en del af praktisk hjælp i kvalitetsstandarden.


caseno13-24781_#4370264_v1_kvalitetsstandard - af 23.11.2017.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - af 23.11.2017


81. Orientering om status på indsatser under Det Nære Sundhedsvæsen

Orientering om status på indsatser under Det Nære Sundhedsvæsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmith-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om status på indsatser under Det Nære Sundhedsvæsen tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
I forbindelse med godkendelse af planen for Det Nære Sundhedsvæsen, besluttede Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, at de ville have en opfølgning på planen ultimo 2017.
 
Planen for Det Nære Sundhedsvæsen skaber retning og struktur i kommunens aktiviteter, der understøtter et sammenhængende og nært sundhedsvæsen for syge og svækkede borgere.
 
Planen for Det Nære Sundhedsvæsen giver også mulighed for bedre økonomisk styring på området. Det nære Sundhedsvæsen er præget af en stor ”styrings-risiko” i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene samt udviklingen i sygdomsmønstre og demografi.
 
De strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune er:
 
Indsatser der er sat i gang
Fremskudt visitation bliver afprøvet i november 2017 – januar 2018. Derudover arbejdes der med at definere snitfladerne mellem akutfunktion og sygepleje i eget hjem, på plejecentre og på plejehotel.
 
Det udkørende geriatrisk team er i drift med en læge, fysioterapeut og en sygeplejeplejerske fra henholdsvis sygehuset og kommunen. De økonomiske rammer er en udfordring for både kommune og sygehus.
 
Omlægning af indsatserne i Sundhedscentret er så langt at de nye tilbud er planlagt til at starte op i januar 2018. Fokus har været på sikre de rette tilbud til de rette borger, herunder individuelt tilpassede forløb.
 
Sygeplejerskeuddannelsen starter op september 2018. Der er fokus på sektorovergangen mellem region og kommune samt den sygeplejefaglige opgave i kommunerne.
 
Indsatser der sættes i gang i 2018
De første tiltag omkring arbejdet med den nye sundhedsaftale for 2019-2023 bliver sat i gang primo 2018, når det nye udvalg er på plads.
 
Status på de enkelte indsatserne i planen for Det Nære Sundhedsvæsen kan ses i bilagsmaterialet.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. juni 2017: Punkt 47: Beslutning om plan for det nære sundhedsvæsen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orientering taget til efterretning


caseno16-23974_#4359382_v1_status til udvalg november 2107 (003).pptx.pptx

Bilag

Status til udvalg november 2107 (003).pptx


82. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget  for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde (som beskrevet i bilag 10 og 11).


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


83. Orientering om nøgletal for Aktiv hele livet, november 2017

Orientering om nøgletal for Aktiv hele livet, november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om udviklingen i nøgletal på Aktiv Hele Livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i opfølgningen på budget 2017-2020 bliver udvalget løbende præsenteret for nøgletal, som viser udviklingen på forskellige områder på kerneområdet Aktiv hele livet. Formålet med præsentationen af nøgletallene er at give udvalget en tættere opfølgning.
 
Nøgletal for de enkelte fagområder er:
 
Det specialiserede voksenområde
 
Sundhedsområdet
 
Ældreområdet

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-37512_#4369928_v1_udviklingen på nøgletal, aktiv hele livet, november 2017.pptx

Bilag

Udviklingen på nøgletal, Aktiv Hele Livet, november 2017


84. Orientering om etablering af 23 særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland

Orientering om etablering af 23 særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om etablering af 23 særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Folketinget vedtog i 2017, at der primo 2018 skal etableres i alt 150 særlige pladser i psykiatrien til borgere med svære psykiske lidelser for at imødegå tilfælde med drab og overfald. Fordelingen af pladser er fastlagt på baggrund af bloktilskudsnøglen. I Regions Sjælland skal der etableres 23 særlige pladser.
 
For KL og kommunerne har det været afgørende, at den kapacitet, der opbygges, er i overensstemmelse med behovet i kommunerne. Når den endelige model omkring indhold, visitation og betaling af pladserne bliver klarere, kan behovet ændre sig markant. For eksempel har Holbæk Kommune tilkendegivet, at behovet kun er omkring to pladser årligt. Det skyldes blandt andet, at der i de senere år har været arbejdet med at etablere alternativer til dyre enkeltmandstilbud.
 
Aftalen indebærer, at kommunerne skal finansiere 80 procent af prisen, dog maksimalt 1,4 mio. kr. per plads per år. Kommunerne skal ligeledes finansiere eventuelle tomme pladser. Derudover skal kommunerne finansiere pladser, der står tomme under en borgeres indlæggelse.
 
KL tilkendegiver overfor sundhedsministeren, at
 
Sundhedsministeren har i et svar til KL fastholdt ministeriets tolkning. Det følger, at der forventes etableret 150 særlige pladser i psykiatrien, at pladsforbruget bliver fulgt løbende. Hvis det viser sig, at behovet for pladser er andet end 150, vil det blive taget op til drøftelse i satspuljekredsen for at undgå at der bruges midler på ubenyttede pladser.
 
Processen følges tæt i KKR og det forventes, at Regionen vil forelægge en økonomisk model for styregruppen under rammeaftalen i november 2017.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-46094_#4371387_v1_bilag 1 brev til k98 om de særlige pladser i psykiatrien.pdf.pdf
caseno17-46094_#4371388_v1_bilag 2 brev til sundhedsministeren vedr. oprettelse af særlige pladser i psykia.._.pdf.pdf
caseno17-46094_#4371389_v1_bilag 3 svar på henvendelse vedr. særlig oprettelse af pladser i psykiatrien.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Brev til K98 om de særlige pladser i psykiatrien.pdf
Bilag 2 Brev til sundhedsministeren vedr. oprettelse af særlige pladser i psykia.._.pdf
Bilag 3 Svar på henvendelse vedr. særlig oprettelse af pladser i psykiatrien.pdf


85. Orientering om beredskabsplan for håndtering af konkurs på hjemmehjælpsområdet

Orientering om beredskabsplan for håndtering af konkurs på hjemmehjælpsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele livet – Sundhed og Omsorg”

OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om Beredskabsplan for håndtering for konkurs på hjemmehjælpsområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Regeringen har offentliggjort et nyt udspil, der skal forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og at ældre kommer i klemme.
 
 
Udspillet indeholder blandt andet krav om kommunale beredskabsplaner. Regeringen ønsker at ændre serviceloven, så kommunerne forpligtes til at udarbejde beredskabsplaner for håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet.
 
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet en beredskabsplan for hvordan vi håndterer en eventuel konkurs hos en leverandør af hjemmehjælp.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Orientering taget til efterretning. Administrationen undersøger muligheder og konsekvenser i forhold til at ansætte medarbejdere i en konkursramt virksomhed.


caseno17-45650_#4349760_v1_beredskabsplan for håndtering af konkurs på hjemmehjælpsområdet.docx

Bilag

Beredskabsplan for håndtering af konkurs på hjemmehjælpsområdet


86. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes sammentænkes. 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde.


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


87. Gensidige orienteringer til mødet d. 27. november 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 27. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Gensidige orienteringer taget til efterretning, herunder erfaringer med 75-års fødselsdagsarrangementer, sygefravær, status på udbud, analyser vedr. ældreområdet samt køkkenrenovering på Stenhusbakken.