UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-10-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2017 17:00:00


PUNKTER

70. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. oktober 2017
71. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager
72. Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet, oktober 2017
73. Orientering om udmøntning af værdighedsmilliarden
74. Gensidige orientering til mødet d. 23. oktober 201770. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 23. oktober 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Godkendes
71. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
  1. Orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsens statistik over afgjorte ankesager i 2016 viser, at Holbæk Kommune ligger lidt højere end landsgennemsnittet, hvad angår hjemviste og ændrede sager.
 
Resultater af ankestatistik 2016
Ankestyrelsen har i 2016 afgjort 322 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 40 af sagerne er dog afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 282 sager.
 
· Stadfæstelse er sket i 173 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 61 % af sagerne.
 
· Hjemvisning er sket i 54 tilfælde (19 %). Næsten alle de hjemviste klagesager er inden for lov om aktiv socialpolitik og serviceloven. Hjemvist betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Men hjemvisning kan også ske, hvis der er alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at få nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgernes retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
· Ændring er sket i 55 sager (20 %). Ændring af kommunens afgørelse sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes end kommunen, eller fordi Ankestyrelsen anlægger et andet skøn end kommunen. Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune kan få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi implementerer nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste instans også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening fører i øjeblikket en dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivningen end tidligere. Administrationen afventer derfor resultatet af denne dialog, før der sættes særlig fokus på at reducere andelen ændrede klagesager.
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
173
61 %
71 %
Hjemvist
54
19 %
16 %
Ændret
55
20 %
13 %
I alt (eksklusiv afviste sager)
282
100 %
100 %
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1: ”Ankestatistik 2016”
 
Indsats for at reducere andelen af hjemviste sager
Kerneområderne har stort fokus på udviklingen i antallet af klagesager. Task forcen på det specialiserede socialområde har nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager.
 
Konkret er der udpeget en klagesagsansvarlig inden for hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Den klagesagsansvarlige modtager og registrerer områdets ankesager, herunder om der er tale om hjemviste eller ændrede sager. På den måde får vi erfaringer, der kan omsættes til
feedback og undervisning af sagsbehandlerne.
 
Målsætning og politisk opfølgning
Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
De politiske udvalg vil få en opfølgning på udviklingen, næste gang Ankestyrelsen sender årsstatistik over afgjorte sager i Holbæk Kommune, forventeligt foråret 2018.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-40312_#4318169_v1_ankestatistik 2016 - holbæk kommune.pdf

Bilag

Ankestatistik 2016 - Holbæk Kommune


72. Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet, oktober 2017

Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet, oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. orienteringen om udviklingen i nøgletal på Aktiv Hele Livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i opfølgningen på budget 2017-2020 bliver udvalget løbende præsenteret for nøgletal, som viser udviklingen på forskellige områder på kerneområdet Aktiv hele livet. Formålet med præsentationen af nøgletallene er at give udvalget en tættere opfølgning.
 
Nøgletal for de enkelte fagområder er:
 
Det specialiserede voksenområde
 
Sundhedsområdet
 
Ældreområdet

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 28. august 2017: Punkt 54: Status på udviklingen i nøgletal på det specialiserede voksenområde
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 27. september 2017: Punkt 63: Orientering – Nøgletal for Aktiv Hele Livet

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-37512_#4328784_v1_udviklingen på nøgletal - aktiv hele livet, oktober 2017.pptx

Bilag

Udviklingen på nøgletal - Aktiv Hele Livet, Oktober 2017


73. Orientering om udmøntning af værdighedsmilliarden

Orientering om udmøntning af værdighedsmilliarden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen udmøntning af værdighedsmilliarden tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udmøntningen af værdighedsmilliarden er beskrevet i udviklingsplanen, der giver et overblik over alle indsatser (se bilag). I 2018 har Holbæk Kommune fået tildelt 13,1 mio. kr. Udviklingsplanen er opdateret med 2017 og 2018-midler, og beskriver hvilke indsatser der er sat i gang og forslag til nye indsatser i 2018 (markeret med lyseblå).
 
Det har ikke været muligt at anvende alle midler i 2017. Forventningen er, at der vil være ca. 4,2 mio. kr. som ikke når at blive anvendt i 2017. Administrationen vil søge Sundheds- og Ældreministeriet om at få overført de midler, som ikke når at blive brugt i 2017, til anvendelse i 2018.
 
Administrationen foreslår at overførte midler fra 2017 anvendes til:
Samlet kr.4.218.000 til overførsel fra 2017 til 2018.
 
Holbæk Kommune skal senest den 1. november 2017 indsende en redegørelse for forbrug af 2017-midler samt en redegørelse for den forventede anvendelse af 2018-midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelserne arbejder administrationen på nu.
 
I bilaget er administrationens forslag til nye indsatser i 2018 beskrevet. Til udvalgsmødet i november 2017 beslutter udvalget, hvordan midlerne for 2018 skal anvendes.Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Orientering taget til efterretning


caseno16-6694_#4328761_v1_udviklingsplan 2017 og 2018.docx

Bilag

Udviklingsplan 2017 og 2018


74. Gensidige orientering til mødet d. 23. oktober 2017

Gensidige orientering til mødet d. 23. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Orienteringer taget til efterretning, herunder status på anvendelse af sengesensorer, implementering af kvalitetsstandard vedr. ophør af støvsugning og anvendelse af robotstøvsuger samt oversigt over de forskellige former for plejeboliger i Holbæk Kommune.


caseno17-13143_#4340433_v1_status på sengesensorer oktober 2017.pdf
caseno17-13143_#4340435_v1_plejeboliger i holbæk kommune.pdf

Bilag

Status på sengesensorer oktober 2017
Plejeboliger i holbæk kommune