UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Tysingehave

STARTTIDSPUNKT

27-09-2017 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2017 17:00:00


PUNKTER

60. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2017
61. Orientering om rundvisning på Tysingehave
62. Budgetrevision 3
63. Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet
64. Orientering om tilbud til borgere med kronisk sygdom
65. Orientering om sundhedsdagen 2017
66. Orientering om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften
67. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde
68. Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter Lov om Social Service i Holbæk Kommune
69. Gensidige orientering til mødet d. 27. september 201760. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 27. September 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Godkendt
61. Orientering om rundvisning på Tysingehave

Orientering om rundvisning på Tysingehave

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”.

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. orientering og rundvisning tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet den 19. september 2016 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner, der ligger indenfor udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorgs” område. Derfor holdes mødet den 29. september 2017 på Tysingehave Pleje- og Dagcenter, Sønderstrupvej 26, 4340 Tølløse. 
 
Mødet starter med en rundvisning af sygeplejerske Majse Cristine Anneke Laursen, hvorefter udvalget vil få en orientering om pleje- og dagcentret Tysingehave.
 
Tysingehave er et pleje- og dagcenter som er indgået i et OPP (offentlig privat partnerskab) sammen med Holbæk Kommune. Det nye plejecenter er beliggende i naturskønne omgivelser med skov, mark og en sø omkring sig.
 
Plejecentret har 65 boliger og 65 dagcenterpladser til visiteret borgere.Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om besøg på institutioner o 2017, punkt 95


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering og rundvisning taget til efterretning.
62. Budgetrevision 3

Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
  1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes
  2. budgetrevision 3 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1 og 2 og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Halvårsregnskabet blev godkendt i byrådet d. 13. september 2017, og denne sag vedrører budgetrevision 3.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer og tillægsbevillinger administrationen anbefaler byrådet at godkende. I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 3. I bilagene 3-11 er budgetrevision 3 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 12 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 13 er en liste over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 3. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-11.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr.
 
Der er flere faktorer, der skaber overskuddet tilsammen:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, Forventet regnskab 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
 
 
Mio.kr.
 
Oprindeligt budget 2017
 
Korrigeret budget 2017
 
Forventet regnskab 2017
Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Indtægter
-4.211,7
-4.196,1
-4.196,0
0,1
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
4,4
Renter
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-209,5
-205,0
4,5
Anlæg
134,7
292,7
118,4
-174,3
Forsynings-virksomhed
0
0
0
0
Resultat
-100,9
83,2
-86,7
-169,9
Finansiering
109,3
45,3
57,7
12,4
Regnskabsresultat
8,4
128,5
-28,9
-157,4
Kasseopbygning
-8,4
-128,5
-28,9
157,4
 
 
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes det korrigerede budget at holde. Det dækker over, at Holbæk Kommune får ca. 3 mio. kr. mindre i midtvejsreguleringen end forventet. Samtidig er der en forventning om, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgeren vedrørende grundskyld. Samlet set opvejer de to beløb hinanden.

Driftsudgifterne forventes at ligge 4,4 mio. kr. over korrigeret budget. Af hensyn til likviditeten skal der overføres 27,7 mio. kr. fra 2017. Det betyder at den samlede udfordring på driften er 32 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.
 
Forventningen til årets driftsregnskab ved budgetrevision 3 svarer til en forbrugsreduktion fra 2016 til 2017 på ca. 165 mio. kr. I det oprindelige budget ligger en forventning om en forbrugsreduktion på ca. 180 mio. kr. Begge beregninger er baseret på pris- og lønskøn fra 2017.
 
Anlægsudgifterne er 174,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der kun gennemføres et begrænset antal anlægsprojekter. Derudover er kommunen begyndt at modtage salgsindtægter, hvoraf nogle skal dække udgifter der falder i senere år. Derfor har disse indtægter positiv indflydelse på årsresultatet i 2017.
 
 
Der forventes at blive optaget 12,4 mio. kr. mindre i lån i 2017 end forudsat i korrigeret budget. De 12,4 mio. kr. vedrører energirenoveringsprojekter, som ikke når at blive gennemført i 2017.
 
 
Udvikling siden halvårsregnskabet
De vigtigste ændringer siden halvårsregnskabet vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr.
 
De øgede salgsindtægter i 2017 påvirker forventet regnskab 2017 positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i 2017.
 
De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget.
 
 
Betydning for budget 2018
Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i 2017 understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i budgetforslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårsregnskabet til budgetrevision 3 på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede driftsbudget. Derfor er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde (som beskrevet i bilag 6 og 7.)


caseno17-1642_#4310587_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311093_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311095_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311096_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br 3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310592_v1_bilag 5 - pris x mændge læring og trivsel - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311097_v1_bilag 6 - aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310595_v1_bilag 7 - pris x mængde aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310596_v1_bilag 8 - uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310597_v1_bilag 9 - pris x mængde uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311099_v1_bilag 10 - klima og miljø - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311100_v1_bilag 11 - kultur og fritid - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310620_v1_bilag 12 - liste over anlægsprojekter - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310856_v1_bilag 13 - oversigt over grunde og ejendomme - br3 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR3 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR3 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR3 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR 3 2017.pdf
Bilag 5 - Pris x Mændge Læring og Trivsel - BR3 2017.pdf
Bilag 6 - Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 7 - Pris x Mængde Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 9 - Pris x mængde Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 10 - Klima og Miljø - BR3 2017.pdf
Bilag 11 - Kultur og Fritid - BR3 2017.pdf
Bilag 12 - Liste over anlægsprojekter - BR3 2017.pdf
Bilag 13 - Oversigt over grunde og ejendomme - BR3 2017.pdf


63. Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet

Orientering - Nøgletal for Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen om udviklingen i nøgletal på Aktiv hele livet tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i opfølgningen på budget 2017-20 bliver udvalget løbende præsenteret for nøgletal, som viser udviklingen i forskellige nøgletal på kerneområdet Aktiv hele livet. Formålet med præsentationen af udviklingen i nøgletal er at give udvalget en tættere faglig opfølgning.
 
Nøgletal for de enkelte fagområder er:
 
Det specialiserede voksenområde
 
Sundhedsområdet
 
Fra oktober 2017 vil der også blive præsenteret nøgletal for ældreområdet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-37512_#4307614_v1_udviklingen på nøgletal, september 2017.pptx

Bilag

Udviklingen på nøgletal, september 2017


64. Orientering om tilbud til borgere med kronisk sygdom

Orientering om tilbud til borgere med kronisk sygdom

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orientering om status på udvikling af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Det indgår i Holbæk Kommunes plan for Det Nære Sundhedsvæsen, at Sundhedscentrets rehabiliterings-tilbud skal udvikles for at kunne tilbyde forløb for stadig flere kronisk syge borgere og samtidig udvikle kvaliteten i tilbuddet. Der er typisk tale om borgere med KOL, diabetes, hjertesygdom, smerter/dårlig ryg samt kræft.
 
Sundhedsstyrelsen er kommet med nye anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med en kronisk sygdom som betyder, at:
· kommunen så vidt muligt skal give et forebyggelsestilbud til alle relevante borgere med kronisk sygdom, der er tilpasset borgernes individuelle behov.
· Borgeren bliver tilknyttet en kontaktperson, som sikrer et koordineret forløb.
· Der skal være en bedre kobling til den generelle forebyggelse som fx rygestop, fysisk træning og mental sundhed.
· Kommunen skal tilbyde diætvejledning, der knytter sig til de enkelte diagnoser
· kommunerne skal udvikle en høj ensartet kvalitet.
 
Der er i dag følgende udfordringer forbundet med Sundhedscentrets tilbud:
· Tilbuddene bliver afviklet på hold i forhold til diagnosen. Det betyder, at holdene kan blive små og ineffektive.
· Borgeren bliver tilbudt en færdig pakke inden for deres ”egen” diagnose uden større mulighed for individuel tilpasning.
· Der er en underrepræsentation af udsatte borgere, som har mest brug for tilbuddene. Det strider mod sundhedspolitikkens mål om at mindske ulighed i sundhed.
· Kræftplan-4 stiller øget kravet til rehabiliteringsforløb for kræftsyge
 
Endvidere forventes det, at regeringen i efteråret vil komme med forslag til flytning af store patientgrupper fra sygehusene til behandling hos praktiserende læger og kommuner.
 
For at imødegå ovenstående udfordringer igangsættes et udviklingsforløb i samarbejde med Odsherred og Kalundborg kommuner samt Holbæk Sygehus. Der tages afsæt i den såkaldte Esbjergmodel.
 
Esbjerg-modellen honorer sundhedsstyrelsens krav og er velafprøvet siden 2012 og endvidere internationalt anerkendt. Modellen bygger på et kort diagnosespecifik forløb samt individuelt sammensatte moduler, der går på tværs af diagnoserne.
 
I udviklingen af tilbud til borgere med kronisk sygdom vil Sundhedscentrets kommende placering i Sportsbyen kunne skabe en synergieffekt til idrætsfaciliteter og foreningsliv. Fysisk træning har positiv effekt på de kroniske sygdomme – nye studier viser for eksempel at det er muligt at gøre sig fri af medicin for diabetes type-2 ved hjælp af intensiv træning.


Økonomiske konsekvenser
Kommunen er økonomisk kompenseret med 1,4 mio. kr. over bloktilskuddet til forløbsplaner for kronisk syge borgere og kræft-plan 4. 
 
Udviklingsarbejdet gennemføres i et tværkommunalt samarbejde for at minimere udviklingsomkostningerne. Udgifterne dækkes af midler fra Region Sjællands tværsektorielle udviklingspulje.


Øvrige konsekvenser
Tilpasning af forebyggelsestilbuddene så de i højere grad benyttes af social udsatte borgere inddrages i kommunens arbejde med en kommende boligsocial strategi.
 
Her vil erfaringerne fra den fremskudte sundhedscafe i Vangkvarteret danne baggrund for tilpassede forebyggelsesmoduler der afvikles i et boligområde med mange borgere med omkostningstunge kroniske sygdomme.
 
Kvalitetsudvikling af sundhedscentrets tilbud vil endvidere få positiv effekt for kerneopgaven Alle Kan Bidrage, idet borgere med kronisk sygdom er særligt udfordret på arbejdsevne og i højere grad er på overførselsindkomst. Alle Kan Bidrage henviser til tilbuddene i Sundhedscentret. Som led i udviklingsarbejdet vil snitfladen til Alle Kan Bidrage blive mere systematisk beskrevet.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. juni 2017: Punkt 47: Beslutning om plan for det nære sundhedsvæsen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-37293_#4304236_v1_koordinatormodellen_esbjerg_model_a4_web.pdf.pdf
caseno17-37293_#4304235_v1_anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.pdf.pdf

Bilag

Koordinatormodellen_Esbjerg_model_A4_web.pdf
Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.pdf


65. Orientering om sundhedsdagen 2017

Orientering om sundhedsdagen 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmith-Hansen indstiller, at
  1. orientering om sundhedsdagen 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Der blev afholdt sundhedsdag den 24. juni 2017, hvor der var opsat ca. 40 boder på Ahlgade i Holbæk til patientforeninger, hjemmeplejefirmaer, fysioterapeuter og sygehusafdelinger, kommunale afdelinger samt det præhospitale beredskab.
 
Sundhedsdagen er et samarbejde mellem patientforeninger, region og kommune. Der er en arbejdende styregruppe, som består af:
 
Herudover stiller Holbæk Kommune en medarbejder til rådighed til praktisk arbejde omkring planlægningen – herunder udarbejdelse af informationsmateriale og plakater samt koordinationsopgaver. Dette svarer ca. til en måneds arbejde.
 
Temaet for sundhedsdagen var ”Lyt til dine signaler”, hvilket også var temaet for en tegnekonkurrence for skoleelever, hvor præmien blev overrakt på sundhedsdagen. Desuden var der arrangeret flere oplæg og politisk debat i et telt på Ahlgade. (Se også programmet som bilag)
 
Evaluering af sundhedsdagen
 
Overordnet er det svært at måle en direkte sundhedseffekt af sundhedsdagen, men arrangementet skaber opmærksomhed om sundhed for de anslået mere end 1.000 mennesker, der går gennem Ahlgade lørdag formiddag. Det er derfor helle ikke muligt at måle om sundhedsdagen understøtter kommunens sundhedspolitik om at mindske ulighed i sundhed. Her vil det være relevant at undersøge om de borgere, der har ”mest brug for sundhed” kommer i kontakt med sundhedsdagen. Deltagerne rapporterer dog om kontakt til borgere, der fx tilmelder sig kommunens rygestopkurser.
 
Som event betragtet er sundhedsdagen et af de mange større arrangementer, der taler ind i målet om at skaber opmærksomhed omkring Holbæk by.
 
Styregruppen har lavet en spørgeskemaevaluering blandt deltagerne. Den viser at deltagerne er overordnet meget tilfredse med muligheden med arrangementet og deres mulighed for at blive eksponeret. Styregruppen vil invitere de handlende mere ind i planlægningen for at skabe gensidig synergi om sundhed.
 
Helt konkret førte den politiske debat til at der arbejdes videre om at skabe frivillig-baserede tilbud til unge med spiseforstyrrelser sammen med Region Sjælland og Landsforeningen for Spiseforstyrrelser.

Økonomiske konsekvenser
Sundhedsdagen finansieres af tilskud fra Region Sjælland og Holbæk Kommune med 50.000 kr. fra hver. I 2017 bidrog Holbæk Kommune kun med halvdelen af beløbet på grund af besparelser. Beløbet finansieres af kommunens midler til understøttelse af sundhedsfremme og forebyggelse.
 
Derudover kommer udgifter til planlægning og praktisk arbejde på ca.50.000.

Lovgrundlag – link
Kort video om sundhedsdagen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno14-49539_#4215960_v1_sundhedsdagen - program 2017.pdf

Bilag

Sundhedsdagen - program 2017


66. Orientering om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Orientering om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen af håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På udvalgets område er der igangsat en række indsatser for at overholde det politisk vedtagne budget for 2017. Handleplanerne for Aktiv hele livet forudsætter blandt andet, at brugen af vikarer kan reduceres til et minimum ved at reducere sygefravær og sikre en effektiv planlægning.
 
Det er altid et ledelsesmæssigt ansvar at foretage en faglig prioritering af opgaver og sikre, at den fornødne kapacitet er til stede inden for de økonomiske rammer – herunder at reducere anvendelsen af vikarer til et minimum.
 
For at understøtte lederne i at foretage en faglig forsvarlig prioritering af opgaverne, har der efter dialog mellem ledelse og medarbejdere været anvendt et redskab til at vurdere, hvilke opgaver der kan justeres eller udskydes i en akut eller uforudset situation. Det såkaldte ”trafiklys”.
 
Trafiklyset har med god effekt været anvendt i dele af organisationen i en årrække, og er tænkt som en ramme for, hvordan den enkelte leder kan prioritere opgaverne. Derved bliver det ikke den enkelte medarbejders ansvar, men et ledelsesmæssigt ansvar.
 
Byrådet besluttede den 13. september 2017, at ledere og medarbejdere ikke må benytte trafiklyset som prioriteringsredskab i en akut og/eller uforudset situation.
 
De økonomiske rammer for udvalgets område er dog uændrede. Det betyder, at budgettet skal overholdes, jf. byrådets styringsprincipper.
 
På baggrund af byrådets beslutning er der igangsat en dialog mellem ledere, medarbejdere og organisationer om, hvordan området fremadrettet håndterer akutte og/eller uforudsete situationer, når trafiklyset ikke længere kan anvendes.
 
Administrationen orienterer på mødet om, hvordan situationen bliver håndteret.
 Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 8. november 2016: Punkt 245: Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter
Byrådet den 13. september 2017: Punkt 171: Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering taget til efterretning.
67. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).
 
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.
 
Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.
 
Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås, derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.
 
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.
 
Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og   kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
 
Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
 
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.
Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i samarbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
Drøftelse i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være dokumentation af processen frem mod en ny rammeaftale.Supplerende sagsfremstilling
Udvalgene besluttede på august møderne, at afvente høringssvar fra Handicaprådet inden endelig beslutning.
 
Handicaprådets udtalelse:
Handicaprådet har ingen umiddelbare bemærkninger til Rammeaftalen. I praksis ville det også være ligegyldigt, da det på dette sene tidspunkt i processen ikke giver nogen mening.
 
Til gengæld gav det mening, at processen denne gang i RS17 var ændret, qua indspark fra bl.a. Dialogforum således, at Handicapråd, brugere, fagpersoner og politikere har deltaget i diverse workshops i vinter/forår perioden.
 
Handicaprådet skal dog anmode om, at blive involveret/hørt ved midtvejsstatus, der vil blive foretaget efter et år.
 
Rent formelt skal Handicaprådet endvidere anmode om, at der på samtlige udvalgs dagsordener, indsættes et nyt afsnit (ligesom økonomi og konsekvenser) ”Høring i Handicaprådet/Ældrerådet”.
 
På denne måde sikres det, at høring ikke ”glemmes” samt at administrationen ikke skal tage stilling.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Udvalget anbefaler, at Handicaprådet involveres/høres ved midtvejsstatus efter et år.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Sagen udsættes til mødet i september, da udvalget ønsker sagen sendt i høring i Handicaprådet inden beslutning.


caseno17-31745_#4269517_v1_rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf


68. Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter Lov om Social Service i Holbæk Kommune

Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter Lov om Social Service i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. Orienteringen om informationspjecer tages til efterretningBeskrivelse af sagen
I foråret 2017 besluttet udvalget nye serviceniveauer på indsatser efter Sociallovens §§103 og 104 samt §§85, 107 og 108.
 
I Handicaprådets høringssvar til de nye serviceniveauer var der et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse blev formidlet på en let forståelig måde til borgere og pårørende. Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” tilsluttede sig dette og ønskede at få forelagt informationspjecerne til orientering.
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet to informationspjecer til borgerne med titlerne:
· Information om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Holbæk Kommune.
· Information om socialpædagogisk støtte i eget hjem, opgangsbofællesskaber og botilbud i Holbæk Kommune.
 
Informationspjecerne vil være tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside.
 
De to pjecer er vedlagt som bilag.
 
Informationspjecerne bliver også forelagt Handicaprådet til orientering.


Lovgrundlag – link
Lov om Social Service


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 20. marts 2017 Punkt 21: Beslutning om serviceniveau for servicelovens §85, §107 og §108.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-36941_#4298418_v1_information om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i holbæk kommune.docx
caseno17-36941_#4298419_v1_information om socialpædagogisk støtte i eget hjem, opgangsbofællesskab og botilbud i holbæk kommune.docx

Bilag

Information om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Holbæk Kommune
Information om socialpædagogisk støtte i eget hjem, opgangsbofællesskab og botilbud i Holbæk Kommune


69. Gensidige orientering til mødet d. 27. september 2017

Gensidige orientering til mødet d. 27. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-09-2017
Gensidige orienteringer taget til efterretning, herunder frivillighedsarrangementet fredag d. 29. september, status på ældrerådsvalg samt udsendelse af informationsmateriale om fritvalgsbevis på madservice.