UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-08-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2017 17:00:00


PUNKTER

51. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. august 2017
52. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde
53. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde
54. Status på udviklingen i nøgletal på det specialiserede voksenområde
55. Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere
56. Beslutning om fritvalgsbevis på madservice
57. Status på pilotprojekt på Det Aktive Center Stenhusbakken
58. Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften
59. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. august 201751. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. august 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 28. august 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Godkendt
52. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen om KORA analyser på det specialiserede socialområde tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
I 2016 udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning) en række analyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014.
 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at opdatere analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.
 
De opdaterede benchmarkinganalyser er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om:
· Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015.
· Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
· Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
 
Rapporterne giver viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.
 
Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner:
KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.
 
Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, benchmarking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommunerne har i år, udover medvirken til KORA´s analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialområde.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende anbefalinger:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-33073_#4276873_v1_bilag 1 notat fra region sjælland om kora analyserne 2017.docx
caseno17-33073_#4276876_v1_bilag 2 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015.pdf
caseno17-33073_#4276879_v1_bilag 3 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015.pdf
caseno17-33073_#4276883_v1_bilag 4 køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015.pdf

Bilag

Bilag 1 Notat fra Region Sjælland om KORA analyserne 2017
Bilag 2 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015
Bilag 3 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015
Bilag 4 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015


53. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).
 
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.
 
Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.
 
Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås, derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.
 
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.
 
Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og   kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
 
Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
 
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.
Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i samarbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
Drøftelse i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være dokumentation af processen frem mod en ny rammeaftale.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Sagen udsættes til mødet i september, da udvalget ønsker sagen sendt i høring i Handicaprådet inden beslutning.


caseno17-31745_#4269517_v1_rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf


54. Status på udviklingen i nøgletal på det specialiserede voksenområde

Status på udviklingen i nøgletal på det specialiserede voksenområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen om udvikling i nøgletal på det specialiserede voksenområde tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfølgningen på budget 2017-20 bliver udvalget løbende præsenteret for nøgletal, som viser udviklingen i antal borgere og gennemsnitspriser på forskellige indsatser. Formålet er at sikre, at udvalget får en tættere faglig opfølgning.
 
På det specialiserede voksenområde i Aktiv hele livet kan følgende hovedkonklusioner fremhæves, når det gælder nøgletal for perioden januar til juli 2017:
 
Udviklingen dækker over forskellige tendenser på forskellige indsatsområder. På den ene side ses fx en stigning i antal borgere, der modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. På den anden side ses fx et fald i antal borgere i længere varende botilbud efter servicelovens § 108.
 
På de kommende udvalgsmøder bliver udvalget præsenteret for en status på nøgletal. Sundhedsområdet kobles på fra september og ældreområdet kobles på fra oktober.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-33976_#4291248_v1_status til udvalget august 2017.pdf

Bilag

Status til udvalget august 2017


55. Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere

Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. der etableres fire skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere, såfremt kommunen modtager det ansøgte tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  2. den kommunale grund Roskildevej 12 bliver stillet til rådighed for boligerne

Beskrivelse af sagen
For at indfri de økonomiske forventninger til handleplanen på det specialiserede voksenområde om budget 2017-2020 er der behov for at opføre ”skæve” boliger. Byrådet har den 12. oktober 2016 godkendt, at Lejerbo kan opføre et antal ”skæve” boliger på L.C. Worsøesvej. Men disse boliger færdiggøres formentlig først i 2019-2020. Dels fordi der først skal laves ny lokalplan for området. Dels fordi Lejerbo vil rationalisere processen og opføre de ”skæve” boliger samtidig med, at de opfører billige boliger på L.C. Worsøesvej i 2019-2020.
 
Grundarealet i passende afstand fra andre boliger, så beboere ikke forventes at skabe gener for andre borgere i området.
 
For at opfylde et akut behov ”skæve” boliger anbefaler administrationen derfor, at Holbæk Kommune hurtigst muligt etablerer fire skæve boliger på Roskildevej 12. På denne grund giver den gældende kommuneplanramme adgang til opførelsen af denne type boliger uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Og endelig er de nærmeste naboer to kommunale botilbud. Det giver kommunen nogle muligheder for at samtænke den sociale støtte til de forskellig tilbud, herunder mulighed for at gøre brug af nattevagt ved akutte behov i de skæve boliger.
 
Formålet er at kunne forebygge hjemløshed samt at tilbyde relevante boliger til en udsat borgergruppe med store sociale problemer.
 
Målgruppen er hjemløse og særligt udsatte voksne borgere i Holbæk Kommune, som har psykiske lidelser og ofte også med et misbrug (dog ikke aktivt stofmisbrug). Der er tale om borgere, der har en anderledes adfærd og norm for at bo, og som typisk er blevet sat ud af tidligere boliger eller som bor i dyrere tilbud, men som ikke har gavn af det nuværende tilbud.
 
Der ansættes en social vicevært, som overordnet får til opgave at hjælpe de enkelte beboere med at fastholde sin bolig og opretholde et godt naboskab til de øvrige beboere og omkringliggende tilbud
 
Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og generelt højere livskvalitet. Der er positive erfaringer med skæve boliger i mange andre af landets kommuner, eksempelvis Slagelse og Randers kommuner.
 
Aktuelt har administrationen kendskab til fem borgere i målgruppen for disse boliger. Udgifter til sociale indsatser for disse borgere er aktuelt knap 200.000 kr. pr. borger pr. år. Udgifterne for disse fem borgere forventes at stige, formodentlig til gennemsnitligt ca. 700.000 kr. pr. borger pr. år, hvis der ikke findes nye løsninger på borgernes uholdbare boligsituation.
 
Med opførelsen af de fire ”skæve” boliger forventes de gennemsnitlige sociale udgifter pr. borger at udgøre ca. 160.000 kr. pr. år til social vicevært. Evt. mindre idet kommunen vil søge tilskud til aflønning at den sociale vicevært.


Økonomiske konsekvenser
”Skæve” boliger etableres på vilkår meget lig almene boliger. Holbæk Kommune skal imidlertid ikke yde grundkapitallån til opførelsen.
 
I stedet yder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilskud til at etablere ”skæve” boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig. Størrelsen på tilskuddet afhænger bl.a. af boligens størrelse og indretning.
 
Etableringsomkostninger - overslag
Udgifter til etablering af 4 boliger (pavilloner) a hver 40 m2 med selvstændigt køkken, toilet og bad (inkl. udgifter til etablering af kloak, vand, el, administrationsbidrag, udvikling mv. jf. udarbejdet overslag)
2.224.000 kr.
 
Forventet tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
-1.600.000 kr.
Netto anskaffelsessum, som finansieres ved hjælp af realkreditlån optaget i KommuneKredit (dette påvirker ikke Holbæk Kommunes låneramme).
624.000 kr.
 
Netto anskaffelsessummen lånefinansieres efter realkreditlovens almindelige regler og påvirker ikke Holbæk Kommunes låneramme.
Driftsudgifter
Huslejen per bolig bør ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ligge på ca. 2.500 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Dette vil give en samlet årlig huslejeindtægt på ca. 120.000 kr. for de fire ”skæve” boliger. Beløbet forventes at dække udgifter til termin samt løbende drift og vedligehold af bygningerne, jf. erfaringerne fra tilsvarende bebyggelser i andre kommuner. (I forbindelse med projekteringen udfærdiges mere detaljerede drifts- og vedligeholdelses-planer. Disse planer vil ligeledes resultere i et endeligt huslejeniveau for boligerne.)
Personaleudgifter til social vicevært mv. beløber sig til i alt 640.000 kr. om året. Holbæk Kommune vil i forbindelse med byggeriets afslutning søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om midler til aflønning af den sociale vicevært. De resterende personaleudgifter til social vicevært finansieres af budgettet til sociale indsatser på det specialiserede voksenområde.
 
Social vicevært – lønudgifter, inkl. aften/nat samt overhead
550.000 kr.
Supervision – administration – uddannelse mv.
50.000 kr.
Ledelse/overhead
40.000 kr.
I alt
640.000 kr.
 

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)  


Sagshistorik, henvisninger
 
Byrådet den 12. oktober 2016, pkt. 223: Beslutning om placering af små billige boliger samt skæve boliger

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Indstilles godkendt.
56. Beslutning om fritvalgsbevis på madservice

Beslutning om fritvalgsbevis på madservice

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. borgere, der er visiteret til madservice, får mulighed for at søge et fritvalgsbevis.

Beskrivelse af sagen
Serviceloven § 91 fastslår, at kommunerne er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Hjemmehjælp udgøres af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det frie leverandørvalg gælder for borgere i eget hjem og indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører.
 
For at sikre det frie valg, kan kommunen vælge, at indgå en (eller flere) kontrakter, eller udstede fritvalgsbeviser. Et nyligt udbud af madservice resulterede i, at Det Danske Madhus var den eneste leverandør, der bød på opgaven. Da tilbuddet var konditionsmæssigt, er der indgået kontrakt med Det Danske Madhus.
 
Når kommunen har forsøgt at tilvejebringe det frie valg gennem et udbud uden held, har kommunen pligt til at sikre det frie valg på en anden måde. Det kan for eksempel ske ved at udstede fritvalgsbeviser. Brug af frivalgsbeviser forudsætter en politisk beslutning, og det er udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, der har bevillingskompetencen.
 
Et fritvalgsbevis er et købsbevis (voucher), som kan bruges til at købe og få bragt mad ud. Fritvalgsbeviset giver mulighed for at for eksempel et lokalt spisested, kan levere mad til borgere. Borgeren kan ikke benytte beviset til at gå ned på et lokalt cafeteria og spise maden der.
 
Et fritvalgsbevis indebærer, at borgeren selv er ansvarlig for at administrere sin madordning. Borgeren skal indgå aftale med CVR-registreret leverandør (for eksempel slagter, kro, restaurant eller en anden madleverandør) og selv bestille og afbestille maden - eksempelvis ved indlæggelse.
 
Fritvalgsbeviset kan ikke bruges til at vælge en pårørende eller anden privat person til at udføre ydelsen.
 
Kommunen skal ikke godkende leverandøren, men skal stille kvalitetskrav til leverandøren og løbende føre kontrol med madens ernæringsmæssige kvalitet. Det er borgerens ansvar at sikre sig, at hygiejnen er i orden (smiley-ordning).
 
Kommunen kan i særlige tilfælde fratage en borger retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis en borger ikke kan administrere ordningen, heriblandt bestille og afbestille måltider.
 
Værdien af fritvalgsbeviset bestemmes af prisen på madservice hos den leverandør, som Holbæk Kommune har kontrakt med. Hvis en borger vælger et tilbud, som er dyrere, skal borgeren selv betale differencen. Kommunen står for afregningen. Borgeren modtager således ikke midler i forbindelse med et fritvalgsbevis.


Økonomiske konsekvenser
Indførelsen af fritvalgsbeviser er udgiftsneutral for kommunen.


Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Godkendt
57. Status på pilotprojekt på Det Aktive Center Stenhusbakken

Status på pilotprojekt på Det Aktive Center Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. orientering om status på pilotprojekt på Det Aktive Center Stenhusbakken tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Centerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken har nu fungeret som et pilotprojekt siden februar, hvor de afprøver et forslag til nye vedtægter.
 
Siden pilotprojektet blev vedtaget, er der sket følgende:
 
På udvalgsmødet vil formanden for Stenhusbakkens Centerråd Kristian Nielsen samt frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen bidrage med deres betragtninger vedrørende den første del af pilotprojektet, og der vil blive mulighed for at stille uddybende spørgsmål.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 9. januar 2017: Punkt: 117: Pilotprojekt om nye vedtægter for brugerrådet på Stenhusbakken

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Orientering taget til efterretning.
58. Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. den beskrevne indsats for håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften godkendes.

Beskrivelse af sagen
For at overholde det politisk vedtagne budget for 2017 er en række indsatser sat i værk indenfor udvalgets område. Handleplanerne for Aktiv hele livet forudsætter fx et reduceret sygefravær og effektiv planlægning så brugen af vikarer reduceres til et minimum.
 
Byrådet har i forbindelse med Budgetrevision 1 besluttet at indføre indkøb og ansættelse med omtanke og at reducere sygedagpengerefusioner. For kerneområdet Aktiv hele livet betyder det en reduktion af budgettet på ca. 15 mio. kr. Det medfører, at der generelt kun ansættes personale, hvor det er absolut nødvendigt, og at vikarforbruget er reduceret yderligere.
 
Det er et ledelsesmæssigt ansvar – inden for de økonomiske rammer - at sikre at den fornødne kapacitet er til stede. Der kan dog opstå akutte og/eller uforudsete situationer, hvor planlagte aktiviteter må justeres eller udskydes. Det kan være fordi en medarbejder melder sig syg, eller der opstår en akut situation hos en eller flere borgere.
 
For at understøtte ledelsen i vurderingen af, hvilke opgaver der kan justeres eller udskydes og hvilke der ikke kan, er der i samarbejde med medarbejderne udviklet et redskab, der beskriver de daglige opgaver.
 
Redskabet er tænkt som en ramme for, hvordan den enkelte leder prioriterer opgaverne i en akut og/eller uforudset situation. Prioriteringen af opgaver betyder, at nogle opgaver udskydes indtil den fornødne kapacitet igen er til stede. Det vil sige, når den akutte og/eller uforudsete situation er håndteret. Der er sjældent tale om en hel dag, men typisk kortere perioder på dagen. I perioder med lav bemanding, for eksempel i weekender, er der større risiko for, at opgaver udskydes.
 
Redskabet har været afprøvet i en periode i flere enheder. Erfaringerne med redskabet følges tæt, og den umiddelbare vurdering blandt medarbejdere og ledere er, at redskabet fungerer i forhold til at sikre den fornødne kapacitet inden for de økonomiske rammer.
 
Med henblik på at vurdere redskabets effekt og sikre en god anvendelse af redskabet følges brugen i 2017. Ultimo 2017 får udvalget en status på erfaringerne.
Økonomiske konsekvenser
Det beskrevne redskab er en metode til at realisere beslutningen om indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktionen af dagpengerefusioner. Hvis den beskrevne indsats ikke godkendes, vil reduktionen på ca. 15 mio. kr. ikke kunne gennemføres.Supplerende sagsfremstilling
Da Ø i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” udøvede standsningsret, skal sagen behandles i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Finn Nielsen (DF) og Jørgen Jensen (A) stemmer for idet udvalget ønsker at følge udviklingen tæt. Der gives en status på udvalgsmødet i september.
 
Leif Juhl (Ø) stemte imod og ønsker sagen forelagt byrådet.
59. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. august 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 28. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Gensidige orienteringer er taget til efterretning, herunder status på § 18 midler og udbud af hjemmepleje.
 
Udvalget blev orienteret om, at LEV samt socialpædagogerne har bedt Ankestyrelsen om at vurdere lovligheden af nye serviceniveauer på det sociale område.