UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

19-06-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2017 17:00:00


PUNKTER

45. Godkendelse af dagorden til mødet d. 19. juni 2017
46. Beslutning om at aflyse ekstraordinært udvalgsmøde
47. Beslutning om plan for det nære sundhedsvæsen
48. Beslutning om at genindføre visitation efter enkeltindsatser
49. Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger
50. Gensidige orienteringer til mødet d. 19. juni 201745. Godkendelse af dagorden til mødet d. 19. juni 2017

Godkendelse af dagorden til mødet d. 19. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 19. juni 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Godkendt
46. Beslutning om at aflyse ekstraordinært udvalgsmøde

Beslutning om at aflyse ekstraordinært udvalgsmøde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. det besluttes at aflyse det ekstraordinære udvalgsmøde i august 2017.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 7. juni 2017, at potentialeafklaringen på udbud af drift af plejecentre ikke gennemføres. Samtidig blev det besluttet, at administrationen i stedet bruger ressourcer på at udarbejde analyser, der fokuserer på muligheder for effektivisering inden for rammerne af den kommunale organisation.
 
 
På den baggrund anbefales det, at det ekstraordinære udvalgsmøde i august 2017 aflyses. Baggrunden for det ekstraordinære udvalgsmøde var at drøfte potentialeafklaringen.Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 15. juni 2016: Punkt 161: Beslutning om gennemførelse af potentialeafklaring
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 20. februar 2017: Punkt 9: Beslutning om ekstraordinært udvalgsmøde

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Godkendt
47. Beslutning om plan for det nære sundhedsvæsen

Beslutning om plan for det nære sundhedsvæsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele livet – Sundhed og Omsorg”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. Plan for Det Nære Sundhedsvæsen godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal orienteres om konsekvenserne af udviklingen i ”Det Nære Sundhedsvæsen”. Og at administrationen udarbejder forslag til fremadrettet styring af området, herunder forslag til konkrete samarbejdsprojekter med sygehusvæsenet.
 
De nye nationale mål for sundhedsvæsenet beskriver kommunens medansvar for bl.a.:
 
For at understøtte det bliver kommunerne bl.a. målt på antal af genindlæggelser og antal ventedage til udskrivning efter færdigbehandling. Det bliver understøttet af øgede økonomiske incitamenter ved at øge kommunens medfinansiering for især børn under 2 år samt ældre over 65 år. Desuden øges kommunens betaling for færdigbehandlingsdage på sygehuset.
 
Det Nære Sundhedsvæsen udgør en væsentlig økonomisk styringsudfordring:
 
Udvalget har løbende i 2016 og 2017 drøftet udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Administrationen har i forlængelse heraf arbejdet med at udvikle en plan for ”styring i Det Nære Sundhedsvæsen”. Det er sket i et tværgående arbejde under koncernledelsen.
 
Formålet med planen er:
 
Resultatet er 13 konkrete prioriterede indsatser, der udmøntes i 2017 og 2018. Flere af indsatserne er ikke nye, men er i stedet gjort systematiske og sat ind i den strategiske sammenhæng:
 
1. Fremskudt visitation på sygehuset – herunder kvalificering af indlæggelser og udskrivninger
2. Akutfunktion og flere akutpladser samt udvikling af sygeplejen
3. Plejehjemslægeordning
4. Udkørende geriatrisk team i samarbejde med Holbæk Sygehus
5. Udvikling af tilbud til borgere med kronisk sygdom
6. Samarbejde med University College Sjælland om udvikling af sygeplejerskeuddannelse i ”Det Nære Sundhedsvæsen”
7. Kortlægning af / øget systematik i akutindsatsen i psykiatrien - herunder akuttilbuddet samt kvalificering af udskrivelser og indlæggelser indenfor socialpsykiatrien
8. Ledelses- og styringsinformation
9. Sundhedsaftalen som styringsværktøj
10. Øget Fokus på KRAM faktorer og medicin i socialpsykiatrien og på handicapområdet
11. Faldforebyggelse blandt ældre
12. Evaluering og videreudvikling af samarbejde med almen praksis
13. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser blandt 0-2-årige
 
Indsatserne er beskrevet nærmere i bilagsmaterialet. Der vedlægges et notat om Det Nære Sundhedsvæsen samt bilag 1 om indsatsernes sammenhæng til overordnede pejlemærker og bilag 2 hvor formålet med indsatserne beskrives.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg 30. maj 2016: Punkt 5 Beslutning om nationale mål i det nære sundhedsvæsen
 
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg 24. oktober 2016: Punkt 3 Orientering om Det Nære Sundhedsvæsen
 
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg 23. januar 2017: Punkt 3 Orientering om Det Nære Sundhedsvæsen – økonomi og aktivitetsudvikling

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Godkendt, idet udvalget får opfølgning på planen ultimo 2017.


caseno16-23974_#4231159_v1_bilag 1 indsatsernes sammenhæng til strategiske pejlemærker.pdf.pdf
caseno16-23974_#4231160_v1_bilag 2 indsatsernes formål og placering i organisationen.pdf.pdf
caseno16-23974_#4226436_v1_bilag notat om plan for det nære sundhedsvæsen i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Indsatsernes sammenhæng til strategiske pejlemærker.pdf
Bilag 2 Indsatsernes formål og placering i organisationen.pdf
Bilag 3 Notat om plan for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune.pdf


48. Beslutning om at genindføre visitation efter enkeltindsatser

Beslutning om at genindføre visitation efter enkeltindsatser

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. det besluttes at genindføre visitation efter enkeltindsatser.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med projektet Aktivt Samspil i hjemmeplejen blev der indført visitation efter pakker. Pakkevisitationen trådte i kraft pr. 23. december 2016.
 
Intentionen med pakkevisitering var, at sikre en mere individuel og fleksibel hjælp til borgeren ved at gøre op med registreringen af ydelser i tid.
 
Da pakkevisitationen blev indført var det kendt, at konsekvenserne ville være manglende registreringer på, hvor meget tid hjemmeplejen bruger på de konkrete indsatser. Ligesom den centrale styring af indsatserne bliver mindre, da styringen i højere grad ville ske i den koordinerende rolle i det tværfaglige team af medarbejdere.
 
Efter at have arbejdet med pakkevisitation i 6 måneder er erfaringerne, at konsekvenserne ved at visitere i pakker er for store i forhold til behovet for styring af indsatser i forbindelse med budgetoverholdelse.
 
Sagen har været drøftet med ledere og faglige organisationer, herunder fælles tillidsrepræsentanterne, som har peget på behovet for en mere tydelig visitation. Medarbejderne har på MED-møder givet udtryk for et ønske om, at pakkevisitation bliver erstattet af visitation efter enkeltindsatser.
 
På den baggrund anbefaler administrationen at visitering i pakker bliver erstattet af visitering efter enkeltindsatser. Visitering efter enkeltindsatser vil bidrage til en bedre økonomistyring.
 
Arbejdet med Aktivt samspil fortsætter
Overgangen til visitering efter enkeltindsatser vil ikke få indflydelse på det videre arbejde med intentionerne i Aktivt Samspil. Der vil fortsat blive arbejdet med at implementere intentionerne i Aktivt Samspil, der handler om at

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne den 27. april 2015: Punkt 39: Orientering om videreførelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen til Aktiv hele livet
Udvalget for Voksne den 23. november 2015: Punkt 106: Beslutning om det videre arbejde med Aktivt Samspil

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Godkendt
49. Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger

Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. det besluttes at ændre brugertaksten på døgnforplejning i plejeboliger og midlertidige boliger pr. 1. juni til 3.542 kr. pr. måned.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune bliver taksten fastsat årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år. I 2017 er taksten i Holbæk Kommune 3.391 kr. pr. måned.
 
For at overholde budgettet i 2017 anbefaler administrationen, at taksten for madservice i plejeboliger og midlertidige boliger hæves til lovens maksimum på 3.542 kr. pr. måned fra den 1. juni 2017.
 
Der er loft over, hvor meget kommunen må opkræve for madservice for borgere, der bor i en plejebolig/midlertidig bolig. Det betyder, at der ikke kan opkræves mere end 3.542 kr. pr. måned i betaling for madservice (2017).
 
Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.
 
Forslaget indebærer en stigning i taksten på 4,5 %, svarende til 151 kr. pr. borger pr. måned. Det vil give en samlet årlig merindtægt for kommunen på ca. 400.000 kr. I 2017 vil merindtægten være ca. 240.000 kr., hvis stigningen ændres pr. 1. juni.
 
Betalingen af mad opkræves via servicepakken. Forplejningsdelen i servicepakken er sammensat af hovedret og biret samt døgnets øvrige måltider. Maksimumbetalingen for en hovedret er i 2017 52 kr.
 
Hvis det besluttes, at ændre taksten til maksimum anbefales det, at hoved/biret reguleres med 2 kr. pr. dag og døgnets øvrige måltider reguleres med 3 kr. pr. dag. Det med udgangspunkt i vægtningen af anvendt personaletid.
 
Ændringen i taksten vil berøre borgere, der modtager mad fra Holbæk Kommunes produktionskøkken og som bor i en bolig på følgende steder
 
Borgere der bor i en plejebolig på Tysinge Have eller Fjordstjernen vil ikke være omfattet af takstændringen, da de selv producerer/leverer deres mad.
 
Borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, er heller ikke omfattet af takstændringen, da maden leveres af Det Danske Madhus.


Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” er der tilføjet et bilag, der viser omkostninger og indtægter i forbindelse med madservice i plejeboliger og midlertidige boliger.
 
I den oprindelige sagsfremstilling fremgår det, at taksændringen træder i kraft pr. 1. juni 2017. Borgere der bliver berørt af takstændringen vil blive varslet 2 måneder inden. Det betyder, at ændringen træder i kraft pr. 1. september 2017.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Udvalget stemte imod indstillingen.
 
Pernille Kruse og Willy Lisby (V) ønsker ikke, at ændringen træder i kraft i 2017, men at den indgår som en del af budgetforslaget for 2018, så der ikke skal findes andre reduktioner svarende til den foreslåede takststigning.
 
Leif Juhl (Ø) og Jørgen Jensen (A) kan hverken godkende en takststigning for 2017 eller 2018. De mener, at udfordringen skal løses på anden vis.
 
Finn Nielsen (DF) kan kun godkende, at taksten i 2017 og i 2018 kan stige svarende til pris- og lønfremskrivningen af folkepension.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Udvalget ønsker sagen yderligere belyst. Sagen behandles igen på udvalgsmødet i juni, hvorefter der træffes endelig beslutning i byrådet.caseno17-22197_#4226432_v1_bilag 1 omkostninger til madservice i plejeboliger og midlertidige boliger - bilag 1 omkostninger ti.docx

Bilag

Bilag 1 Omkostninger til madservice i plejeboliger og midlertidige boliger - Bilag 1 Omkostninger til madservice i plejeboliger og midlertidige boliger.docx


50. Gensidige orienteringer til mødet d. 19. juni 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 19. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-06-2017
Gensidige orienteringer taget til efterretning, herunder evt. besøg fra ældreminister, tværkommunalt møde om sociale indsatser i Odsherred, orientering om udbud vedr. madservice og udgiftsudvikling fra 2010 til 2016 på ældreområdet.
 
Udvalgets besøg på Tysingehave i september fastholdes.