UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Rådhusvej 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-05-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2017 17:00:00


PUNKTER

36. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. maj 2017
37. Beslutning om næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"
38. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets og samværstilbud
39. Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger
40. Orientering om håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele livet
41. Orientering om Foreningen Medusas arbejde
42. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017
43. Drøftelse af takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
44. Gensidige orienteringer til mødet d. 29. maj 201736. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 29. maj 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Godkendt
37. Beslutning om næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

Beslutning om næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. der vælges en næstformand for Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg”

Beskrivelse af sagen
På byrådets møde den 9. maj 2017 blev det godkendt at Christina K. Hansen (A) træder ud af Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Jørgen Jensen (A) træder ind i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”.
 
Da Christina K. Hansen var næstformand for Udvalgt ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” skal der vælges en ny næstformand for udvalget.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Udvalget valgte Jørgen Jensen (A) som næstformand.
38. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets og samværstilbud

Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets og samværstilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. serviceniveau på servicelovens § 103 og § 104 godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne på det specialiserede socialområde. Derfor har Holbæk Kommune blandt andet nedsat en taskforce og er i gang med at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for de sociale indsatser. De klart definerede serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, som her kan se, hvad de kan forvente af indsatsen. Beskrivelserne er også et vigtigt redskab til, at sagsbehandlerne kan lykkes med den sociale indsats inden for den økonomi, der er til rådighed.
 
Medarbejderrepræsentanter i taskforcen har understreget et ønske om at få politisk opbakning til serviceniveauerne på det specialiserede område med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud)
Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere – typisk førtidspensionister - med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, så de kan komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, fx gennem en fast løntilskudsordning.
 
Aktivitets- og samværstilbud er målrettet borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, med henblik på at opretholde eller forbedre borgernes personlige færdigheder eller livsvilkår.
 
Forslag til nye serviceniveauer
De nye, beskrevne serviceniveauer specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og udgør dermed rammen om det arbejde og den dialog, som sagsbehandlere og rådgivere har for og med borgere i målgrupperne. Desuden præciserer beskrivelserne en række krav til leverandører, blandt andet med hensyn til varighed og opfølgning.
 
Konkret er der i det nye serviceniveau for ”beskyttet beskæftigelse” tale om en reduktion i serviceniveauet, idet der lægges op til maksimalt at tildele 4 dage om ugen, hvor der tidligere er blevet tildelt op til 5 dage om ugen. For aktivitets- og samværstilbud blev der allerede i 2016 besluttet et serviceniveau på maksimalt 4 dage pr. uge.
 
En del de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik). Andre dele er ikke tidligere blevet beskrevet.


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-2020. De beskrevne servicereduktioner indgår dermed som en forudsætning for, at Holbæk Kommune kan overholde budget 2017. Det indebærer, at driftsbudgetterne i kommunens egne tilbud efterfølgende skal tilpasses.


Høring
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag. I deres høringssvar henviser de desuden til det høringssvar, de i august 2016 gav, da serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud blev reduceret fra 5 til 4 dage. Dette høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Handicaprådet fremhæver blandt andet, at et tilbud altid skal visiteres ud fra en individuel vurdering, og ikke en økonomisk vurdering.
 
Sagsbehandlerne (myndighed) vil foretage en individuel revurdering af den enkelte borgers behov, herunder også af de ressourcer der er i familien og det nære netværk mv. I den forbindelse vil der være en dialog med borgerne. Nogle borgere vil opleve ændringer i indsatsniveau eller omfang, eller eventuelt skift til andre tilbud. Der er dog ingen borgere, der vil få tildelt færre end 4 dage i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, med mindre der foreligger en konkret individuel vurdering af, at færre dage er tilstrækkeligt, eller hvis der er et alternativt aktivitets- og samværstilbud, fx på bostedet.
 
Handicaprådet foreslår i øvrigt, at der arbejdes med en takstmodel, som sikrer, at der kun betales for det antal dage, borgeren rent faktisk benytter et § 103 og § 104 tilbud. Aktuelt betales typisk en fast ugepris for tilbuddet, eventuelt i form af nogle ’pakker’, fx en pakke på 1-2 dage og en pakke på 3-5 dage.
 
Holbæk Kommune er allerede ved at se på, hvordan taksterne i kommunens egne tilbud kan skrues bedre sammen, så man kun betaler for de dage, borgeren anvender. Herudover vil Holbæk Kommune arbejde for en mere fleksibel takstmodel i KKR Sjælland (Kommunekontaktråd Sjælland), så man kan købe det antal dage, man har behov for. KKR Sjælland udgør den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. Det er i dette regi kommunerne aftaler, hvordan takstmodellerne skal skrues sammen for de kommunale tilbud.
 
Handicapudvalgets høringssvar har herudover ikke givet anledning til at ændre i vedlagte forslag til de nye serviceniveauer for § 103 og § 104 tilbud i Holbæk Kommune.


Lovgrundlag – link
Lov om social service § 103 og § 104


Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, den 6. september 2016, referat pkt. 203: Beslutning om omstillingsprojekt – Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Et flertal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Jørgen Jensen (A) og Finn Nielsen (DF) godkendte indstillingen. Leif Juhl (Ø) stemte imod på baggrund af Handicaprådets høringssvar og risiko for forskelsbehandling.caseno17-15747_#4190211_v1_bilag 1 - beskrivelse af serviceniveau for § 103 og § 104.pdf
caseno17-15747_#4186414_v1_bilag 2 - handicaprådets høringssvar 2017 vedr. serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104.pdf
caseno17-15747_#4186429_v1_bilag 3 - handicaprådets høringssvar 2016 til nyt serviceniveau vedr. § 103 og § 104.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af serviceniveau for § 103 og § 104
Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar 2017 vedr. serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud
Bilag 3 - Handicaprådets høringssvar 2016 til nyt serviceniveau vedr. § 103 og § 104


39. Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger

Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. det besluttes at ændre brugertaksten på døgnforplejning i plejeboliger og midlertidige boliger pr. 1. juni til 3.542 kr. pr. måned.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune bliver taksten fastsat årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år. I 2017 er taksten i Holbæk Kommune 3.391 kr. pr. måned.
 
For at overholde budgettet i 2017 anbefaler administrationen, at taksten for madservice i plejeboliger og midlertidige boliger hæves til lovens maksimum på 3.542 kr. pr. måned fra den 1. juni 2017.
 
Der er loft over, hvor meget kommunen må opkræve for madservice for borgere, der bor i en plejebolig/midlertidig bolig. Det betyder, at der ikke kan opkræves mere end 3.542 kr. pr. måned i betaling for madservice (2017).
 
Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.
 
Forslaget indebærer en stigning i taksten på 4,5 %, svarende til 151 kr. pr. borger pr. måned. Det vil give en samlet årlig merindtægt for kommunen på ca. 400.000 kr. I 2017 vil merindtægten være ca. 240.000 kr., hvis stigningen ændres pr. 1. juni.
 
Betalingen af mad opkræves via servicepakken. Forplejningsdelen i servicepakken er sammensat af hovedret og biret samt døgnets øvrige måltider. Maksimumbetalingen for en hovedret er i 2017 52 kr.
 
Hvis det besluttes, at ændre taksten til maksimum anbefales det, at hoved/biret reguleres med 2 kr. pr. dag og døgnets øvrige måltider reguleres med 3 kr. pr. dag. Det med udgangspunkt i vægtningen af anvendt personaletid.
 
Ændringen i taksten vil berøre borgere, der modtager mad fra Holbæk Kommunes produktionskøkken og som bor i en bolig på følgende steder
 
Borgere der bor i en plejebolig på Tysinge Have eller Fjordstjernen vil ikke være omfattet af takstændringen, da de selv producerer/leverer deres mad.
 
Borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, er heller ikke omfattet af takstændringen, da maden leveres af Det Danske Madhus.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Udvalget ønsker sagen yderligere belyst. Sagen behandles igen på udvalgsmødet i juni, hvorefter der træffes endelig beslutning i byrådet.

40. Orientering om håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele livet

Orientering om håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
  1. orienteringen om håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I perioder kan der i ældreplejen opleves et øget arbejdspres i forbindelse med fravær på grund af såvel ferie som sygdom. I alle områder arbejdes der med at skabe rammerne for, hvordan det håndteres.
 
I Hjemmeplejen, plejecentre og på plejehotellet er der udviklet et redskab til at prioritere. Redskabet bliver kaldt ”trafiklyset” eller ”rød, gul, grøn”. Redskabet er tiltænkt som en ramme for, hvordan medarbejderne i den enkelte enhed prioriterer opgaverne i en travl periode med fravær.
 
”Trafiklyset” sikrer, at prioriteringen af opgaver ikke bliver den enkelte medarbejders ansvar, men at der ledelsesmæssigt er sikret en forsvarlig ramme, hvor:
Der er mange faktorer, der har betydning for om enheden er i rød, gul eller grøn tilstand. Ligesom tilstanden kan skifte i løbet af dagen. Om man er i rød, gul eller grøn afhænger af antal medarbejdere på arbejde, antal elever og praktikanter, antal borgere og funktionsvurdering samt planlagte opgaver.
 
Prioriteringsredskabet har været drøftet og udviklet i de enkelte TRIO’er og enheder.
 
Erfaringerne med redskabet er så gode, at det også udbredes til det specialiserede område, hvor der nu starter en proces op med at drøfte mulighederne for at bruge det i forhold til lav bemanding, men også i forhold til sikkerhed og dermed arbejdsmiljø, hvor Socialpsykiatrien har gode erfaringer.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-19652_#4193370_v1_prioritering af arbejdsopgaver samsøvej.docx
caseno17-19652_#4193652_v1_prioritering af opgaver, hjemmeplejen midt.docx

Bilag

Prioritering af arbejdsopgaver Samsøvej
Prioritering af opgaver, Hjemmeplejen Midt


41. Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. orienteringen om hvordan Foreningen Medusas frivillige tilbud bidrager til løsning af kommunens kerneopgaver tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job” anmodede på møderne i marts 2017 om en beskrivelse af, hvordan Foreningen Medusa bidrager til løsningen af kommunens kerneopgaver.
 
”Medusa – et liv uden vold” er en forening af frivillige, der er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred kommuner. Foreningens formål er at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt at støtte og rådgive kvinder, der enten er i eller har været i et voldeligt forhold. Medusas indsatser bidrager til at afhjælpe de negative sociale og helbredsmæssige konsekvenser, som volden har for kvinderne og deres børn.
 
Kommunens indsatser i forbindelse med vold i familien retter sig mod
 
Medusa understøtter alle tre faser via:
Anonym rådgivning, hvor voldsramte kvinder kan få hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden, inden den eskalerer.
 
Netværksgrupper og mentorordninger, hvor Medusa fungerer som en personlig støtte til kvinderne, så de kan etablere en tilværelse uden vold.
 
Et lokalt forankret tilbud som Medusa tilgodeser de kvinder, der ikke har behov for eller ønske om et ophold på krisecenter, men som har brug for hjælp og støtte i form af den ambulante rådgivning til at komme videre fra et voldeligt forhold. Og for nogles vedkommende uden at have haft brug for en kommunale indsats.
 
I forhold til både den forebyggende indsats, kriseindsatsen og den opfølgende indsats er det vigtigt at tilbuddene har en høj grad af tilgængelighed. Det sikrer et lokalt forankret tilbud som Medusa.
 
Derudover styrker Medusas kendskab til nærmiljøet, herunder institutioner, virksomheder, sundhedstilbud og støttemuligheder den lokale indsats.
 
Og endelig giver et lokalt forankret tilbud mulighed for at støtte op omkring social inklusion i personlige og arbejdsrelaterede netværk. Det hjælper kvinderne til at genetablere en tilværelse uden vold og genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet
 
Alle Medusas frivillige modtager relevant uddannelse for at kunne udføre deres arbejde, og en lønnet koordinator sikrer en hurtig og effektiv hjælp til de berørte kvinder.
 
Med den nye partnerskabsaftale (se bilag 1) ønsker Holbæk Kommune at opretholde Medusas indsats som et bidrag til løsningen af de kommunale kerneopgaver.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 20. marts 2017: Punkt 18: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 21. marts 2017: Punkt 42: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. marts 2017: Punkt 35: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-10585_#4188989_v1_partnerskabsaftale medusa 2017-2019.pdf.pdf
caseno17-10585_#4188991_v1_kort beskrivelse af foreningen medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Medusa 2017-2019.pdf
Kort beskrivelse af Foreningen Medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf


42. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget.
 
Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.
 
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte:
 
Overblik over aktiviteterne i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Drøftet, idet udvalget ønsker at tilføje arbejdet med boformer for ældre, skæve boliger samt indvielsen af Plejehotellet til statusoverblikket. Udvalget peger på, at det har været særligt succesfuldt at arbejde med boligstrategien med etablering af nye plejecentre og nye boliger på handicap- og psykiatriområdet, sygeplejeklinikker samt Aktivt samspil i hjemmeplejen. Udvalget vil endvidere fremhæve samarbejdet med ældreråd og handicapråd som særlig værdifuldt.

43. Drøftelse af takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse af takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.
  2. Udvalget drøfter takstfastsættelse for voksenspecialområdet i Holbæk Kommune for budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Ad 1) Drøftelse af budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen.
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så det fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.
 
 Ad 2) og 3) Takstfastsættelse
 I materialet til budget 2018, skal der indgå takster på Holbæk Kommunes egne voksenspecialinstitutioner.
 
De foregående år har der i Rammeaftalerne for kommunerne i region Sjælland været indskrevet en anbefaling om prisudviklingen på de kommunale specialinstitutioner.
Fra og med budget 2017 er det op til den enkelte kommune at fastsætte prisudviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde.
 
Holbæk Kommune har nu mulighed for at fastsætte prisudviklingen på specialinstitutionernes takster på forskellige niveauer. Derfor skal udvalget drøfte, hvordan prisniveauet skal fastsættes.
 
Prisfastsættelsen af taksterne har indflydelse på såvel specialinstitutionerne som på Myndigheds forventede forbrug i 2018.
 
De økonomiske konsekvenser for specialinstitutionerne og Myndighed (visitation) i Holbæk Kommune er forskellige. Det skyldes, at ca. 60% af institutionernes pladser er afsat til borgere fra Holbæk Kommune. De resterende pladser sælges til andre kommuner.
 
Administrationen har udarbejdet 3 forslag til prisfastsættelse af taksterne i 2018:
 
Forslag 1:
 
Forslag 2:
 
Forslag 3:
 
Af bilaget fremgår en uddybende forklaring af de 3 forskellige forslag til takstberegning.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Drøftet


caseno16-52223_#4205072_v1_takstberegning - udvalget aktiv hele livet.pdf

Bilag

Takstberegning - Udvalget Aktiv Hele Livet


44. Gensidige orienteringer til mødet d. 29. maj 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 29. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Gensidige orienteringer taget til efterretning.