UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-03-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-03-2017 17:00:00


PUNKTER

16. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2017
17. Godkendelse af næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"
18. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
19. Beslutning om at ændre de specialiserede plejeboliger på Elmelunden til almindelige plejeboliger
20. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde
21. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108
22. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi
23. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
24. Orientering - Status på handleplan for kerneområdet Aktiv hele livet
25. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts
26. Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet
27. Gensidige orienteringer til mødet d. 20. marts 201716. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 20. marts 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.
17. Godkendelse af næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

Godkendelse af næstformand i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det godkendes at Christina Krzyrosiak Hansen (A) indtræder som næstformand i udvalget ”Aktiv Hele Livet – sundhed og Omsorg”

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med udvalgsrokaden indtræder Christina Krzyrosiak Hansen (A) som næstformand i udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” i stedet for Jørgen Jensen (A).


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.
18. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring & Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse & Job”.

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår partnerskabsaftale med Foreningen Medusa.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår en partnerskabsaftale med Foreningen Medusa med dertil hørende økonomisk tilskud.
 2. at finansieringen af partnerskabsaftalen deles mellem de tre kerneområder efter den beskrevne model.


Beskrivelse af sagen
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre år. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.
 
Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.
 
For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre kerneområder udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3, 4 og 5.
 
Konklusion
Den overordnede konklusion fra alle tre kerneområder er: Foreningen Medusa er et godt og trygt frivilligtilbud til voldsramte kvinder i en sårbar situation. Kommunen råder imidlertid over andre tilbud, som til dels opfylder samme funktion – og resten vurderes at ligge uden for kommunens kerneopgave. Derudover er det svært at påvise en reel økonomisk effekt for Holbæk Kommune. Sammenholdt med kommunens pressede økonomi er det vanskeligt for kerneområderne at støtte en fortsat forlængelse af samarbejdsaftalen.

Indstillingen følger den politiske beslutning om, at budgetoverholdelse og fokus på kerneopgaven har førsteprioritet i forhold til den politiske beslutning om øget samarbejde med frivillige gennem i Holbæk i Fællesskab.


Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre å. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.

Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.

For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre relevante kerneområde udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3,4 og 5.

Konklusion
En økonomisk støtte til Foreningen Medusa kan sikre, at der fortsat findes et frivilligt, anonymt rådgivningstilbud af høj kvalitet til voldsramte kvinder i Holbæk Kommune.


Økonomiske konsekvenser
Medusa søger om et tilskud på 630.000 kr. fordelt over en treårig periode med 210.000 kr. årligt (se bilag 6). Såfremt den alternative indstilling vedtages foreslås det, at Medusa tildeles en delvis støtte efter nedenstående model:
 
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Læring & Trivsel”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Alle Kan Bidrage”
50.000 kr. årligt fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde
140.000 kr. i samlet årlig støtte.

Dette svarer til en samlet støtte på 420.000 kr. for perioden 2017-2019.


Øvrige konsekvenser
 
En manglende partnerskabsaftale kan få konsekvenser for Medusas mulighed for at videreføre deres tilbud til voldsramte kvinder på samme niveau som i dag.
 
De voldsramte kvinder og deres børn vil dog fortsat kunne få hjælp gennem de tilbud, som Holbæk Kommune råder over i henhold til den gældende lovgivning på området.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Udvalget godkender den alternative indstilling under forudsætning af, at de to andre stående udvalg også godkender indstillingen.

Foreningen Medusa anmodes om en beskrivelse af, hvordan de frivillige tilbud bidrager/kan bidrage til løsningen af kommunens kerneopgaver. Beskrivelsen forelægges udvalget i maj 2017.
 
Desuden forventer udvalget en årlig afrapportering fra foreningen Medusa - også med fokus på foreningens arbejdes bidrag til kommunens løsning af kerneopgaverne.


caseno17-10585_#4142127_v1_bilag 6. budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019.pdf
caseno17-10585_#4142109_v1_bilag 1. partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf.pdf
caseno17-10585_#4142125_v1_bilag 5. notat fra læring & trivsel.docx
caseno17-10585_#4142123_v1_bilag 4. notat fra alle kan bidrage.docx
caseno17-10585_#4142118_v1_bilag 3. notat fra aktiv hele livet.docx
caseno17-10585_#4142115_v1_bilag 2. beskrivelse af foreningen medusa..docx

Bilag

Bilag 6. Budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019
Bilag 1. Partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf
Bilag 5. Notat fra Læring & Trivsel
Bilag 4. Notat fra Alle Kan Bidrage
Bilag 3. Notat fra Aktiv Hele Livet
Bilag 2. Beskrivelse af Foreningen Medusa.


19. Beslutning om at ændre de specialiserede plejeboliger på Elmelunden til almindelige plejeboliger

Beslutning om at ændre de specialiserede plejeboliger på Elmelunden til almindelige plejeboliger

Sagsgang og sagstype
”Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det besluttes, at de specialiserede plejeboliger på Elmelunden bliver plejeboliger på lige fod med kommunes øvrige plejeboliger.
 2. det besluttes, at de to midlertidige plejeboliger på Elmelunden bliver almindelige plejeboliger på lige fod med kommunes øvrige plejeboliger.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Voksne besluttede den 25. august 2014 at etablere en specialiseret plejeenhed på Elmelunden. Den specialiserede plejeenhed består af 12 permanente og 2 midlertidige plejeboliger. Målgruppen er meget udadreagerende og dørsøgende borgere.
 
Formålet var at etablere en plejeenhed for borgere, som har brug for et mindre stimulerende miljø, og hvor en målrettet indsats kunne tilgodese beboernes særlige behov.
 
Erfaringer fra de første år
Erfaringen viser, at det er svært at motivere borgere til at flytte til den specialiserede plejeenhed, når man først er flyttet ind i en plejebolig. Derudover har mange borgere et specifikt ønske om en plejebolig i det nærmiljø, hvor de pårørende bor.
 
Det har også været svært at motivere borgere til at flytte fra den specialiserede plejeenhed, i de tilfælde hvor borgerens funktionsevne har ændret sig, så de ikke længere kan profitere af tilbuddet i den specialiserede plejeenhed.
 
Boligerne på Elmelunden er opført efter Lov om almene boliger. Det betyder bl.a., at beboerne har lejekontrakt med boligselskabet. Derfor kan kommunen ikke flytte borgerne mod deres vilje.
 
Det er derfor ikke lykkedes at etablere det fleksible tilbud, som også var hensigten med den specialiserede plejeenhed. Det betyder, at der fortsat er meget udadreagerende og dørsøgende borgere på de øvrige plejecentre.
 
På den baggrund anbefales det, at borgere med særlige behov, får den særlige støtte på det plejecenter, hvor de allerede bor, eller ønsker at bo.
 
Den særlige faglighed skabes på det enkelte plejecenter gennem samarbejde med demensspecialister, VISO, plejecenterlæge, hjerneskadekoordinator mv.


Økonomiske konsekvenser
Ændringen er udgiftsneutral


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne den 25. august 2014: Punkt 62: Beslutning om etablering af specialiseret plejeenhed på Elmelunden

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.
20. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. orientering om den nye proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et centralt planlægning- og udviklingsværktøj, som indgås hvert år mellem kommunerne i regionen og Regionen. Med den sikres, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet.
 
Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest 15. oktober året forinden.
 
Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange, senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser i forhold til kommunerne.
 
KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftalerne 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.
 
Den nye proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, faglig og af brugere.
 
Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR´s dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen for rammeaftalen og KKR´s formandskab.
 
På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftale og de kommende fokusområder.
 
Forslag til kommende fokusområder var bl.a.
 
Den 17. marts 2017 bliver der afholdt møde med fagpersoner fra både bestiller og udfører i kommunerne. Det vil være myndighedsledere og virksomhedsledere mv. samt deltagelse af styregruppen.
 
Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.
 
Rammeaftalen 2018 bliver behandlet i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandlingen i KKR i juni bliver rammeaftalen sendt til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober 2017.


Lovgrundlag – link
 
Materiale fra Kick-off møde den 25. november og møde med dialogforum og handicapråd den 18. januar.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-10514_#4140840_v1_opsamling fra møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140972_v1_tids- og procesplan for rammeaftale 2018.pdf
caseno17-10514_#4140836_v1_program for møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140832_v1_opsamling fra kickoff møde 25.11.2017.pdf
caseno17-10514_#4140831_v1_program for kick-off møde 25.11.2016..pdf

Bilag

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Tids- og procesplan for rammeaftale 2018
Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Opsamling fra Kickoff møde 25.11.2017
Program for Kick-off møde 25.11.2016.


21. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108

Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. serviceniveau på servicelovens § 85, § 107 og § 108 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne og indfriet de økonomiske forventninger på det specialiserede socialområde. Det gælder i Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet. Som supplement til de konkrete budget 2017-handleplaner på kerneområderne har direktionen derfor nedsat en task force – altså en sammensat styrke der arbejder frem mod fælles mål – bestående af strategiske ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige kerneområder. Byrådet fik en orientering om dette på vinterseminaret d. 25. januar 2017.
 
Task forcen skal bidrage til, at:
 
En del af task forcens arbejde er at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne. De klart beskrevne serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsats. Det specialiserede socialområde er opdelt på fire kerneområder, hvilket kalder på en fælles standard, sådan at borgerne oplever en stringens på tværs af kerneområderne.
 
De nye serviceniveauer er også et redskab til, at rådgiverne på kerneområderne kan lykkedes med den sociale indsats indenfor den mindre økonomi, der er til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne har i task forcen understreget ønsket om at få politisk opbakning til serviceniveauerne med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
De nye serviceniveauer på § 85, § 107 og § 108
§ 85, § 107 og § 108 i serviceloven handler om socialpædagogisk støtte og botilbud til personer med betydelige fysiske, psykiske eller sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte er f.eks. træning i praktiske opgaver i hjemmet og støtte til etablering i bolig. Botilbuddene er både midlertidige botilbud og længerevarende botilbud. Sidstnævnte er til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Serviceniveauerne specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og er dermed rammen om det arbejde og den dialog, som rådgiverne har for og med borgere i målgrupperne.
 
Dele af de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik). Andre dele er ikke tidligere blevet beskrevet.
 
Et nyt element i den socialpædagogiske støtte (servicelovens § 85) er, at den som udgangspunkt skal ydes i gruppeforløb i stedet for individuelle forløb. Der er dog ikke en model klar til gruppeforløb d. 1. april 2017, men kommunens myndighed- og udfører-enheder vil arbejde på at finde en model. Det bliver muligt at afvige gruppeforløb, hvis det af særlige årsager ikke kan lade sig gøre.


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-20. De servicereduktioner, der ligger i de nye serviceniveauer, er dermed allerede besluttet med vedtagelsen af budget 2017-20 og indgår som forudsætning bag de handleplaner, som gør det muligt at overholde budgettet.


Høring
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Samtlige kommentarer fra høringssvaret har været gennemgået i task forcen, og de har ikke givet anledning til at ændre i forslaget til de nye serviceniveauer. Handicaprådets kommentarer vil blive skrevet sammen til en række opmærksomhedspunkter, som kommunens myndighed- og udfører-enheder skal have for øje ved implementering af de nye serviceniveauer. Dette vil blive fulgt tæt af task forcen.
 
Handicaprådet har et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en måde, der gør det muligt for borgeren og pårørende at forstå, hvad serviceniveauerne er. Administrationen vil på baggrund af det ønske sikre en forståelig formidling af serviceniveauerne på kommunens hjemmeside.
 
OBS: Der er ift. den version af serviceniveauerne, som Handicaprådet fik tilsendt, blevet tilføjet en forside og en indholdsfortegnelse og foretaget mindre layout-ændringer. Der bliver enkelte steder i høringssvaret refereret til specifikke sider. De nye sidetal er derfor noteret i marginen på høringssvaret.


Lovgrundlag – link
Lov om social service, § 85, § 107 og § 108


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne, d. 25. august 2014, pkt. 68: Ændring i administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov
 
Udvalget for Voksne, d. 23. februar 2011, pkt. 21: Godkendelse af administrationsgrundlag § 107, midlertidige boophold


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt, idet et flertal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V) samt Finn Nielsen (DF) stemte for indstillingen. Et mindretal bestående af Christina K. Hansen (A) og Per Fynboe (Ø) stemte imod. Udvalget ønsker at blive orienteret, når der forelægger en borgervenlig og nem forståelig beskrivelse af serviceniveauerne.  


caseno17-10236_#4148088_v2_serviceniveau for sel § 85, § 107 og § 108.pdf
caseno17-10236_#4148101_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf

Bilag

Serviceniveau for SEL § 85, § 107 og § 108
Høringssvar fra Handicaprådet


22. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Der frigives anlægsmidler i Boligstrategi 2017 til boligstrategirelaterede projekter på i alt kr. 350.000. Midlerne er afsat i anlægsbudgettet for 2017 under Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” Boligstrategi.

Beskrivelse af sagen
Boligstrategien på ældreområdet blev startet op i 2011 efter der blev gennemført en screening af samtlige plejecentre i Holbæk Kommune i 2010. Under boligstrategien har der været arbejdet med flere projekter, herunder:
 
Der er efterfølgende opført nye plejecentre i Jyderup, Holbæk og Tølløse (klar til indflytning 1. marts 2017). Der er ligeledes sket ombygning af aktivitetscentret på Søbæk Have, Jyderup og plejehotellet er flyttet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk.
 
Der er ikke nye projekter, der skal projekteres i 2017, men der er udgifter der er afledte af opførelsen af de nye plejecentre samt til Søbæk Have som administrationen foreslår finansieret af boligstrategien.
 
Projekterne der ønskes frigivelse til omfatter:
 
Denne frigivelsessag bringes til politisk behandling, da projektet enten er kontraktbundet og/eller en konsekvens af lovgivningen.

Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet for 2017 sat 4.3 mio. af til boligstrategien.
 
Det forventes, at der senere i 2017 vil tilstøde yderligere afledte omkostninger, som der ligeledes skal finansieres af boligstrategien.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.
23. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, dvs. anlægsbevillinger på Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg som beskrevet i bilag 10 samt omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 6. For stemte Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Finn Nielsen (DF) samt Christina K. Hansen (A). Per Fynboe (Ø) undlod at stemme.


caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154301_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4153916_v1_bilag 10 - oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - br1.docx
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 2 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1.pdf
Bilag 4 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 5 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 6 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 7 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 8 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 9 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 10 - Oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - BR1
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf


24. Orientering - Status på handleplan for kerneområdet Aktiv hele livet

Orientering - Status på handleplan for kerneområdet Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerede direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. orienteringen om status på handleplan for kerneområdet Aktiv hele livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kerneområdet Aktiv hele livet blev i efteråret 2016 analyseret med henblik på at tilrettelægge indsatsen i forhold til at sikre overholdelse af budgettet.
 
Med afsæt i analysens resultater udarbejdede den strategiske ledelse i Aktiv hele livet en handleplan, der skal arbejdes med frem mod sommeren 2017.
 
Handleplanen består af fire områder:
 1. Budgetoverholdelse
Skal ske gennem målrettet arbejde med den økonomiske handleplan for 2017 og ved allerede nu at igangsætte arbejdet med budgetoverholdelse i 2018+.
 
 1. Sammenhæng i styring
En forudsætning for at kerneområdet Aktiv hele livet lykkes er en forbedret styring af økonomi og aktivitet samt en skarp prioritering af indsatser og projekter. Den samlede styring af området skal derfor styrkes, og ledernes økonomistyring skal forbedres.
 
 1. Bedre trivsel og fremmøde
Der er igangsat målrettede forløb på de enheder i Aktiv hele livet, som er udfordret på trivsel og fremmøde.
 
 1. Fremtidig organisering af Aktiv hele livet
Frem mod sommer vurderes behovet for ny organisering af Aktiv hele livet, der tager højde for områdets størrelse, kompleksitet og styring.
 
Chef for kerneområdet Thomas Richelieu giver på mødet en status på arbejdet med handleplanen.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 23. januar 2017: Punkt 5: Orientering om analyse på kerneområdet Aktiv hele livet

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-58998_#4160698_v1_2017-03-19 status på handleplan.pdf

Bilag

2017-03-19 Status på handleplan


25. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. udvalget diskuterer og anviser, hvordan de vil løse den budgetudfordring, som udvalget står overfor ved budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Møde i marts
På mødet i marts gennemgås budgetudfordringen for 2018, med fokus på hvor meget budgetrammen falder i forhold til budget 2017. Gennemgangen ses i et historisk perspektiv og udviklingen beskrives på udvalgte områder helt ned på enhedsniveau.
 
Derudover præsenteres udvalget for nøgletal, der beskriver hvordan Holbæk Kommune præsterer i forhold til andre kommuner. Det er tanken at nøgletallene kan hjælpe med at beslutte hvilke opgaver kommunen skal løse på en anden måde og hvilke opgaver kommunen ikke skal løse i 2018.
 
De løsninger, som udvalgene må overveje dækker både effektiviseringer, serviceændringer, strukturændringer, opgaver der ikke skal løses, fordi de ikke falder indenfor kerneopgaven, arealoptimering mv.
 
Drøftelserne skal danne baggrund for byrådets statusmøde i april.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Drøftet.


caseno16-52223_#4160704_v1_2017-03-17 - budget 18 oplæg til asu.pdf

Bilag

2017-03-17 - budget 18 oplæg til ASU


26. Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet

Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. vedtægt for Ældrerådet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Ældrerådets nuværende vedtægt blev vedtaget af Holbæk Byråd i 2008.
 
Vedtægten skal revideres, da der ikke længere findes et klageråd og for at gøre dem mere beskrivende.
 
Ældrerådet har, i forbindelse med revideringen, ønsket at få indarbejdet at valg til Ældreråd gennemføres som fremmødevalg.
 
Aktiv hele livet og Ældrerådet har været i god dialog om revideringen, og vedtægten foreligger nu i færdig form.
 
Den nuværende vedtægt, samt forslag til ny vedtægt er vedlagt som bilag.


Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.


caseno17-12627_#4151761_v1_vedtægter til beslutning.pdf.pdf
caseno17-12627_#4151733_v1_gamle vedtægter ældreråd.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter til beslutning.pdf
Gamle vedtægter Ældreråd.pdf


27. Gensidige orienteringer til mødet d. 20. marts 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 20. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Gensidige orienteringer taget til efterretning. Willy Lisby (V) ønsker undersøgt, hvorfor der ikke er etableret tidsbegrænset parkering ved Stenhusbakken.