UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Hybenvang 61, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-02-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2017 17:00:00


PUNKTER

7. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. februar 2017
8. Orientering om rundvisning på Hybenvang
9. Beslutning om ekstraordinært udvalgsmøde
10. Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017
11. Beslutning om kvalitetsstandard som følge af serviceændringer
12. Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej
13. Orientering om prisanalyse på plejeboliger
14. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)
15. Gensidige orienteringer til mødet d. 20. februar 20177. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 20. februar 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Godkendt
8. Orientering om rundvisning på Hybenvang

Orientering om rundvisning på Hybenvang

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”.

Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
  1. tager orientering og rundvisning til efterretning

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet den 19. september 2016 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner, der ligger indenfor Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorgs område. Derfor holdes mødet den 20. februar 2017 hos Socialpsykiatrien, i bostedet Hybenvangs administrationsbygning, Hybenvang 61, 4300 Holbæk.
 
Mødet starter med en rundvisning i et af husene på Hybenvang af centerleder Jan Adrian. Derefter får udvalget en kort status på indsatser og tiltag i socialpsykiatrien i Aktiv Hele Livet.
 
Hybenvang er et af kommunens botilbud efter almenboliglovens § 105 med socialpsykiatrisk bostøtte efter § 85 i Lov om Social Service. Det betyder at borgerne på Hybenvang bor i egen bolig, og modtager hjælp fra kommunen til at mestre hverdagen. I modsætning til opgangsbofællesskaberne er der på Hybenvang mulighed for at give hjælp hele døgnet.
 
Hybenvang rummer 30 lejligheder til borgere, der er diagnosticeret indenfor psykiatriområdet, og som har behov for døgndækning. Hybenvang har desuden 2 akutpladser.
 
Udover Hybenvang omfatter socialpsykiatrien følgende indsatser:


Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om besøg på institutioner i 2017. punkt 95.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Taget til efterretning
9. Beslutning om ekstraordinært udvalgsmøde

Beslutning om ekstraordinært udvalgsmøde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
  1. godkender afholdelse af ekstraordinært udvalgsmøde i august 2017

Beskrivelse af sagen
Den 15. juni 2016 besluttede byrådet, at potentialeafklaringen vedr. evt. konkurrenceudsættelse af driften af kommunale plejecentre skal gennemføres, jf. budgetaftalen for 2015. De besluttede også, at resultatet af potentialeafklaringen skal fremlægges politisk.
 
Tidsplanen for arbejdet er drøftet i Hovedudvalget og direktionen, og fastlagt til opstart i 1. kvartal 2017 og afslutning i 2. kvartal 2017.
 
Såfremt analysen konkluderer et muligt provenu ved konkurrenceudsættelse, er der behov for en politisk behandling senest i august, således at det kan indarbejdes i budgetlægningen for 2018.
 
Derfor anbefaler administrationen følgende tidsplan:
 
Den 20 juni: Møde i følgegruppen nedsat af HU
Den 2. august: Høring i Ældrerådet
Den 7. august: Ekstraordinært møde i ASU
Den 9. august: Møde i Økonomiudvalget
Den 16. august: Møde i byrådet


Høring
Potentialeafklaringen vil blive sendt i høring hos Ældrerådet, samt ved følgegruppe nedsat af HU.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 15/6-16
Hovedudvalget den 14/9-16, samt den 31/10-16

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Godkendt.
Leif Juhl (Ø) stemmer imod.
10. Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017

Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. serviceændringer som følge af budget 2017 godkendes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede på møde 23. januar 2017, at sende ændringerne på serviceniveauet i høring.
 
Implementeringen af budget 2017 gør det nødvendigt, at ændre de politisk vedtagne serviceniveauer for at overholde budgettet på følgende områder:
 
Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre
Der vil være en individuel faglig vurdering i forhold til om borgeren af helbredsmæssige årsager har behov for hyppigere rengøring og skift af sengetøj.
 
Natberedskabet
Beredskabet håndterer kun akut opståede opgaver. Planlagte besøg om natten vil i vid udstrækning ændres til aften eller dag. Natberedskabet på Orø varetages fra fastlandet, som en del af det øvrige natberedskab.
 
Reduktion af rammen til drift af plejecentre
Basisplejen opretholdes, men i perioder vil der være færre medarbejdere i fremmøde, særligt i ydertimerne. Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge etc. forventes at blive udført af pårørende.
 
Færre specialister
Fremover varetager basissygeplejerskerne opgaver i forbindelse med sårbehandling og inkontinens.
 
Ændringer i akutsygeplejerskernes opgaver
Planlagte sygeplejeindsatser flyttes så vidt muligt til dagtiden på hverdage og primært i sygeplejeklinikker.
 
Egenbetaling på sygeplejeartikler samt kørsel til træning og til dagcenter
Der indføres en brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning.
Fremover skal borgeren selv betale for sygeplejeartikler.
 
Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer
Fremover holder alle caféer lukket i weekenden og på helligdage.


Økonomiske konsekvenser
De ændrede serviceniveauer giver en samlet besparelse på 8 mio. kr. på budgettet til Aktiv Hele Livet. Besparelser der er nødvendige for at budgettet kan holde. Det betyder, at hvis de foreslåede ændringer i serviceniveauer, ikke besluttes skal der findes andre besparelser indenfor kerneområdet.
 
De ændrede serviceniveauer bidrager med følgende besparelser:
 
 
mio. kr.
Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge
1,0
Natberedskab
1,9
Reduktion af rammen til drift af plejecentre
1,5
Færre specialister
0,8
Ændringer i akutsygeplejeteamets opgaver
0,8
Egenbetaling på kørsel til træning § 86 og dagcenter, og på sygeplejeartikler
1,4
Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer
0,6
Total
8,0Høring
Serviceændringer som følge af budget 2017 har været til høring i Ældrerådet og MED udvalg på kerneområdet Aktiv hele livet. Høringsfristen var den 3. februar 2017.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 23. januar 2017: Punkt 4: Orientering om udmøntning af budget 2017

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Et flertal bestående af Finn Nielsen (DF), Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at ingen af de indstillede serviceforringelser godkendes, da de ikke ønsker, at der sker besparelser på ældreområdet.
 
Et mindretal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V) indstiller, at den indstillede servicereduktion vedr. rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre ikke godkendes. De indstiller endvidere, at
  • natberedskabet ændres, idet natberedskabet på Orø fortsætter med tilstedeværende og bosiddende personale på Orø, som har tilkaldevagten, hvorved Orø bibeholder natdækning.
  • der i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar indføres brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning.
  • der sker omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer, som sikrer, at alle cafeer er åbne i hverdagene.
Idet der med de af udvalget indstillede forslag til budgetreduktioner ikke opnås budgetoverholdelse inden for udvalgets ressortområde, indstiller udvalget, at det økonomiske udestående blive løst i forbindelse med den kommende budgetrevision i henhold til budgetaftalen og kommunens principper for økonomistyring.


caseno17-5453_#4108317_v1_høringsmateriale med udvalg.pdf
caseno17-5453_#4114364_v1_høringssvar fra med bevilling og hjælpemidler.docx
caseno17-5453_#4112711_v1_høringssvar fra social og sundhedspersonale samt husassistenter.docx
caseno17-5453_#4110980_v1_høringssvar fra café og rengøring.docx
caseno17-5453_#4114532_v1_høringsvar fra sygeplejersker og terapeuter.docx
caseno17-5453_#4115238_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx
caseno17-5453_#4115391_v1_høringssvar fra økonomi og administration.docx
caseno17-5453_#4115614_v1_høringssvar fra dansk sygeplejeråd kreds sjælland.docx
caseno17-5453_#4115799_v1_høringssvar fra produktionskøkkenet.docx
caseno17-5453_#4115819_v1_høringssvar fra medarbejderne i folkesundhed.docx
caseno17-5453_#4115890_v1_høringssvar fra medarbejdere og ledelse på samsøvej.docx

Bilag

Høringsmateriale MED udvalg
Høringssvar fra MED Bevilling og hjælpemidler
Høringssvar fra social og sundhedspersonale samt husassistenter
Høringssvar fra Café og rengøring
høringsvar fra sygeplejersker og terapeuter
Høringssvar fra Ældrerådet
Høringssvar fra Økonomi og Administration
Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland
Høringssvar fra produktionskøkkenet
Høringssvar fra medarbejderne i Folkesundhed
Høringssvar fra medarbejdere og ledelse på Samsøvej


11. Beslutning om kvalitetsstandard som følge af serviceændringer

Beslutning om kvalitetsstandard som følge af serviceændringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp tilrettes med de fremlagte serviceændringer.

Beskrivelse af sagen
Kommunens serviceniveau på ældreområdet er beskrevet i kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp. For at holde det vedtagne budget for 2017, er det nødvendigt at ændre serviceniveaue indenfor følgende områder:
 
I bilag er vist en præcis oversigt med formulering af ændringerne i serviceniveauet, sammenholdt med sidehenvisning til den gældende kvalitetsstandard.


Høring
Bilaget med ændringerne til kvalitetsstandarden har været til høring i Ældrerådet.


Lovgrundlag – link
Gældende kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.


Supplerende sagsfremstilling
Da Pernille Kruse (V) på udvalgsmødet udøvede standsningsret, skal sagen afgøres i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Udvalget godkendte, at kvalitetsstandarden tilrettes med de serviceændringer, byrådet beslutter jf. pkt. 10.

Pernille Kruse (V) begærer sagen oversendt til afgørelse i byrådet


caseno13-24781_#4108588_v1_ændringer i kvalitetsstandard pr. 27.1.2017.pdf.pdf
caseno13-24781_#4115299_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx

Bilag

Ændringer i kvalitetsstandard pr. 27.1.2017.pdf
Høringssvar fra Ældrerådet


12. Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej

Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
             
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
1. orienteringen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede d. 28.01.2016 at øge tilgængeligheden og etablere en elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Menveds Vej.
 
Der er valgt en platformselevator, der opfylder gældende anvisninger på området. Pointer fra Handicaprådets høringssvar er indarbejdet og forsøgt realiseret på følgende måde:
 
Der er niveaufri adgang uden kanter, hvor kørestol/el-scooter ikke kan vælte udover.
Der er etableret trykknap inden man kommer helt hen til elevatoren
Den nødvendige plads og venderadius foran elevator (iht. fx Vejdirektoratets forskrifter samt SBI-anvisning 216 og 230) er Ø1,5m. Dette mål er opfyldt.
Den nødvendige minimumstørrelse for minielevatorer (jf. SBI-anv. 230) på mindst 1250 mm i dybden og 1000 mm i bredden. Dette mål er øget fra mindste krav til en dybde på 1480mm og en bredde på 1100mm.
 
Formålet med platformselevatoren er lettere tilgængelighed for de borgere, der har vanskeligt ved at færdes den lange (om)vej op langs Valdemar Sejrsvej og via Lundemarksvej og Riffelhavevej. Fx kørestolsbrugere og gangbesværede.
 
Endvidere kan cyklister på traditionel 2-hjulet cykel anvende løsningen, hvis cykelstyret drejes under ”overfarten”. 
 
Løsningen er valgt i en afvejning af totaløkonomi, input fra Handicaprådet samt gældende nationale anvisninger og på trods af den sparsomme plads på lokaliteten.
 
Det vil sige mest mulig værdi med afsæt i de konkrete nødvendigheder og muligheder - og til glæde for flest mulige.
 
Begrænsninger
Den valgte løsning giver ikke mulighed for, at fx avisbud med cykeltrailer, Christiania-cykler samt nogle typer 3-hjulede eller 4-hjulede cykler eller andre lange/brede køretøjer kan få glæde af elevatoren.
 
Status
Elevatoren var driftsklar pr. 1. december 2016 og bliver anvendt hyppigt hver dag. Der er opsat midlertidigt lys, da vores entreprenør desværre har haft leverandørsvigt og er dermed blevet forsinket med opsætningen af den permanente lyskilde.


Økonomiske konsekvenser
Oversigt over budget og forbrug pr. 1/1-2017:
 
Budget                        1,50 mio         
Forbrug           1,35 mio.
Hensat             0,10 mio.         Dvs. afsluttende faktura og restarbejder.
Forventet rest  0,05 mio.         Dvs. forventet 50 tkr. ikke realiseret budget.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmødet den 28. januar punkt nr. 8

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Taget til efterretning.
13. Orientering om prisanalyse på plejeboliger

Orientering om prisanalyse på plejeboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. orientering om sammenligning af kommunens udgifter til plejebolig på kommunale og private plejecentre, tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Den 1. januar 2017 er der ca. 329 plejeboliger i Holbæk Kommune, fordelt på kommunale og private plejecentre:
 
 
Plejecenter
Antal boliger (inkl. midlertidige pladser)
Samsøvej kommunalt plejecenter
75
Elmelunden kommunalt plejecenter
70
Stenhusbakken
20
Tysingehave Offentligt Privat Partnerskab
65
Kastanjely privat ejet virksomhed 
50
Fjordstjernen privatejet friplejehjem med 87 pladser, heraf anvendes en varierende andel til plejeboliger.
49 pladser i januar 2017
I alt
329
 
 
Den kommunale udgift til en plejebolig på de forskellige plejecentre varierer. Der er udarbejdet en prisanalyse, hvor kommunens udgifter til en plejebolig sammenlignes med udgiften til en plejebolig på de forskellige privat drevne plejecentre. En sammenligning kan aldrig blive fuldstændig præcis, men det er søgt at lave en sammenligning, der er så fair som mulig for alle parter.
 
Der er forskellige rammebetingelser for de tre private leverandører, derfor kan de private leverandører ikke sammenlignes med hinanden. I sammenligningen er der taget højde for forskellene, og derfor er udgiften til en kommunal plejebolig forskellig, når der sammenlignes med hver af de private leverandører. Fx er udgiften til en kommunal plejebolig 397.765 kr., når der er samme rammebetingelser som på Kastaniely. Men udgiften til samme kommunale plejebolig er 398.984 kr., når der medregnes samme rammebetingelser som en plejebolig på Tysingehave. Se tabel herunder.
 
 
 
 
Kastaniely
Kr.
Tysingehave
Kr.
Fjordstjernen
Kr.
Udgift pr. plejebolig hos privat leverandør
394.426
385.809
521.063
Udgiften til kommunalt plejecenter med samme forudsætninger som den private leverandør
397.765
398.984
464.056
Forskel på udgiften til en plejebolig på privat og kommunalt drevet plejecenter
(+ betyder private leverandør er dyrest)
-3.339
-13.175
57.006
Antal plejeboliger
50
65
49
Samlet merudgift/mindreudgift pr. privat leverandør
(+ betyder merudgift ved privat leverandør)
-166.937
-856.404
2.793.299
 
 
Som det fremgår af tabellen er en plejeboligplads 13.175 kr. billigere hos Tysingehave, end en kommunalt drevet plejebolig, når alle direkte og indirekte omkostninger er medregnet. De indirekte omkostninger er typisk udgifter der optræder et andet sted i kommunens budget end hos Aktiv Hele Livet. Fx udgifter til lokaler, central administration og ledelse, afskrivninger på bygninger og forrentning af anlægskapital mv. Omkostninger der er vanskelige, at realisere besparelser på.
 
Hvis kommunen skal hjemtage opgaver, der drives af private, vil indirekte omkostninger ofte blive betragtet som stordriftsfordele og ikke give anledning til ekstra udgifter. På samme måde er det vanskeligt at opnå besparelser på baggrund af indirekte omkostninger, når en offentlig opgave løses af private, det vil i stor udstrækning være tab af stordriftsfordele.
 
I prissammenligningen er der en merudgift på 2.793.299 kr. ved at benytte plejeboliger hos Fjordstjernen. Prisen på en plejebolig hos Fjordstjernen afregnes med en takst, der er fastsat af staten. Det er ikke muligt at hjemtage borgere, der bor i plejebolig hos Fjordstjernen. Det er borgerens frie valg, at beslutte hvilken plejebolig han/hun ønsker at bo i.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Taget til efterretning.


caseno17-5251_#4125791_v1_benchmark på plejepriser.pdf

Bilag

Benchmark på plejepriser


14. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen
Den økonomiske ramme er udmeldt
 
Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.
 
Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:
 
Udvalg Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.
 
Tidsplan
Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.
 
På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.
 
I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.
 
På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.
 
De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Drøftet.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


15. Gensidige orienteringer til mødet d. 20. februar 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 20. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Orientering vedr. pulje til bedre mad, pulje til livskvalitet og selvbestemmelse (klippekort) samt henvendelse fra Brugerrådet ved Lersøcenteret taget til efterretning.