UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-01-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-01-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. januar 2017
2. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken
3. Orientering om det nære sundhedsvæsen - Økonomi og aktivitetsudvikling
4. Orientering om udmøntning af budget 2017
5. Orientering om analyse af kerneområdet Aktiv hele livet
6. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. januar 20171. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 23. januar 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Godkendt.
2. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af produktionskøkkenet på  Stenhusbakken, Holbæk fra kommunens anlægsbudget under udvalget Aktiv Hele Livet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 12. oktober 2016, at madproduktionen fremover skal samles på Stenhusbakken og at produktionen ændres til halvfabrikata, som bearbejdes videre på de enkelte plejecentre.
 
En samling og ændring af madproduktionen kræver en tilpasning af produktionskøkkenet på Stenhusbakken. Tilpasningen består bl.a. i udvidelse af kølerum, udskiftning til større gryder, indkøb af 2 pakkemaskiner samt mindre ændringer i installationer.
 
Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler til ombygning af produktionskøkkenet, hvorfor ombygningen finansieres af en del de afsatte midler til ombygning af plejehotellet.


Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen af Plejehotel Stenhusbakken. Såfremt der prioriteres 1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet, så vil der være 0,5 mio. kr. tilbage i anlægsmidler, som forventeligt vil blive disponeret senere i 2017.
 
De resterende midler anvendes til den planlagte ombygning af foyer og gangareal.


Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 12.10.2016 pkt. 224: Beslutning vedr. mad til ældre og beboere på bosteder


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Godkendt.
3. Orientering om det nære sundhedsvæsen - Økonomi og aktivitetsudvikling

Orientering om det nære sundhedsvæsen - Økonomi og aktivitetsudvikling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Orienteringen om det nære sundhedsvæsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget har ønsket at få en orientering om forskellige aspekter af Det nære sundhedsvæsen. Formålet er, at udarbejde en plan for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen og for aktiv styring af flytning af opgaver fra sygehus til kommunen.
 
Kommunerne har siden kommunalreformen været økonomisk kædet sammen med det regionale sundhedsvæsen. Formålet er at sikre løsninger for sundhedsvæsenet, der går på tværs af region og kommuner. Samtidig skal ordningen være et incitament til, at kommunerne overtager de sundhedsydelser, som kan løses billigere i kommunalt regi.
 
Der er to typer kommunal finansiering:
 
Fuld finansiering – budget i 2017 på 3,1 mio. kr.
Den fulde finansiering sker af færdigbehandlingsdage på sygehuset og af borgernes ophold på hospice.
 
Færdigbehandlingsdage er det antal dage, der eventuelt går fra borgeren er færdigbehandlet til kommunen kan hjemtage en plejekrævende borger. Af hensyn til effektiviteten i sygehusvæsenet - og af hensyn til borgeren selv - skal kommunen sikre at borgeren kan udskrives hurtigst muligt.
 
Medfinansiering – budget i 2017 på 259 mio. kr.
Medfinansiering sker i forhold til sygehusbehandling, praktiserende læger og øvrige sygesikringsydelser.
 
For at øge kommunernes incitamenter i Det nære sundhedsvæsen sker følgende ændringer af finansieringsmodellerne:
 
- Fra 2017 fordobles taksten for færdigbehandlingsdage efter 3. dag
- Fra 2018 stiger medfinansieringen for indlæggelser af 0-2 årige og 65+ årige
 
På trods af de økonomiske incitamenter har kommunen kun begrænsede muligheder for at hjemtage sundhedsydelser og forebygge indlæggelser. De områder, hvor kommunerne kan styre udgifterne til det regionale sundhedsvæsen, er færdigbehandlingsdage, og i begrænset omfang de forebyggelige indlæggelser blandt 0-2 årige og ældre over 65 år.
 
Konsulent Rikke Engell og leder Morten Bundgaard fra Folkesundhed deltager i mødet med et oplæg.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno16-23974_#4083747_v1_orientering om det nære sundhedsvæsen - økonomi og aktivitetsudvikling.pptx

Bilag

Orientering om det nære sundhedsvæsen - Økonomi og aktivitetsudvikling


4. Orientering om udmøntning af budget 2017

Orientering om udmøntning af budget 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.
 
Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.
 
Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes.
 
På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.
 
De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. 
 
I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.
 
Budgetoverholdelse i 2017
For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.


Høring
De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

 
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-1642_#4103841_v1_aktiv hele livet 23. januar 2017 efter direktionens kommentarer.pptx
caseno17-1642_#4100093_v1_bilag vedr. serviceændringer.pdf
caseno17-1642_#4098268_v1_høring læring og trivsel.pdf

Bilag

Aktiv Hele Livet 23. januar 2017 efter direktionens kommentarer
Bilag vedr. serviceændringer
Høring Læring og Trivsel


5. Orientering om analyse af kerneområdet Aktiv hele livet

Orientering om analyse af kerneområdet Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om analysen af kerneområdet Aktiv hele livet til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Aktiv hele livet er et stort og komplekst område med en bred vifte af forskellige aktiviteter for rigtig mange borgere. Ligesom de øvrige kerneområder i kommunen står Aktiv hele livet overfor store økonomiske udfordringer – både i 2017 og i de kommende år.
 
På den baggrund blev det besluttet, at der hen over efteråret 2016 skulle laves en analyse af Aktiv hele livet. Analysen skal bruges som afsæt til at tilrettelægge indsatsen på kerneområdet Aktiv hele livet.
 
Analysen opstiller otte overordnede vurderinger, der kan buges som grundlag for den videre udvikling af kerneområdet Aktiv hele livet:
 1. Der er en generel oplevelse af, at man har købt ind på kerneopgaven og En stærk medspiller, og der opleves en stor lyst og vilje til at lykkes med det.
 2. Der opleves at være et stort behov for stabilitet. Hvorvidt en omorganisering af Aktiv hele livet er hensigtsmæssig ligger udenfor analysen at vurdere. Men mulighederne for justering og tilpasning af organisationen bør undersøges nærmere.
 3. Der er behov for en mere sammenhængende, klar og målrettet styring af Aktiv hele livet.
 4. Der er behov for langt mere gennemskuelighed i forhold til budgetforudsætninger og budgetproces.
 5. Der er behov for tydeligt definerede formål og succeskriterier med indsatserne i Aktiv hele livet. Dette er for at sikre, at man kan arbejde målrettet, og ved hvornår man er lykkedes med opgaven.
 6. Det er helt centralt at Aktiv hele livet lykkes i arbejdet med kerneopgaven – både på det strategiske og det borgernære niveau.
 7. Der er behov for en målrettet prioritering og implementering af de tiltag, som reelt kan bidrage til at nå i mål med budget 2017.
 8. Den demografiske udvikling og presset på det nære sundhedsvæsen viser, at der også fremover venter store økonomiske udfordringer.
 
Med afsæt i analysens resultater har den strategiske ledelse i Aktiv hele livet lavet en handleplan, der skal arbejdes med frem mod sommer.
 
Handleplanen for Aktiv hele livet består af fire områder:
 1. Budgetoverholdelse
Skal ske gennem målrettet arbejde med den økonomiske handleplan for 2017 og ved allerede nu at igangsætte arbejdet med budgetoverholdelse i 2018+.
 
 1. Sammenhæng i styring
En forudsætning for at kerneområdet Aktiv hele livet lykkes, er en forbedret styring af økonomi og aktivitet samt en skarp prioritering af indsatser og projekter. Den samlede styring af området skal derfor styrkes, og ledernes økonomistyring skal forbedres.
 
 1. Bedre trivsel og fremmøde
Der er igangsat målrettede forløb på de enheder i Aktiv hele livet, som er udfordret på trivsel og fremmøde.
 
 1. Fremtidig organisering af Aktiv hele livet
Frem mod sommer vurderes behovet for ny organisering af Aktiv hele livet, der tager højde for områdets størrelse, kompleksitet og styring.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno16-58998_#4103847_v1_vurderinger fra analysen af ahl, udvalg..pptx

Bilag

Vurderinger fra analysen af AHL, udvalg.


6. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. januar 2017

Gensidige orienteringer til mødet d. 23. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Orienteringer taget til efterretning. Administrationen udarbejder forslag til studietur for udvalget som erstatning for deltagelse i KL´s sundhedskonference.