UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

09-01-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2017 17:00:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 9. januar 2017
115. Beslutning om anvendelse af midler til værdighedspolitikkens indsats "Mad og ernæring"
116. Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden
117. Pilotprojekt om nye vedtægter for brugerrådet på Stenhusbakken
118. Orientering om anvendelse af § 18 midler
119. Orientering om udsættelse af brugerpejling
120. Gensidige orienteringer til mødet den 9. januar 2017114. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 9. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den. 9. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 9. januar 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Godkendt
115. Beslutning om anvendelse af midler til værdighedspolitikkens indsats "Mad og ernæring"

Beslutning om anvendelse af midler til værdighedspolitikkens indsats "Mad og ernæring"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det godkendes at midler afsat til værdighedspolitikkens indsats ”Mad og ernæring” anvendes som beskrevet i sagen.
 2. det godkendes at restbeløbet på 75.000 kr. anvendes til at gøre det nemmere for svage borgere at deltage i fællesspisningerne.

Beskrivelse af sagen
I Værdighedspolitikken er der en indsats rettet mod mad og ernæring. Indsatsen er omsat til følgende 3 aktiviteter:
 1. Ernæringsfaglige medarbejdere på plejecentrene
 2. gourmetmiddage på plejecentre
 3. bedre rammer om måltidet/måltidsværter på plejecentre, spisefællesskaber for hjemmeboende.
I samarbejde med frivillighedskoordinatorerne er der iværksat en forsøgsordning med spisevenner og spisefællesskaber for borgere, der bor i eget hjem. Spisefællesskaberne går ud på, at borgere på udvalgte dage kan spise til nedsat pris i en af de ti caféer. Målet er, at forebygge ensomhed og underernæring blandt ældre borgere.
 
I forhold til at sikre at også de svageste borgere i eget hjem får muligheden for at deltage i fællesspisninger, eller komme i en af cafeerne og spise, kan kostkonsulenten med fordel understøtte dette. For eksempel ved i samarbejde med medarbejdere i hjemmeplejen at identificere, hvilke borgere, der kan have særlig gavn af at blive hjulpet til at deltage i spisefællesskaber.
 
Vurdering er, at der kan være få borgere, som ikke deltager i fællesspisningen på grund af udfordringer med transport. Nogle kan benytte Flextrafik, andre skal have hjælp til at komme fra boligen til bilen og andre vil have behov for at blive fulgt. Dagcentrenes busser må på grund af fritagelse for afgift kun anvendes til borgere, som er visiteret til dagcentret.
 
For at sikre at også de svageste borgere har mulighed for at deltage i fællesspisningerne er der behov for at bistå svage borgere med at komme til spisefællesskaberne. Med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang vil det typisk være medarbejdere i hjemmeplejen, der i samarbejde med frivillige og brugerråd hjælper med for eksempel at afse tid til at følge borgeren, hjælpe med at bestille transport eller at skabe kontakt mellem borgeren og en frivillig, der vil bistå med transport.
 
I 2017 er der afsat 3,9 mio. kr. til ”Mad og ernæring”. Midlerne er fordelt på følgende måde:
 
Ernæringsfaglige medarbejdere på plejecentre
1.400.000 mio. kr.
Årlige gourmetmiddage på plejecentre og aktive centre
   500.000 mio. kr.
Måltidsværter, kostkonsulent
   850.000 mio. kr.
Spisevenner for borgere i eget hjem
   500.000 mio. kr.
Spisefællesskaber
   575.000 mio. kr.
SUM
3.825.000 mio. kr.
 
Restbeløb
 
75.000 mio. kr.
 
Det anbefales, at restbeløbet på 75.000 kr. afsættes til at gøre det nemmere for svage borgere at deltage i fællesspisningerne.


Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 75.000 kr. til dækning af hjælp til transport er indeholdt i midlerne der er afsat til indsatsområdet ”Mad og ernæring”.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 15. juni 2016: Punkt 141: Godkendelse af værdighedspolitikken
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. september 2016: Punkt 99: Orientering om status på udmøntningen af Værdighedspolitikken

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Godkendt idet udvalget ønsker en evaluering af projektet, og at der særligt arbejdes for en synliggørelse af fællesspisningerne blandt de mest udsatte ældre borgere.


caseno16-6694_#4050229_v1_- værdighedsmilliarden mad og ernæring til asu jan 2017.docx.docx

Bilag

- Værdighedsmilliarden mad og ernæring til ASU jan 2017.docx


116. Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden

Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. helhedsplanen for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs boliger på Rosenvænget og Elmelunden godkendes med de økonomiske konsekvenser.

 2. boligselskabet fritages for afdelingens betaling til boligselskabets dispositionsfond, for lån der udløber.

Beskrivelse af sagen
Som en del af boligstrategien på ældreområdet er der opført et nyt plejecenter på Lunderosevej. Plejecenteret erstatter små og utidssvarende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. De tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger.
 
Det er Holbæk Ældreboligselskab, der ejer Rosenvænget og Elmelunden. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til et renoverings- og ombygningsprojekt af afdelingerne. Renoverings- og ombygningsprojektet er beskrevet i en helhedsplan. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi.
 
Helhedsplanen indebærer, at de tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger. De eksisterende ældreboliger på Rosenvænget renoveres så tilgængeligheden – specielt i køkken og bad – lever op til lovkrav i forhold til bl.a. venderadius. Derudover renoveres bygningsdele med svigt og skader.
 
Landsbyggefonden har givet forhåndstilsagn til helhedsplanen, men byrådet skal godkende helhedsplanen, før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.
 
Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen ved at godkende skema A. Samtidig er kommunen forpligtet til at stille kommunegaranti for realkreditlånene.
 
Det er en forudsætning i Landsbyggefondens tilsagn til projektet, at boligselskabet fritages for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udløb af oprindelige realkreditlån. Det er kommunen der kan fritage boligselskabet for betaling til dispositionsfonden.
Boligafdelingen betaler efter gældende regler ca. 1. mio. kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond for lån, som er udløbet. Beløbet vil i stedet blive anvendt til medfinansiering af helhedsplanen
 
Den samlede støtte indebærer, at den gennemsnitlige husleje kan fastholdes på ca. 1.220 kr. pr. m2 pr. år.


Økonomiske konsekvenser
Hvis byrådet godkender helhedsplanen, forpligter kommen sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.
 
Den samlede kommunegaranti udgør 44.612.000 kr. Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr., beløbet er afsat i ældreboligstrategien.
 
Når helhedsplanen er endelig godkendt af Landsbyggefonden bortfalder kommunens betaling af tomgangsleje for de eksisterende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. På nuværende tidspunkt udgør tomgangslejen for plejeboligerne 3.202.956 kr. årligt.


Øvrige konsekvenser
En del af de gamle plejeboliger på Elmelunden anvendes pt. til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udflytningen af flygtningene forventes at ske umiddelbart inden ombygningen starter.


Lovgrundlag – link
Almenboliglovens §§ 28, 39, 91 stk. 6 og 7, § 98 stk. 1 og 127.
Driftsbekendtgørelsens § 45

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Indstilling godkendt
117. Pilotprojekt om nye vedtægter for brugerrådet på Stenhusbakken

Pilotprojekt om nye vedtægter for brugerrådet på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. brugerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken godkendes til en forsøgsvis afprøvning af nye vedtægter for perioden februar 2017 til februar 2018.
 2. brugerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken får titel af Centerråd.
 3. centerrådet får tildelt økonomiske midler som hidtil.

Beskrivelse af sagen
Efter at dagcenteret på Stenhusbakken flyttede til Samsøvej, har brugerrådet på Stenhusbakken arbejdet med at definere deres nye rolle som støtter for Det Aktive Center. De ønsker derfor, som de første, at afprøve en ny centerrådskonstruktion og nye vedtægter. Udvalget skal godkende dette, da det afviger fra de nuværende vedtægter, som er politisk vedtaget af Byrådet. Godkendelsen skal foreligge inden brugerrådets årsmøde til februar.

Baggrund
De Aktive Centre er åbne, lokale centre, hvor fællesskab, livskvalitet og aktivitet er omdrejningspunktet. Ambitionerne for De Aktive Centre er, at frivillige og medarbejdere skal samarbejde om at skabe gode rammer for det frivillige arbejde. Processen med at udvikle De Aktive Centre med flere frivillige, flere foreninger og flere aktiviteter understøttes til dagligt af lokale medarbejdere samt de tre aktivitetsvejledere. Arbejdet er baseret på ”Vedtægter for brugerråd på aktivitetscentre i Holbæk Kommune” (se bilag) underskrevet af tidligere borgmester Jørn Sørensen – altså fra en tid før udviklingen af De Aktive Centre.

I foråret 2016 meldte brugerrådet på Stenhusbakken sig til at deltage i udviklingen af et sæt reviderede vedtægter i samarbejde med frivillighedskoordinatoren, en aktivitetsvejleder og andre relevante medarbejdere.

I efteråret blev et udkast fra gruppen drøftet i Ældrerådet, ligesom der blev afholdt fælles dialogmøde med brugerrådene. Holdningerne til de nye vedtægter var blandede, og der blev blandt andet spurgt ind til sammenhængen mellem de nye vedtægter og den gældende ”Kvalitetsstandard for brugerråd og frivillige på ældreområdet” (se bilag). For at sikre en god sammenhæng mellem vedtægterne og kvalitetsstandarden blev det besluttet at udskyde den politiske godkendelse af de nye vedtægter.

Brugerrådet på Stenhusbakken ønsker dog allerede nu at arbejde efter centerrådstanken og de nye vedtægter. Fordelen ved at iværksætte dette som et pilotprojekt er, at der kan indsamles erfaringer forud for en endelig vedtagelse i efteråret 2017 – i god tid før brugerrådenes årsmøder i 2018. Evalueringen af pilotprojektet vil blive forelagt Ældrerådet, og den vil indgå i den endelige politiske vedtagelse af de reviderede vedtægter.

Forskelle mellem de nuværende og de reviderede vedtægter
De reviderede vedtægter er skrevet med udgangspunkt i de eksisterende, men adskiller sig væsentligst fra disse på følgende punkter:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Godkendt


caseno16-59803_#4052113_v1_kvalitetsstandard for ældreområdet - brugerråd og frivillige på ældreområdet.pdf
caseno16-59803_#4052101_v1_de aktive centre - et aktivt og sundt liv.pdf
caseno16-59803_#4052099_v1_vedtægter for holbæks brugerråd.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard for Ældreområdet - Brugerråd og frivillige på ældreområdet
De Aktive Centre - et aktivt og sundt liv
Vedtægter for Holbæks brugerråd


118. Orientering om anvendelse af § 18 midler

Orientering om anvendelse af § 18 midler

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 • orientering om anvendelse af § 18 midler tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ifølge Lov om Social Service § 18, skal kommunen samarbejde med de frivillige, sociale organisationer og foreninger. Byrådet er forpligtet til hvert år at afsætte midler til en pulje, som uddeles tre gange om året.
 
Med puljen ønsker kommunen at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.
 
I 2013 vedtog Udvalget for Voksne det nuværende administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgning og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i tildeling af støtte.
 
Aktiv hele livet er sekretariat for fordelingsudvalget og fungerer i øvrigt som byrådets repræsentanter på områderne. Fordelingsudvalget består af en repræsentant for alle relevante kerneområder.
 
Puljen støtter foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i Holbæk Kommune.
 
I 2014 indgik fordelingsudvalget en række samarbejdsaftaler med foreninger, organisationer og brugerråd. Samarbejdsaftalerne blev lavet for henholdsvis 3-4 år.


Økonomiske konsekvenser
I 2016 har der været afsat 1.750.000 kr. og der har været et forbrug på 1.663.896, hvilket udgør et mindreforbrug på 86.104 kr.
 
Se specifikation i nedenstående tabel:
 
§18 midler
Budget 2016
Forbrug pr. 30.11.2016
Rest for 2016
Det samlet budget til §18 midler (inkl. Øvrige partnerskabsaftaler)
Kr. 1.750.000
Kr. 1.663.896
Kr. 86.104
Partnerskabsaftale (Kirkens Korshær)
Periode: 2016-2018
300.000
727.500
 
§18 midler + øvrige samarbejdsaftaler
(Se specifikation i bunden af arket)
1.454.000
915.444
 
Honorar til Ældrerådet
0
20.952
 
 

Lovgrundlag – link
Lov om Social Service § 18, støtte til frivilligt socialt arbejde, kapitel 5.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Taget til efterretning, idet det bemærkes, at Centerrådet på Stenhusbakken fortsat får tilført midler i lighed med andre brugerråd.


caseno16-44573_#4051588_v1_notat vedr. § 18 midlerne..pdf
caseno16-44573_#4052049_v1_administrationsgrundlag for paragraf 18-midler.pdf

Bilag

Notat vedr. § 18 midlerne.
administrationsgrundlag for paragraf 18-midler


119. Orientering om udsættelse af brugerpejling

Orientering om udsættelse af brugerpejling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. orientering om udsættelse af brugertilfredshedsundersøgelser og brugerpejlinger tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på møde den 23.november 2015 årshjul for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser samt brugerpejlinger.
 
Brugertilfredshedsundersøger og brugerpejlinger laver vi for at tage temperaturen på tilfredsheden, og for at måle på de effektmål byrådet har besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017.
 
Ifølge årshjulet skal der udvikles brugerpejling på bosteder og hos brugere af støtte-kontakt personordning § 85 i 4.kvt 2016.
 
I lyset af kommunens økonomiske udfordringer og reduktioner i administrationen, vil alle brugertilfredshedsundersøgelser og brugerpejlinger blive rykket til sidste halvår af 2017.


Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 23.november 2015: Punkt 114: Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet
 
Byrådet den 5.oktober 2016: Punkt 216 - bilag 7 side 6: Beslutningssag – 2. behandling af budget 2017-2020

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Taget til efterretning
120. Gensidige orienteringer til mødet den 9. januar 2017

Gensidige orienteringer til mødet den 9. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Taget til efterretning.
 
Orientering vedr. spørgsmål om kørelister i hjemmeplejen fra Leif Juhl givet, jf. bilag.
 
Udvalget ønsker en sag om finansiering af en partnerskabsaftale med Medusa fremlagt snarest muligt. Sagen skal behandles tværs af Udvalget for Læring og Trivsel, Udvalget for Job og Uddannelse og Udvalget for Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg.