UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

kanalstræde, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

28-11-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2016 18:30:00


PUNKTER

105. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2016
106. Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement
107. Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken
108. Orientering om handleplaner på plejehotel Stenhusbakken
109. Orientering om bevilling i 2017 fra værdighedsmilliarden
110. Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016
111. Beslutning om at erstatte Sundhedskonference 2017 med fyraftensmøder
112. Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen
113. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. november 2016105. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 28. november 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Godkendt
106. Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement

Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. form og indhold i forbindelse med afviklingen af 75 års fødselsdage drøftes

Beskrivelse af sagen
I løbet af efteråret 2016 har der været afholdt tre arrangementer målrettet borgere i Holbæk Kommune, der fylder 75 år i 2016. De tre arrangementer har været holdt i Holbæk, Tølløse og Mørkøv.
 
Da det er første gang, at 75 års fødselsdagene afholdes skal de evalueres i forhold til fremtidig planlægning. På den baggrund anbefales det, at udvalget drøfter form og indhold for arrangementerne.
 
Initiativet til 75 års fødselsdagene er opstået på baggrund af arbejdet i omstillingsgrupperne. Det er samtidig i tråd med den ændrede lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg, om at forebyggende besøg skal tilbydes til 80 årige, og der skal gives et andet tilbud til de 75 årige.
 
Arrangementerne erstatter nogle af de forebyggende besøg, som sundhedsvejlederne tidligere har holdt. Borgere der fylder 75 i 2016, som ikke kommer til arrangementet, får stadig tilbud om besøg af en forebyggende sygeplejerske. Borgere der deltager i arrangementet, og henvender sig med et ønske om at få besøg af en forebyggende sygeplejerske, får også besøg. 
 
Vurderingen er, at der har deltaget ca. 400 borgere, fødselarer og ægtefæller fordelt på de tre arrangementer.
 
Indholdet har været en blanding af oplæg fra en foredragsholder og stande, med forskellige tilbud for målgruppen.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Drøftet.
107. Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken

Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det besluttes at ændre status fra plejecenter til rehabiliteringsenhed på den ene gang på plejehotel Stenhusbakken.

Beskrivelse af sagen
I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken. Baggrunden for flytningen var et ønske om dels at udvide antallet af rehabiliteringspladser og dels at samle de midlertidige pladser et centralt sted i kommunen.
 
På nuværende tidspunkt er der 21 fastboende borgere på Stenhusbakken. De bor spredt i huset og blandt borgere på rehabiliteringsophold og midlertidigt ophold. Det giver en del udfordringer i forhold til at sikre den mest optimale pleje og træning af borgerne, både i forhold de fastboende og beboerne på plejehotellet.
 
Lederne på plejehotel Stenhusbakken har kontaktet Statsforvaltningen for at undersøge muligheden for, at samle de fastboende borgere på Stenhusbakken på den ene gang, og borgerne på rehabiliteringsophold og midlertidig ophold på den anden gang.
 
Ifølge Statsforvaltningen kan en flytning internt i huset lade sig gøre uden at anvende reglerne om flytning uden samtykke, hvis huset fortsat har en funktion på ældreområdet. Det forudsætter dog, at byrådet beslutter, at lukke den ene gang som plejecenter og i stedet give den status af rehabiliteringsenhed.
 
Der har været dialog med alle fastboende borgere og deres pårørende, og alle har givet deres accept og opbakning til, at de fastboende borgere samles på gang 2. Der er tale om i alt 12 borgere, der skal flytte fra gang 1 til gang 2.Økonomiske konsekvenser
Udgifter til flytningen af de 12 borgere skønnes at løbe op i 271.960 kr.
 
Når borgerne flyttes intern i huset, skal Aktiv hele livet afholde udgiften. Udgifterne finansieres via puljemidler i Aktiv hele livet.
 
Beløbet dækker udgifter til:
 
· Istandsættelse af boliger der fraflyttes
· Saltolåse og hjælpemidler
· Flyttefirma

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Besluttet.
108. Orientering om handleplaner på plejehotel Stenhusbakken

Orientering om handleplaner på plejehotel Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om Plejehotel Stenhusbakken tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk. På Stenhusbakken er der borgere på midlertidige og rehabiliterende pladser samt beboere i plejeboliger.
 
De faste boliger udfases, så der kun er midlertidige og rehabiliterende pladser på Stenhusbakken.
 
Der er et stort fokus på, at håndtere udfordringerne i dagligdagen for det brede borger grundlag, at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, og at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen.
 
Ledelsen har derfor udarbejdet en handleplan for renovering og fornyelse af Stenhusbakken og en handleplan for udvikling af Stenhusbakken.
 
Handleplanerne beskriver, hvilke tiltag der er iværksat og hvilke tiltag, der vil blive iværksat samt en status for de enkelte tiltag. Handleplanerne vedlægges som bilag.


 

Økonomiske konsekvenser
De estimerede udgifter til renovering af Stenhusbakken er 3.705.000 kroner. Udgiften er indeholdt i budgettet. Vækst og Bæredygtighed afholder 2.750.000 kroner og Aktiv Hele Livet afholder 955.000 kroner af de estimerede udgifter via puljemidler, jf. beslutning i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 24. oktober 2016.
 
De estimerede udgifter er specificeret i det vedhæftede bilag.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. september 2016: Punkt 99: Orientering om status på udmøntning af Værdighedspolitikken
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 24. oktober 2016: Punkt 108: Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Taget til efterretning.


caseno16-17260_#4011782_v1_handleplan for udvikling stenhusbakken.pdf
caseno16-17260_#4013761_v1_handleplan for renovering stenhusbakken.pdf
caseno16-17260_#4014323_v1_estimerede udgifter for renovering af stenhusbakken.xlsx

Bilag

Handleplan for udvikling Stenhusbakken
Handleplan for renovering Stenhusbakken
Estimerede udgifter for renovering af Stenhusbakken


109. Orientering om bevilling i 2017 fra værdighedsmilliarden

Orientering om bevilling i 2017 fra værdighedsmilliarden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. orienteringen om tildeling af midler fra værdighedsmilliarden for 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede på udvalgsmødet den 24. oktober 2016, hvordan Holbæk Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2017 skal anvendes.
 
Beslutningen blev taget på grundlag af 2016-niveau, da det endelige beløb for 2017 ikke var meldt ud af ministeriet.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har nu meldt ud, at Holbæk Kommune i 2017 er tildelt 12,6 mio. kr. jf. bilag. Beløbet i 2016 er fremskrevet med 2,54 %.Økonomiske konsekvenser
I forhold til udvalgets beslutning om anvendelse af midlerne fra værdighedsmilliarden er beløbene til de enkelte indsatser fremskrevet med 2,54 %, som vist i tabellen herunder.
 
 
Fordeling af andel af værdighedsmilliard for 2017
i 2016-niveau kr.
Fordeling af andel af værdighedsmilliard i 
2017 kr.
Samlet beløb
12.264.000
12.576.000
Livskvalitet
1.150.000
1.180.000
Selvbestemmelse
1.500.000
1.538.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4.714.000
4.834.000
Mad og ernæring
3.400.000
3.486.000
En værdig død
1.500.000
1.538.000
 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg” den 24. oktober 2016: Punkt 108: Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Taget til efterretning.


caseno16-6694_#3999675_v1_brev kommunerne værdighedsmilliarden efteråret 2016 - tilskud 2017 og skemaer mv..pdf.pdf
caseno16-6694_#3999674_v1_bilag 2. fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner.pdf.pdf

Bilag

Brev kommunerne værdighedsmilliarden efteråret 2016 - tilskud 2017 og skemaer mv..pdf
Bilag 2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner.pdf


110. Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016

Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.


Beskrivelse af sagen
 
Budgetrevision 4
Oktober 2016
 
Holbæk Kommune
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.
 
Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.
 
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budgetrevision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.
På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten undlod at stemme.


caseno16-10621_#4020659_v1_br4 notat - asu.pdf

Bilag

BR4 Notat - ASU


111. Beslutning om at erstatte Sundhedskonference 2017 med fyraftensmøder

Beslutning om at erstatte Sundhedskonference 2017 med fyraftensmøder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Sundhedskonferencen for 2017 erstattes af fyraftensmøder

Beskrivelse af sagen
Sundhedskonferencen indgår som et led i udviklingen af sundhedsområdet, hvor der en gang årligt sættes fokus på sundhed på tværs af kommunen, sættes retning for nye initiativer og politikere og beslutningstagere klædes på til at træffe kvalificerede beslutninger på sundhedsområdet.
 
Sundhedskonferencen i marts 2016 satte fokus på mad og fællesskaber og satte en ny dagsorden for udvikling på måltidsområdet på ældreområdet.
 
På udvalg for Aktiv Hele Livets møde i september drøftedes relevante emner for en Sundhedskonference for 2017. Disse var:
På mødet i september blev beslutningen om sundhedskonference i 2017 udsat til efter vedtagelsen af budgettet for 2017 på grund af den økonomiske usikkerhed for budget 2017.
 
Budgetvedtagelsen indebærer, at kommunen skal omprioritere de økonomiske midler og anvendelse af personale-ressourcer. I 2017 bliver der 3 færre sundhedskonsulenter samtidig med kommunens midler til konkrete forebyggelsesaktiviteter reduceres med 600.000 kr.
 
En sundhedskonference som i 2016 med 125 deltagere kostede ca. 100.000 til oplægsholdere og forplejning (morgenbrød, frokost, kaffe/kage). Hertil kommer at der indgår mange interne konsulentressourcer til planlægning af konferencen. På baggrund af besparelserne indstilles det, at aflyse konferencen i 2017. I stedet foreslås det, at Aktiv Hele Livet arrangerer 2 fyraftensmøder, hvor de samme emner sættes på dagsordenen.
 
Fyraftensmøderne kan arrangeres med oplægsholdere der ikke skal have personligt honorar. Det kunne være oplægsholder fra KL om status på kommunernes forebyggelsesarbejde og forskellige ph.d.-forskere, der gennem de sidste 2 år har fulgt Holbæk kommunes arbejde på sundhedsområdet. To relevante emner kan være:
 1. Udfordringerne med at implementere vores vision om ”sundhed på tværs” af politikområder/fagområder
 2. Forbedring af patientforløb mellem Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus og udfordringerne for kommunikationen mellem sektorerne.


Økonomiske konsekvenser
Udgiften til 2 fyraftensmøder skønnes at udgøre maksimalt 3.000 kr.
 
Udgifterne dækker let forplejning og refundering af kørselsudgift til oplægsholdere.
 
Udgifterne afholdes indenfor Aktiv hele livets budget.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 19. september 2016: Punkt 96: Beslutning vedrørende Sundhedskonferencen 2017


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Godkendt.
112. Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det besluttes hvorvidt byrådets beslutning af 6. september 2016 om levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen skal ændres, således at det fortsat er Fjordstjernen, der leverer sygeplejeydelserne.

Beskrivelse af sagen
På byrådsmødet den 6. september 2016 behandlede byrådet et punkt om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede, at hjemtage opgaven, og at det skulle leveres for 3,4 mio. kr. af medarbejdere fra plejecenter Samsøvej.
 
På byrådsmødet den 8. november behandlede byrådet en initiativsag indstillet af Willy Lisby (V) om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede at sende beslutningen om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og med efterfølgende genbehandling i byrådet.
 
I initiativsagen blev der rejst nogle spørgsmål til, hvordan opgaven kan løses forsvarligt i forhold til beboerne på friplejehjemmet og i forhold til kommunens udgifter til at løse opgaven. Samtidig blev der rejst en kritik fra Handicaprådet, der ikke oplever at være blevet hørt inden byrådsbeslutningen.
 
Administrationen har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag, hvor der søges at give svar på følgende spørgsmål:
Det er aftalt med Fjordstjernen, at de foreløbigt leverer sygeplejeydelserne til Fjordstjernens beboere indtil 1. marts 2017.
 
Samtidig er ansættelsesproces i den kommunale enhed Samsøvej stillet i bero, indtil der foreligger en endelig beslutning vedr. leveringen af sygeplejeydelserne på Fjordstjernen.
 
Udvalget har modtaget nogle spørgsmål fra brugerpårørenderådet på Fjordstjernen, der handler om hvordan sygeplejeydelser skal gives på Fjordstjernen, efter byrådets beslutning den 6. september, om at hjemtage opgaven. Svar på spørgsmålene er sat ind i vedhæftede bilag.


Høring
Ældrerådet og Handicaprådet har fået det vedhæftede notat samt sagsfremstillingen til høring. Deres høringsvar vil blive fremlagt på udvalgets møde.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådets behandling af sagen den 6. september 2016 punkt 206
 
Byrådets behandling af initiativsag den 8. november 2016 punkt 254


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Hørringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet blev fremlagt på mødet og er vedhæftet sagen i referatet.
 
Pernille Kruse (V) og Willy Lisby (V) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne leveres af Fjordstjernen indenfor en ramme på 3,4 mio. kr.
 
Finn Nielsen (DF), Jørgen Jensen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 fastholdes.


caseno16-39331_#4026138_v1_høringssvar - sag 16-39331 - handicaprådet.pdf
caseno16-39331_#4020103_v1_notat om svar på spørgsmål fra initiativsag.docx
caseno16-39331_#4020169_v1_svar på spørgsmål fra pårørenderåd på fjordstjernen.docx
caseno16-39331_#4026145_v1_høringssvar fra ældrerådet, holbæk kommune.docx

Bilag

Høringssvar - sag 16-39331 - handicaprådet
notat om svar på spørgsmål fra initiativsag
Svar på spørgsmål fra pårørenderåd på Fjordstjernen
Høringssvar fra Ældrerådet, Holbæk Kommune


113. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. november 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 28. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016
Følgende orienteringer taget til efterretning:
 • Puljemidler til Aktivitets- og samværstilbud på Solgården og Søbæk Have
 • Flytning af Hjælpemiddelafdelingen fra Rosenvænget til Faurgården
 • Artikel i Dagbladet Ringsted vedr. værdighedsmilliarden og plejehotellet