UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

24-10-2016 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2016 18:00:00


PUNKTER

107. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. oktober 2016
108. Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden
109. Orientering om Det nære sundhedsvæsen
110. Orientering om Cykling Uden Alder og Team Tvilling
111. Beslutning om undersøgelser i borgerpanelet 2017
112. Beslutning af kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp
113. Orientering om Politisk mødekalender 2017
114. Gensidige orienteringer til mødet d. 24. oktober 2016107. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 24. oktober 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Dagsorden godkendt
108. Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden

Beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
1. det besluttes at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at ikke forbrugte midler tildelt Holbæk Kommune fra værdighedsmilliarden i 2016, overføres til anvendelse i 2017 til følgende indsatser:
 • Ca. 2 mio. kr. anvendes til at indrette Plejehotellet på Stenhusbakken
 • Ca. 3,9 mio. kr. anvendes til at ansætte klinisk sygeplejersker
 • Ca. 1 mio. kr. anvendes til et kompetenceløft til medarbejdere
2. det besluttes at indsatser beskrevet i bilaget udviklingsplan, der er startet op for midler fra værdighedsmilliarden i 2016 for 11,3 mio. kr. videreføres i 2017
3. det besluttes at de resterende midler fra værdighedsmilliarden i 2017 på ca. 1,0 mio. kr. anvendes på plejecentrene til lønbudget i aftentimerne


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” har i samarbejde med Ældrerådet udarbejdet Værdighedspolitikken for Holbæk Kommune.
 
Holbæk Kommune modtog i juli måned 2016 12,3 mio. kr. fra værdighedsmilliarden, som skal anvendes til indsatser, der implementere Holbæk Kommunes Værdighedspolitik.
 
Der er lavet en udviklingsplan, der giver overblik over de indsatser der sættes i gang i 2016 se bilag. Da mange af indsatserne rummer ansættelse af medarbejdere, er det ikke muligt at anvende alle midlerne i 2016.
 
Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der vil være ca. 6,9 mio. kr. som ikke kan nå at blive brugt i 2016. Derfor vil administrationen søge Sundheds- og Ældreministeriet om at få overført de midler, som ikke når at blive brugt i 2016, til anvendelse i 2017.
 
Holbæk Kommune skal senest den 15. november 2016 sende følgende materiale til Sundheds- og Ældreministeriet:
 1. redegørelse for foreløbigt forbrug af 2016-midlerne
 2. redegørelse for anvendelse af 2017-midlerne

Økonomiske konsekvenser
Administrationen foreslår at overførte midler fra 2016 anvendes til:

Opgaverne i hjemmeplejen og på plejecentrene har over en årrække rykket sig, idet regionen udskriver borgerne langt tidligere end før samt, at borgernes udfordringer er langt mere komplekse. Kompleksiteten har gjort, at kravene til medarbejderne har ændret sig i en hastighed, hvor det ikke har været muligt at kompetenceudvikle i samme tempo. Det foreslås derfor, at et klinisk sygeplejeteam, tager rundt i hjemmeplejedistrikterne samt på plejecentrene og ude i praksis hos borgerne, og derved sikre træning og faglig udvikling hos medarbejderne.

I Værdighedspolitikken er der under overskriften Livskvalitet beskrevet flere områder, hvor medarbejdernes kompetencer er en forudsætning for at opnå det, der ønskes. Det, der ønskes understøttet med et kompetenceløft, er:
Mange indsatser der er startet op i 2016, anvendes til løn. Administrationen foreslår, at de indsatser der er ansat medarbejdere til i 2016, fortsætter i 2017. Det svarer til en udgift i 2017 på ca. 11,3 mio. kr.
 
Det præcise beløb Holbæk Kommune får fra Værdighedsmilliarden i 2017 er endnu ikke kendt. Hvis det er på samme niveau som tildelingen i 2016 på 12,3 mio. kr. så vil der være ca. 1 mio. kr. som kan anvendes i 2017. Administrationen foreslår, at disse bruges til lønkroner på plejecentrene i aftentimerne.


Høring
Ældrerådet anbefaler administrationens indstilling vedr. anvendelse af de overførte midler fra 2016 til 2017.
 
Ældrerådet anbefaler administrationens indstilling vedr. anvendelse af frie midler fra 2017 bevillingen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Indstilling 1, 2 og 3 besluttet


caseno16-6694_#3959021_v1_redegørelse om foreløbigt forbrug 2016.doc
caseno16-6694_#3959020_v1_redegørelse udfyldt 2017.docx
caseno16-6694_#3956103_v1_værdihedsmilliarden 2016 - udviklingsplan 051016.pdf.pdf

Bilag

Redegørelse om foreløbigt forbrug 2016
Redegørelse udfyldt 2017
Værdihedsmilliarden 2016 - Udviklingsplan 051016.pdf


109. Orientering om Det nære sundhedsvæsen

Orientering om Det nære sundhedsvæsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om Det nære sundhedsvæsen og konsekvenser for Holbæk Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har tidligere besluttet at vil have en orientering om forskellige aspekter af Det nære sundhedsvæsen. Denne sag beskriver indhold og konsekvenser af Det nære sundhedsvæsen for Holbæk Kommune. På efterfølgende møder orienteres udvalget om økonomi, styringsmuligheder og praktiske handlemuligheder.
 
Regionerne har de senere år samlet behandlingen på færre sygehuse og øget specialiseringen på de nye supersygehuse. Det betyder, at opgaver flytter fra sygehusene til kommunerne, hvilket indebærer, at især flere ældre borgere med et komplekst plejebehov skal håndteres i Det nære sundhedsvæsen, hvor patientforløbene foregår i et tværsektorielt samarbejde mellem sygehus, læger og kommune.
 
Dette betyder, at:
Supersygehusene er ved at være på plads og man begynder nu at kigge mere på udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor den største del af sundhedsvæsenets opgaver foregår.
 
Strukturerne for et tæt samarbejde i Det nære sundhedsvæsen er:
Udfordringer for Holbæk Kommune i Det nære sundhedsvæsen
Der vil fortsat være nye behandlings- og plejetyper som flyttes til kommunen – fx palliativ (smerte) behandling og intravenøs behandling (drop). Det betyder at kommunens sundhedspersonale løbende skal have faglig kompetenceudvikling – det gælder især kommunens sygeplejerskefunktioner.
 
Demografiudviklingen med flere ældre vil fortsætte det næste årti samtidig med at ældre borgere lever længere med flere behandlingskrævende sygdom.
 
For at imødekomme udfordringerne er det afgørende at aktørerne i det nære sundhedsvæsen hele tiden samarbejder om at sikre gode overgange for borgerne. Det forudsætter samarbejde på tværs af sektorerne, hvilket stiller krav til samarbejdet både blandt frontmedarbejderne, ledere og på det politiske niveau på tværs af region og kommuner.
 
Leder af Folkesundhed Morten Bundgaard deltager med et oplæg.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Orientering taget til efterretning
110. Orientering om Cykling Uden Alder og Team Tvilling

Orientering om Cykling Uden Alder og Team Tvilling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. orientering om Cykling Uden Alder og Team Tvilling tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indkøbt løbestole og rickshawcykler med henblik på at øge sundhed og livskvalitet for borgere, der ikke er i stand til selv at cykle eller løbe. Med dagsordenspunktet ønsker administrationen dels at give en status og dels at præsentere de fremtidige planer for de to aktiviteter.
 
Team Tvilling
Status for de fem løbestole:
 
Fremtidige indsatser:
Cykling Uden Alder
Status for de ni rickshawcykler og de fire side-by-side cykler registreret i bookingsystemet GO:
Fremtidige indsatser:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Orientering taget til efterretning
111. Beslutning om undersøgelser i borgerpanelet 2017

Beslutning om undersøgelser i borgerpanelet 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. ønsker til undersøgelser i borgerpanelet 2017 besluttes


Beskrivelse af sagen
En gang årligt skal de stående udvalg beslutte, hvilke undersøgelser de gerne vil have gennemført i borgerpanelet i det kommende år. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker til undersøgelser i borgerpanelet.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via Internettet bliver spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer. Borgerpanelundersøgelserne kan bruges til at få viden om borgernes ønsker og holdninger til kommunens service.
 
Borgerpanelet har tidligere været spurgt om; Kommunikation, Kollektiv trafik, Demokrati, Kultur og fritid og Unges muligheder.
 
I 2015 indstillede Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” følgende forslag: Alternative bofællesskaber, Frivillighed og Udsatte Råd.
 
Udvalget skal tage stilling til hvilke forslag, der skal fremsendes til økonomiudvalget.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Udvalget indstiller følgende undersøgelser:
 • Ønsker til alternative boformer for ældre fx bofællesskaber, seniorbofællesskaber, kollektiver for enlige mm – ønskes af O, V og A.
 • Er der behov for at etablere et udsatte råd – ønskes af Ø
112. Beslutning af kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

Beslutning af kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet- Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp godkendes


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet- Sundhed og Omsorg” skal mindst én gang årligt godkende kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp m.v. samt for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 83 og § 86.
 
Kvalitetsstandarden beskriver de indsatser borgerne kan få fra kommunen indenfor personlig pleje og praktisk bistand. Kvalitetsstandarden skal sikre sammenhæng mellem det politisk vedtagne serviceniveau og kommunens ressourcer, og bruges som grundlag til at træffe afgørelser om levering af hjælp.
 
Udvalget besluttede den 26. januar 2015, at kvalitetsstandarderne skulle forenkles og tilrettes så de fremstår så nemme og forståelige, for borgerne, som muligt.
 
Kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp, der er vedlagt som bilag, er en sammenskrivning af de 22 tidligere kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarden er samtidig tilrettet i forhold til, at hjemmeplejen i højere grad skal indgå i dialog og samarbejde med borgere og pårørende om behovet for hjælp. Det er nogle af de tanker der ligger bag udviklingsprojektet Aktivt Samspil.

Kvalitetsstandarden er ikke rettet i forhold til den netop indgåede budgetaftale for 2017.


Økonomiske konsekvenser
Der er ikke økonomiske konsekvenser, da der ikke er ændringer i serviceniveauet.


Høring
Kvalitetsstandarden har været til høring i Ældreråd og i Handicapråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag – link
Lov om social service § 138 & § 139


Sagshistorik, henvisninger
26.1.2015 Forenkling af administrationsgrundlag og kvalitetstandarder på ældre og socialområdet


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Udvalget godkendte indstillingen med enkelte redaktionelle ændringer, herunder at der i indledningen skal skrives ind, at standarden indeholder både indsatser som følger både af Sundhedsloven og Serviceloven.
 
Udvalget besluttede, at sagen afgøres i udvalget og derfor ikke sendes videre til økonomiudvalg og byråd.
 
Der skal ske en fornyet behandling i udvalget, når tilpasninger i forhold til budget 2017 foreliggercaseno13-24781_#3946770_v1_høringssvar handicaprådet d. 13.9.2016.docx
caseno13-24781_#3944957_v1_høringssvar sammenskrivning af kvalitetsstandarderne- ældrerådet d. 11.9.2016.docx
caseno13-24781_#3950880_v1_kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp.pdf

Bilag

Høringssvar Handicaprådet d. 13.9.2016
Høringssvar sammenskrivning af kvalitetsstandarderne- Ældrerådet d. 11.9.2016
Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp


113. Orientering om Politisk mødekalender 2017

Orientering om Politisk mødekalender 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om ændring af mødeplan for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandler den 12. oktober 2016 under punkt 239 den politiske mødeplan for 2017.
 
Af bilaget til punktet fremgår det, at udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” har møde den 18. september 2017.
 
Af hensyn til udvalgets behandling af budgetrevision 3 har det været nødvendigt at flytte mødet i udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” fra mandag den 18. september 2017 til onsdag d. 27. september 2017, se nedenstående.
 
I 2017 mødes udvalget kl. 14:00 – 17:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
•           Mandag d. 9. januar 2017
•           Mandag d. 23. januar 2017
•           Mandag d. 20. februar 2017
•           Mandag d. 20. marts 2017
•           Mandag d. 24. april 2017
•           Mandag d. 29. maj 2017
•           Mandag d. 19. juni 2017
•           Mandag d. 28. august 2017
•           Mandag d. 18. september 2017 Onsdag d. 27. september 2017
•           Mandag d. 23. oktober 2017
•           Mandag d. 27. november 2017
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Orientering taget til efterretning


caseno15-27421_#3964949_v1_politisk mødekalender - 2017.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender - 2017.pdf


114. Gensidige orienteringer til mødet d. 24. oktober 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 24. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Orientering om klager fra Stenhusbakken og om forhold vedrørende økonomien og betalingen til Fjordstjernen taget til efterretning