UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Elværket, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-10-2016 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2016 15:00:00


PUNKTER

106. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet106. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Dialogmøde mellem Ældrerådet og udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Ældrerådet og udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” drøfter nedenstående punkter

Beskrivelse af sagen
Udvalget har ønsket at invitere chef for Effekt og Økonomi Claus Strandmark til afklaring vedr. værdighedsmilliardens indvirkning på servicerammen. Derfor deltager Claus Strandmark i starten af dialogmødet.
 1. Hvilke forventninger har Udvalget til:
  Værdighedsmilliardens anvendelse i 2017 og de følgende år
 2. Hvilke forventninger har Udvalget til:
  Ældrerådets rolle i forbindelse med budgetlægninger
 3. Hvilke forventninger har Udvalget til:
  Udmøntningen af det vedtagne budget 2017 og overslagsårene
 4. Hvilke forventninger har Udvalget til:
  Samarbejdet mellem Ældrerådet og byrådet i relation til Ældrerådets vedtægtBeslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 24-10-2016
Ad 0)
Formand for Ældrerådet Steen-Kristian Eriksen bød velkommen til dialogmøde og dagsorden blev godkendt.

Ad 1)
Steen-Kristian Eriksen har forespurgt i Finansministeriet om hvorvidt Værdighedsmilliarden indgår i servicerammen. Ministeriets svar er, at Værdighedsmilliarden er ud over servicerammen. Da der har været usikkerhed på ordlyden i Budgetrevision 3 materialet, var chef for Effekt og økonomi Claus Strandmark blevet inviteret til mødet for at orientere om sammenhængen mellem servicerammen og Værdighedsmidlerne.

Claus Strandmark forklarede hvordan kommunen er rammestyret og hvordan Holbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden indgår og hvordan midlerne rent teknisk indgår som indtægt i budgettet, så udgifterne til servicerammen bliver nedbragt. Holbæk Kommune forventes at overskride servicerammen med ca. 29 mio. i 2016.

Værdighedsmilliarden indgår ikke i servicerammeforbruget, men er med til at nedsætte bruttoudgifterne i året. Midlerne er til rådighed til det, de skal bruges til.

Herefter blev anvendelse af værdighedsmidlerne drøftet, både vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 og den nye 2017 bevilling.

Ældrerådet udtrykte tilfredshed med sammenarbejdet med udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” (ASU) omkring udarbejdelsen af Værdighedspolitikken.

Udvalgets medlemmer nævnte flere forslag til anvendelse, som også fremgår af den sag udvalgets behandler på det efterfølgende møde og det høringssvar, som Ældrerådet har udarbejdet:

 • Kompetenceudvikling
 • Midler til plejehotellet, herunder faciliteter til ”en værdig død”.

Udvalgets medlemmer udtrykte også stor tilfredshed med samarbejdet med Ældrerådet generelt og om Værdighedspolitikken.

Udvalget fortalte, at der for at optimere forholdene på plejehotellet arbejdes på at foretage en omplacering af de tilbageværende fastboende beboere på Stenhusbakken.

Ældrerådet supplerede med at pointere vigtigheden af, at tænke langsigtet i varige tiltag i forhold til anvendelsen af værdighedsmidlerne, så det ikke risikeres at skulle stoppe hvis ikke der kommer en bevilling i 2018.

Kreativitet skal sættes i højsædet.

Et vigtigt element er ”en værdig død” som bør tages i betragtning.

Ad 2)
Aage Jelstrup indledte punktet med at udtrykke ønske om, at høre udvalgets forventninger i forhold til Ældrerådets høringssvar.

Ældrerådet udtrykte stor utilfredshed med at blive kritiseret på budgetseminaret i Kuben.

Udvalget oplever, at der er et rigtig godt samarbejde med Ældrerådet, og at Ældrerådet naturligvis skal fortsætte med at fremkomme med samme gode og konstruktive bemærkninger.

Ældrerådet spurgte om kritikken var byrådets holdning eller det udelukkende var den pågældende politikkers holdning eller kritik af Ældrerådet.
Udvalget udtalte, at de tager Ældrerådets ansvar alvorligt, og mener at Ældrerådet tager et stort ansvar, og at de er meget glade for det arbejde som Ældrerådet udfører.

Ad 3)
Aage Jelstrup indledte med at udtrykke bekymring for de vedtagne besparelser i budgettet, men at der også er forståelse for, at det var nødvendigt at der skulle foretages besparelse.

Medlemmerne af udvalget havde forskellige bemærkning til punktet:

 • Der skal naturligvis, uanset holdning, arbejdes efter et vedtaget budget.
 • At det er vigtigt, at et budget er udarbejdet, så det er driftssikkert.
 • At der på ældreområdet er der fjernet en del af de foreslåede besparelser.
 • Der skal i 2017 tænkes anderledes, der skal ske ændringer der kan sikre en god arbejdsplads.

Ældrerådet mener, at det er vigtigt at medarbejderne bliver involveret i besparelserne, så ejerskabet vil blive bedre.

Et stort ønske er, at der følges meget tættere op på budgetterne, så kommunen ikke kommer i samme situation igen.

Ældrerådet foreslog at både udvalget og Ældrerådet holdt flere af deres møder ude i driftsområderne, hvis det var muligt.

Ældrerådet og udvalget drøftede forholdene omkring frivillige og omkring udfordringen med hvornår, man må arbejde som frivillig og hvornår man ikke må.

Ældrerådet opfordrede udvalget til en fælles tema drøftelse om mulighederne i forhold til frikommune forsøget og om frivillighed. Måske som et temamøde på tværs af råd og politiske udvalg vedr. frivillighed.

Ad 4)
Erik Vester kommenterede de gældende vedtægter og den forretningsorden som Ældrerådet arbejder ud fra. De nuværende Vedtægter er fra 2008 og der er behov for at foretage redigering af de ukorrekte forhold, fx at der ikke mere findes et klageråd.
 
Ældrerådet ønskede, at høre udvalget om der er noget derudover i de eksisterende vedtægter, der bør ændres før godkendelse i byrådet.
 
Det blev drøftet, hvorvidt der fortsat skal være fremmødevalg.
Ældrerådet fortalte, at alle kommuner i regionens område ønsker fremmødevalg og fortalte samtidigt at stemmeprocenten var betydeligt højere ved denne valgform.
 
Konklusionen er, at der anbefales et fremmødevalg i det forslag, som udarbejdes til de redigerede vedtægter.
 
Der bør tænkes mere over hvordan valgstederne indrettes.
 
Der skal allerede nu findes ud af, om det er muligt at digitalisere ældrerådsvalget efter samme koncept som valg til kommune- og regionsrådsvalg.
 
Udvalget udtrykte glæde over mødet og ser frem til næste års møder.
Ældrerådet takkede udvalget for deltagelsen i mødet.