UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Kanalstræde, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

28-09-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-09-2016 17:00:00


PUNKTER

104. Beslutning om Budgetrevision 3 - ASU
105. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. september 2016104. Beslutning om Budgetrevision 3 - ASU

Beslutning om Budgetrevision 3 - ASU

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. Budgetrevision 3 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.

Særligt for Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg

Budgetrevision 3 viser at det korrigerede budget holder, idet der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.  
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser at vi forventer at overføre 10,9 mio. kr. Der skulle overføres 0,6 mio. kr. Dermed forventes der at blive overført 10,3 mio. kr. mere. Dermed bidrager Udvalget Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg til den samlede udfordring på 64 mio. kr., hvoraf vi har fundet 58 mio. kr.  
Serviceudgifter
Der et merforbrug på 4,5 mio. kr. på serviceudgifter, og det er under forudsætning af administrative handleplaner.
Ikke serviceudgifter
Der forventes et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Der forventes et merforbrug på tomgangsleje på ældreboliger på 7 mio. kr. Den primære årsag er en sammenlægning af plejecentre i Holbæk Kommune i 2016.

Generelt for Holbæk Kommune

Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
Budgetrevision 3 viser at:
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen.
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-09-2016
Budgetrevision 3 taget til orientering.


caseno16-10621_#3935852_v1_br3 notat asu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935850_v1_br3 handleplan asu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf

Bilag

BR3 Notat ASU.pdf
BR3 Handleplan ASU.pdf
BR3 Samlet oversigt


105. Gensidige orienteringer til mødet d. 28. september 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 28. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-09-2016
Der blev orientereret om følgende:
  • Status på omstillingen for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
  • SOL-dagen (Sundhed, oplevelser og livskvalitet)
  • Udskudt anlægsudgifter for renovering af aktivitetstilbuddet på Søbæk Have
Orienteringerne taget til efterretning