UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Værftet

STARTTIDSPUNKT

19-09-2016 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-09-2016 14:00:00


PUNKTER

103. Drøftelse vedrørende bespisning på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune103. Drøftelse vedrørende bespisning på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune

Drøftelse vedrørende bespisning på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. Der drøftes hvordan mad til ældre og beboere på bosteder skal leveres fra Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune sørger for at der bliver produceret og leveret mad til ca. 900 borgere hver dag. Ca. 430 borgere modtager maden i eget hjem, ca. 330 borgere modtager maden på et plejecenter eller et bosted og resten kommer og får maden i en af kommunens 10 caféer.
 
I 2007-2008 blev der lavet en køkkenanalyse og på baggrund af den besluttede byrådet at ændre produktionen af mad fra varmholdt mad til kølemad. I 2014 blev der lavet en potentialeafklaring, for at afdække mulighederne for at sætte madproduktionen i udbud. Byrådet besluttede på baggrund af potentialeafklaringen, at madproduktionen skulle konkurrenceudsættes. Ved budgetaftalen 2015 blev det besluttet at afvente konkurrenceudsættelsen efter en nærmere analyse af området.
 
I marts 2016 besluttede Udvalget Aktiv Hele Livet, at bede administrationen udarbejde en analyse som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre. Analysen blev fremlagt for udvalget i juni 2016 se blag. Analysen opstiller syv scenarier til den nuværende model for bespisning på ældreområdet og bosteder. Hvert scenarie i analysen er beskrevet med fordele og ulemper samt en estimeret økonomisk konsekvens.
 
Alle de beskrevne scenarier kan opfylde kravet om levering af mad til ældre og på bosteder med en høj ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på:
På baggrund af den fremlagte analyse besluttede udvalget at invitere byrådet, Ældrerådet og Handicaprådet til et temamøde hvor analysens forskellige alternativer drøftes.
 
Dagens program bliver:
Herefter vil der være debat og mulighed for at stille opklarende spørgsmål til fagpersoner fra området. Som afslutning på debatten vil der blive lavet en meningsmåling. Efter temamødet holder udvalget Aktiv Hele Livet møde og beslutter deres indstilling til byrådet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Indstillingen godkendt og fulgt.


caseno16-44573_#3929739_v1_holbækkommuneoverblikældremad_2016.pdf.pdf
caseno16-44573_#3929736_v1_muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

HolbækKommuneOverblikÆldremad_2016.pdf
Muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.pdf