UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

19-09-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-09-2016 17:00:00


PUNKTER

94. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. september 2016
95. Beslutning om udvalgets besøg på institutioner i 2017
96. Beslutning vedrørende Sundhedskonferencen 2017
97. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
98. Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3
99. Orientering om status på udmøntning af Værdighedspolitikken
100. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
101. Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder
102. Gensidige orienteringer til mødet d. 19. september 201694. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. september 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 19. september 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Dagsorden godkendt
95. Beslutning om udvalgets besøg på institutioner i 2017

Beslutning om udvalgets besøg på institutioner i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvalget drøfter og beslutter hvilke institutioner der skal besøges i forbindelse med udvalgets møder i 2017.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med arbejdet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” har administrationen skrevet nogle forslag til besøgsrunde på institutioner på møderne i 2017.
 
Institution
Område
Udvalgsmøde
Kanalstræde
 
9. januar
 
 
23. januar
Opgangsbofællesskaber (Socialpsykiatrien)
Aktiv Hele Livet
20. februar
 
 
20. marts
Aktivitetscentret Solgården
Aktiv Hele Livet
24. april
Det Sociale topmøde i Aalborg 10. – 11. maj 2017
 
 
Dialogmøde med ældrerådet - Kanalstræde
 
29. maj
Plejehotel
Aktiv Hele Livet
19. juni
 
 
28. august
Tysingehave
Aktiv Hele Livet
18. september
Dialogmøde med ældrerådet - Kanalstræde
 
23. oktober
 
 
27. november
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Indstillingen drøftet og godkendt
96. Beslutning vedrørende Sundhedskonferencen 2017

Beslutning vedrørende Sundhedskonferencen 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. rammen for Sundhedskonferencen 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune afholder hvert år en sundhedskonference med det formål at:
Under overskriften ’Sundhed i fremtidens kommune’ vil sundhedskonferencen i 2017 sætte fokus på, hvordan vi kan få sundheden frem – også i fremtiden. Konferencen holdes 1. marts 2017.
 
I 2017 er det ti år siden, at det blev en kommunal opgave at sikre sunde rammer omkring borgernes liv. På konferencen bliver der sat fokus på hvad var hensigten dengang? Hvor står vi i dag? Og hvordan bliver vi klar til fremtiden?
 
Den nyeste viden bliver præsenteret i forhold til hvilke tendenser, der vil præge fremtiden. Med det som udgangspunkt bliver det muligt at debattere: Hvordan skal Holbæk Kommunes sundhedsområde udvikle sig for at kunne håndtere fremtidens udfordringer?
 
Målet med konferencen er at reflektere over den måde, vi arbejder med sundhed i Holbæk Kommune, blive inspireret til at gå fremtiden i møde, og dermed skabe grundlaget for fremtidens sundhedspolitik.
 
Målgruppen er alle, der har en interesse i at påvirke sundheden i fremtidens kommune. Det vil sige politikere, borgere, front- og administrativt personale.
 
Når rammerne for sundhedskonferencen 2017 er godkendt, går den egentlige planlægning af konferencen i gang.
 
Leder af Folkesundhed Morten Bundgaard deltager i punktet.


Økonomiske konsekvenser
Økonomien omkring konferencen er først kendt, når den endelige planlægning er færdig. Alle udgifter dækkes af sundhedspulje i Aktiv Hele Livet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Orientering blev givet. Beslutning om afholdelse blev udsat til efter vedtagelsen af budget 2017.
Punktet genoptages på udvalgsmøde i oktober.
97. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes
 2. de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 3. de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 4. planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 5. de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger

Beskrivelse af sagen
Billige boliger – behov og rammer
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er behov for over 400 økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Den sociale boligudfordring har konsekvenser, som vanskeliggør kommunens kerneopgaver. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer eksempelvis mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.  Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med det større udbud af billige boliger.
 
Etablering af nye, billige boliger er et komplekst område, og der er mange hensyn at tage højde for. På baggrund af tidligere politiske drøftelser, fremlægger administrationen et konkret beslutningsforslag for styrende principper til etableringen af billige boliger, forslag til konkrete tiltag på kort sigt samt forslag til løsninger på lidt længere sigt.
 
Styrende principper for etableringen af det nødvendige antal billige boliger
 
1. Fleksibel etablering: Boligerne projekteres med den størst mulige fleksibilitet for at sikre anvendeligheden på længere sigt.
2. Bæredygtig etablering
2.1. Gode og sunde boliger: Boligernes udformes på en god og sund facon, som bidrager til beboernes velbefindende og selvhjulpenhed trods det lave huslejeniveau.
2.2. Placering med omtanke: Boligerne placeres på en måde, der tager størst muligt hensyn til omgivelserne. Der skal således sikres diversitet i lokalområdets beboersammensætning, og (for) store enheder skal undgås.
2.3. Balance i størrelsen: Boligerne etableres i enheder med en størrelse, der balancerer mellem hensynet til bæredygtig drift og beboersammensætningen i lokalområdet. Boligselskabet Lejerbo taler om et bæredygtigt minimum på 40 boliger ved opførelsen af billige boliger efter StartBo-konceptet.
3. Bæredygtig anvisning: Den kommunale anvisning af boligerne praktiseres i en balance, som på den ene side bidrager til at løse den sociale boligudfordring og på den anden side fastholder velfungerende og efterspurgte bebyggelser, der kan bidrage til selvhjulpne og integrerede beboere.
 
Konkrete tiltag til hurtig etablering af billige boliger
 
1. Anvendelse af eksisterende, ikke-almene kommunale boligejendomme
 
 
2. Anvendelse af eksisterende, ledige ældreboliger opført efter almenboligloven
 
Holbæk Kommune har med hjemmel i almenboligloven lov til at anvise ledige, almene ældreboliger til andre borgergrupper, såfremt der ikke er efterspørgsel på boligerne i den oprindelige målgruppe. Udvælgelsen af beboere til en sådan anvisning vil naturligvis skulle tage størst muligt hensyn til de eksisterende beboere.
 
Hovedudfordringen ved tiltaget er imidlertid, at huslejen i disse ældreboliger vil være markant for høj til de målgrupper, der skal drage nytte af flere billige boliger. De fleste boligers månedlige nettohusleje er på eller over 5000 kr. og mange andre ligger ligeledes på over 6000 kr. Huslejefastsættelsen i almene boliger er baseret på balancelejeprincippet, og lejen kan derfor ikke umiddelbart nedsættes. Almenboligloven tillader endvidere ikke Holbæk Kommune at give støtte til huslejen udover de eksisterende boligstøtteregler.
 
Anvendelsen af disse boligtyper som billige boliger må derfor forventes at få et relativt begrænset omfang.
 
3. Etablering af 6 bofællesskabsboliger i 2 eksisterende, større almene familieboliger
 
Almenboligloven giver Holbæk kommune mulighed for at leje større almene familieboliger og videreudleje værelserne i disse som såkaldte kollektive, almene familiebofællesskaber for 3 eller 4 personer. Muligheden anvendes allerede i lejligheder, der benyttes til bofællesskaber til yngre borgere med særlige sociale behov.
 
Som et supplement til etableringen af nye, billige boliger, påtænker administrationen imidlertid at indrette flere af disse bofællesskabsboliger. Boligerne vil kunne benyttes til permanent boligplacering af enlige flygtninge og til boligplacering af både yngre og ældre med behov for en billig bolig. Som en særlig fordel, har beboerne i disse boliger endvidere adgang til boligsikring.
 
Det er dog vigtigt at holde sig følgende opmærksomhedspunkter for øje:
 
 
Forslag til tilvejebringelsen af det nødvendige antal boliger på lidt længere sigt
 
Rammer for opførelsen af i alt 154 nye, billige boliger i enheder af mindst 40 boliger
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet Holbæk Kommune tilsagn om et tilskud på 9.414.444 kr. til etablering af 154 små og billige almene familieboliger. Etablering af disse boliger skal bidrage til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.
 
Det kommunale grundkapitallån til disse boliger vil efter tilskud fra staten, netto udgøre 3.138.148 kr. Uden tilskuddet ville Holbæk Kommune skulle have ydet et grundkapitallån på 12.552.592 kr.
 
For at få tilskuddet udbetalt skal kommunen inden udgangen af december 2017 give tilsagn til opførelse af små og billige familieboliger. Det kræver, at der forefindes egnede byggegrunde, samt at der foreligger en godkendt lokalplan for området, inden kommunen kan give tilsagn.
 
Det er derfor afgørende for de billige boligers succesfulde tilvejebringelse, at der hurtigst muligt besluttes beliggenheder for de 154 boliger, så lokalplanarbejdet kan iværksættes og tilsagnene gives inden fristens udløb.
 
Administrationen foreslår, at de 3 nedenfor nævnte beliggenheder anvendes til etableringen af nye, billige boliger:
 
 
Arealet ved Abildgården på Ny Tåstrupvej 2, 4300 Holbæk indgår ikke i administrationens overvejelser til etablering af billige boliger. Administrationen forventer, at der efter tilvejebringelsen af en ny lokalplan, i stedet skal opføres større almene familieboliger.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser uden en etablering af flere billige boliger
Administrationen har udarbejdet en vurdering af, hvor store omkostningsreduktioner Holbæk Kommune vil gå glip af, hvis der ikke tilvejebringes det fornødne antal billige boliger. Problemstillingen er uhyre kompleks, og vurderingen skal ses som administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
De nedenstående tabeller viser således:
 
 
Socialt udsatte borgere
Antal fornødne boliger (socialt udsatte borgere, som får tilskud til særligt høje boligudgifter)
207
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
2.500.000
 
Udslusningsparate unge på botilbud, samt unge som får tilskud til særligt høje boligudgifter
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
13.140.000
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
4.300.000
 
Med etableringen af det ovennævnte antal billige boliger forventes det således, at Holbæk Kommunes udgifter ville kunne reduceres med i alt 19.940.000 kr. om året.
 
Det kan ikke udelukkes, at en tilvejebringelse af flere billige boliger vil føre til, at flere borgere får ret til boligstøtte. Potentialet for omkostningsreduktioner er imidlertid så stort, at det ikke ændrer grundlæggende ved ovenstående estimater.
 
Dertil kommer, at de berørte kerneområder har en forventning om, at kommunen vil kunne lykkes bedre med beskæftigelsesopgaven og uddannelsesopgaven, hvis de boliger, som borgerne har brug for, er til rådighed. Dette vil medføre færre udgifter til overførselsudgifter.
 
Administrationen vurderer desuden, at det ville medføre færre udgifter til specialiserede botilbud for unge, hvis der var bedre og billige boliger til rådighed.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Lejeloven
 
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” 25. maj 2016, punkt 64: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 22. juni 2016, punkt 87: Drøftelse af principper for etablering af billige boliger
 
Byrådet 15. juni 2016, punkt 167: Beslutning – godkende at kommunen søger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 24. august 2016, punkt 107: Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Punkterne 1-5 indstilles godkendt i økonomiudvalg og byråd.


caseno15-17090_#3926979_v1_kortbilag - l.c. worsøes vej, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926985_v1_kortbilag - slotshaven, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926991_v1_kortbilag - samsøvej 48, 4300 holbæk.pdf

Bilag

Kortbilag - L.C. Worsøes Vej, 4300 Holbæk
Kortbilag - Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag - Samsøvej 48, 4300 Holbæk


98. Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3

Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” beslutter at afholde ekstraordinært møde onsdag den 28. september kl. 16-17 til behandling af Budgetrevision 3.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Indstillingen godkendt
99. Orientering om status på udmøntning af Værdighedspolitikken

Orientering om status på udmøntning af Værdighedspolitikken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. orienteringen om status på udmøntning af Værdighedspolitikken tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” har i samarbejde med Ældrerådet udarbejdet Værdighedspolitikken for Holbæk Kommune.
 
Sundheds og Ældreministeriet har i juli måned 2016, godkendt den indsendte redegørelse, og tilskuddet på kr.12,3 mio. er udbetalt.
 
Værdighedspolitikken er opdelt i fem hovedaktiviteter.
De fem hovedaktiviteter er nedbrudt i delaktiviteter, der alle er politisk godkendt med hver deres budget.
 
Alle aktiviteter er beskrevet i udviklingsplanen og aktiviteterne er iværksat.
 
Da det ikke er muligt at anvende alle midlerne i 2016, ansøger administrationen om, at overføre uforbrugte midler til 2017.
 
Udviklingsplanen vedlagt som bilag


Høring
Ældrerådet er orienteret om udviklingsplanen, og ønsker at drøfte værdighedsmilliarden på dialogmødet i oktober måned.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-6694_#3917877_v1_værdighedmilliarden 2016 - udviklingsplan.pdf

Bilag

Værdighedmilliarden 2016 - Udviklingsplan


100. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Ældrerådets forslag til emner på dialogmødet den 24.oktober 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Ældrerådet har inviteret udvalget til dialogmøde den 24.oktober 2016. Som forberedelse til mødet ønsker Ældrerådet, at udvalget tilkendegiver sine ønsker og forslag til emner til dialog med Ældrerådet.
 
Ældrerådet har sendt følgende forslag til emner på dialogmødet:
Såfremt der opstår behov for drøftelse af yderligere emner, vil disse blive fremsendt til udvalget i god tid før dialogmødet
 
Udvalget vil modtage en uddybende beskrivelse af emnerne, og hvem der fra Ældrerådet vil fremlægge emnerne.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Orienteringen taget til efterretning
101. Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder

Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byråd
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det besluttes, hvordan den fremtidige madproduktion og bespisning af ældre og beboere på bosteder skal være i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede i marts 2016, at der skulle udarbejdes en analyse, som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre og handicappede i Holbæk Kommune.
 
Analysen opstiller syv scenarier for bespisning på ældreområdet og bosteder. Hvert scenarie er beskrevet med fordele og ulemper samt en estimeret økonomisk konsekvens. Alle de beskrevne scenarier kan opfylde kravet om levering af mad til ældre og på bosteder med en høj ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på:
Analysens hovedpointer blev præsenteret af på udvalgets møde i juni. Under præsentationen og den efterfølgende dialog kom der ønsker frem til yderligere beskrivelser i den allerede eksisterende analyse. Disse beskrivelser er tilføjet i rapporten i august 2016.
 
Byrådet og Ældrerådet drøfter emnet på et temamøde den 19. september 2016. På mødet for udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” efter temamødet vil leder af de kommunale produktionskøkkener Signe Stavnsbjerg Hallager gennemgå centrale pointer fra temamødet.
 
Administrationen foreslår, at der træffes beslutning med baggrund i analysen og temamødet om den fremtidige bespisning på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 29.03.2016. Punkt 39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre.
 
Møde den 20.06.2016. Punkt 75. Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet.
 
Møde den 22.08.2016. Punkt 83. Beslutning vedrørende tilføjelser til analysen omkring mad til ældre og bosteder i Aktiv Hele Livet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Signe Hallager gennemgik resultaterne fra spørgeskemaerne fra dagens temamøde. Vedlagt som bilag.
 
Udvalget besluttede, at indstille Scenarie 5 videre til økonomudvalg og byråd. Herunder at de bosteder, som i dag laver mad selv, kan fortsætte med egenproduktionen og at plejecentrene kan få leveret halvfabrikata til at bearbejde videre på de enkelte centre, og mulighed for at fx at tilkøbe hjemmebagt kage og salater mv.


caseno16-42662_#3916305_v1_invitation til temamøde den 19.09.2016.pdf.pdf
caseno16-42662_#3916636_v1_muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i holbæk kommune.pdf.pdf
caseno16-42662_#3933132_v1_opsamling på temamøde og meningsmåling.pdf.pdf

Bilag

Invitation til temamøde den 19.09.2016.pdf
Muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.pdf
Opsamling på temamøde og meningsmåling.pdf


102. Gensidige orienteringer til mødet d. 19. september 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 19. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Der blev orientereret om følgende:
 
•           Idrætsdag for udviklingshæmmede på Holbæk Stadion lørdag den 24. september
•           Spørgeskemaundersøgelsen ”Hvor god er dagsordenen til dette møde?”
•           Henvendelse fra Handicaprådet og Ældrerådet om beslutning i sag nr. 206 ved byrådets møde den 16. september vedrørende levering af sygeplejen på Fjordstjernen.
 
Orienteringerne taget til efterretning.