UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

22-08-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-08-2016 17:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. August 2016
82. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken
83. Beslutning vedrørende analysen om mad til ældre og beboere på bosteder
84. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
85. Beslutning af navn til nyt plejecenter i Tølløse
86. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017
87. Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger
88. Beslutning om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen
89. Orientering om organisering i Aktiv hele livet
90. Orientering om lukning af skolemad ordning
91. Orientering om brugerpejlinger på dagcentre og Aktive Centre
92. Godkendelse af mødeplan for 2017
93. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. august 201681. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. August 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. August 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 22. august.  2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Dagsorden godkendt
82. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. Orientering om Plejehotellet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup ud på Stenhusbakken. På Stenhusbakken er nu samlet de 15 rehabiliterende pladser, 11 midlertidige pladser samt 24 faste boliger.
 
Intentionen er, at de faste boliger udfases så der kun er midlertidige og rehabiliterende pladser på Stenhusbakken.
 
Da boligerne er opført efter lov om almene boliger, bor de fastboende beboere fordelt på hele Stenhusbakken. Dette betyder, at en borger på rehabiliterende ophold, kan bo dør om dør med en meget dement borger. Dette giver nogle udfordringer i dagligdagen for borgerne.
 
Der er et stort fokus ledelsesmæssigt på, at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, i forhold til at håndtere udfordringen med det brede borger grundlag, og der er stort fokus på at sikre en høj faglighed.
 
Camilla Lund, Leder af Sundhed og træning vil på mødet orientere om de tiltag der er iværksat og tænkes iværksat på Stenhusbakken.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Orientering taget til efterretning
83. Beslutning vedrørende analysen om mad til ældre og beboere på bosteder

Beslutning vedrørende analysen om mad til ældre og beboere på bosteder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det besluttes, at de foreslående tilføjelser indskrives i rapporten ”Mulighed for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune”.
 2. det besluttes, at processen, frem til beslutning i Byrådet om fremtidens mad til ældre og bosteder i Holbæk Kommune, tilrettelægges som beskrevet.
 3. det besluttes at udvalget inviterer byrådet og Ældrerådet til et to timers temamøde om fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder
 4. det besluttes at temamødet afholdes op til udvalgets næste møde den 19. september, og derfor afholdes mødet ikke på Plejehotellet som planlagt

Beskrivelse af sagen
Udvalget traf i marts 2016 beslutning om, at der skulle udarbejdes en analyse, som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre i Holbæk Kommune.
 
Analysen opstiller syv scenarier for bespisning på ældreområdet og bosteder.
Hvert scenarie i analysen er beskrevet med fordele og ulemper samt en estimeret økonomisk konsekvens. Alle de beskrevne scenarier kan opfylde kravet om mad med en høj ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet, der kan levereres til ældre og til beboere på bosteder. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på:
Hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, vil afhænge af, hvilke værdier der vægtes højest i den fremtidige bespisning af ældre og borgere på bosteder.
 
Analysen bygger på den nyeste viden omkring ernæring, mad og måltider til ældre, data indsamlet ved Holbæk Kommunes Sundhedskonference 2016 og interviews med forskellige faggrupper indenfor ældre- og handicapområdet i syv udvalget kommuner.
 
Med baggrund i analysen skal der træffes beslutning om den videre proces for den fremtidige bespisning af ældre og borgere på bosteder i Holbæk Kommune.
 
Analysens hovedpointer blev på udvalgets møde i juni 2016 præsenteret af leder af de kommunale produktionskøkkener Signe Stavnsbjerg Hallager. Under præsentationen og den efterfølgende dialog kom der ønsker frem til yderligere beskrivelser. Derfor er følgende tilføjelser indarbejdet:
 
Administrationen foreslår, at udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg inviterer byrådet og ældrerådet til en temadrøftelse om den fremtidige bespisning på ældreområdet og bosteder med baggrund i den udarbejdede analyse. Temamødet tilrettelægges til en varighed af 2 timer. Temamødet bygges op følgende måde:
Efter temamødet med byrådet beslutter udvalget på næst kommende udvalgsmøde, den videre indstilling til byrådet i forhold til den fremtidige bespisning af ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 29.3.2016, punkt 39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre.
 
Møde den. 20.06.2016, punkt 75. Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
 1. de foreslående tilføjelser i rapporten ”Mulighed for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune”
 2. processen frem til beslutning i Byrådet om fremtidens mad til ældre og bosteder i Holbæk Kommune tilrettelægges som beskrevet
 3. byråd og Ældreråd inviteres til et to timers temamøde om fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder
 4. temamødet afholdes op til udvalgets næste møde den 19. september, og at mødet ikke afholdes på plejehotellet som planlagt


caseno16-27800_#3893085_v1_muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i holbæk kommune.docx.docx

Bilag

Muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.docx


84. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”. Økonomudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Finansieringen af de 4 mio. kr. for omstillingen Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse i 2016 sker ved, at:
a. 0,3 mio kr. finansieres ved en nedsættelse af serviceniveauet for visiterede aktivitets- og samværstilbud fra 5 til 4 dage pr uge
b. 1 mio. kr. finansieres ved en målretning af de uvisiterede aktivitets- og samværstilbud som et middel i beskæftigelsesindsatsen
c. At administrationen arbejder fortsat på at finde de resteende nødvendige reduktioner på det specialiserede område


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede den 21. april 2016, at der skulle etableres et omstillingsprojekt for ”Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse”.
 
Den økonomiske ambition er at minimere udgifterne på området med 4 mio. kr. på tværs af kerneområderne Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. allerede i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås.
 
Sagen fremlægges for økonomiudvalget den 10. august og Byrådet den 18. august til endelig godkendelse. I sagen anføres, at administrationen i august vil fremlægge forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede voksenområde.
 
Følgende handlinger foreslås på den baggrund gennemført:
Fremover vil borgeren som udgangspunkt visteres til aktivitets- og samværstilbud 4 dage pr uge (modsat 5 dage i dag).
Hvis nedsættelsen af serviceniveauet godkendes, vil myndighed gå i gang med en revurdering af alle borgere, der har et bevilget aktivitets- og samværstilbud. I forbindelse med dette kan der forekomme skift til andre tilbud, der er billigere og bedre samlet set. Det vil desuden kunne vise sig, at der i enkelte tilfælde er behov for 5 dages aktivitets- og samværstilbud.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 0,3 mio. kr. (svarende til 3 måneders effekt)
I 2017: 2,5 mio. kr.
Der vil ske en omlægning af dele af indsatsen for de uvisterede aktivitets- og samværstilbud, så den fremover målrettes beskæftigelsesindsatsen. Dermed kan en del udgifter omplaceres og der vil kunne hjemtages statslig refusion på 50 %.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 1 mio. kr.
I 2017: 1 mio. kr.
 
Administrationen arbejder fortsat på at finde de resterende nødvendige reduktioner på det specialiserede område. Udvalget orienteres på næste møde om status på arbejdet.
 
Det videre arbejde med omstillingen
Administrationen lægger op til, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv. Administrationen vil senest primo 2017 præsentere et oplæg for omstillingsprojektet samt en konkret tidsplan.


Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet.
Handicaprådets høringssvar vil blive præsenteret på udvalgenes møder.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Hørringssvaret taget til efterretning og indstillingen godkendt
 
Leif Juhl (Ø) godkender ikke indstillingen


caseno16-25187_#3900611_v1_høringssvar - sag 16-25187 - handicaprådet.pdf

Bilag

Høringssvar - sag 16-25187 - handicaprådet


85. Beslutning af navn til nyt plejecenter i Tølløse

Beslutning af navn til nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. der godkendes, at det nye OPP Plejecenter i Tølløse får navnet Tysingehave

Beskrivelse af sagen
Byrådet har truffet beslutning om at etablere et nyt plejecenter i Tølløse, som et offentligt-privat-partnerskab med Danske Diakonhjem.
 
Plejecenteret er under opførelse og byggeriet forventes færdigt 1. februar 2017. Som følge heraf skal det nye plejecenter have et navn.
 
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ældrerådet, Danske Diakonhjem, kommende ansatte og kommende brugere/pårørende har i juni måned arbejdet med idéer til plejecenterets navn. De er i fællesskab kommet frem til følgende tre forslag:
 1. Tysingehave
 2. Stjernen
 3. Plejehjemmet Livet
Begrundelserne for Tysingehave:
Tysinge Å er en gammel å, som har haft sit løb i istiden, og som i dag bruges til afvanding af områderne. Tysinge Å har sit løb i en stor del af Holbæk Kommune og udløber i søen, som er beliggende ved det nye plejecenter. Beboerne har udsigt til søen fra centeret og fra haven omkring.
 
Begrundelserne for Stjernen:
Byggeriet har form, som en stjerne. I respekt for den flotte arkitektur og gode beliggenhed, er dette forslag fremkommet. Det kan muligvis give anledning til forvirring, at der i Holbæk Kommune ligger et friplejehjem med navnet Fjordstjernen.
 
Begrundelserne for Plejehjemmet Livet:
Plejecenteret skal være et sted, hvor ”livet plejes”. Navnet passer fint til værdierne om ”det gode liv” på et plejehjem.
 
På baggrund af ovenstående har administrationen i Holbæk Kommune og direktør i Danske Diakonhjem præference for, at det nye plejecenter i Tølløse får navnet Tysingehave.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstillingen godkendt – og det besluttes, at indstillingen ikke sendes videre til behandling i byrådet
86. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, ”Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 1. godkender Rammeaftale for 2017

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en fornyet Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (som dækker kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder), og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Udkast til Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.
 
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.
Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.
I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.
 
Følgende initiativer er igangsat:
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet.
Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.
 
Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper.
Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.
 
Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og regioner i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.
 
Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017.
Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.
 
Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser Region Sjælland har i den pågældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.
 
I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.
 
I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftale for 2017.
 
K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.
 
Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanter pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-37167_#3878620_v1_allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878630_v1_bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878631_v1_kontrakt_b_rn_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878632_v1_kontrakt_voksen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878633_v1_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878625_v1_paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_de.pdf
caseno16-37167_#3878626_v1_rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878627_v1_takstaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878628_v1_tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878629_v1_vejledning_standardkontrakt.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878434_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 på det specialiserede so.pdf
caseno16-37167_#3878428_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - ledelsesresume af rammeaftale 2017 til ko.pdf
caseno16-37167_#3878431_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 - udviklingsstrategi og .pdf

Bilag

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
kontrakt_børn_2017.pdf
kontrakt_voksen_2017.pdf
lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
paragrafområder_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialområde_og_specialundervisningsområdet.pdf
rapport_om_borgere_med_svære_spiseforstyrrelser.pdf
takstaftale_2017_revideret.pdf
tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
vejledning_standardkontrakt.pdf
Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
Rammeaftale 2017 - Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det Specialiserede social- og undervisningsområde.pdf


87. Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger

Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. byrådet godkender, at Holbæk Ældreboligselskab sælger 16 små ældreboliger beliggende i Skamstrup, Stigs Bjergby og Mørkøv.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Ældreboligselskab ansøger om tilladelse til at sælge 16 små ældreboliger i Skamstrup, Stigs Bjergby og Mørkøv, beliggende på adresserne:
 
4 stk. - Grydebjergvej 36 – 42, Skamstrup, 4440 Mørkøv 
4 stk. - Smedelodden 1-7, Stigs Bjergby, 4440 Mørkøv
8 stk. - Martin Lønnesvej 60 – 74, 4440 Mørkøv
 
Ældreboligerne i Skamstrup og Stigs Bjergby er opført i 1971 og boligerne i Mørkøv i 1964, alle som små rækkehuse. Boligerne i Skamstrup og Stigs Bjergby er 58 m2 og boligerne i Mørkøv er 48 m2.
 
Landsbyggefonden besigtigede boligerne den 26. april 2016. Landsbyggefonden skal udarbejde en udtalelse, om et eventuelt salg til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ministeriet skal også godkende salget.
 
Fonden har efterfølgende tilkendegivet, at fonden er positiv indstillet overfor et salg. Fonden vurderer, at det økonomisk ikke er muligt at ombygge boligerne til familieboliger samt, at der ikke er behov for yderligere familieboliger i Mørkøv.
 
Almene ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap som har behov for sådanne boliger.
 
Ældre borgere som benytter sig af tilbuddet om en ældrebolig har ofte et meget udtalt behov for socialt samvær og sociale aktiviteter med andre ældre. Det er der ikke mulighed for i Skamstrup og Stigs Bjergby.
 
De behov kan tilgodeses ved, at de ældre tilbydes en af ældreboligerne på Rosenvænget i Mørkøv.
 
Der er ikke søgning til boligerne fra målgruppen ældre og personer med handicap. Visitationen er ophørt med at visitere til boligerne, da de vurderer, at boligerne ikke længere er egnede for ældre og personer med handicap.
 
Boligernes placering i Skamstrup og Stigs Bjergby er ikke attraktiv. Boligerne er beliggende i små landsbyer uden indkøbsmuligheder, og den kollektive trafik vanskeliggør, at boligerne kan anvendes til andre borgere, herunder til boligplacering af flygtninge.
 
To af boligerne i Smedelodden er ledige. Den ene har været ledig siden juni 2014, den anden siden marts 2015. Kommunens tomgangsforpligtelse i perioden juni 2014 til udgangen af juni 2016 udgør 184.000 kr. Herefter udgør tomgangsforpligtigelsen for de to boliger 9.751 kr. pr. måned, hvilket svarer til 117.000 kr. årligt.
 
En helhedsplan for ombygning af 30 ledige 1-rums plejeboliger til 15 stk. 2-rums ældreboliger i Rosenvænget i Mørkøv forventes godkendt af byrådet og Landsbyggefonden inden udgangen af 2016. Det vurderes at de nye ældreboliger i Rosenvænget dækker behovet for ældreboliger i Mørkøv området.
 
Et mindre antal af beboerne i Skamstrup, Stigs Bjergby og på Martin Lønnesvej i Mørkøv er ældre eller handicappede, de vil få tilbudt en af de ombyggede boliger i Rosenvænget. De øvrige beboere fortsætter som lejere hos køber.
 
Ejendommenes samlede handelsværdi blev i 2015 vurderet til 5,5 mio. kr. Den samlede gæld i ejendommene udgjorde i 2015 i alt 2,4 mio. kr.
 
Handelsværdien og gælden fordeler sig således:

 
Handelsværdi
Gæld
Grydebjergvej
1,2 mio. kr.
670 tkr.
Smedelodden
1,6 mio. kr.
670 tkr.
Martin Lønnesvej
2,7 mio. kr.
1,06 mio. kr.
 
Markedsværdien og restgælden indikerer ikke tab ved salg af boligerne.
 
Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende salg af en boligorganisations ejendom. Når ejendommen omfatter almene boliger, skal afhændelsen tillige godkendes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.


Økonomiske konsekvenser
Ejendommene bør kunne sælges uden tab for boligselskabet og kommunen.
 
Ved salg af boligerne bortfalder kommunens forpligtelse til at betale leje for ledige boliger.
 
Kommunen har ikke stillet kommunegaranti for lån i ejendommene.


Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 27.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.
88. Beslutning om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

Beslutning om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. godkender, at der bliver indgået en rammeaftale med friplejehjemmet Fjordstjernen om en fast årlig pris på 3,4 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser til beboerne på Fjordstjernen.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. godkender, at sygeplejeydelser til beboerne på friplejehjemmet Fjordstjernen hjemtages og bliver leveret for 3,4 mio. kr. af medarbejdere fra plejecenter Samsøvej.

Beskrivelse af sagen
Fjordstjernen leverer i dag sygeplejeydelser, herunder de delegerede sygeplejeydelser, til beboerne på Fjordstjernen.
 
Fjordstjernens egne beregninger viser, at omkostningerne til sygeplejeydelser beløber sig til 5,7 mio. kr. årligt
 
Holbæk Kommunes beregning viser, at den årlige omkostning ved at lade medarbejdere fra plejehjemmet Samsøvej levere de samme sygeplejeydelser beløber sig til 3,4 mio. kr. Heri er der taget højde for omkostninger til kørsel og koordinering i forhold til at indsatserne skal leveres på en anden adresse end Samsøvej og at delegering af opgaver ikke kan finde sted til personalet på Fjordstjernen.
 
Det anbefales, at der indgås en rammeaftale på 3,4 mio. kr. årligt med Fjordstjernen om at levere sygeplejeydelser til beboerne på Fjordstjernen. Rammeaftalen dækker alle omkostninger i forbindelse med sygeplejeindsatsen.
 
Rammeaftalen tilpasses afhængigt af belægningsprocenten og genforhandles, hvis Holbæk Kommune foretager tilpasninger i serviceniveauet, så rammebudgettet følger Holbæk Kommunes niveau.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Fjordstjernen leverer i dag sygeplejeydelser, herunder de delegerede sygeplejeydelser, til beboerne på Fjordstjernen.
 
Fjordstjernens egne beregninger viser, at omkostningerne til sygeplejeydelser beløber sig til 5,7 mio. kr. årligt
 
Holbæk Kommunes beregning viser, at den årlige omkostning ved at lade medarbejdere fra plejehjemmet Samsøvej levere de samme sygeplejeydelser beløber sig til 3,4 mio. kr. Heri er der taget højde for omkostninger til kørsel og koordinering i forhold til at indsatserne skal leveres på en anden adresse end Samsøvej og at delegering af opgaver ikke kan finde sted til personalet på Fjordstjernen.
 

Økonomiske konsekvenser
Der kan opnås en mindre udgift på 1,3 mio. kr. årligt ved enten at indgå en rammeaftale med en fast pris med Fjordstjernen eller ved at hjemtage opgaven og lade medarbejdere fra plejecenter Samsøvej varetage opgaven.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Pernille Kruse (V), Jørgen Jensen (A), Willy Lisby (V) godkender hovedindstillingen.
Leif Juhl (Ø) stemmer for den alternative indstilling.
 
Leif Juhl (Ø) ønsker sagen overgår til beslutning i byrådet – hvorfor indstillingen sendes videre i byrådet.
89. Orientering om organisering i Aktiv hele livet

Orientering om organisering i Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om organisering af kerneområdet Aktiv Hele Livet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet havde på temamødet d. 21. april 2016 en drøftelse af en ny model for den fremtidige organisering af den sociale indsats for voksne. Her blev drøftet en fremtidig organisering af den sociale indsats tilrettelagt efter kerneopgaverne, så der skabes de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
En arbejdgruppe på tværs af kerneområderne ”Alle kan bidrage”, ”Uddannelse til alle unge” og ”Aktiv Hele Livet” har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan de sociale indsatser kan organiseres. På byrådets møde den 15. juni 2016 blev det besluttet at følge anbefalingerne fra arbejdsgruppen.
 
De sociale indsatser der flytter til Kerneområdet Aktiv Hele Livet, bliver en del af kerneområdet på en måde så der ikke ændres på den grundlæggende oragnisering af kerneområdet.
 
Aktiv hele livet understøtter alle borgere i Holbæk Kommune gennem hele livet. Derfor understøtter og samarbejder vi med alle de andre kerneopgaver.
 
Aktiv hele livet har følgende afdelinger:
På mødet vil Karen Schur gennemgå organiseringen og baggrunden for denne.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Orienteringen godkendt.


caseno16-40379_#3900615_v1_matrix organisering - aktiv hele livet..pptx

Bilag

Organisering - Aktiv Hele Livet.


90. Orientering om lukning af skolemad ordning

Orientering om lukning af skolemad ordning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. tager orientering om, at forsøg med skolemadsordning i folkeskolerne ophører ved indeværende skoleårs afslutning ultimo juni 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” bevilgede i august 2014 1. mio. kr. til et projekt med skolemadordning på to skoler og UngHolbæk.
 
Holbæk Kommunes skolemad er etableret som et led i implementeringen af Holbæk Kommunes sundhedspolitik samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke.
 
Formålet med skolemadsordningen var at
Skolemadsordningen startede i oktober 2014 og blev fra august 2015 udbredt til alle kommunes folkeskoler. Fra hhv. oktober 2015 og februar 2016 indgik desuden to privatskoler.
 
Skolemaden blev produceret på Rosenvænget i Mørkøv, og bestod af to kolde retter dagligt samt forskellige snacks så som grovboller, knækbrød, frugt og grønt. Maden kunne bestilles på nettet og var tilgængelig i to portionsstørrelser. Folkesundhed afsatte fra 1.6.2015 til 31.5.2016 en medarbejder til at understøtte skolemadsordningen via bl.a. informationsmaterialer, involvering af elever til at udvikle nye retter og generelt udbrede kendskab til ordningen.
 
Folkesundhed gennemførte fra april til maj 2016 en brugerplejning blandt forældre og elever på to folkeskoler. Brugerpejlingen er vedlagt i bilag.
 
Det gennemsnitlige salg har ikke rundet de 400 portioner. Efter en række tiltag i forhold til madens ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet, kommunikation samt involvering af elever, kom salget i slutningen af 2015 op på ca. 350 portioner. Blandt andet har elever været med til at udvikle nye skolemadsretter, og der blev lavet forskellige modeller for madordningen. På Katrinedalsskolen i Gislinge havde de buffet hver torsdag.
 
På grund af for få bestillinger pr. dag vil fortsættelse af ordningen kræve et kommunalt tilskud. Det er beregnet, at med det nuværende salg, vil det koste ca. 1. mio. kr. at drive ordningen i skoleåret 2016/17. Derfor besluttede Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, at lukke skolemadsordningen ved udgangen af skoleåret 2015/16.
 
Udvalget har bedt administrationen undersøge andre muligheder for at tilbyde skolemad i løbet af det kommende skoleår.
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Orienteringen godkendt


caseno16-6773_#3886267_v1_bilag brugerpejling skolemad ahli.pptx.pptx

Bilag

Bilag Brugerpejling skolemad AHLI.pptx


91. Orientering om brugerpejlinger på dagcentre og Aktive Centre

Orientering om brugerpejlinger på dagcentre og Aktive Centre

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. tager orientering om brugerpejlinger på dagcentre og Aktive Centre til efterretning

Beskrivelse af sagen
Som en del af Holbæk kommunes strategi for brugerundersøgelser/brugerpejlinger, har Aktiv Hele Livet udarbejdet et årshjul for gennemførsel af disse undersøgelser på særligt udvalgte områder. Årshjulet er vedlagt i bilag.
 
Over en periode på 14 dage i maj måned 2016, er der gennemført brugerpejlinger på Holbæk kommunes dagcentre og Aktive Centre.
 
Formålet med pejlingerne er, at inddrage brugerne til at vurdere aktiviteter og tilbud og dermed medvirke til udviklingen på centrene.
 
Alle borgere, der har besøgt centrene i de 14 dage, har fået udleveret et spørgeskema, enten af medarbejderne eller af frivillige på centrene. Alle skemaer blev udfyldt på stedet og afleveret efter udfyldelse. De frivillige på de Aktive Centre er også brugere, så de har også haft mulighed for at svare.
 
Der blev udleveret 479 skemaer på de Aktive centre og 171 på dagcentrene. Alle udleverede skemaer blev besvaret.
 
Tilfredshedsprocenten er høj. Mellem 96 % og 99 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteter, det sociale fælleskab, de fysiske rammer og personale/frivillige.
 
Bemærkninger fra Ældrerådet:
Ældrerådet udtrykker tilfredshed med tilbagemeldingerne
 
Der mangler aktiviteter for mænd, hvilket kan være én af årsagerne til, at der er mange flere kvinder end mænd der benytter centrene.
 
Ældrerådet vil arbejde videre med temadrøftelser omkring etablering af yderligere kontakter til de, der ikke benytter centrene.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Administrationen undersøger hvorvidt besvarelsen for dagscentre er foretaget for Samsøvej eller Stenhusbakken.
 
Orientering godkendt


caseno15-55678_#3493235_v2_årshjul brugerundersøgelser samt brugerpejlinger 2016-2019.pdf
caseno16-37218_#3887727_v1_brugerpejling dagcentre 2016 notatformat 1.pdf.pdf
caseno16-37218_#3887731_v1_brugerpejling aktive centre 2016 notatformat 1.pdf.pdf

Bilag

Årshjul Brugerundersøgelser samt brugerpejlinger 2016-2019
Brugerpejling Dagcentre 2016 Notatformat 1.pdf
Brugerpejling Aktive Centre 2016 Notatformat 1.pdf


92. Godkendelse af mødeplan for 2017

Godkendelse af mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg” godkender mødeplan for 2017


Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14:00 – 17:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
•           Mandag d. 9. januar 2017
•           Mandag d. 23. januar 2017
•           Mandag d. 20. februar 2017
•           Mandag d. 20. marts 2017
•           Mandag d. 24. april 2017
•           Mandag d. 29. maj 2017
•           Mandag d. 19. juni 2017
•           Mandag d. 28. august 2017
•           Mandag d. 18. september 2017
•           Mandag d. 23. oktober 2017
•           Mandag d. 27. november 2017
  

Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse §20


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstillingen godkendt


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017


93. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. august 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 22. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Orienteringen taget til efterretning