UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Dagsorden

STED

Elmelunden

STARTTIDSPUNKT

20-06-2016 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2016 17:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016
74. Orientering og rundvisning på bostedet Søbæk Have og plejecenter Elmelunden
75. Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet
76. Beslutning om deltagelse til KL's Ældrekonference den 26. september 2016
77. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
78. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier
79. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen
80. Gensidige orienteringer til mødet den 20. juni 201673. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 20. juni.  2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Dagsorden godkendt
74. Orientering og rundvisning på bostedet Søbæk Have og plejecenter Elmelunden

Orientering og rundvisning på bostedet Søbæk Have og plejecenter Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag.


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. der tages orientering og rundvisning til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet den 25. januar 2016 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner, der ligger indenfor Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorgs område. Derfor holdes mødet den 20. juni 2016 i Jyderup.
 
Mødet starter med en halv times rundvisning på bostedet Søbæk Have af centerleder Inge Kolls. Herefter kører udvalget til plejecenter Elmelunden og får rundvisning af teamleder Dorte Jensen. Efter rundvisning afholds udvalgsmødet på Elmelunden i mødelokalet på 1. sal.
 
Søbæk Have er et af kommunens fire botilbud efter almenboliglovens § 105 og placeret i Jyderup. Søbæk Have har 40 boliger fordelt i seks mindre bo-grupper i et plan. Lejlighederne tilbydes til borgere der er udviklingshæmmede, og har brug for støtte.
 
Plejecenter Elmelunden er et af kommunens fem plejecentre. Elmelunden ligger i naturskønne omgivelser, og har 70 boliger fordelt på fem boenheder med hver 14 boliger. I hver boenhed er der et samlende fællesområde med en central atriumgård.

Sagshistorik, henvisninger
Møde den 25.1.2016, punkt 13. Beslutning om besøg på institutioner i 2016.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Orientering og rundvisning taget til efterretning
75. Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet

Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. der besluttes om byrådet inviteres til en temadrøftelse om madproduktion til ældre og borgere på bosteder.

Beskrivelse af sagen
Udvalget traf i marts 2016 beslutning om, at der skulle udarbejdes en analyse, som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre i Holbæk Kommune.
 
Analysen opstiller syv scenarier til den nuværende model for bespisning på ældreområdet og bosteder. Hvert scenarie i analysen er beskrevet med fordele og ulemper samt en estimeret økonomisk konsekvens. Alle de beskrevne scenarier kan opfylde kravet om levering af mad til ældre og på bosteder med en høj ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på:
Hvilket scenarie der skal arbejdes videre med vil afhænge af, hvilke værdier der vægtes højest i den fremtidige bespisning af ældre og borgere på bosteder.
 
Analysen bygger på den nyeste viden omkring ernæring, mad og måltider til ældre, data indsamlet ved Holbæk Kommunes Sundhedskonference 2016 og interviews med flere forskellige faggrupper indenfor ældre- og handicapområdet i syv udvalgte kommuner.
 
Maden til ældre i plejeboliger, på caféer og borgere på bostedet Søbæk Have produceres i dag af to kommunale produktionskøkkener beliggende på plejecentret Møllevang og plejehotellet Stenhusbakken. Primo 2017 flytter Møllevangs beboere til det nye OPP plejecenter i Tølløse. Herefter vil bygningen kun huse produktionskøkkenet. Maden til hjemmeboende pensionister leveres af to private leverandører.
 
Med baggrund i analysen skal der træffes beslutning om den videre proces for den fremtidige bespisning af ældre og borgere på bosteder i Holbæk Kommune. Administrationen foreslår at udvalget inviterer byrådet til temamøde i september, hvor analysen og de forskellige alternativer drøftes. Efter temamødet beslutter udvalget den videre indstilling til byrådet om fremtidig bespisning af ældre og borgere på bosteder.
 
Signe Stavnsbjerg Hallager, der er leder af de kommunale produktionskøkkener, deltager i punktet på udvalgsmødet, hvor hun præsenterer hovedpointer fra analysen.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 29.3.2016. Punkt 39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstilling godkendt


caseno16-27800_#3819470_v1_madanalyse 2016.pdf

Bilag

Madanalyse 2016


76. Beslutning om deltagelse til KL's Ældrekonference den 26. september 2016

Beslutning om deltagelse til KL's Ældrekonference den 26. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. der tages beslutning om deltagelse på KL’s Ældrekonference den 26. september 2016.


Beskrivelse af sagen
KL inviterer til Ældrekonference den 26. september 2016 på Hotel Comwell i Kolding.
 
Ældre udgør ikke en samlet gruppe – men består af forskellige mennesker med forskellige behov. Det betyder, at kommunerne skal være klar til at levere individuelt tilpassede indsatser. Dette års konference vil præsentere en række kommunale eksempler på tilbud til ældre, som står vidt forskellige steder i deres liv.
 
På KL’s Ældrekonference i år er der mulighed for at høre:
Se program for mødet i bilaget.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Ingen fra udvalget deltager på konferencen


caseno16-27112_#3808816_v1_program til ældrekonferencen 2016..pdf

Bilag

Program til Ældrekonferencen 2016.


77. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. tidsperspektivet for det poliske omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde justeres, så det vedrører budget 2017 og frem.
  2. administrationen fremsætter forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016 til august

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsættelsen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås. Derfor fremlægger administrationen nu en status på omstillingsprojektet ”Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse” samt en plan for det videre arbejde med at til finde kompenserende handlinger i budget 2016.
 
Hovedbudskaber i status:
 
 
Status på omstillingsprojektet ’aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse’
Forundersøgelse af området viser, at det er urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Administrationen vil hen over efteråret arbejde med en beskrivelse af et omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde.
 
Form og indhold i omstillingen vil også være afhængig af, om byrådet godkender det fremlagte oplæg til omorganisering af det specialiserede voksenområde (kendt som ’Nytænkning af den specialiserede indsats’).
 
Det videre arbejde med fremsættelse af forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august udarbejde forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016
Forslaget vil blive sendt i høring i Handicaprådet forud for politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget samt byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.
78. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. tidsperspektivet for det politiske omstillingsprojekt ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier” justeres, så det vedrører budget 2017 og frem
  2. administrationen fremsætter til august forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her en status på omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier”.
Hovedbudskaber i sagsfremstillingen
Kort om erfaringer fra 10 andre kommuner
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2014-2016 et forsøg med helhedsindsatser for udsatte familier i 10 kommuner (Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted kommuner).
 
Målgruppen i disse projekter er udsatte familier, hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.
 
Samlet set har 303 familier deltaget i projektet det første år, herunder 448 voksne og 672 børn og unge. Hver kommune har løbende optaget mellem 15 og 40 familier.
 
Konsulentfirmet Deloitte har udarbejdet en midtvejsevaluering, som i meget korte træk viser følgende efter det første år med en konkret indsats i projekterne (dec. 2014- dec. 2015).
 
Fremskridt med hensyn til:
Ingen fremskridt med hensyn til fald i børns skolefravær samlet set.
 
Foreløbig endnu ingen budgetreduktioner samlet set:
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
Administrationen har netop meldt Holbæk Kommune til et samarbejde med en række andre kommuner, der arbejder med tilsvarende projekter. Samarbejdet har til formål hurtigt at finde frem til modeller og løsninger, som kan iværksættes i kommunerne. Dette samarbejde bliver koordineret af Kommunernes Landsforening (KL).
 
Administrationen forventer, at erfaringerne fra dette samarbejde giver konkret inspiration til, hvordan vi i Holbæk Kommune smartest kan tilrettelægge omstillingsarbejdet, så gevinsterne for familierne og kommunen høstes hurtigst muligt.
 
På den baggrund forventer administrationen at kunne præsentere udvalget for et oplæg til en mere konkret indsats i oktober måned. Det betyder samtidig, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv og antagelig vil løbe frem til udgangen af 2018.
Det videre arbejde med at fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016. Forslagene vil blive sendt i høring i relevante fora, hvis de lægger op til servicereduktioner.Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.
79. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ’Uddannelse og Job’, Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
  1. den fremtidige forankring af akutlinjen besluttes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I drøftelsen af ’Nytænkning af den sociale indsats’ spurgte Udvalget ’Uddannelse og Job’ på deres møde den 25. maj ind til samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen, herunder den ledelsesmæssige forankring. Dette spørgsmål blev også drøftet på byrådets møde d. 15. juni.
 
Med afsæt i den drøftelse, som udvalg og byråd har haft om akutlinjen, forelægges Udvalget ’Uddannelse og Job’ og Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’ et ændringsforslag til den fremtidige forankring af akutlinjen.
 
Det oprindelige notat om Nytænkning af den sociale indsats er tilrettet efter Ældrerådets ønske og i forhold til ændringerne i forankringen af akutlinjen. Det opdaterede notat er vedlagt som bilag. Desuden er notatet vedrørende samarbejdet mellem akutlinjen og misbrugsindsatsen vedlagt som bilag.
 
Kort om akutlinjen
Akutlinjen har til formål at være én indgang for hele kommunen i forhold til borgere, som kommer i akut psykisk eller social krise, og som har brug for rådgivning og vejledning – og måske yderligere støtte fra kommunen.
Såfremt akutlinjen vurderer, at borgeren har behov for yderligere støtte, videreformidler akutlinjen borgeren til den rette afdeling i kommunen – og på tværs af kerneområder. Afhængig af behov kan dette være forsorgshjemmet, misbrugsindsatsen, ungeindsatsen, Familiecentret, akutsygeplejeteamet, borgerens botilbud, jobcentret, den udvidede akutindsats mm. Akutlinjen er med andre ord et selvstændigt tilbud, som samarbejder med en række andre selvstændige tilbud i kommunen med henblik på at understøtte borgernes behov for at komme i uddannelse, beskæftigelse eller have et aktivt liv – på trods af sociale eller psykiske problemer.
 
Forslaget om den fremtidige forankring af akutlinjen
Indtil nu bliver opgaven med akutlinjen løst i Mental Sundhed. I dagtimerne varetager to medarbejdere telefonvagten, mens telefonvagten mellem kl. 15.30 og 8.00 dækkes af medarbejdere fra støttekontaktpersonteamet og botilbuddene Hybenvang og Ungekollegiet. I dagtimerne udfører de to medarbejdere også udgående krisehjælp.
 
Som en konsekvens af projektet ’Nytænkning af den sociale indsats’ lægger forslaget op til, at hele akutlinjen fra den 1. september 2016 bliver forankret i Aktiv Hele Livet.
 
I det oprindelige oplæg til ’Nytænkning af den sociale indsats’ er de medarbejdere, som varetager aften- og nattevagten i akutlinjen flyttet til Aktiv Hele Livet, da alle botilbud fremover vil være forankret på dette kerneområde. For at fastholde hele akuttilbuddet som en samlet enhed, vil ansvaret for akutlinjen i dagtimerne ifølge forslaget også blive flyttet til Aktiv Hele Livet sammen med to medarbejdere, som varetager denne funktion. Dette gøres for at fastholde en samlet forankring af hele akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet.
Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 også forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.


caseno15-57887_#3825752_v1_notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf.pdf
caseno16-3802_#3827488_v1_anbefalingsnotat juni 2016.pdf

Bilag

Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf
Anbefalingsnotat juni 2016


80. Gensidige orienteringer til mødet den 20. juni 2016

Gensidige orienteringer til mødet den 20. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Der blev orienteret om debatmøder fra folkemødet på Bornholm