UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat Dialogmøde Ældreråd

STED

Kanalstræde, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

30-05-2016 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2016 15:00:00


PUNKTER

72. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet72. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg.

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Ældrerådet og Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg drøfter nedenstående punkter


Beskrivelse af sagen
1.    Holdninger til værdighedspolitik
Ældrerådet er gennem flere møder og en konference blevet medinddraget ved formuleringen af et forslag til en værdighedspolitik. Ældrerådet fremlægger sine tanker om, hvilke overordnede værdier og prioriteter rådet finder kommunens ældrepleje kan understøtte i forhold til pleje og omsorg for ældre. I bilaget beskriver Ældrerådet, hvilken retning rådet mener værdighedspolitikken kunne følge, i forbindelse med udmøntningen af værdighedsmilliarden.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
2.    Holdninger til mad og madpolitik
Ved en flertalsaftale ved budget 2016 og overslagsårene, blev ældreområdet tilført kr. 500.000, der ifølge aftalen skal sikre bedre mad og gode måltider til de ældre på plejecentre, bosteder og til ældre i eget hjem. Der har i den mellemliggende tid været en debat om karakteren af mad til de ældre, samt drøftelser vedrørende kvalitet og produktionsform.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
3.    Holdninger omkring Budget 2017 og overslagsårene
Der er påbegyndt et arbejde omkring udformning og indhold af Budget 2017 og overslagsårene, hvor de stående udvalg skal inddrages mere i tilblivelsen af budgettet blandt andet via budgetreduktioner i foråret 2016. Samtidig vil der blive gennemført omstillingsprojekter, der berører ældreområdet og dermed budgetlægningen. Da der i 2017 skal afholdes valg til Ældrerådet samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, vil valget skulle budgetlægges.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
4.    Holdning til Sundhedscenter
Der pågår for tiden en drøftelse af etablering af en svømmehal og et idræts- og sundhedscenter i Holbæk Kommune. Det er uklart, i hvilket omfang centrets aktiviteter vil tilgodese ældre borgere, og om der eksempelvis vil blive etableret varmtvandsbassin i forbindelse med svømmehallen.

Ældrerådet ønsker drøftelse af:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Ved godkendelsen af dagsorden blev det besluttet indledningsvist på mødet at behandle et ekstraordinært punkt.
 
Punkt 0)
 
Orientering omkring budgetrevision 2
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen orienterede om de generelle forhold omkring Budgetrevision 2.
I løbet af året foretages der tre budgetrevisioner, der skal medvirke til at fastholde overblikket over kommunens økonomiske forhold. Det har vist sig ved Budgetrevision 2, at kommunen har væsentlige økonomiske udfordringer, som der skal handles på for, at undgå budgetoverskridelser. Kommunens serviceramme er under stort pres, hvorfor der skal følges op med handleplaner allerede i år for at undgå bod.
 
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur orienterede om handleplanerne for Aktiv hele livet, som samlet udgør planer for 26,4 mio. kr, der skal tages politisk stilling til. Da beløbet, der skal findes ved at udmønte planerne er 1 mio. kr. mindre, rummer planerne mulighed for fravalg.
Derudover har området udarbejdet administrative planer for 28,1 mio. i budgettet.
 
Karen Schur orienterede om indholdet i de i 7 handleplaner, der skal behandles på det kommende udvalgsmøde, derefter af økonomiudvalget og den 15. juni af byrådet.
 
De 7 handleplaner indeholder forslag om dels egenbetaling, ændringer i serviceniveau, forhandlinger med leverandører om lavere takster, omfordeling af puljemidler, generelle besparelser på 1 % samt ændrede procedurer for vikarforbrug og genansættelser.
 
Ældrerådet havde mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen, og beklagede meget, at det er nødvendigt at gennemføre reduktionerne.
 
Ad 1)
 
Ældrerådsrepræsentant Axel Villumsen indledte punktet, og orienterede bl.a. om det høringsvar Ældrerådet har afgivet i forhold til værdighedspolitikken og ønskede, at udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg kunne kommentere på arbejdet med politikken.
 
Udvalget kvitterede for det det gode samarbejde, der har været omkring udfærdigelsen af værdighedspolitikken. Der blev givet udtryk for, at politikken kunne blive udfordret af de fremlagte besparelsesforslag, men ønskerne om evt. at revidere i politikken ville ikke være muligt, da denne skal fremsendes til ministeriet meget snart.
 
Ad 2)
 
Ældrerådsmedlem Aage Jelstrup mente ikke at det var relevant at drøfte punkterne 4 og 5, grundet de foreslåede besparelsesforslag, hvorfor Ældrerådet hellere ville høre Udvalgets kommentarer og holdninger til de øvrige punkter, herunder den fremtidige produktionsform, hvordan den bedst mulige madpolitik og madproduktion kan sikres, og udvalgets holdninger til mad og spisesituationer generelt.
 
Udvalget kunne ikke kommentere på produktionsformen, da dette skal drøftes politisk, hvortil chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur tilføjede, at udvalget havde bestilt en analyse af mulige produktionsformer, som der skal behandles i juni måned, og som kommer til høring i Ældrerådet.
 
Udvalget har differentierede holdninger til produktionsformen, om det skal være opvarmet mad der leveres eller ikke, om det skal produceres på stedet eller ikke. Det er bl.a. disse temaer der skal drøftes, når analysen bliver forelagt.
 
Det blev i forbindelse med drøftelserne nævnt, at spisesituationen er meget vigtig, hvordan maden bliver serveret, og hvordan bordet bliver dækket.
 
Ad 3)
 
Ældrerådsformand Steen-Kristian Eriksen indledte punktet med at fortælle at Ældrerådet er klar over, at budgetterne er stramme, og ville gerne høre udvalgets holdninger og kommentarer til om den forestående servicereduktion også ville være et tema, om hvordan holdningen er til omprioriteringsbidraget og sidst hvilke tanker udvalget har omkring Ældrerådsvalget i 2017.
 
Udvalget svarede at alle var imod omprioriteringsbidraget, der kommer til at skabe yderligere budgetmæssige udfordringer.
 
Der var enighed om, at budgettet for 2017 skal være så realistisk som muligt, men også at der kan være udfordringer, der ikke kan ses på nuværende tidspunkt.
 
Der er enighed om, at Ældrerådsvalget skal afholdes som hidtil, men at der også skal ses på de opmærksomhedspunkter, der viste sig ved sidste valg på enkelte valgsteder, det være sig antal af tilforordnede, antal valgbokse m.v.
 
Ad 4)
 
Næstformand i Ældrerådet Kirsten Ø. Thomasen spurgte om det forestående nybyggeri af et stort idrætscenter.
 
Kirsten påpegede at der mangler et varmtvandsbassin i Holbæk Kommune, efter at det tidligere bassin på sygehuset blev lukket – og vil gerne argumentere for, at der bygges minimum et varmtvandsbassin i det nye center.
 
Kirsten spurgte, om udvalgets holdning til etablering af et varmtvandsbassin, da mange ældre borgere har brug for denne mulighed.
 
Der var enighed om, at der skal være et varmtvandsbassin og udvalget svarede, at det er indeholdt i kontrakten med entreprenøren af den kommende sportsby og er indeholdt i det aftalte beløb, at der også etableres et varmtvandsbassin i den nye svømmehal.
 
Der vil efter udvalgets opfattelse være god synergi med Sundhedscentret, så brugen af bassinet kan indgå i genoptræningen.
 
Det har politisk været drøftet, hvor en eventuel svømmehal skal ligge, og flere områder havde været i spil. Det blev senere besluttet at svømmehallen skal ligge sammen med de nye sportsfaciliteter.
 
Formand for Ældrerådet takkede herefter for et godt møde.