UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-05-2016 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2016 18:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2016
63. Drøftelse af udbyttet af KL konference
64. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats
65. Beslutning om nationale mål i Det nære sundhedsvæsen
66. Godkendelse af værdighedspolitik
67. Orientering om beslutning vedrørende etablering af udslusningsboliger i Regstrup
68. Budgetrevision 2 og handlingsplaner
69. Orientering om deltagelse i KL's Styrings- og effektiveringsprogram
70. Orientering om tværkommunalt møde i Kalundborg
71. Gensidige orienteringer til mødet den 30. maj 201662. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 30. maj 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Godkendt
63. Drøftelse af udbyttet af KL konference

Drøftelse af udbyttet af KL konference

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. der drøftes temaer fra KL konference 2016

Beskrivelse af sagen
Den 12.-13. maj 2016 holdt KL Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg. Udvalget og administrationen deltog og fik hørt om forskellige nye tiltag. Over de to dage blev der sat en række velfærdspolitiske temaer til debat. Arbejdstitlen for programmet var i år – Sæt velfærden til debat! – ansvar og grænser.
 
I programmet blev der lagt op til en række debatter om udviklingen af indsatser på ældre-, udsatte børn og unge-, handicap- og sundhedsområdet. Undervejs var der minikonferencer:
Udvalget og administrationen delte sig for at høre om de forskellige minikonferencer.
 
På mødet drøftes udbyttet af hele konferencen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Drøftet
64. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet havde på temamødet d. 21. april en drøftelse af første bud på en ny model for den fremtidige organisering af den sociale indsats for voksne.
 
Oplægget til den fremtidige organisering bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
Baggrund
De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.
 
Afsættet for drøftelsen var at:
 
For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?
 
Til at undersøge dette, blev der i januar 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante MED-udvalg og ledelsesrepræsentanter fra de tre kerneområder. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med bud på den fremtidige organisering af den sociale indsats.
 
Arbejdsgruppen sendte i slutningen af marts sine drøftelser og opmærksomhedspunkter til projektets styregruppe. På baggrund af disse drøftelser, har styregruppen formuleret sine anbefalinger om den fremtidige organisering.
 
Anbefalingsnotatet er sendt til de relevante MED-udvalg og blev drøftet på MED-dialogmøde den 2. maj. Anbefalingsnotat er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Det videre forløb
Hvis byrådet godkender oplægget til den fremtidige organisering af den sociale indsats, vil administrationen på de tre kerneområder gå i gang med det konkrete arbejde med en ny fordeling af medarbejderne mellem de tre kerneområder samt det mere visionsbårne arbejde med at få udviklet og nytænkt den sociale indsats i tæt samspil mellem de tre kerneområder.

Høring
Ældrerådet har afgivet hørringssvar der er vedhæftet.
 
Kommentarer fra Handicaprådet medtages til mødet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet anbefales godkendt.
 
Ældrerådets bemærkninger til sproglig præcisering af målgrupper anbefales tilrettet i oplægget.


caseno15-57887_#3777216_v1_anbefalingsnotat 2016.pdf.pdf
caseno15-57887_#3774054_v1_referat fra med-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf.pdf
caseno15-57887_#3780298_v1_ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats.docx

Bilag

Anbefalingsnotat 2016.pdf
Referat fra MED-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf
Ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats


65. Beslutning om nationale mål i Det nære sundhedsvæsen

Beslutning om nationale mål i Det nære sundhedsvæsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. den foreslåede proces for styring og udvikling i Det nære sundhedsvæsen godkendes
 2. der udarbejdes forslag til samarbejdsprojekter mellem region og kommune
 3. det nære sundhedsvæsen drøftes på flere udvalgsmøder i efteråret

Beskrivelse af sagen
Regeringen, KL og Danske Regioner præsenterede i maj 2016 nationale mål for sundhedsvæsenet (se bilag). De nationale mål er politisk bestemte, og udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. De nationale mål skal understøtte bedre sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. Målene er:
·         Bedre sammenhængende patientforløb
·         Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
·         Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
·         Behandling af høj kvalitet
·         Hurtig udredning og behandling
·         Øget patientinddragelse
·         Flere sunde leveår
·         Mere effektivt sundhedsvæsen
 
Målene skal forankres i ’Det nære sundhedsvæsen’ dvs på sygehusafdelinger, kommunerne og hos de praktiserende læger, hvor der skal arbejdes med konkrete indsatser. Udviklingen vil blive flugt op og målt blandt andet via de nationale mål.
 
Baggrunden for de nationale mål er, at den enkelte medarbejder får større frihed til at arbejde med bedre kvalitet i det daglige arbejde. De nationale mål harmonerer med Holbæk Kommunes egne strategier for ”En stærk medspiller” og ”Aktivt samspil”.
 
Byrådet har samtidig i den nye Plan- og udviklingsstrategi besluttet at opprioritere og sætte retning for Det nære sundhedsvæsen i Holbæk Kommune.  
 
Det foreslås derfor, at udvalget igangsætter en politisk proces for styring og udvikling af Holbæk Kommunes indsatser til udvikling af Det nære sundhedsvæsen ved, at:
 
· sætte fokus på samarbejdet med regionen. Det foreslås derfor, at repræsentanter fra udvalget for Aktiv hele livet sammen med repræsentanter fra administrationen drøfter forslag til konkrete projekter, som forelægges til debat i udvalget efterfølgende
· emner, som fx sundhedsaftaler, medfinansieringen og udviklingen af det ’Nære sundhedsvæsen’ drøftes på møder i udvalget i efteråret
· der planlægges besøg på sygehusets akutmodtagelse

Økonomiske konsekvenser
Kommunes budget til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2016 303 mio. kr. Udgifterne til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser forventes at udgøre ca. 25 mio. kr.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Indstillingerne godkendt


caseno16-23974_#3780088_v1_sum nationale maal 2016.pdf.pdf

Bilag

SUM Nationale mål 2016.pdf


66. Godkendelse af værdighedspolitik

Godkendelse af værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. der godkendes værdighedspolitik.
 2. der godkendes redegørelse for anvendelse af midler.


Beskrivelse af sagen
Ved finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet at landets kommuner skal udarbejde og implementere en værdighedspolitik. Der er afsat 1 mia. kr. på landsplan og Holbæk Kommunes andel udgør 12,264 mio. kr.
 
For at Holbæk Kommune kan få de 12,264 mio. kr., skal der senest den 1. juli offentliggøres to dokumenter på kommunens hjemmeside:
1. en værdighedspolitik (se bilag)
2. en redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016 (se bilag)
 
Værdighedspolitikken er blevet til i samarbejde mellem Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Ældrerådet. For at høre nogle af de mange idéer og forslag til hvad en værdig ældrepleje er, besluttede Udvalget og Ældrerådet at holde en konference i marts måned. Her deltog:
 
Med gode input fra konferencen blev Værdighedspolitikken skrevet. Værdighedspolitikken har fem indsatsområder 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring og 5) En værdig død. Med værdighedspolitikken øger Holbæk Kommune fokus på sundhed, værdighed og medborgerskab for borgere der får hjælp fra ældreplejen.
 
Redegørelsen for anvendelse af midlerne beskriver, de indsatser der skal til for at udmønte værdighedspolitikken. Midlerne fra værdighedsmilliarden må ikke anvendes til drift, de skal anvendes til indsatser der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016. De indsatser der er beskrevet til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikken er:

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes andel i midlerne udgør 12,264 mio. kr., som bliver udmøntet løbende efter Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget og godkendt værdighedspolitikken samt redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne skal anvendes i 2016. Miderne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016.
 
Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.


Høring
Ældrerådet har drøftet Værdighedspolitikken og redegørelsen på deres møde den 11. maj 2016, og har givet vedlagte høringssvar. Ældrerådet tiltræder og anbefaler den fremlagte værdighedspolitik og redegørelse.

Sagshistorik, henvisninger
Møde den 22.02.2016 punkt 30. Orientering om Værdighedspolitikken
 
Møde den 25.04.2016 punkt 53. Beslutning vedrørende værdighedspolitikken


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Indstillingerne anbefales godkendt


caseno16-6694_#3767616_v1_redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016.pdf
caseno16-6694_#3669837_v1_foreløbigt tilsagnsbrev holbæk kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf
caseno16-6694_#3746047_v1_bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf.pdf
caseno16-6694_#3780204_v1_værdighedspolitik holbæk kommune 2016.pdf
caseno16-6694_#3780224_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx

Bilag

Redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016
Foreløbigt tilsagnsbrev Holbæk Kommune en værdig ældrepleje 2016
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf
Værdighedspolitik Holbæk Kommune 2016
Høringssvar fra Ældrerådet


67. Orientering om beslutning vedrørende etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Orientering om beslutning vedrørende etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orientering om beslutningen om etablering af 14 udslusningsboliger på det tidligere plejehotel på Hovedgaden 36B, 4420 Regstrup til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I januar 2015 blev det besluttet, at Holbæk Kommunes plejehotel skulle flyttes til Stenhusvej 21 i Holbæk. På denne baggrund blev de 14 boliger og de andre faciliteter på Hovedgaden 36B tømt med udgangen af januar 2016.
 
Holbæk Kommune har vanskeligt ved at finde egnede boliger til unge, som er klar til egen bolig. Alternativet for disse unge vil ofte være et fortsat ophold på et kostbart botilbud eller en ny, dyr foranstaltning.
 
Administrationen har indstillet til Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget og byrådet, at boligerne bliver godkendt anvendt som udslusningsboliger for normalt fungerende og uddannelsesaktive unge. Der vil blive tale om midlertidige lejekontrakter på 3 år.
 
I udslusningsforløbet vil de unge få fælles og individuel støtte til efterfølgende at kunne klare sig selvstændigt. Der vil ligeledes blive tilknyttet frivillige indsatser efter mulighed og behov - eksempelvis Ungdommens Røde Kors.
 
Processen vil blive nænsom, såfremt boligerne anvendes til disse formål. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger samt de fælles faciliteter for ældre i ejendommen.
 
Forslaget har været forelagt brugerrådet på Åvang og det lokale plejepersonale inden den politiske behandling.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” indstillede beslutningen godkend på mødet 27. april 2016. Økonomiudvalget indstillede beslutningen godkendt på mødet 3. maj 2016.
 
Økonomiudvalget bad administrationen tilføje et kort bilag om målgruppen og indholdet i tilbuddet til byrådets behandling af sagen 18. maj 2016. Bilaget er vedlagt dette dagsordenspunkt.

Byrådet beslutede den 18. maj etablering af 14 udslusningsboliger på det tidligere plejehotel.

Sagshistorik, henvisninger
26. januar 2015, punkt 7: Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold
27. april 2016: Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup
3. maj 2016: Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Orienteringen taget til efterretning


caseno15-61469_#3770200_v1_bilag - målgruppe og indhold i tilbud - udslusningsboliger i regstrup.pdf

Bilag

Bilag - målgruppe og indhold i tilbud - udslusningsboliger i Regstrup


68. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
 2. Der indføres øget egen- og brugerbetaling på visse serviceydelser
 3. Der ændres i visse serviceydelser
 4. Der indledes forhandling med ekstern plejecenterleverandør om reduktion af priser
 5. Puljemidler omfordeles
 6. Budgetter på serviceområder reduceres med 1 pct.
 7. Der iværksættes stop for brug af vikarer fra 1. september 2016 og året ud
 8. Genbesættelse af stillinger udsættes generelt med to måneder, året ud
 9. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 ”indefryses”
 
Handlingsplanerne (pkt. 2-8) vil reducere forbruget med 26,5 mio.kr. i 2016 og 27,5 mio.kr. i 2017.
.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at vi vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det en forudsætning at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er;
 
Regnskab 2015 viste et merforbrug på driften på 104,8 mio.kr., hvoraf 59,8 mio.kr. var serviceudgifter. Dermed gik kommunen ind i 2016 med et højt forbrug, som skal reduceres for at budget 2016 kan holdes.
 
I budget 2016 er der budgetteret med administrative og politiske budgetreduktioner på 100 mio. kr. Det betyder, at der skal ske store omlægninger i den måde, administrationen arbejder på – især på kerneopgaverne.
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneopgaver er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handlingsplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt allerede år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handlingsplanerne fortæller også kort om, de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget – som svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016; 60 mio.kr. på driften, indefryses, hvilket betyder, at vi forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.
...

Høring
Handlingsplanen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Hovedudvalget og de lokale med-udvalg.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Et flertal (Venstre og Socialdemokratiet) videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med følgende ændring:
· Venstre kan ikke anbefale lukning af Plejehotellet. Reduktionen anbefales at udgå af handleplanen vedr. budget 2016 og ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsårene.
· Socialdemokratiet har ikke forholdt sig til de enkelte handleplaner.
 
DF og Enhedslisten kan ikke anbefale sagen videresendt
 
 DF og Enhedslisten ønsker ikke nedskæringer på ældreområdet


caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf

Bilag

Handleplan BR2 - V&B - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AHL - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AKB - 250516.pdf
Handleplan BR2 - L&T - 250516.pdf
Handleplan BR2 - UTA - 240516.pdf
Samlet - handleplan - 250516.pdf
BR2 - 0_Samlet oversigt SAMLET DOKUMENT 26.05.2016.pdf


69. Orientering om deltagelse i KL's Styrings- og effektiveringsprogram

Orientering om deltagelse i KL's Styrings- og effektiveringsprogram

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. der tages orientering om deltagelse i Styring- og Effektiviseringsprogram til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Effektivisering og styring står meget højt på den politiske dagsorden – både i kommunerne og på nationalt plan. Det skaber et stort fokus på at få mest muligt for pengene, og fortsatte effektiviseringer er en central forudsætning for fastholdelse og videreudvikling af velfærdssamfundet.
 
KL har i det fælleskommunale effektiviserings- og styringsprogram sat gang i forskellige projekter. Holbæk Kommune deltager i 3 projekter.
 
 
Projektet om effektiv drift af botilbud skal give mulighed for at identificere og realisere lokale effektiviseringspotentialer. Efter at kommunerne i en årrække har formået at holde udgifterne til det specialiserede socialområde nogenlunde i ro, oplever flere kommuner nu igen, et stigende pres på udgifterne til området.
 
Projektet er inddelt i tre faser:
 1. Afdækningsfase, hvor det identificeres, hvilke nøgletal en analyse skal bygge på
 2. Benchmarking. I denne fase analyseres og drøftes de deltagende kommuners nøgletal
 3. Iværksættelsesfase. I denne fase drøftes det, hvordan resultaterne af benchmarking-analysen kan omsættes til praksis hos den enkelte kommune.
 
Formålet med projektet er at undersøger mulighederne for at opnå en mere effektiv drift af kommunens botilbud.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Orienteringen taget til efterretning


caseno16-23639_#3789024_v1_projektkatalog for projekter i kl's styrings- og effektiviseringsprogram.pdf

Bilag

Projektkatalog for projekter i KL's styrings- og effektiviseringsprogram


70. Orientering om tværkommunalt møde i Kalundborg

Orientering om tværkommunalt møde i Kalundborg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
1. orientering om tværkommunalt møde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Før Kommunalreformen i 2007 eksisterede et tværkommunalt samarbejde mellem politikere fra flere forskellige kommuner. Socialudvalget i Kalundborg Kommune ønsker at genindføre det tværkommunale samarbejde på det sociale område. Derfor inviterede Kalundborg Kommune til et møde med politikere fra Odsherred, Sorø, Ringsted og Holbæk kommuner.
 
Det første møde blev afholdt den 3. maj 2016, og fra Holbæk Kommune deltog:
 
Søren Rasmussen, Udvalget ”Uddannelse og Job”
Lars Dinesen, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Jørgen Jensen, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Karsten Nørgaard Friis, leder af Bevilling og Hjælpemidler
 
Referat fra mødet er vedlagt som bilag. På mødet blev det aftalt, at Odsherred Kommune er vært ved det næste møde, og punkter på dagsordenen er:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Orientering taget til efterretning


caseno16-24599_#3785682_v1_referat af politikermøde d 3. maj..docx

Bilag

Referat af politikermøde d 3. maj.


71. Gensidige orienteringer til mødet den 30. maj 2016

Gensidige orienteringer til mødet den 30. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Orienteringer taget til efterretning