UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Elisabethcentret

STARTTIDSPUNKT

25-04-2016 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-04-2016 17:00:00


PUNKTER

51. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. april 2016
52. Orientering og rundvisning på Elisabethcentret
53. Beslutning vedrørende værdighedspolitikken
54. Beslutning vedrørende rehabiliteringsindsatsen
55. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
56. Orientering om Cykling uden alder og Team Tvilling
57. Orientering om ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg
58. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken
59. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
60. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
61. Gensidige orienteringer til mødet d. 25. april 201651. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. april 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 25. april 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Godkendt
52. Orientering og rundvisning på Elisabethcentret

Orientering og rundvisning på Elisabethcentret

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orientering og rundvisning til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet den 25. januar 2016, at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner, der ligger indenfor Aktiv Hele Livets område. Derfor er mødet den 25. april 2016 planlagt på Elisabethcentret i Holbæk by, og der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Elisabethcentret er et af kommunens 13 Aktive Centre. Elisabethcentret er et aktivt hus, som rummer mange funktioner og har mange besøgende i løbet af en dag. Elisabethcentret har en café, en sygeplejeklinik og sundhedscentrets tilbud. Stuen og førstesal er forbeholdt de borgerrettede aktiviteter baseret på brugerrådet og frivilliges aktiviteter. Derudover er der en sygeplejeklinik, de sundhedsrettede tilbud for borgere med kroniske lidelser og et hjemmeplejedistrikt.
 
Elisabethcentret arbejder aktivt med at kombinere de frivillige og ansattes funktioner. Sammen skabes et fælles fundament med fokus på samspil og sammenhæng mellem de mange forskellige tilbud i huset. Begreber som de kollektive værtsskaber og imødekommenhed er centrale i mødet med borgerne. Der er nedsat et husråd, som består af frivillige og ansatte, der sammen drøfter små som store udfordringer og kommer med løsninger.
 
Teamleder Pia Krøll Jensen vil give en rundvisning og orientering om Elisabethcentrets funktion.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 25.01.2016, punkt 13. Beslutning om besøg på institutioner i 2016

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orientering og rundvisning taget til efterretning
53. Beslutning vedrørende værdighedspolitikken

Beslutning vedrørende værdighedspolitikken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter det videre arbejde med værdighedspolitikken, som fremlægges på mødet.

Beskrivelse af sagen
Den 14. marts 2016 holdt Ældrerådet og udvalget en konference med ca. 85 deltagere. Deltagerne bestod af borgere, byrådet, interesseorganisationer og medarbejdere. På konferencen blev de fem emner 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring og 5) En værdig død debatteret og synspunkter blev delt. Materialet fra konferencen er indsamlet og de mange input bliver nu bearbejdet. Nogle af de kommentarer der kom frem på konferencen var:
Efter konferencen blev en evaluering af dagen sendt ud. Tilbagemeldingen på evalueringen i korte træk:
 
Ældrerådet har nedsat et lille hurtigt arbejdende udvalg, der indgår aktivt i det videre forløb med at genemlæse, kommentere og formulere indholdet i den kommende værdighedspolitik.
 
Tidsplan for det videre arbejde med værdighedspolitikken:
 
April
Opsamling af input fra konference og arbejde med udkast til værdighedspolitik.
Drøftes den 6. april Ældrerådsmøde
Drøftes den 25. april Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Maj
Godkendelse af værdighedspolitikken:
Den 10. maj Ældrerådsmøde
Den 30. maj Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Juni
Værdighedspolitikken behandles på byrådsmødet den 15. juni
Senest den 1. juli – offentliggørelse af værdighedspolitik på holbaek.dk
 
Udkast til værdighedspolitik og redegørelse for anvendelse af midlerne, vil blive fremlagt på mødet til drøftelse og beslutning om det videre arbejde.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 22.02.2016 punkt 30. Orientering om Værdighedspolitikken

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Der kan arbejdes videre med det oplæg som blev fremlagt
Det medtages, at der på sygeplejeklinikkerne evt. kan være mulighed for et årligt sundhedstjek
54. Beslutning vedrørende rehabiliteringsindsatsen

Beslutning vedrørende rehabiliteringsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter at styrke rehabiliteringsindsatsen.

Beskrivelse af sagen
I genoptræningscentret er der i 2015 sket en stigning i antal genoptræningsplaner på 18 % i forhold til 2014. Hvis udviklingen i 2016 fortsætter som den er begyndt, kan vi forvente en yderligere stigning i antal genoptræningsplaner på 21 % i forhold til 2015. Årsagen til denne stigning skyldes flere ting:
Konsekvenserne er, at genoptræningscentret har svært ved at leve op til den maksimale ventetid på genoptræning, som er syv hverdage. På nuværende tidspunkt er ventetiden 10 – 14 hverdage.
 
En opnormering af terapeuter vil sikre at ventetiden kan overholdes, men vil også være med til at sikre, at borgere med størst funktionstab eksempelvis borgere med en hjerneskade, kan tilbydes den intensitet og kvalitet af træning, der er behov for, ud fra en faglig vurdering.
 
På nuværende tidspunkt må en stor del af borgere med skulder- og knæproblematikker tilbydes kontrolbesøg, men skal selv varetage en stor del af deres træning. Det er ikke altid hensigtsmæssigt og kan betyde, at borgerne alligevel skal opereres på grund af for dårlig træning. Hvis genoptræningen styrkes vil det være muligt for terapeuterne at tilbyde træning indenfor disse områder.
 
En styrkelse af terapeutkræfterne vil også betyde, at vejledning og samarbejde med hjemmeplejen kan prioriteres. Når hjemmeplejen får en grundig vejledning og følger op på genoptræningsplanerne, kommer borgerne sig hurtigere. Det er til gavn for borgeren, og vil på sigt også betyde, at der er behov for mindre hjælp.


Økonomiske konsekvenser
Ved at anvende overskydende puljemidler fra ældremilliarden fra 2014 og 2015 på i alt 926.000 kr. til opnormering af terapeuter på genoptræningen styrkes også samarbejdet med hjemmepleje og rehabiliteringsindsatsen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Rehabiliteringsindsatsen styrkes i 2016 med de 926.000 kr. som er overførte midler fra ældremilliarden.
I forbindelse med budgetbehandlingen vedr. 2017 tages der stilling til det fremtidige behov.
55. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Rehabiliteringsindsatsen ønskes styrket
EL (Leif Juhl) ønsker at der bliver besluttet nedsættelse af et "Udsatteråd".


caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


56. Orientering om Cykling uden alder og Team Tvilling

Orientering om Cykling uden alder og Team Tvilling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orientering om brugen af rickshaw cykler og løbevogne fra Cykling uden alder og Team Tvilling til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I 2014 og 2015 indkøbte Holbæk Kommune 11 rickshaw cykler under konceptet Cykling uden alder, som blev fordelt på plejecentre, dagcentre, Aktive Centre og bosteder. Holbæk Kommune ønskede at være en del af cykelkulturen ved at give borgere mulighed for at mødes på tværs af alder og borgergrupper. Siden hen er fire side-by-side cykler tilknyttet konceptet.
 
I starten af 2016 indkøbte Holbæk Kommune fem løbevogne under konceptet Team Tvilling og indgik et samarbejde med Idrætsforeningen Kildehaven om at skabe flere og bedre tilbud for borgere fra det specialiserede område.
 
I en miniundersøgelse af erfaringerne med rickshaw cykler og side-by-side cykler, melder stederne tilbage:
Løbevognene er et nyt koncept, som på nuværende tidspunkt har været i brug to gange. Idrætsforeningen melder tilbage, at konceptet er virkelig godt for de borgere, som er svært handicappede. Ud over at borgerne får frisk luft og vind i ansigtet, udvider det også borgernes sociale liv. På nuværende tidspunkt løber idrætsforeningen med løbevognene hver anden søndag, da der endnu ikke er løbere nok til at løbe hver søndag. Der bliver arbejdet på at få flere frivillige til.
 
Rickshawcyklerne og side-by-side er placeret følgende steder
Cykel
Sted
Adresse
Rickshaw
(deler én cykel)
Bostedet Abildgården
Bostedet Tåstrup Have
Bostedet Tåstrup Stræde
Ny Tåstrupvej 2, 4300 Holbæk
Rørvangsvej 4, 4300 Holbæk
Tåstrup Stræde 3-5, 4300 Holbæk
Rickshaw
Aktiv Center Åvang
Hovedgaden 36A, 4420 Regstrup
Rickshaw
Aktiv Center Byparken
Byparken 2, 4520 Svinninge
Rickshaw
Plejecenter Møllevang
Ørnevej 50, 4370 St. Merløse
Rickshaw
To stk.
Plejecenter Elmelunden
Elmelunden 1, 4450 Jyderup
Rickshaw
Plejehotel Stenhusbakken
Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
Rickshaw
Bostedet Søbæk Have
Søbæksvej 30, 4450 Jyderup
Rickshaw
Tølløse Ældrecenter
Tølløsevej 46, 4340 Tølløse
Rickshaw
To stk.
Plejecenter Samsøvej
Samsøvej 43, 4300 Holbæk
Side-by-side
Dagcentret Samsøvej
Samsøvej 43, 4300 Holbæk
Side-by-side
Aktiv Center Stenhusbakken
Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
Side-by-side
Aktiv Center Elmelunden
Elmelunden 1, 4450 Jyderup
Side-by-side
Aktiv Center Rosenvænget
Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv
 
På Facebook kan man se mere om Team Tvilling på gruppen ”Team Tvilling Holbæk Kommune”.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 24.11.2014 punkt 102. Orientering om projekt Cykling uden alder
 
Møde den 29.03.2016 punkt 37. Orientering om samarbejdet med Team Tvilling

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orientering tage til efterretning
57. Orientering om ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Orientering om ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I december 2015 vedtog Folketinget forslag til lov om social service – målretning af de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2016.
 
Lovændringerne betyder at:
For at imødekomme den nye lovgivning har Sundhed og Træning iværksat en række tiltag:

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orienteringen taget til efterretning
58. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om Plejehotel Stenhusbakken til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede i juni 2015, at samle alle midlertidige pladser på Stenhusbakken. Plejehotellet flyttede fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk by i januar 2016. Når plejecentrene flytter til nye faciliteter flyttes de midlertidige pladser til Stenhusbakken. Formålet med denne orientering er, at give en status på, hvordan det går med det nye Plejehotel Stenhusbakken.
 
Ved opstart af Plejehotel Stenhusbakken var der stor udskiftning i personalet, da en del medarbejdere valgte at flytte med til plejecentret Fjordstjernen. De fleste stillinger er nu ved at være besat. Der mangler kun nogle træningsassistenter, som sammen med to terapeuter skal sikre den rehabiliterende tilgang. Der er ansættelsessamtaler i slutningen af april måned.

På nuværende tidspunkt er der 25 fastboende plejehjemsbeboere og 25 borgere på midlertidigt ophold. Det er en udfordring, at der er borgere med meget forskellige behov. Det primære fokus for borgere på midlertidigt ophold er rehabilitering, hvilket betyder at der er en del aktivitet i huset. Træning på gangene og fællesarealer giver mere uro end de demente beboere har været vant til.
 
Alle medarbejdere har stort fokus på denne udfordring, så alle borgere mødes med den faglighed de har behov for. Fokus er også, at inddrage de fastboende beboere i aktiviteter, som de kan have glæde af. For at sikre dialogen med de pårørende i denne overgangsperiode, har der været inviteret til forskellige møder, og der er sendt nyhedsbreve ud med status på de forskellige tiltag, som sker i huset.
 
Den brede sammensætning af borgere med forskellige behov kræver en høj faglighed og faste procedurer, som medarbejderne kan arbejde ud fra. Alle medarbejdere bliver undervist i demens og den rehabiliterende tankegang og der er lavet faste procedurer for:
I begge processer bliver både borgere på midlertidig ophold samt pårørende inddraget.

Sagshistorik, henvisninger
Møde den 01.06.2015, punkt 49. Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orienteringen taget til efterretning
59. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orientering om Ældrerådets forslag til emner på dialogmødet den 30. maj 2016 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Ældrerådet har inviteret udvalget til dialogmøde den 30. maj 2016, og ønsker at udvalget tilkendegiver sine ønsker og forslag til dialog med Ældrerådet.
 
Ældrerådet har sendt følgende forslag til emner på dialogmødet:
 
1. Holdninger til værdighedspolitik
Ældrerådet er gennem flere møder og en konference blevet medinddraget ved formuleringen af et forslag til en værdighedspolitik. Ældrerådet fremlægger sine tanker om, hvilke overordnede værdier og prioriteter rådet finder kommunens ældrepleje kan understøtte i forhold til pleje og omsorg for ældre. I bilaget beskriver Ældrerådet, hvilken retning rådet mener værdighedspolitikken kunne følge, i forbindelse med udmøntningen af værdighedsmilliarden.
 
Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
 • Hvilke holdninger udvalget har til værdighedspolitikken, men også hvilke værdier og prioriteter udvalget finder en værdighedspolitik bør indeholde og hvorledes den politiske proces bør være
2. Holdninger til mad og madpolitik
Ved en flertalsaftale ved budget 2016 og overslagsårene, blev ældreområdet tilført kr. 500.000, der ifølge aftalen skal sikre bedre mad og gode måltider til de ældre på plejecentre, bosteder og til ældre i eget hjem. Der har i den mellemliggende tid været en debat om karakteren af mad til de ældre, samt drøftelser vedrørende kvalitet og produktionsform.
 
Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
 • Hvilke holdninger udvalget har til mad, spisesituationer og madproduktion
 • Hvordan sikres den bedst mulige madpolitik og madproduktion i relation til de ældre i Holbæk Kommune
 • Hvilke tanker har udvalget til den fremtidige produktionsform for de ældre. Skal den ske i et lokalt storkøkken, i modtagekøkkener, i lokale køkkener på plejecentrene eller hos leverandører af mad til de ældre?
 • Hvilke holdninger har udvalget til gennemførelse af gode spisesituationer på vore plejecentre og hos de ældre hjemmeboende
 • Hvilke holdninger har udvalget til inddragelse af spisevenner, eller inddragelse af borgere, der skal aktiveres og som er ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen i forbindelse med etablering af gode spisesituationer for de ældre
 • Hvilke overvejelser har udvalget i forbindelse med en eventuel styrkelse af cafédriften ved centrene
3. Holdninger omkring Budget 2017 og overslagsårene
Der er påbegyndt et arbejde omkring udformning og indhold af Budget 2017 og overslagsårene, hvor de stående udvalg skal inddrages mere i tilblivelsen af budgettet blandt andet via budgetreduktioner i foråret 2016. Samtidig vil der blive gennemført omstillingsprojekter, der berører ældreområdet og dermed budgetlægningen. Da der i 2017 skal afholdes valg til Ældrerådet samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, vil valget skulle budgetlægges.
 
Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
 • Hvilke holdninger udvalget har til budget 2017 og overslagsårene i forbindelse med den igangværende budgetlægning på ældreområdet
 • Hvilke overvejelser har udvalget i forbindelse med budget omkring Ældrerådet
4. Holdning til Sundhedscenter
Der pågår for tiden en drøftelse af etablering af en svømmehal og et idræts- og sundhedscenter i Holbæk Kommune. Det er uklart, i hvilket omfang centrets aktiviteter vil tilgodese ældre borgere, og om der eksempelvis vil blive etableret varmtvandsbassin i forbindelse med svømmehallen.
 
Ældrerådet ønsker en drøftelse af:
 • Hvilke holdninger har udvalget til etablering af en svømmehal og et idræts- og sundhedscenter i Holbæk Kommune
 • Hvilke overvejelser har udvalget omkring inddragelse af ældre borgere i centrets aktiviteter, herunder etablering af et varmtvandsbassin
 
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orienteringen taget til efterretning


caseno16-13419_#3744830_v1_notat vedr. værdighedsgaranti.docx

Bilag

Notat vedr. værdighedsgaranti


60. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 1. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven?
 2. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
 3. Hvad skal målet være for 2020?
 4. Kommentarer eller forslag særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”?
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1-2 viser de politiske effektmål for kerneopgaverne Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg og Fællesskab. Tabellerne viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Ingen stigning i andelen af borgere under 65 år, der har behov for at modtage hjemmepleje
 
0,83%
 
0,83%
2) Mindst 85% af de +65-årige er selvhjulpne og har ikke behov for at modtage hjemmepleje
 
84,7%
86,2%
3) Mindst 70% af de borgere, der modtager hjemmepleje, er tilfredse med den hjælp de får
 
70%
70%
4) Mindst 70% borgere med handicap, der bor på kommunens bosteder, er tilfredse med den hjælp de får1
 
70%
70%
5) Færre af de +65 årige borgere genindlægges på sygehuset efter udskrivning (antal genindlæggelser pr. 1.000 indlæggelser)
 
41,4
39,9
Note 1: Første undersøgelse forventes gennemført i 2016
 
 
Tabel 2 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Vedr. Punkt 3 og 4 i skema 1 - skal signaleres en forbedring på 2% - øvrige måltal OK
I punkt 4 tilføjes plejecentre.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


61. Gensidige orienteringer til mødet d. 25. april 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 25. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Orientering fra administrationen
 • orientering om aften/nat dækningen på plejecentre og bosteder
 • orientering om sag i udvalget "uddannelse og job" vedr. Etablering af udslusningsboliger i Regstrup i tidligere plejehotel.
 • orientering om tilsynets godkendelse af Søbækhavew
 • spørgsmål om røgalarmer og bradsikringen på plejecentre m.v. undersøges nærmere
 • orientering om projektet "at mestre livet - til glæde for andre"
 • orientering om Fælles møde med politikere fra Kalundborg - Jørgen Jensen deltager!