UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Fjordstjernen

STARTTIDSPUNKT

29-03-2016 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-03-2016 17:00:00


PUNKTER

34. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. marts 2016
35. Orientering og rundvisning på Fjordstjernen
36. Drøftelse af status for nytænkning af den sociale indsats på voksenområdet
37. Orientering om samarbejdet med Team Tvilling
38. Sundhedskonferencen 2016 - en opfølgning
39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre
40. Beslutning om flytning af dagcenter Stenhusbakken
41. Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning
42. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
43. Drøftelse af delegationsoverblik
44. Beslutning om politiske omstillinger 2016
45. Orientering vedrørende borgerrettede puljer
46. Beslutning om deltagelse ved tværkommunale politiske møder
47. Budgetrevision 1 - 2016
48. Orientering om tilsyn på plejecentre
49. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015
50. Gensidige orienteringer til mødet d. 29. marts 201634. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. marts 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. marts 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 29. marts 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Dagsorden godkendt
35. Orientering og rundvisning på Fjordstjernen

Orientering og rundvisning på Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering og rundvisning til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for voksne besluttede på mødet d. 25. januar 2016 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner der ligger indenfor Aktiv hele livet, Sundhed og Omsorgs område. Derfor er mødet den 29. marts 2016 planlagt på Fjordstjernen, og der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Fjordstjernen er et privatejet friplejehjem, på havnefronten i Holbæk. Fjordstjernen har 84 boliger fordelt i to blokke. Det er borgere, der er visiteret til plejebolig eller voksne i alderen 30-65 år med funktionstab, der kan søge om en bolig i Fjordstjernen.  
 
Fjordstjernen åbnede 1. januar 2016.
 
Udvalget vil på mødet få en rundvisning og orientering om Fjordstjernens arbejde.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering og rundvisning taget til efterretning
36. Drøftelse af status for nytænkning af den sociale indsats på voksenområdet

Drøftelse af status for nytænkning af den sociale indsats på voksenområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til udvalget:
 
 1. at drøfte status for nytænkning af den sociale indsats på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af sagen
Baggrund
De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.
 
Afsættet for drøftelsen var at:
 
Forslaget til omfordeling bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?
 
Til at undersøge dette, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra de tre kerneområder (Uddannelse til alle, Alle kan bidrage og Aktive hele livet).
 
Områder, som undersøges
Arbejdsgruppen kommer med input til en model for nytænkning af den specialiserede indsats på det specialiserede voksenområde.
 
Arbejdsgruppen har til opgave at komme med bud på den fremtidige tilrettelæggelse af:
 
akutindsatsen
det opsøgende arbejde
aktivitets- og samværstilbud
socialpædagogisk støtte i eget hjem
kommunens botilbud og opgangsbofællesskaber
BPA-ordningen og merudgiftsordningen
pensionsbevillingsnævnet
koordinator af ’den gode løsladelse’
udslusnings-koordinator fra psykiatrien
 
Områder, som ikke undersøges
Det vurderes, at følgende områder allerede er placeret hensigtsmæssigt i den nuværende organisering. Arbejdsgruppen kigger derfor ikke nærmere på:
 
Beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling og forsorgshjem (placeret i Alle kan bidrage)
Efterværn og Særlige tilrettelagte uddannelsesforløb, STU (placeret i Uddannelse til alle unge)
 
De næste skridt
Byrådet vil på deres temamøde i april blive præsentret for det første bud på en ny model for den fremtidige organisering af det specialiserede område for voksne.
 
Efter byrådets temamøde vil de relevante MED-udvalg inviteres til dialogmøde.
 
Den endelige model vil blive forelagt til politisk beslutning på byrådets møde d. 15. juni 2016.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Status for Nytænkning af den sociale indsats på det specialiserede
Voksenområde drøftet.
37. Orientering om samarbejdet med Team Tvilling

Orientering om samarbejdet med Team Tvilling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. bliver orienteret om samarbejdet med Team Tvilling og Idrætsforeningen Kildehaven

Beskrivelse af sagen
Udvalget drøftede den 23. november 2015, hvordan borgere på det specialiserede område kan drage mere nytte af forenings- og idrætslivet. På baggrund af udvalgets drøftelser blev der etableret et samarbejde med Team Tvilling og der blev indkøbt fem løbevogne.
 
Idrætsforeningen Kildehaven deltager i samarbejdet med Holbæk Kommune og Team Tvilling omkring brugen af løbevognene, hvor idrætsforeningen står for at organisere løbehold for frivillige løbere og handicappede. Holbæk Kommune har indgået en aftale med idrætsforeningen, om at de har mulighed for at låne de fem løbevogne det næste år.
 
De erfaringer idrætsforeningen høster i denne periode, kan bruges af hele Holbæk Kommune til at videreudvikle og styrke samarbejdet med foreningslivet. Formålet er at skabe flere og bedre tilbud for borgere fra det specialiserede område.
 
Samarbejdet mellem Idrætsforeningen Kildehaven og Team Tvilling blev skudt i gang ved et infomøde den 1. marts på Elværket, hvor ca. 70 borgere deltog. Idrætsforeningen Kildehaven modtog på mødet ni henvendelser fra borgere, som gerne vil være en del af projektet og blive frivilligløbere.
 
Den første løbetur finder sted lørdag den 19. marts kl. 10 ved bostedet Kildehaven i Svinninge. Efterfølgende er der planlagt faste løbeture om søndagen med de fem løbevogne.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering taget til efterretning
38. Sundhedskonferencen 2016 - en opfølgning

Sundhedskonferencen 2016 - en opfølgning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”.
 
Orienterings- og beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. Tager orientering om sundhedskonferencen 2016 til efterretning.
 2. Godkender kriterier for ansøgning til pulje for spisefællesskaber.

Beskrivelse af sagen
De overordnede formål med sundhedskonferencen 2016 `Mad, måltider og fællesskaber’ var, at:
 
Der var 220 deltagere, som repræsenterede en bred vifte af interessenter, herunder borgere, praktikere, brugerråd og politikere. Konferencen var arrangeret af Folkesundhed i Aktiv Hele Livet.
 
Konferencen foregik som følger:
 
Formiddagen bestod af en bred palet af indlæg: En fællessang slog temaet an, hvorefter der var oplæg om ensomhed og fællesskaber samt om hvordan mad og måltider kan bruges som indgangsvinkel til at skabe fællesskab og øget livskvalitet. Skuespillere fra teatergruppen C:NTACT fremførte deres egne historier og gav os et glimt af deres virkelighed.
 
På bazaren havde vi besøg af 25 stande, hvor mennesker, som på forskellig vis arbejder med `mad, måltider og fællesskaber` fortalte om deres projekter.  Standeholderne var mangfoldige og talte alt fra andre kommuner, private virksomheder og frivillige organisationer til Holbæk Kommunes egne projekter og initiativer. For eksempel kan nævnes: MULD, Café Ingeborg, Overskudsmad, Madkulturen, den katolske kirke, Mændenes Madklub i Svinninge og Din Private Kok.
 
Eftermiddagen bød på tre workshops:
Se bilag ”opfølgning på workshop 1” for yderligere konklusioner fra workshoppen.
 
Se bilag ”opfølgning på workshop 2” for kriterier for tilskud til ”Holbæk spiser sammen”.
 
Konferencen understregede, at sundhed skal tænkes på tværs af alle kerneområder, og der blev sat fokus på aktiviteter med formålet at nedbringe antallet af ensomme. Samtidig er der sat retning for, hvordan der kan arbejdes med mad, måltider og fællesskaber på ældreområdet.
Et evalueringsskema er sendt ud til deltagerne, hvilket har tilvejebragt rigtig gode tilbagemeldinger. Mange skriver, at de har fået inspiration og konkrete værktøjer som de kan bruge til at bekæmpe ensomhed i deres daglige virke.
 
Derudover har konferencen i høj grad bidraget til at skabe nye netværk og kontakter, helt i tråd med Holbæk i Fællesskab. Et konkret resultat af dette er, at den frivillige organisation, Ventilen, kommer til Holbæk Kommune. Ventilen hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomme unge.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget tog orientering om sundhedskonferencen til efterretning, og godkendte kriterierne for ansøgning til pulje for spisefællesskaber.


caseno16-11678_#3692686_v1_konferenceskrift - sundhedskonference 2016.pdf
caseno16-11678_#3700047_v1_bilag1 workshop 1.docx.docx
caseno16-11678_#3700049_v1_bilag2 holbæk spiser sammen - udkast til kriterier.docx.docx

Bilag

Konferenceskrift - Sundhedskonference 2016
Opfølgning på workshop 1 om produktion af ældremad
Opfølgning på workshop 2 kriterier for midler til spisefællesskaber.docx


39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre

Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. beslutter at processen, frem til beslutning i byrådet om mad til ældre i Holbæk Kommune, tilrettelægges som beskrevet
 2. beslutter hvilke aktiviteter, der skal være i og for udvalget op til temamødet med byrådet

Beskrivelse af sagen
På sundhedskonferencen den 24. februar, var et af formålene at give politikerne et bedre grundlag til at træffe beslutninger på, når det gælder mad og måltider på ældreområdet. 
 
For at udvalget og byrådet kan træffe beslutning om, hvordan der skal tilbydes mad til ældre i Holbæk Kommune, foreslår administrationen følgende proces:
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” inviterer byrådet til et temamøde i maj måned, hvor perspektiver for bedre spisesituationer for ældre, udbud af madproduktionen og opførsel af et nyt produktionskøkken kan drøftes.
 
Forud for temamødet i maj er der mulighed for at Udvalget kan få tilvejebragt flere informationer, fx gennemgang af en analyse for opførsel af et produktionskøkken i Holbæk Kommune.
 
Efter temamødet med byrådet, beslutter udvalget på deres ordinære møde den videre indstilling til byrådet i forhold til principper for det gode måltid for borgere på plejecentre.
 
Udvalget beslutter også
 
Udvalgsmøde den 29. marts
Beslutning om den videre proces.
Beslutning om aktiviteter i april der kan kvalificere beslutningen vedr. det gode måltid for borgere på plejecentre
Temammøde med byrådet den 30. maj
Drøftelse af mad til ældre i Holbæk Kommune
Udvalgsmøde den 30. maj
Beslutning om udvalgets indstilling til byrådet vedr. det gode måltid for borgere på plejecentre.
Beslutning om anvendelse af økonomi afsat til indsatser vedr mad til ældre
 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget besluttede, at bede administrationen udarbejde en analyse som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre. Analysen skal præsenteres for udvalget i juni måned, og indgå i udvalgets overvejelser før en eventuel temadrøftelse med byrådet.
 
Udvalget besluttede, at de 0,5 mio. kr. afsat ved budgetforliget kan indgå til udarbejdelsen af analysen.
 
Udvalget vil senere træffe beslutning om anvendelsen af de 0,7 mio. kr. fra ældremilliarden
40. Beslutning om flytning af dagcenter Stenhusbakken

Beslutning om flytning af dagcenter Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender at dagcenteret på Stenhusbakken flytter til plejecenter Samsøvej.
 2. godkender at brugerne af dagcenteret på Samsøvej får mulighed for at købe et varmt måltid mad.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Voksne besluttede i 2013, at placeringen af dagcentre skulle følge plejecenterstrukturen. Det indebar, at der skulle være dagcenter på Samsøvej, Elmelunden, Stenhusbakken og det nye plejecenter i Tølløse.
 
Den 1. juni 2015 besluttede Udvalget for Voksne, at Stenhusbakken skal udfases som plejecenter og i stedet være plejehotel med mulighed for midlertidig ophold.
 
Baggrunden for at placere dagcentrene på plejecentrene er, at målgruppen i dagcentre matcher målgruppen i plejeboliger. Målgruppen i dagcentre er
 
Flytning af dagcenter Stenhusbakken
I takt med at Stenhusbakken udfases som plejecenter vil målgruppen på Stenhusbakken ændre sig. Administrationen anbefaler derfor at dagcenteret flytter til plejecenter Samsøvej. 
 
I forbindelse med flytningen vil det nuværende personale i dagcenteret flytte med til Samsøvej, ligesom træningsfaciliteterne flytter med. I udgangspunktet vil aktiviteterne på Samsøvej derfor være de samme som på Stenhusbakken.
 
Det Aktive Center bliver på Stenhusbakken. Det giver mulighed for at borgere i et midlertidigt ophold, kan benytte aktiviteterne i det Aktive center.
 
Borgere i dagcenter på Samsøvej tilbydes mulighed for at købe et varmt måltid mad
I udgangspunktet tilbydes der ikke varmt mad i et dagophold i dagcenter, jf. kvalitetsstandarden Dagophold på dagcenter.
 
I dag er det muligt for dagcenterbrugere, at købe et måltid mad, da der er cafe i forbindelse med alle kommunens dagcentre.
 
Plejecenter Samsøvej er ikke indrettet til cafe. Der er modtagekøkken i dagcenteret. Det er derfor muligt, at tilbyde borgere i et dagophold på Samsøvej muligheden for at købe et varmt måltid.
 
Mange brugere af dagcenteret på Stenhusbakken værdsætter muligheden for at købe et varmt måltid til frokost.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne 30-04-2013 Ny struktur på aktivitetscenterområdet
 
Udvalget for Voksne 24-02-2014 Temadrøftelse om udviklingen af dagcentre og aktive centre for ældre
 
Udvalget for Voksne 26-01-2015 Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold
 
Udvalget for Voksne 01-06-2015 Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidigt ophold

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget besluttede, at dagcenteret på Stenhusbakken flytter til plejecenter Samsøvej.
 
Udvalget godkendte, at brugerne af dagcenteret på Samsøvej får mulighed for at købe et varmt måltid mad.


caseno16-12069_#3707890_v1_dagcentre - høringssvar 2016.03.09 (2).docx.docx

Bilag

Hørringssvar fra Ældrerådet vedlægges


41. Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning

Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslaget fra omstillingsgruppen vedr. brugerbetaling for transport til dagcenter og træning, fastholdes som forslag til omstilling
 
 
                                       

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslaget fra omstillingsgruppen om brugerbetaling for transport til dagcenter og træning, ikke fortsætter som forslag til omstilling
 
 
                                       

Beskrivelse af sagen
Udvalget Aktiv hele livet behandlede på sidste udvalgsmøde den 22. februar 2016 et punkt, der hed ”Beslutning fra det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne”. Et af resultaterne fra omstillingsgrupperne handlede om betaling af transport til dagcentre og træning. Udvalget har bedt om at drøfte dette emne særskilt.
 
I dag får borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig, gratis transport til dagcentre og træning. Der er ca. 310 borgere årligt, der får gratis transport til dagcentre, og ca. 174 borgere årligt der får gratis transport til træning.
 
Betalt transport er en kan-opgave, som kommunen ikke er forpligtet til at give. Ændringen vil betyde, at der fremover indføres en brugerbetaling på transporten på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcentre og til træning. Dermed sidestilles de berørte borgeres kørsel med andre borgeres kørsel til forskellige aktiviteter.
 
Den årlige besparelse for Holbæk Kommune vil være ca. 1,7 mio.. Det vil kræve tid til administration at opkræve 50 kr. hos en borger der ønsker kørsel. Det er anslået, at der hver dag er ca. 95 borger der bliver kørt til dagcenter eller træning. Det betyder at der skal sendes ca. 34.000 opkrævninger. Den administrative opgave forventes at kunne løses af en ekstra medarbejder, derfor skal der tages højde for en ekstra udgift på ca. 400.000 til administration. Dermed er det forventede økonomiske potentiale ved at gennemføre omstillingen 1,3 mio. kr.
 
Ændringen vil betyde øgede personlige udgifter for borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig. For borgere med behov for transport til dagcentre vil der være en ekstra udgift på op til ca. 4.000 kr. årligt. For borgere med behov for transport til træning vil et 12 ugers forløb koste borgeren ca. 600 kr.

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalgsmøde den 22. februar 2016 punkt 29

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget besluttede den alternative indstilling, som betyder, at forslaget om brugerbetaling for transport til dagcenter og træning ikke gennemføres.


caseno15-43286_#3700090_v1_suppl. høringssvar omkring betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre og træning.docx

Bilag

Suppl. høringssvar omkring betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre og træning


42. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg og projektudvalg, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester vedtages.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på seminarer d. 21. oktober 2015 og d. 10. februar 2016 drøftet samarbejdet mellem byråd og administration. En af konklusionerne af drøftelserne var, at byrådet skulle vedtage et kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.
 
Kodekset svarer til anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget nedsat af Djøf, der har undersøgt og kommet med anbefalinger til det gode samarbejde mellem det politiske niveau og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne.
 
Kodekset beskriver syv centrale principper og pligter, som ansatte i kommunerne har i relation til rådgivning og bistand til byråd, udvalg og borgmester. Det drejer sig om:
 
1. Lovlighed
Administrationen skal altid handle inden for gældende ret.
 
2. Sandhed
Administrationen skal leve op til sandhedspligten. Hverken ledelse eller medarbejdere må videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, byrådet eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.
 
3. Faglighed
Administrationen skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder i forbindelse med udarbejdelse af dagsordentekster og andet beslutningsgrundlag samt i øvrigt ved udarbejdelse af materiale, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. Det samme gælder, når beslutningerne skal gennemføres.
 
4. Partipolitisk neutralitet
Ansatte – herunder ledelsen – i administrationen skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale.
 
5. Ansvar og ledelse
Alle ansatte skal aktivt medvirke til at realisere de politikker, strategier og kerneopgaver, som byrådet, borgmesteren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i organisationen.
 
6. Udvikling og samarbejde
Medarbejderne skal løbende bestræbe sig på at udvikle opgaveløsningen og at forbedre kvaliteten af bistanden til byrådet, udvalgene og borgmesteren. De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område og være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre. Og de skal forvalte de offentlige ressourcer på en økonomisk effektiv måde.
 
7. Åbenhed om fejl
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.
 
I den politiske behandling kan det drøftes, om der er andre principper og pligter udover de syv beskrevne, der skal være gældende i Holbæk Kommune. Det kan også drøftes, om der er noget, som skal specificeres i forhold til de syv principper og pligter.
 
Ud over forslaget til kodeks er der som bilag også vedlagt et katalog fra KL, der bl.a. indeholder temaer til diskussion vedrørende kodekset.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget tiltrådte indstillingen.


caseno16-11155_#3691971_v1_forslag - kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.pdf
caseno16-11155_#3691972_v1_kl-katalog - kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Bilag

Forslag - Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
KL-katalog - Kodeks for forvaltningens rådgivning


43. Drøftelse af delegationsoverblik

Drøftelse af delegationsoverblik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgene drøfter det vedhæftede overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller særlige organer

Beskrivelse af sagen
Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg har i en række administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter delegeret beslutningskompetence til administrationen eller andre organer.
 
Administrationen har på grundlag af de politisk vedtagne administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter udarbejdet et overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller andre organer.
 
I oversigten er der medtaget nogle områder, hvor der ikke er sket en sådan delegation. Disse områder er først og fremmest medtaget, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at vise afgrænsningen af de områder, hvor der er delegeret kompetence. De er også medtaget, når det af andre grunde er fundet hensigtsmæssigt. For eksempel fremgår det af overblikket, hvor beslutningskompetencen på en række områder under folkeskoleloven ligger, også når der ikke er sket nogen delegation, da det er kompliceret og kan give anledning til spørgsmål.
 
Det er markeret med et B, hvor beslutningskompetencen på et givent område ligger. Samtidig er det markeret med et I, hvem der indstiller til henholdsvis byrådet eller et udvalg, når beslutningskompetencen ligger der, således at sagsgangene tydeliggøres.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Drøftet. Emnet ønskes drøftet på et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget drøftede det vedhæftede overblik for områderne for Aktiv hele livet.


caseno16-14082_#3704453_v1_delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pdf - delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pd.pdf

Bilag

Delegationsoverblik Holbæk Kommune marts 2016


44. Beslutning om politiske omstillinger 2016

Beslutning om politiske omstillinger 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den politiske omstilling godkendes.

Beskrivelse af sagen
På Byrådets vinterseminar den 10. februar kom det frem, at de to omstillinger ”Det gode liv på plejecentrene” og ”Det specialiserede socialområde” ikke er lykkedes efter forventning.
 
Derfor fremlagdes forslag til nye omstillinger: Flygtninge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp og Det specialiserede børne- og voksenområde. Byrådet udtrykte ønske om, at administrationen frem til møderne i de stående udvalg i marts skulle arbejde videre, med at udfolde disse omstillinger, og gerne fremlægge andre.
 
Dette er sket, og der ligger nu tre forslag til politiske omstillinger:
 
Det forventes at hvert projekt reducerer budgettet med 4 mio.kr.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at den politiske omstilling besluttes som forelagt.
 
Leif Juul stemmer ikke for forslaget.


caseno16-4131_#3698371_v1_politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordri.pdf
caseno16-4131_#3698359_v1_politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf
caseno16-4131_#3698353_v1_politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier.pdf

Bilag

Politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer.pdf
Politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf
Politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier


45. Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Sagsgang og sagstype
Stående udvalg, Økonomiudvalg
 
Orienteringspunkt.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Sagsbehandlingen i forbindelse med udlodning af tilskud fra puljer kan forbedres, så den bliver mere gennemskuelig.
 
Indtil nu har en borger/forening/eller andre kunnet søge og få tilskud fra flere forskellige puljer, uden at de bevilgende udvalg har været klar over, at andre udvalg også havde bevilget et tilskud.
 
Det søger vi nu at rette op på med et skema, som skal udfyldes ved enhver puljeansøgning.
 
I skemaet skal borgeren/foreningen oplyse:
 
Skemaet er blevet til i samarbejde mellem de områder, der i dag står for puljer, som uddeles efter ansøgning fra borgere/foreninger. 
 
1. december 2015 fik byrådet et notat med et overblik over de puljer, som fordeles af de stående udvalg. Notatet indeholdte en oversigt over alle puljerne, og hvor meget der forsat var til disposition på hver af dem.
 
I 2016 vil der blive fulgt op på puljerne i forbindelse med hver budgetrevision, dog vil oversigten, som bliver udarbejdet i forbindelse med den første budgetrevision, først komme til de stående udvalg i april.
.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering taget til efterretning.


caseno16-4131_#3670707_v1_erklæring til puljeansøgning.docx
caseno16-4131_#3701095_v1_puljeoversigt fra dec 2015.docx

Bilag

Erklæring til puljeansøgning
Puljeoversigt fra dec 2015


46. Beslutning om deltagelse ved tværkommunale politiske møder

Beslutning om deltagelse ved tværkommunale politiske møder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager beslutning om deltagelse ved tværkommunale politiske møder

Beskrivelse af sagen
Kalundborg Kommune inviterer til tværkommunalt samarbejde.
 
Før Kommunalreformen i 2007 eksisterede et tværkommunalt samarbejde mellem politikere fra flere forskellige kommuner. Socialudvalget i Kalundborg Kommune ønsker at genindføre det tværkommunale samarbejde på det sociale område.
 
I første omgang indbydes kolleger fra kommunerne Odsherred, Sorø, Ringsted og Holbæk.
 
Det første møde afholdes i Kalundborg Kommune den 3. maj 2016 fra kl.17-20 på Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141B.
 
Se program for mødet i bilaget.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget besluttede, at foreslå udvalgene for ” Uddannelse og job” samt for ”Læring og trivsel for børn og unge”, at deltage med hver en repræsentant, således at repræsentationen til mødet sker med en deltager fra hvert af de 3 udvalg.


caseno16-12026_#3682382_v1_indbydelse til tværkommunale politiske møder på det specialiserede sociale voksenområde. - indbydels.docx

Bilag

Indbydelse til tværkommunale politiske møder på det specialiserede sociale voksenområde. - Indbydelse til tværkommunale politiske møder på det sociale område.docx


47. Budgetrevision 1 - 2016

Budgetrevision 1 - 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget anbefaler, at budgetrevision 1 2016 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i byrådet

Beskrivelse af sagen
 
På baggrund af oplysninger ved udgangen af februar forventes et merforbrug på 32,5 mio.kr. på Udvalget ”Aktiv Hele Livet”.
Merforbruget skyldes primært, at to politiske omstillinger fra Holbæk i Fællesskab 2, ikke kan realiseres. Det ene omstillingsprojekt skal erstattes af nye projekter, det andet bliver en administrativ omstilling og flyttes til Økonomiudvalget. Derfor fremgår det som et merforbrug på Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”. 
 
 
Holbæk Kommune
De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016.
 
Det betyder, at vi ender på et resultat på 95,7 mio.kr. mod oprindelig budgetteret 91,0 mio.kr. Vi skal altså trække yderligere 4 mio.kr. op af kommunekassen.
 
Udover de udfordringer som vi præsenterede for byrådet på vinterseminaret, kan vi se, at vi på nuværende tidspunkt skal have skærpet opmærksomhed i forhold til:
 
 
Der er fuld fokus på disse udfordringer og der er - og vil blive – udarbejdet handleplaner for at minimere størrelsen af udfordringerne.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Indstilling godkendt.


caseno16-10621_#3706468_v1_br1 - udvalget aktiv hele livet - sundhed og omsorg..pdf
caseno16-10621_#3706797_v1_br1 - 0_samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

BR1 - Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg.
BR1 - 0_Samlet oversigt.pdf


48. Orientering om tilsyn på plejecentre

Orientering om tilsyn på plejecentre

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst til efterretning

Beskrivelse af sagen
Socialtilsyn Øst har i 2015 gennemført tilsynsbesøg hos
 
Tilsynets vurderinger er samlet i Årsrapport 2015 se bilag.
 
Tilsynets bemærkninger i forhold til kommunens 8 plejecentre:
Tilsynet fremhæver plejecentrenes fokus på kerneopgaven og den tryghedsskabende socialpædagogik, der ses i det stigende antal socialpædagogiske handleplaner.
 
Den samlede vurdering er, at:
 
Tilsynet anbefaler, at
 
Tilsynets bemærkninger i forhold til Frit Valg leverandører
Socialtilsyn Øst har i 2015 ført tilsyn med en kommunal leverandør og to private leverandører af personlig og praktisk hjælp.
 
Tilsynets samlede vurdering er, at alle leverandører er i stand til at løse opgaverne tilfredsstillende, og at borgerne generelt er meget tilfredse med ydelserne og medarbejdernes faglighed. Tilsynet anbefaler fortsat fokus på dokumentation.
 
Tilsynets bemærkninger i forhold til dagcentre
Tilsynets samlede vurdering er, at medarbejderne er kompetente, erfarne og bekendte med opgaverne. Borgerne er meget glade for at komme i dagcentrene. Tilsynet anbefaler fortsat fokus på dokumentation.
 
Tilsynets bemærkninger i forhold til friplejeboliger hos Kildehaven
Tilsynets samlede vurdering er, at Friplejeboligerne ved Kildehaven får positive tilbagemeldinger med god trivsel og stor aktivitet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering taget til efterretning.


caseno16-11724_#3718875_v1_årsrapport plejecentre holbæk kommune 2015.pdf

Bilag

Årsrapport plejecentre Holbæk Kommune 2015


49. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at:
 1. Borgerrådgivningens beretning 2015 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
 
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration:
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/ eller forståelse til gavn for både borger og administration. Der var i 2015 aftalt og gennemført faste møder med centrene Alle kan bidrage, Læring og trivsel, Uddannelse til alle og Aktiv hele livet.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves, som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlet antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2015:
Antallet af henvendelser i 2015 er faldet til 922 mod 1203 henvendelser i 2014. 
Faldet kan skyldes en måske ændret registrering og det faktuelle i, at Borgerrådgivningen ikke har haft udleveret oplysningsfolder til biblioteker m.fl. i samme stil som tidligere år. Baggrunden har været, en måske for stor tro på den digitale udviklings muligheder for borgeren og det faktum, at rigtig mange oplysninger om Borgerrådgivningen figurerer på Holbæk Kommunes hjemmeside. Det må i den anledning erkendes, at mange borgere der søger hjælp i Borgerrådgivningen også har et problem i forhold til digitalisering.
 
Borgerrådgivningen har allerede handlet på konstateringen/erkendelsen og udleveret foldere til aktuelle instanser.
 
En anden forklaring kan være, at Hovsa Holbæk er blevet mere kendt hos borgerne og at Hovsa Holbæk har opnået mulighed for erfaringsudvekslingsmøder med administrationen.
 
Sidst men ikke mindst skal det selvfølgelig påpeges, at organisationsændringen, ombygningen af Borgerservice samt indsatsen med En Stærk Medspiller kan have haft afsmittende virkning.
 
Borgerrådgivningen ønsker dog og vil anbefale, at afvente årsredegørelse for 2016 for at se om udviklingen/tendensen fortsætter.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2015 et område, der giver udfordringer:
 
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
I forbindelse med den politiske behandling af Borgerrådgivningens årsredegørelse for 2014 blev der i udvalget for Klima og Miljø udtrykt ønske om en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandlede. Dette er forsøgt opfyldt i nedenstående.
 
Alle kan bidrage:
 
Læring og trivsel:
 
Vækst og bæredygtighed:
 
Hele organisationen:
 
Anbefalinger:

Lovgrundlag – link
§65e i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering taget til efterretning.


caseno16-3802_#3708108_v1_borgerrådgiverens årsberetning 2015.pdf
caseno16-3802_#3708109_v1_bilag til årsberetning 2015.pdf

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2015
Bilag til årsberetning 2015


50. Gensidige orienteringer til mødet d. 29. marts 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 29. marts 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orienteringer taget til efterretning.