UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

22-02-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-02-2016 17:00:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016
24. Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien
25. Orientering om boligtilbud Aktiv hele livet benytter
26. Orientering om bevilling af boligtilbud og midlertidigt ophold
27. Orientering om skolemad
28. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold
29. Beslutning om det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne
30. Orientering om Værdighedspolitikken
31. Beslutning om lukning af Abildgården
32. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger
33. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. februar 201623. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 22. februar 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Dagsorden godkendt.
24. Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien

Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalgene:
 
 1. drøfter fremtidige indsatser for frivillighed med afsæt i evalueringen af frivilligstrategien

Beskrivelse af sagen
Evalueringen af frivilligstrategien fra 2012 er i gang og på den baggrund drøfter alle udvalg, hvilke indsatser, der fremover er behov for inden for emnet frivillighed.
 
Frivilligstrategien har til formål, at sikre, at allerede aktive medborgere vedbliver at være aktive, samtidig med at flere aktive kommer til.
Frivilligstrategien understøtter byrådets visioner for et engageret medborgerskab dels ved at beskrive hvilke fokusområder, som byrådet prioriterer og dels ved at beskrive en række konkrete tiltag, som skal udvikle og understøtte det frivillige arbejde i Holbæk Kommune.
 
Udvalgets drøftelse vil tage udgangspunkt i nogle foreløbige tendenser, som viser sig på baggrund af evalueringen. Disse tendenser vil lægge op til drøftelse af, om der fortsat er fokusområder, som udvalgene vil anbefale byrådet, at arbejde videre med inden for emnet.
 
Frivilligstrategien er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Tidsplan 2016
Uge 8: Drøftelse (alle stående udvalg)
Uge 11: Drøftelse + fremlæggelse af færdig evaluering og synspunkter fra udvalgene (temamøde i byrådet)
Uge 16: Beslutning om fremtidig indsats (byrådsmøde)
 
Tendenser fra evalueringen af frivilligstrategien
Det tyder på, at frivilligstrategien har styrket indsatsen for frivillighed. For eksempel tyder evalueringen på, at det er blevet mere naturligt, at arbejde med frivillighed blandt ledere i organisationen. 98 % af de adspurgte ledere kender til frivilligstrategien og 72 % har samarbejdet med frivillige. For medarbejdere gælder det, at 76 % kender til strategien, mens 50 % af de adspurgte medarbejdere har samarbejdet med frivillige. Men evalueringen tyder også på, at indsatsen med frivillighed på alle velfærdsområder ikke er langt nok endnu. Evalueringen peger i retning af, at indsatsen kan styrkes på flere måder. Blandt andet ved:
At indsatsen fortsat prioriteres, så kerneområderne kan sætte en målrettet indsats i gang
At der arbejdes med frivillighed i forhold til kerneopgaven
At der arbejdes med frivillighed på mere utraditionelle måder for at få fat i nye typer af frivillige
At der arbejdes med frivillighed indenfor forebyggende indsatser
 
Der tegner sig derudover et billede af, at der er forskel på hvordan frivillige enkeltpersoner og foreninger oplever samarbejdet med Holbæk Kommune og at der samarbejdes på mange forskellige måder med de forskellige typer af frivillige. Evalueringen peger på, at det at kommunen henvende sig til ’frivillige’ er en indsats, der skal ske ad mange veje.
 
Udvalget bedes drøfte følgende:
 1. Hvordan forholder udvalget sig til et fortsat arbejde med en indsats for frivillighed?
 2. Er der områder indenfor det enkelte kerneområde, som udvalget ønsker et særligt fokus på?
 3. Er særlige borgergrupper vigtigere end andre, når det gælder indsatsen for frivillighed?
 4. Bør vi skelne tydeligere mellem frivillige enkeltpersoner og foreninger og målrette indsatsen for bedre samarbejde?
 5. Dækker fællesbetegnelsen ’frivillighed’ fortsat det, der er formålet med indsatsen?

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 207 på byrådsmøde den 05.12.2012

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Med afsæt i evalueringen drøftede Udvalget de stillede spørgsmål.


caseno12-2853_#2409826_v1_1. frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version.pdf

Bilag

1. Frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version


25. Orientering om boligtilbud Aktiv hele livet benytter

Orientering om boligtilbud Aktiv hele livet benytter

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orientering om de forskellige boligtilbud Aktiv hele livet benytter i Holbæk Kommune til efterretning

Beskrivelse af sagen
Aktiv hele livet benytter forskellige boligtilbud i Holbæk Kommune, afhængigt af de behov den enkelte borger har. De fleste boligtilbud er kommunalt drevet, og så har vi to private aktører. Der er 236 kommunale plejeboliger, 48 plejeboliger er udliciteret til Forenede Care og 46 plejeboliger er på det privat ejede friplejehjem Fjordstjernen.
 
I tabellen herunder er vist antal og geografisk fordeling af plejeboliger i Holbæk Kommune. Der er også vist den kommunale udgift i gennemsnit pr. plejebolig, der er dog ikke indregnet budgetreduktioner i 2016.
 
Plejebolig
Beliggenhed
Antal
Årlig udgift pr. bolig. Kr.
Kastaniely
Svinninge
48+2
392.510
Fjordstjernen
Holbæk
63
420.061
Elmelunden
Jyderup
70
393.651
Stenhusbakken
Holbæk
30
393.651
Tølløse
Tølløse
31+2
393.651
Møllevang
St. Merløse
28
393.651
Samsøvej
Holbæk
75
393.651
 
Udgifterne til de kommunalt drevne plejecentre er tillagt overheadomkostninger på 4 %, for at gøre udgifterne sammenlignelige i forhold til de takster Holbæk Kommune betaler til Fjordstjernen samt til Kastaniely.
 
De årlige udgifter pr. bolig indeholder udgifter til:
 
I 2015 betalte Holbæk Kommune for 58 borgere i plejebolig i andre kommuner. De 58 borgere kostede i 2015 25,4 mio. kr.
 
Botilbud:
Nedenstående tabel viser en oversigt over botilbud m.fl. i Aktiv hele livet. Det er botilbud for udviklingshæmmede, handicappede og opgangsfælleskaber. For de kommunale botilbud er opgjort en basistakst, hertil kommer udgifter til individuelle indsatser.
 
 
Kommunale botilbud
Beliggenhed
Antal
Basistakst pr. år*. Kr.
Søbæk Have § 85 botilbud voksne udviklingshæmmede
Jyderup
40
273.385
Søbæk Have § 108 botilbud til voksne udviklingshæmmede
Jyderup
4
1.614.030
Tåstrup Have. Botilbud voksne udviklingshæmmede
Holbæk
23
103.295
Tåstrup Stræde Botilbud voksne udviklingshæmmede
Holbæk
12
186.150
** Abildgården. Botilbud voksne udviklingshæmmede
Holbæk
12
350.765
Bo og Støtte . Opgangsfællesskab
Holbæk
13
81.030
Bo og Støtte. Opgangsfællesskab
Holbæk
9
125.195
Bo og Støtte. Opgangsfællesskab
Holbæk
13
208.415
Lindevej. Opgangsfællesskab
Jyderup
6
38.690
Kikhøj
Holbæk
1
Personlig oplysning
*Økonomiopgørelsen omhandler udelukkende basistakst pr. år, hvortil der skal lægges individuelle ydelsespakker samt betaling for andre individuelle ydelser.
**Abildgården udfases/lukkes i 2016.
 
Herunder er vist en oversigt over de private botilbud Aktiv hele livet benytter. Der er lige nu 18 borgere der benytter private botilbud beliggende i Holbæk Kommune, men billedet ændre sig løbende. Prisen på de enkelte tilbud er ikke medtaget, de svinger fra 450.000 kr. til 1,4 mio. kr. Den samlede kommunale udgift til de 28 private botilbud er ca. 14,3 mio. kr.
 
Private botilbud
Beliggenhed
Antal
På Sporet Opholdssted § 107
Holbæk
1
Den Gamle Dyrlægegård § 107 og § 108
Holbæk
2
Opholdsstedet Hellebo Hus § 107
Holbæk
2
PS Contact v/Pia Saaby Christensen § 107
Holbæk
2
Bostedet Granbo § 107
Holbæk
4
Bostedet Annexgårdn § 107 og § 108
Holbæk
5
Fjordstjernen. Botilbud til borgere med funktionsnedsættelse
Holbæk
2
Kildehaven. Botilbud til borgere med funktionsnedsættelse
Svinninge
10
 
Pr. 1. januar 2016 har Holbæk Kommune 34 borgere, der er bosat udenfor kommune (servicelovens § 85). Den samlede udgift er 25,4 mio. kr.
 
Pr. 1. januar 2016 har Holbæk Kommune 31 borgere, der bor på et tilbud til voksne udviklingshæmmede (servicelovens § 107). Den samlede udgift er 21 mio. kr.
 
Pr. 1. januar 2016 har Holbæk Kommune 31 borgere, der bor på et tilbud til voksne (servicelovens § 108). Den samlede udgift er 23,3 mio. kr.
 
Endelig er der 422 ældreboliger i Holbæk Kommune. I bilaget er vist en samlet oversigt over beliggenhed og antal boliger.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-6900_#3641775_v1_ældreboliger - aktiv hele livet.docx

Bilag

Ældreboliger - Aktiv hele livet


26. Orientering om bevilling af boligtilbud og midlertidigt ophold

Orientering om bevilling af boligtilbud og midlertidigt ophold

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om bevilling af bolig og midlertidigt ophold tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” ønsker en orientering om sagsbehandlingen for bevilling af ældre- og pleje boliger, botilbud og midlertidigt ophold.
 
Administrationen har udarbejdet tre notater der viser hvad der sker, fra borgeren retter henvendelse til kommunen, til borgeren får afslag eller tilbud om en bolig. Se bilag.
 1. Bevilling af ældre- og plejeboliger
 2. Bevilling af midlertidigt ophold
 3. Bevilling af botilbud
 
Der er i bilag også vedlagt en status på hvor mange borgere, der primo februar 2016 venter på en bolig.
 
Hvis en borger ønsker at flytte til en ældre- eller plejebolig, vil det oftest være borgeren selv eller pårørende der kontakter Holbæk Kommune. Herefter kommer en visitator fra Bevilling & Hjælpemidler på besøg hos borgeren, hvor de taler om hvordan dagligdagen klares. På baggrund af besøget og dialogen udfyldes en ansøgning om bolig, som vurderes i et boligvisitationsuvalg.
 
Hvis det er en faglig vurdering, at en borger skal have tilbud om en ældre- eller plejebolig, får borgeren mulighed for selv af vælge hvor han/hun ønsker at bo. Borgeren kan frit vælge om det skal være et kommunalt eller privat drever plejecenter. Se flere detaljer i bilaget.
 
Bevillingen af midlertidigt ophold og bevilling af botilbud, sker efter en tilsvarende model, dog med enkelte forskelle. Se bilagene.
 
Visitator Susanne Henneke vil deltage i mødet for uddybning af eventuelle spørgsmål.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno13-24781_#3643091_v1_notat vedr. bevilling af midlertidigt ophold.pdf.pdf
caseno13-24781_#3643109_v1_notat vedr. bevilling botilbud.pdf.pdf
caseno13-24781_#3643113_v1_status på venteliste.pdf.pdf
caseno13-24781_#3645728_v1_notat vedr. bevilling af ældre- og plejeboliger..pdf

Bilag

Notat vedr. bevilling af midlertidigt ophold.pdf
Notat vedr. bevilling botilbud.pdf
Status på venteliste.pdf
Notat vedr. bevilling af ældre- og plejeboliger.


27. Orientering om skolemad

Orientering om skolemad

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om skolemad til efterretning

Beskrivelse af sagen
Skolemadsordningen har eksisteret siden oktober 2014. Ordningen er finansieret med 1 mio. kr. i opstartsperioden fra Læring og Trivsels sundhedspulje, maden produceres af køkkenet på Rosenvænget i Mørkøv og understøttes af en sundhedskonsulent fra Folkesundhed.
 
Sunde rammer er et udviklingsområde i Holbæk Kommunes sundhedspolitik. Det skal for børnene være nemt at vælge at spise sundt og sund mad skal være tilgængeligt i skolen. Dette er også et punkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mad og måltider for rammer på skoleområdet.
 
Holbæk Kommunes skolemad er etableret, som et led i implementeringen af Holbæk Kommunes sundhedspolitik og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke. Formålet med skolemadsordningen er at sætte fokus på at reducere ulighed i sundhed ved, at tilbyde alle skoleelever i kommunen mulighed for at købe et sundt, nærende og alsidigt skolemåltid hver dag. Skolemaden tilbydes på alle folkeskoler og, indtil videre, to privatskoler i Holbæk Kommune.
 
Praktisk
 
Succeskriterier
 
Status
Skolemadsordningen skal sælge mindst 400 portioner om dagen for at være udgiftsneutral. Det gennemsnitlige salg har ikke rundet de 400 portioner endnu. Efter en række tiltag i forhold ti madens ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet, kom salget i slutningen af 2015 op på ca. 350 portioner.
 
En række nye tiltag er gennemført for at involvere skoler og elever. Elever har været med til at udvikle nye skolemadsretter og der er lavet forskellige modeller for madordningen. På Katrinedalsskolen i Gislinge har de fx buffet hver torsdag.
 
Skolemadsordningen præsenteres yderligere på mødet af sundhedskonsulent Line Andersen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Orienteringen taget til efterretning.
28. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio . kr. til forslag 1, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 1.130.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1.190.000 kr. til forslag 2, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken, uden nedre P-plads som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 820.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund

I forbindelse med at Plejecentret Stenhusbakken ændres fra et plejecenter til Plejehotel Stenhusbakken, opstår der en række ændringer i det daglige besøgsmønter ind til Plejehotellet.
Tilkørselsvejen er ”hovedfærdselsåren” ind til centret, for personalet i hjemmeplejen og Plejehotellet. m.m.,  dels til leverancer til køkken og café faciliteter, og dels til alle centrets brugere og pårørende. Samtidig er det også den eneste adgangsvej til et parcelhus, - Stenhusvej 35, - og til Ældreboligerne Stenhusvej 23A -31H. (40 boliger).

I de fremtidige forhold vil der være et ændret mønster i brugerfladen.  Trafikken til den daglige drift af centret forventes at være nogenlunde uændret, - men der forventes flere og ”nye” besøgende, til borgere på midlertidige ophold. Denne gruppe af borgere vil i løbet af opholdet blive mere selvhjulpne, - det vil sige at flere vil benytte sig af fortov og den offentlige transport og der vil være flere selvtransporterende brugere. 

Der er derfor et ønske om forny og ændre adgangsforholdene fra stenhusvej og frem til indgangspartiet ved hovedindgangen og samtidig er der et stort behov for forbedring af parkeringsforholdende. Tilkørselsvejen ind til centret og fortovet har den oprindelige belægning fra 1976 og har udtjent sin levetid.
 
Eksisterende forhold
1.         På stenhusvej er der I dag er der et asfalteret fortov på begge sider af indkørslen på
Stenhusvej (markeret med gult).  På den nordlige side af indkørslen er der et offentligt stoppested. Belægningen her er blevet udskiftet i år.
2.         Fra indkørslen og ca. 50 m mod syd, op mod gymnasiet, stopper fortovet, (markeret
 med blå), - her er den gående trafik henvist til fortovet på den modsatte side af vejen. 
3.         Vejelægningen ind til bygningen og parkeringspladsen fremstår slidt og med en
udtjent levetid. Der er mange steder revner, huller og lunker i asfaltbelægningen.
4.         Langs indkørselsvejen er både kantsten og fortovet medtaget af frostskader og der er
ligeledes huller, snublekanter og lunker i belægningen (markeret med rødt). Enkelte lygtestandere er gennemtærede og skal udskiftes. Fortovet lever ikke op til kravet om ”tilgængelighed for alle”, bevægelseshæmmede, svagtseende mv.
5.         Den nederste parkeringsplads er anlagt senere, i takt med at behovet for flere p-
pladser er opstået. P-pladsen er her belagt med grus og har ligeledes lunker og huller.  Der er samtidig mangel på daglige parkeringspladser, der er henvist til ”andre steder i lokalområdet”.
6.         Foran hovedindgangen til plejecentret er belægningen slidt, men nogenlunde intakt.
            Der er lunkedannelser og belægningen er sporkørt.
7.         Tilkørslen er meget smal og der opstår løbende flaskehals problemer når flere biler
skal passere hinanden, særligt varevogne, minibusser, mv

Behov og ønsker til fremtidige forhold
1.         Ingen aktuelle behov, - men fremtidigt kunne der være behov for udvidelse af vejen
eller etablering af en buslomme af hensyn til trafiksikkerheden.
2.         Fortovet forlænges ca. 200 m hvor det mangler, (behandles i andet projekt under
cykelstier).
3.         Belægningen på vej og parkeringsplads rettes op og forsynes med et nyt slidlag ca.
1900 m2. Der etableres nye orienteringsskilte med lys.
4.         Kantsten og fortov udskiftes ca. 50 lbm. Belysning udskiftes langs fortov. Belægning
            optimeres efter nye krav, (markeret med rødt).
5.         Etablering af ny asfaltbelægning på den nedre P-plads, ca. 485 m2 og udvidelse af
arealet til etablering af nye P-pladser
6.         Udskiftning af flisebelægning foran indgangsparti ca. 100 m2. (skraveret med grønt)
7.         En udvidelse af indkørselsarealet og vejenbredden fra 5 m. til ca. 7 m. (sort
            markering)
 
Oversigtfoto, Stenhusbakken
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt anbefaler administrationen, at projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads.
 
Konsekvens
Mangel på P-pladser vil fortsat være et problem. P-pladser og tilkørselsforhold til personalet kan på sigt flyttes andre steder på grunden.
 
Yderligere alternativt forslag
Der er udarbejdet 2 forskellige forslag. Det fulde projekt, og et, - uden den nedre parkeringsplads. Et yderligere alternativ til det fulde projekt, - kunne være at gennemføre projektet i sin helhed, men, at udelade asfalteringen til et senere tidspunkt, -og belægge den ny P-plads med grus. Anlægsomkostningen til projektet vil da være 800.000 kr.,  og de 370.000kr.  heraf, vil kunne finansieres af tilgængelighedspuljen.
 
Konsekvens
Asfalten udlagt på et senere tidspunkt vil umiddelbart være dyrere, og der vil være øgede udgifter til reparationer og vedligehold i den mellemliggende periode. Skønnet udgift hertil er ca. kr. 840.000, - omvendt kunne der være en besparelse i m2 priserne, hvis asfalteringen blev slået sammen med en større, fremtidig asfaltering af stenhusvej.

Økonomiske konsekvenser
Økonomi
De samlede anlægsomkostninger skønnes til at udgøre følgende:
 
Forslag 1.
Hele projektet gennemføres
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang,
udvidelse af vej fra 5-7 m og indkørsel                                                         Kr. 370.000
Etablering af ny nedre P-plads, jordarbejde og vejkloakering.                     Kr. 210.000
Asfaltering af vej og alle P-pladser                                                               Kr. 630.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 120.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 170.000
Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.500.000
 
Forslag 2.
Projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads. Der udføres følgende:
 
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang, udvidelse af vej fra 5-7 m
og indkørsel                                                                                                    Kr. 370.000
Jord og vejkloakering øvre grusbelagte P-plads                                           Kr. 100.000
Asfaltering af eksisterende vej og eksisterende P-pladser                            Kr. 500.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 100.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 120.000

Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.190.000


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Forslag 1 besluttes sendt videre til Økonomiudvalg og byråd forudsat, at der kan indrettes parkeringsrestrektion på 3 timers parkering i dagtimerne på hverdage, dog med frit parkeringskort til medarbejdere, brugerråd og borgere til det aktive center. Såfremt det ikke kan lade sig gøre indstilles forslag 2.
29. Beslutning om det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne

Beslutning om det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. administrationen implementerer forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på bosteder, plejecenter og i eget hjem’ som de fremgår af bilag A
 2. administrationen implementerer forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ som de fremgår af bilag B
 3. forslagene fra omstillingen sættes i gang i løbet af 2016 og 2017 som vist i den vedhæftede tidsplan i bilag C
 4. ideerne under emnet ’Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb’ sendes videre til Udvalget for Arbejdsmarked
 5. ideerne under emnet ’Alternative boformer’ sendes videre til Udvalget for Klima og Miljø

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede på sit møde d. 9. december 2015 resultatet af omstillingerne:
 
Byrådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med omstillingernes forslag og at de efterfølgende skulle behandles i det respektive udvalg med budgetansvar. Fælles for begge omstillinger var, at der er indlagt reduktioner på 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i 2017.
 
De samlede forslag fra omstillingerne kan ikke dække de budgetreduktioner, der er lagt ind i budgettet. Derfor bad byrådet administrationen om sideløbende at udarbejde et katalog over andre mulige besparelser på områderne. Kataloget er ikke med i dette punkt, men vil blive fremlagt for byrådet i et andet punkt.
 
I slutningen af 2015 fik Udvalget for Voksne fremlagt estimater over de økonomiske potentialer fra omstillingerne. Administrationen har arbejdet videre med beregningerne, og derfor er nogle af estimaterne over de økonomiske potentialer justeret i forhold til det tidligere fremlagte.
 
Omstillingernes forslag er bearbejdet af administrationen og forelægges Udvalget for Voksne for en endelig beslutning. Forslagene indeholder fortsat både initiativer, som vil styrke udviklingen på de berørte områder, og tiltag som vil medføre konkrete ændringer i indsatsniveauerne. Udvalgets opmærksomhed bør særligt rettes mod disse områder, som derfor er fremhævet nedenfor. For de øvrige forslag henvises til bilag A og B.
 
Der vil være ændringer i indsatsniveauer, når følgende forslag implementeres:
 
Kriterier for betalt for transport til dagcentre og træning ændres
I dag får borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig, gratis transport til dagcentre og træning. Der er ca. 310 borgere årligt, der får gratis transport til dagcentre, og ca. 174 borgere årligt der får gratis transport til træning.
 
Betalt transport er en kan-opgave, som kommunen ikke er forpligtet til at give. Ændringen vil betyde, at der fremover indføres en brugerbetaling på transporten på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcentre og til træning. Dermed sidestilles de berørte borgeres kørsel med andre borgeres kørsel til forskellige aktiviteter.
 
Den samlede årlige økonomiske besparelse for Holbæk Kommune vil være ca. 1,3 mio. når ekstra administrative udgifter på ca. 400.000 til administration af opkrævninger er medregnet.
 
Ændringen vil betyde øgede personlige udgifter for borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig. For borgere med behov for transport til dagcentre vil der være en ekstra udgift på op til ca. 4.000 kr. årligt. For borgere med behov for transport til træning vil et 12 ugers forløb koste borgeren ca. 600 kr.  
 
Etablering af yderligere 5 sygepleje klinikker
Med 5 sygeplejeklinikker, ud over de tre eksisterende, vil der være 8 sygeplejeklinikker i kommunen. Det betyder, at borgere, som er tilstrækkeligt mobile, bliver tilbudt sygepleje på en klinik i stedet for, at der kommer en sygeplejerske hjem til borgeren. Borgeren skal selv møde ind på sygeplejeklinikken. Men med 8 klinikker fordelt i kommunen vil borgerne have relativt kort afstand til deres klinik.  
 
Alternative boformer
I byrådets behandling af omstillingens emne omkring alternative boformer blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg til etablering af midlertidige boliger til boligløse. Bilag B, emne 2 udgør første oplæg. Aktiv hele livet udarbejder i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed et uddybende oplæg, som fremlægges for både Udvalget for Voksne og Udvalget for Klima og Miljø senere i år.

Økonomiske konsekvenser
 
Nedenstående skema viser den samlede økonomiske besparelse i 2016 og 2017, når forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ realiseres.
 
 
 
Investeringskrav
Årlig drift
Besparelse
 
2016
mio.
kr.
2017
mio.
kr.
2016
mio. kr.
2017
mio. kr.
2016
mio. kr.
2017
mio. kr.
Brug ledige ældreboliger eller byg klynger af boliger til ældre
0
0
0
0
0
0
Transport til dagcentre og træning
0
0
0,4
0,4
0,9
1,3
Etablering af ”Følge med hjem-ordning”
0
0
0
0
0
0
70-års fødselsdag
0
0
0,1
0,1
-0,1
-0,1
I alt, Hjemmeplejens serviceniveau
0
0
0,5
0,5
0,8
1,2
Involvering af frivillige, idé 6-11
0
0
0
0
1
2
Sygepleje på sygeplejeklinikker
Etablering af 5 sygeplejeklinkker
1
0
0
0
0
2
I alt
1
0
0,5
0,5
1,8
5,2
 
 
Nedenstående skema viser den samlede økonomiske besparelse i 2016 og 2017, når forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ realiseres.
 
 
Investeringskrav
Årlig drift
Besparelse
 
2016
mio.
kr.
2017
mio.
kr.
2016
mio. kr.
2017
mio. kr.
2016
mio. kr.
2017
mio. kr.
Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge
 
 
 
 
 
 
Idé 1, Inklus. og forebyg. i folkesk. som forudsæt. f. unge udd.forløb
0
0
0
0
0
0
Idé 2, Empowerment – den unges mestring
0
0
0
0
0
0
Idé 3, fleksible uddannelsesforløb
0
0
0
0
0,9
0,9
Idé 4, Praktiske forløb og samarb. med virksomheder
0
0
0
0
0
0
I alt, Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge
0
0
0
0
0,9
0,9
 
 
 
 
 
 
 
Alternative boformer, idé 5-8
0,1
0,1
0,2
2,8
-0,1
1,3
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsfremme på det specialiserede område
 
 
 
 
 
 
Idé 9, Foreningsliv
0
0
0
0
0
0
Idé 10, Brug af frivillige
0
0
0
0
0
0
Idé 11, Opsporing /Screening
0
0
0
0
0
0
Idé 12, Ryst posen / organisering
0
0
1
2
1
2
Idé 13, Tilbudsoversigt (Vide om hvad vi har i dag)
0
0
0,1
0,1
0
0
I alt, Sundhedsfremme på det specialiserede område
0
0
1,1
2,1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
Selvstændige og aktive borgere
 
 
 
 
 
 
Idé 14, Samtænkning af hjemmeplj. og socialpæd. støtte
0
0
0
0
0
0
Idé 15, Fælles mødested
0
0
0
0
0
0
Idé 16, Brug af IT/skærme – Digitale hjælpemidler
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,7
Idé 17, Gruppebaseret støtte
0
0
0
0
0
0
Idé 18, Beskæftigelse og aktivitet
0
0
0
0
0
0
Idé 19, Tilgængelighed
0
0
0
0
0
0
I alt, Selvstændige og aktive borgere
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,7
 
 
 
 
 
 
 
I alt,
0,2
0,2
1,3
5
2
4,9
 

Høring
Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har givet deres kommentarer til omstillingsprojekterne, som vil blive fremlagt for udvalget på mødet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at administrationen skal implementere forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på bosteder, plejecenter og i eget hjem’, som de fremgår af bilag A, dog ønsker Leif Juhl og Jørgen Jensen at få taget til protokol, at de er imod forslaget om at indføre egenbetaling på transport til dagcentre og træning. Udvalget besluttede, at ordningen følges med orientering til udvalget efter 3 måneder samt evalueres efter 1 år.
Udvalget besluttede, at administrationen implementerer forslagene fra omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ som de fremgår af bilag B. Ideerne  under emnet ’Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb’ og ’Alternative boformer’ blev ikke behandlet, men sendes videre til henholdsvis Udvalget for Job og uddannelse og til Udvalget for Klima og Miljø.
Udvalget besluttede, at forslagene fra omstillingen sættes i gang i løbet af 2016 og 2017, som vist i den vedhæftede tidsplan i bilag C.


caseno15-43286_#3632543_v1_bilag a.docx
caseno15-43286_#3632544_v2_bilag b.docx
caseno15-43286_#3635302_v1_bilag c tidsplan for hvornår projekterne sættes i gang.docx
caseno15-43286_#3654292_v1_handicaprådets kommentarer til omstillinger.docx
caseno15-43286_#3654284_v1_høringssvar fra ældrerådet vedr. omstillinger.docx

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C: Tidsplan for hvornår projekterne sættes i gang
Handicaprådets kommentarer til omstillinger
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. omstillinger


30. Orientering om Værdighedspolitikken

Orientering om Værdighedspolitikken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om Værdighedspolitikken til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ved finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til at understøtte og implementere værdighedspolitik i landets kommuner. Der er afsat 12,264 mio. kr. til Holbæk Kommune. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. Værdighedspolitikken skal beskrive Holbæk Kommunes overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.
 
Værdighedspolitikken skal udarbejdes i samarbejde med Byrådet, Ældrerådet og andre interesserede aktører.
 
Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive følgende områder:
 
Holbæk Kommune ønsker at afholde en konference for alle interesserede, som gerne vil bidrage til værdighedspolitikken. At samle mange synspunkter fra forskellige aktører giver et bedre og bredere grundlag for at udforme værdighedspolitikken på ældreområdet. På konferencen vil forslag blive samlet af administrationen og de vil danne grundlag for det forslag til værdighedspolitikken, som politikkerne skal beslutte.
 
Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge konferencen. Deltagerne i arbejdsgruppen foreslås:
 
 
Tidsplan for udarbejdelse af værdighedspolitik:
Januar
Drøftelser på Ældrerådsmøde 20. januar og 3. februar
Februar
Planlægning af konference
Marts
Konference om Værdighedspolitikken
April
Opsamling på input og første udkast til værdighedspolitik samt anvendelse af midlerne:
6. april Ældrerådsmøde
25. april Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”
Maj
Færdig Værdighedspolitik for Holbæk Kommune behandles:
10. maj Ældrerådsmøde
30. maj Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”
Juni
Færdig Værdighedspolitik for Holbæk Kommune behandles:
15. juni Byrådsmødet
Senest 1. juli - offentliggørelse af værdighedspolitik på holbaek.dk
 

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes andel i midlerne udgør 12,264 mio. kr., som bliver udmøntet løbende efter Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget og godkendt værdighedspolitikken samt redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne skal anvendes i 2016. Midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016.
 
Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Orienteringen taget til efterretning.
31. Beslutning om lukning af Abildgården

Beslutning om lukning af Abildgården

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. bostedet Abildgården lukker den 31. maj 2016

Beskrivelse af sagen
Den 9. september 2015 besluttede byrådet, at udfase Abildgården i takt med, at beboerne fraflyttede. Forventningen var, at udfasningen ville ske over en lang periode. Efter byrådets beslutning om udfasning af botilbuddet har det vist sig, at 8 af de 12 beboere har valgt at flytte til et andet botilbud pr. 1. februar 2016.
 
Det vil være vanskeligt at opretholde et døgntilbud på Abildgården med kun 4 beboere. Både i forhold til det pædagogiske tilbud, og i forhold til økonomien. Derfor blev det den 25. januar 2016 indstillet til udvalget for voksne, at beslutte om Abildgården skal lukkes.
 
Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en procedure og procesplan for lukningen, som skal drøftes i MED-organisationen og Handicaprådet.
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet en plan for lukningen af Abildgården, se bilag. Planen har været drøftet på Handicaprådets møde den 9. februar 2016. Punktet med Handicaprådets beslutning er vedhæftet i bilag.
 
Procedure og procesplanen har været behandlet på MED-udvalgsmøde i område Midt den 11. februar 2016. Der var en god snak og i referatet står:
 
Der er taget udgangspunkt i vejledning som er udformet af HU (Hovedudvalget) i forhold til forståelse af begrebet større omstillinger. Derfor er der nu udformet en procedure og procesplan. Iflg. denne vil der blive taget hånd om de sidste medarbejdere som endnu ikke har truffet et valgt pt.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune skal betale for indskud i en ny bolig for de 12 borgere, der bor på Abildgården. Der gives statstilskud på 2/3 af udgiften, og når borgeren fraflytter tilbuddet, bliver indskuddet betalt tilbage til kommunen. Den samlede udgift for Holbæk Kommune til indskud og flytteomkostninger skønnes at være ca. 244.000 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 9. september:
Punkt 184: Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
Voksenudvalgets Tillægsdagsorden den 25. januar 2016
Punkt 22: Besluting vedr. Abildgården

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille til byrådet, at Abildgården lukker den 31. maj 2016.


caseno16-4063_#3656735_v1_punkt på handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. drøftelse af lukning af abildgården.docx
caseno16-4063_#3658770_v1_proces og procedure plan abildgården februar 2016.docx

Bilag

Punkt på Handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. Drøftelse af lukning af Abildgården
Proces og procedure plan Abildgården Februar 2016


32. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget” Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til godkendelse:
 
 1. model 2 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt til godkendelse:
 
 1. model 1 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har for tiden 16 midlertidige boligmål til indkvarteringer af flygtninge. Flere nye er på vej, herunder tre indkvarteringer i udfasede almene plejeboliger i det gamle Elmelunden i Jyderup, Rosenvænget i Mørkøv og Østergården i Undløse. Herudover er Holbæk Hus godkendt til midlertidig indkvartering af flygtninge.
 
For mange beboere – især de enlige – må det forventes, at de skal bo i de midlertidige boliger i en længere periode, fordi det er vanskeligt at tilvejebringe det fornødne antal små, permanente boliger med et huslejeniveau, som modtagere af integrationsydelse kan betale.
 
Der er politisk ønske om, at der skal være en social vicevært-indsats i forhold til indkvarteringerne generelt og i særdeleshed i forhold til de indkvarteringer, der etableres i de udfasede plejeboliger og demensboliger.
 
En styrket indsats forventes at kunne bidrage til at skabe tryghed i lokalområdet og hos naboer gennem brobygning og forebyggelse af konflikter..
 
Administrationen vurderer, at der er to muligheder for at styrke indsatsen:
 
Model 1: Antallet af sociale viceværter opnormeres med tre årsværk, der primært tilknyttes indkvarteringerne i de udfasede plejeboliger, således at der er bemanding i aftentimerne og i weekenden (hvor beboerne er hjemme) og i et tidsrum, der aftales med plejecentre, så der er mulighed for dialog og samarbejde. I mindre omfang kan de sociale viceværter være en fleksibel ressource, der ved akut behov kan sættes ind i forhold til andre midlertidige indkvarteringer.
 
Model 2: Antallet af sociale viceværter opnormeres med fem årsværk, der som i model 1 primært tilknyttes de udfasede plejeboliger. Men med fem årsværk kan der sikres systematisk tilsyn og understøttelse af de midlertidige indkvarteringer. Desuden vurderer administrationen, at det med fem årsværk er muligt at bistå med udflytning til eventuelle permanente bofællesskaber som etableres efter almenboliglovens § 51b, efter hvilken en kommunalbestyrelse kan konvertere familieboliger i almennyttigt byggeri til bofællesskaber. Der vil være tale om en tidsbegrænset introduktionsperiode, hvor de sociale viceværter kan bistå med introduktion til de formelle og uformelle regler i bebyggelsen samt bofællesskabet. Administrationen vurderer, at dette bidrager til at øge antallet af permanente boliger og dermed et øget flow i de midlertidige boliger, idet kommunen kun er forpligtet til at give ét tilbud om permanent bolig.
 
For begge modeller gælder det, at plejecentrene og øvrige naboer får en indgang til kommunen gennem den sociale vicevært, der kan trække på de forskellige nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer ved behov.
 
Rammer for indsatsen
De sociale viceværters faglighed er ikke afgørende, men der bør stilles krav om personlig pondus, evne til at etablere relationer, håndtere konflikter og overordnet kendskab til Holbæk Kommune. Det undersøges, om der er ledige berettiget til seniorjob, der har de fornødne kompetencer.
 
De sociale viceværter kan styrke det praktiske integrationsarbejde gennem ”hjælp-til selvhjælp” og brobygning samt at sikre overholdelse af husorden og fælles pligter. Det vil bidrage til, at indkvarteringerne fx har en rimelig rengøringsstandard og at beboerne er klædt bedre på til at flytte i permanent bolig. Herudover bør de sociale viceværter medvirke til at flygtningene kommer i beskæftigelse gennem vejledning og personlig jobformidling.
 
Indsatsen forankres i kerneområdet Alle kan bidrage og koordineres med den øvrige integrationsindsats under integrationsstrategiens spor 1, herunder samarbejde med frivillige.
Hvis udvalgene peger på en af de to modeller, anbefaler administrationen iværksættelse fra marts 2016, således at der om muligt er sociale viceværter tilknyttet de midlertidige udfasede plejeboliger, når der beboerne flytter ind.
 
Indsatsen tidsbegrænses foreløbigt til tre år.
 
Integrationsrådets anbefaling
Integrationsrådet har haft temadrøftelse om de sociale viceværter og anbefaler model 2, fordi rådet vurderer, at der er behov for en systematisk indsats og i forventning om, at indsatsen kan bidrage til øget udflytning til permanente boliger. Integrationsrådet fremhæver samtidig behovet for koordinering med de øvrige indsatser og frivillige – og anbefaler om muligt, at anvendelsen af årsværk fordeles, således at der bruges flest mulige ressourcer indledningsvist, men at der efterfølgende skrues ned for indsatsen.
 
Eksisterende sociale vicevært-funktioner
Holbæk Kommune har allerede i dag sociale viceværter ansat. For at sikre, at de midlertidige indkvarteringer fungerer rimeligt for beboere, naboer og lokalsamfund er der i dag tilknyttet en social vicevært på fuld tid til den midlertidige indkvartering i Vipperød, hvor der bor 61 enlige og familier. Desuden er der en social vicevært på deltid til den midlertidige indkvartering Danhøj i Holbæk, der bebos af enlige yngre mænd. De sociale viceværter bistår med at håndtere udfordringerne i hverdagen og de understøtter beboerne i introduktion til det danske samfund, fx aftaler med det offentlige. Denne indsats har indtil nu været forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, der har ansvar for de midlertidige indkvarteringer. Fremover overgår de sociale viceværter til kerneområdet Alle kan bidrage, da deres opgaver er relateret til den sociale integrationsindsats og ikke til bygningsmæssige forhold.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Estimat på omkostninger ved de to modeller for en social viceværtfunktion til integrationsindsatsen. Estimatet indbefatter ikke de eksisterende sociale viceværtfunktioner.
 
Model 1: ansættelse af 3 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år: 661.500 kr. (2016-priser)
 
Model 2: ansættelse af 5 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år. 1.102.500 kr. (2016-priser)
 
 
Estimat på samlede omkostninger over en treårig periode
 
 
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
 
PL-16
PL-16
PL-16
Model 1
 
 
 
Bruttoudgift
1.102.500
1.323.000
1.323.000
Statsrefusion
-551.250
-661.500
-661.500
Nettoudgift
551.250
661.500
661.500
 
 
 
 
Model 2
 
 
 
Bruttoudgift
1.837.500
2.205.000
2.205.000
Statsrefusion
-918.750
-1.102.500
-1.102.500
Nettoudgift
918.750
1.102.500
1.102.500
 
Udgiften konteres på politikområde 13 funktion 5.60 (tilbud til udlændinge), og er omfattet af 50 % statsrefusion.
 
Udgifter til flygtninge på politikområde 13, funktion 5.60 (tilbud til udlændinge) vil ved evt. politisk godkendelse blive berigtiget ved budgetrevision 1, som oplyst på temamødet den 10. februar om budget 2016.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille beslutning af model 2 til Økonomiudvalg og byråd.
 
Leif Juhl ser gerne, at det er medarbejdere med en socialfaglig uddannelse, som rekrutteres til stillingerne som sociale viceværter.
33. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. februar 2016

Gensidige orienteringer til mødet d. 22. februar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
 
Orienteringer taget til efterretning.