UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Fælleshuset Vangkvarteret

STARTTIDSPUNKT

25-01-2016 15:50:00

SLUTTIDSPUNKT

25-01-2016 17:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af tillægsdagsorden til mdet d. 25. januar 2016
21. Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej
22. Beslutning vedr. Abildgården20. Godkendelse af tillægsdagsorden til mdet d. 25. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 25. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 
  1. ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes med tekøkken uden emhætte.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det nye plejecenter på Samsøvej i Holbæk by opføres som almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.
 
Plejecenteret opføres med et fælles køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed består af 15 boliger. Boligerne får eget tekøkken med køleskab, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag samt skabe og skuffe.
 
Det juridiske grundlag
Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeners indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.
 
Bygningsreglementet stiller krav om, at boligerne skal have køkken/kogeniche. For at sikre et tilfredsstillende indeklima er der også krav til mængden af luft udefra. Det betyder bl.a. at der skal etableres emhætte i køkkener for at kunne opsuge forureninger fra madlavning.
 
Behov på plejecenter Samsøvej
Mange beboere i plejebolig lider enten af demens eller er sengeliggende/meget plejekrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.
 
Erfaringen fra kommunens plejeboliger er, at den ”madlavning” som beboerne i en plejebolig typisk laver er, at koge vand til the, brygge kaffe eller evt. varme mad i mikroovn.
 
Vurderingen er derfor, at der ikke er behov for emhætter i de nye boliger på plejecenter Samsøvej. Damp fra kogning og lettere madlavning kan fjernes af den ventilation, der er i køkkenet.
 
Til sammenligning er det nye plejecenter Elmelunden i Jyderup indrettet uden emhætter, da der i forbindelse med byggesagsbehandlingen er givet en administrativ dispensation.
 
Til det nye plejecenter i Tølløse er der politisk givet dispensation, så boligerne ikke indrettes med emhætte.
 
Mulighed for anden anvendelse af byggeriet senere
I tilfælde af, at omfanget af madlavning bliver så stort, at en emhætte er relevant, er boligerne forberedt til emhætte, så der kan etableres en emhætte. Det vil så gå ud over skabspladsen i køkkenet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Hvis ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes uden emhætte, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.
 
Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støtte boligbyggeri, ligesom beboerne kan søge individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Øvrige konsekvenser
Hvis byggeriet senere skal benyttes til andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el.lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.

Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Bygningsreglementet

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstilling anbefales godkendt

Referat
Sagsfremstilling22. Beslutning vedr. Abildgården

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. bostedet Abildgården nedlægges hurtigst muligt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 9. september 2015 besluttede byrådet, på baggrund af en kapacitetsanalyse, at et planlagt byggeri ved bostedet Abildgården i Holbæk ikke skulle gennemføres. Det blev samtidig besluttet at udfase Abildgården i takt med, at beboerne fraflyttede.
 
Forventningen var, at de fleste af beboerne på Abildgården ønskede at blive boende, og at udfasningen ville ske over en lang periode. Der var på det tidspunkt, ikke tale om en lukning af botilbuddet.
 
Efter byrådets beslutning om udfasning af botilbuddet har det vist sig, at 8 af de 12 beboere har valgt at flytte til et andet botilbud pr. 1. februar 2016.
 
Det vil være vanskeligt at opretholde et døgntilbud på Abildgården som vi kender det, med kun 4 beboere. Både i forhold til det pædagogiske tilbud, og i forhold til økonomien. Derfor indstilles det at Abildgården lukkes hurtigst muligt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Hvis en beboer på et botilbud som Abildgården, der er oprettet efter servicelovens § 108, selv beslutter at flytte til en almen bolig, så skal beboeren selv betale indskud til boligen.
 
Hvis et botilbud som Abildgården nedlægges, skal beboerne genhuses, og så har Kommunen pligt til at betale et beboerindskud, hvis beboeren skal flytte til en almen bolig. Det fremgår af almenboliglovens § 74, stk. 3. Et beboerindskud betales tilbage til Kommunen, når borgeren fraflytter boligen.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle af beboerne på Abildgården, der er flyttet. Men da der er flere end forventet som har tilkendegivet at de ønsker at flytte, fordi Abildgården udfases, anbefaler administrationen at Abildgården lukkes. Det betyder at beboerne ikke selv skal betale for flytteomkostninger herunder beboerindskud i en ny bolig.
 
På Abildgården er der 8 borgere fra anden kommune og 4 borgere fra Holbæk Kommune. Udgiften til flytteomkostninger inkl. beboerindskud for Holbæk Kommunes 4 borgere vil være knap 100.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
I MED-aftalens § 6 stk. 2 står der:
 
 
”Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan
form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes /
medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for
ledelsens og/eller byrådets beslutninger.”
 
MED-udvalget har drøftet udfasningen af Abildgården og er efterfølgende orienteret om at der er indstillet til politisk beslutning, om Abildgården skal nedlægges.
 
Personalet på Abildgården er orienteret på et personalemøde om, at en lukning af Abildgården er indstillet til politisk beslutning. Personalet udtrykte stor frustration over at der for ½ år siden var forventning om at udvide Abildgården, til nu hvor stedet måske skal nedlægges.
 
Medlemmer af MED-udvalget vil fremsende kommentare som fremlægges på mødet.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven § 74, stk. 3

Sagshistorik, henvisninger
Punkt nr. 184
Dagsordenspunkt fra byrådets møde i september 2015

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Der blev omdelt udtalelse fra MED-udvalget, Aktiv hele livet, område Midt!
 
Forinden endelig beslutning om nedlukning af Abildgården, skal der sikres en drøftelse i MED-organisationen med henblik på at sikre en god proces.
Det er hensigten at der sikres en god proces for både beboere og personale. Udvalget ønsker at det sikres, at de nuværende beboere på Abildgården får samme betingelser i forhold til flytning som Tornhøjs beboere.
Administrationen anmodes om at udarbejde en procedure og procesplan for lukningen, som efter drøftelse i MED-organisation, handicapråd m.v. sendes til politisk behandling.

Referat
Sagsfremstilling