UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Fælleshuset i Vangkvarteret

STARTTIDSPUNKT

25-01-2016 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-01-2016 17:00:00


PUNKTER

12. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. januar 2016
13. Beslutning om besøg på institutioner i 2016
14. Beslutning om kampagnen "Danmark spiser sammen"
15. Beslutning om udførelse af opgave for Misbrugshandlingen i Odsherred Kommune
16. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden
17. Orientering om den boligsociale helhedsplan i Vangkvarteret og rundvisning i Fælleshuset
18. Orientering om Naboskabsundersøgelse i Vangkvarteret 2015
19. Gensidige orienteringer til mødet d. 25. januar 201612. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 25. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning om besøg på institutioner i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. Godkender forslag til besøgsrunde i 2016
  2. Godkender at udvalgets møder starter ½ time tidligere når der er besøg på institutioner

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På voksenudvalgets møde den 4. januar var sagen på og det blev besluttet at besøge nogle andre institutioner. Besøgsrunden er nu rettet, og de to årlige dialogmøder med Ældrerådet er tilføjet.
 
De udvalgsmøder der holdes på en af kommunens institutioner starter en halv time før, for at sikre, at der er tid til rundvisning og præsentation.  
 
 
institution
område
udvalgsmøde
Mødet starter
Fælleshuset i Vangkvarteret
Aktiv hele livet
25. janar
13.30
Kanalstræde
 
22. februar
14.00
Fjordstjernen
Aktiv hele livet
29. marts
13.30
Elisabeth centret
Aktiv hele livet
25. april
13.30
Dialogmøde med ældrerådet Kanalstræde
30. maj
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
Søbæk Have og plejecenter Elmelunden
 
 
20. juni
13.30
Kanalstræde
 
22. august
14.00
Stenhusbakken - plejehotel
Aktiv hele livet
19. september
13.30
Dialogmøde med ældrerådet Kanalstræde
 
24. oktober
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
Plejecenter Samsøvej
Aktiv hele livet
28. november
13.30
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Besøget på Søbæk Have og plejecenteret Elmelunden den 20. juni starter kl. 12.30.
Indstillingerne i øvrigt godkendt

Referat
Sagsfremstilling14. Beslutning om kampagnen "Danmark spiser sammen"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter at Holbæk Kommune understøtter kampagnen ”Danmark spiser sammen”

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Temaet om spisefællesskaber udgår fra kommunens sundhedspolitik om mental sundhed og trivsel. Desuden er der en stærk sammenhæng til Byrådets effektmål om, at nedbringe ensomhed.
 
Holbæk Kommune er medlem af ”Folkebevægelsen mod Ensomhed”, som i uge 17 kører den landsdækkende kampagne ”Danmark spiser sammen”. Der bliver derfor omtale i nationale medier, TV-spots og der stilles materiale til rådighed for lokale tiltag. Se mere på hjemmesiden: http://modensomhed.dk/.
 
Det foreslås derfor, at Holbæk Kommune udnytter kampagnen til at igangsætte ”Holbæk spiser sammen” og at dette lanceres på kommunens konference om ”Mad, måltider og fællesskaber” den 24. februar 2015.
 
Konferencen den 24. februar bliver bygget op således, at der om formiddagen er generelle indslag om kost og måltider, mens eftermiddagen vil have forskellige workshops man kan vælge imellem. Der bliver bl.a. en workshop om konkrete modeller for mad til ældre samt spisesituationer på plejecentre. En anden workshop kan være ”Holbæk spiser sammen”, som laves i samarbejde med Fællesskaberne.
 
For at understøtte ”Holbæk spiser sammen” afsættes en pulje på 100.000 kr., som kan finansieres af midler til understøttelse af sundhedspolitikken. Puljen skal understøtte etablering af lokale spisefællesskaber, spredt ud over Holbæk Kommune. Spisefællesskaber etableres som projekter omkring samskabelse, hvor man prøver at angribe et komplekst problem (fx ensomhed) fra mange forskellige vinkler og i samarbejde med mange forskellige aktører på tværs af det offentlige, lokalsamfund erhvervsliv med flere.
 
Der udarbejdes ansøgningskriterier, som sikrer at pengene anvendes efter målsætningen og tilgodeser fx at flest mulige lokalområder får andel og at relevante målgrupper tilgodeses.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling15. Beslutning om udførelse af opgave for Misbrugshandlingen i Odsherred Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. godkender, at Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg i Holbæk Kommune udfører opgaven om udvikling og implementering af misbrugsindsatsen for Odsherred Kommune

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg er blevet kontaktet af misbrugsbehandlingen i Odsherred Kommune, da Odsherred Kommune ønsker at købe bistand til at udvikle deres misbrugsbehandling i samme retning som Holbæk med særligt fokus på Ungebehandlingen.
Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg vil gerne bistå Odsherred Kommune af følgende årsager:
 
Opgaven vil blive udviklet i tæt samarbejde med leder og medarbejdere i Odsherred Kommune og vil primært blive udført af udviklingskonsulenter i Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg i Holbæk kommune. Den vil indeholde følgende hovedpunkter:
 
Odsherred Kommune får fremsendt et konkret tilbud med beskrivelse af indsatsen, og skal på den baggrund beslutte om de vil købe opgaven af Holbæk Kommune.
 
På Voksenudvalgsmødet deltager leder af Misbrugsbehandlingen Morten Pedersen samt Chef for kerneopgaven - alle kan bidrage Gorm Hjelm Andersen med en yderligere uddybelse af opgaven.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udførelsen af opgaven vil være udgiftsneutral for Holbæk Kommune, da Odsherred Kommune køber indsatsen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om Social Service §101
Lov om Sundhed §141

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling16. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. byggeregnskabet for 70 almene ældreboliger opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anskaffelsessum på 129.553.267 kr. godkendes
  2. byggeregnskabet for det tilknyttede serviceareal med en anskaffelsessum på 18.341.473 kr. godkendes
  3. administrationen får bemyndigelse til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb på 306.114 kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Domea har på vegne af Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune fremsendt byggeregnskaber (skema C) for 70 almene ældreboliger og de tilhørende servicearealer som er opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.
 
Byrådet skal i henhold til støttebekendtgørelsen godkende byggeregnskabet, hvilket er en forudsætning for at byggeregnskabet kan afsluttes.
 
Maksimumsbeløbet for opførelse af almene ældreboliger blev udnyttet fuldt ud ved påbegyndelsen, og der kan sædvanligvis ikke godkendes højere anskaffelsessum ved byggeriets afslutning, bortset fra indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.
 
Indeksering er en regulering af entreprisesummen i forhold til pris og lønudviklingen i samfundet, for den del af arbejderne som udføres senere end 12 måneder efter licitationsdagen.
 
Indeksering af entreprisesummen har betydet at anskaffelsessummen for ældreboligerne er overskredet med 260.267 kr. i forhold til den maksimale anskaffelsessum (godkendt af byrådet 23. oktober 2013 (skema B)), og at anskaffelsessummen for servicearealerne er overskredet med 137.473 kr.
 
 
Godkendt anskaffelsessum
(Skema B)
Byggeregnskab
(Skema C)
Overskridelse
Ældreboliger
129.293.000 kr.
129.553.267 kr.
260.267 kr.
Servicearealer
18.204.000 kr.
18.341.473 kr.
137.473 kr.
 
Indeksering af boligernes entreprisekontrakt udgør 511.000 kr., men da der har været besparelse på andre byggeomkostninger udgør den samlede overskridelse 260.267 kr.
 
Indeksering af servicearealernes entreprisekontrakt udgør 86.000 kr., den resterende del af overskridelsen skyldes ekstraarbejder.
 
Revisor har i revisionsprotokollatet redegjort for betaling af indeksering af entreprisekontrakten og har modtaget dokumentation for beregning heraf.
 
I boligernes samlede anskaffelsessum er afsat 306.114 kr. til stempel- og låneomkostninger samt rådgiverhonorar som endnu ikke er udbetalt.
 
For at punktet ikke skal politiske behandles igen, når de afsatte beløb er anvendt, beder administrationen i indstillingen om bemyndigelse til, at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.
 
Lejen er fastsat til 1.121 kr. ekskl. forbrugsafgifter pr. kvadratmeter pr. år. Fordelt på grundlag af byggeriets samlede boligareal.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Med en stigning i ældreboligernes anskaffelsessum på 260.267 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved byggeriets start (skema B), stiger det kommunale grundkapitallån fra 12.929.000 kr. til 12.955.000 kr., en stigning på 26.000 kr. som ikke dækkes af grundens salgspris. 
 
Anskaffelsessummen for servicearealet er steget fra 18.204.000 kr. til 18.341.473 kr., hvilket giver en netto merudgift på 149.112 kr.
 
 
Godkendt anskaffelsessum ved byggeriet start (Skema B)
Skema C – byggeregnskab
Merudgift
Anskaffelsessum for serviceareal inkl. moms
18.204.000 kr.
18.341.473 kr.
137.473 kr.
Delvis moms
Der er ikke moms på gebyr og byggerenter
-3.641.000 kr.
-3.629.361 kr.
11.639 kr.
Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.
-2.800.000 kr.
-2.800.000 kr.
0 kr.
Netto anskaffelsessum for serviceareal
11.763.000 kr.
11.912.112 kr.
149.112 kr.
 
Den samlede kommunale merudgift på 175.112 kr. (merudgift serviceareal 149.112 kr. samt merudgift til grundkapitallån 26.000 kr.) dækkes af Boligstrategien for ældreområdet. Midlerne er frigivet på mødet i byrådet den 11. november 2015.
 
Statens Administration udbetaler tilskud til etablering af servicearealer to gange årligt. Ultimo april og ultimo oktober. Statens Administration udbetaler først tilskuddet når de afsatte beløb er betalt og det endelige byggeregnskab for boligerne er godkendt. Tilskuddet kan derfor først forventes i oktober 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen.
 
Indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløb, i henhold til Støttebekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 23. oktober 2013, punkt 180: Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstillinger anbefales godkendt

Referat
Sagsfremstilling17. Orientering om den boligsociale helhedsplan i Vangkvarteret og rundvisning i Fælleshuset

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. Tager orientering og rundvisning til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Voksne var i 2015 på besøg, på en række af kommunens institutioner i forbindelse med udvalgets møder. Udvalgsmødet den 25. januar afholdes i Vangkvarterets fælleshus, Agervang 24a, 4300 Holbæk, hvor der vil være rundvisning og orientering om den boligsociale helhedsplan: Fællesskab i Vangkvarteret.
 
Vangkvarteret er et af Holbæks udsatte boligområder med 596 boliger. Beboerne, Lejerbo og Holbæk Kommune samarbejder om at skabe nye løsninger på sociale udfordringer i Vangkvarteret. Løsninger hvor flere beboere bliver aktive og i stand til at tage hånd om eget liv, tage ansvar for sin familie, for hinanden og for boligområdet.
 
Projektet omfatter fire hovedindsatser:
 
Hver indsats er baseret på styrkelse af fællesskab gennem frivillige netværk, inddragelse af beboernes individuelle og kollektive ressourcer, styrkelse af forældrekompetence for at styrke trivslen hos børn samt forbedring af sundhed og forebyggelse af social isolation og ensomhed.
 
Den boligsociale helhedsplan har samarbejdsflader til mange forskellige eksempelvis SSP, Holbæk Politi, Familiecentret, 4300-Agervang (UngHolbæk), skole og daginstitutioner i området, Vangkvarterets klubber og foreninger, landsorganisationen for bydelsmødre, Holbæk Images, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Sofielundskolen, Den boligsociale helhedsplan i Ladegårdsparken, andre boligselskaber, hjemmesygeplejersker, hjemmepleje, praktiserende læger, akutteam, psykiatrien i Region Sjælland.
 
På rundvisningen deltager Lis Franciska Jensen, der er boligsocial projektleder fra Lejrbo, samt Birgitte Schwabe og Morten Bundgaard fra Folkesundhed i Holbæk Kommune. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-22941_#3609001_v1_helhedsplan vangkvarteret- forlænget til 31.08.2019.pdf.pdf

Bilag

Helhedsplan Vangkvarteret- forlænget til 31.08.2019.pdf


18. Orientering om Naboskabsundersøgelse i Vangkvarteret 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. tager orientering om Naboskabsundersøgelsen i Vangkvarteret 2015 til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den boligsociale helhedsplan Fællesskab i Vangkvarteret arbejder med at skabe nye løsninger på sociale udfordringer i Vangkvarteret, der er et af Holbæks udsatte boligområder. Projektet med den boligsociale helhedsplan er planlagt til at vare i perioden fra 2014 til 2018.
 
I 2010 blev der lavet en naboskabsundersøgelse, hvor fokus var at måle trivsel og tryghed i Vangkvarteret. For at måle effekten af det boligsociale arbejde, samt en større renovering af bygninger og grønne arealer, blev naboskabsundersøgelsen gentaget i foråret 2015.
 
Naboskabsundersøgelserne er lavet i samarbejde mellem Lejerbo og Folkesundhed i Holbæk Kommune.
 
Resultater
Resultaterne fra 2015 er overbevisende positive. Målingerne viser blandt andet at der er færre der flytter fra Vangkvarteret, tryghed er større og tilfredsheden blandt beboerne i Vangkvarteret er øget siden undersøgelsen i 2010.
 
Målingerne viser også at beboerne i stigende grad bruger fælles udendørs- og indendørsfaciliteter, og at beboerne i højere grad accepterer forskellighed hos deres naboer. Beboerne skulle i undersøgelsen selv vurdere deres helbred, og her viser undersøgelsen at beboernes helbred er under gennemsnittet i Holbæk Kommune, samt at de har et lavt engagement udenfor området og i foreningslivet.
 
Helhedsplan Fællesskab i Vangkvarteret
Resultaterne fra naboskabsundersøgelsen 2015 viser at der fortsat er behov for, at fokusere på fællesskab og at det er vigtigt at fortsætte et samarbejde mellem boligområdet og Holbæk Kommune. Resultaterne viser også at indsatserne omkring sundhed er meget relevante.
 
På mødet vil resultaterne af naboskabsundersøgelsen blive fremlagt af Lis Franciska Jensen, der er boligsocial projektleder fra Lejrbo, samt Birgitte Schwabe og Morten Bundgaard fra Folkesundhed i Holbæk Kommune. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-50852_#3606473_v1_naboskab 2015 vangkvarteret.pdf.pdf

Bilag

Naboskab 2015 Vangkvarteret.pdf


19. Gensidige orienteringer til mødet d. 25. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Orienteringer taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-3802_#3597724_v1_mail vedr det centrale handicapråds årsberetning.pdf
caseno16-3802_#3597739_v1_beretning 2014-2015 - det centrale handicapråd.pdf

Bilag

Mail vedr det Centrale Handicapråds årsberetning
Beretning 2014-2015 - Det Centrale Handicapråd