UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

04-01-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-01-2016 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. januar 2016
2. Beslutning om besøg på institutioner i 2016
3. Beslutning om ændring af målgruppe - Ungekollegiet
4. Beslutning om at godkende integrationsstrategien spor 2
5. Orientering om varmtvandstræning på Ladegårdsskolen
6. Orientering om temamøde om rammeaftale 2017
7. Orientering om etablering af Plejehotel på Stenhusbakken
8. Drøftelse af alternativ anvendelse af ledige ældreboliger
9. Drøftelse af udgifter til ledsagelse
10. Udvalget for voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2015
11. Gensidige orienteringer til mødet d. 4. januar 20161. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 4. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om besøg på institutioner i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. Godkender forslag til besøgsrunde i 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med arbejdet i Udvalget for Voksne har administrationen følgende forslag til besøgsrunde på institutioner på møderne i 2016.
 
institution
område
udvalgsmøde
 
 
4. januar
Fælleshuset i Vangkvarteret
Aktiv hele livet
25. janar
 
 
22.februar
Elisabeth centret
Aktiv hele livet
29. marts
 
 
25. april
Forsorgshjemmet Karlsvognen
Alle kan bidrage
30. maj
 
 
20. juni
 
 
22. august
Stenhusbakken - plejehotel
Aktiv hele livet
19. september
Ungekollegiet (Roskildevej) eller Uddannelse til alle unge (Seminarieparken)
Uddannelse til alle unge
24. oktober
 
 
28. november
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Godkendt med følgende rettelser:
 
Søbækhave, Det nye Elmelunden og Samsøvej besøges i stedet for Forsorgshjemmet Karlsvognen og Ungekollegiet

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning om ændring af målgruppe - Ungekollegiet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Godkender ændring af målgruppen på Ungekollegiet
 Alternativ indstilling
Ungekollegiet Holbæk er et specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser. Ungekollegiet hører organisatorisk til Uddannelse til alle unge.

I gennemsnit sælges cirka halvdelen af pladserne til andre kommuner. Tilbuddet er takstfinansieret og omfattet af den regionale rammeaftale for det specialiserede socialområde.

Administrationen ønsker at ændre målgruppen på Ungekollegiet fra de nuværende 16 -25 år til fremover at være 18-30 år.
 
Grunden til dette ønske er at:
 
1. Der har ikke været henvendelser på unge under 18 år til Ungekollegiet de sidste 1½ år
 
2. Når der er unge under 18 år, er der en forældre værge. For de unge og for Ungekollegiet kan dette opleves problematisk, da værgen skal informeres ved forandringer, herunder ændringer i handleplaner og møder med eksterne samarbejdspartnere (fx sygehus). Det er de ansattes erfaring, at der kan opstå konflikter mellem forældre og den unge, hvis ikke der er enighed i de fremgangsmåder, der anbefales i det pædagogiske arbejde, hvilket kan gøre arbejdet med relationen til den unge meget skrøbelig
 
3. Unge under 18 år er ofte ikke udret via egen læge/psykiatri og har ingen psykiatrisk diagnose. Typisk er den unge debuterende i sin psykiske sygdom fra det 18 år og frem til midten af 20’erne
 
4. Socialtilsyn Hovedstaden har ved seneste tilsyn i efteråret 2015 anbefalet, at målgruppen ændres til fremover at være 18-30 år
 
Ændringen har således ikke betydning for de nuværende beboere på Ungekollegiet, som alle er over 18 år.
 
Det bemærkes, at styregruppen for rammeaftalen skal orienteres om ændringen.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning om at godkende integrationsstrategien spor 2

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Integrationsstrategien spor 2 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i juni 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi. På grund af et stort antal nyankomne flygtninge til kommunen var der behov for hurtigt at udarbejde en strategi med særligt fokus på de nye borgere. Derfor blev arbejdet med strategien delt i to spor, hvor spor 1 havde de nyankomne flygtninge som målgruppe. Byrådet godkendte denne del af strategien i september 2015. Nu foreligger integrationsstrategien spor 2 til godkendelse.
 
Målgruppe og formål for spor 2
Målgruppen for integrationsstrategiens spor 2 er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.
Strategien lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.
Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, det frivillige område samt fra sagkyndige fra de relevante kerneområder.
 
Strategiens opbygning
Integrationsstrategien dækker fem kerneopgaver. Hvert af strategiens afsnit beskriver de udfordringer, indsatser og målsætninger i relation til målgruppen, som det enkelte kerneområde identificerer og er ansvarligt for løsningen af.
 
Kerneopgaverne er:
 
Særligt om kerneopgaven Fællesskab
Kerneopgaven Fælleskab er en tværgående opgave, som de øvrige fire kerneopgaver bidrager til at løfte. Desuden lægger strategien via Fællesskab op til, at integration ikke kun er en kommunal indsats, men en opgave for kommunens borgere, virksomheder, og foreninger. Opgaven ligger således i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
Integrationsrådets rolle
Det har været byrådets ønske at integrationsrådet skulle inddrages i udarbejdelsen af strategien. Derfor har integrationsrådet fulgt strategiarbejdet tæt og har ad flere omgange bidraget med input omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Input fra seneste drøftelse mellem integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet (25. november 2015) vises med rødt i denne udgave af strategien.
 
Ekstern deltagelse
Gorm Hjelm Andersen, Chef for kerneområdet Alle kan bidrage, deltager under behandlingen af dette punkt på Voksenudvalgets samt Børneudvalgets møder. På Børneudvalgets møde deltager desuden Christian Simonsen, fagchef i Læring & Trivsel.
 
 
Integrationsstrategiens spor 2 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Strategien anbefales godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3544412_v1_strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund.pdf

Bilag

Strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund


5. Orientering om varmtvandstræning på Ladegårdsskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Orientering om mulighed for varmtvandstræning på Ladegårdsskolen tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Region Sjælland har besluttet at nedlægge varmtvandsbassin på Holbæk Sygehus pr. 1. januar 2016.
 
Aftenskolerne AOF og LOF har hidtil benyttet varmtvandsbassin på Holbæk Sygehus til træning for borgere med gigtlidelser og til træning for andre borgere med særlige behov.
 
Aftenskolerne har oplyst til Kultur- og Fritidssekretariatet, at de har en efterspørgsel fra kursister til varmtvandstræning svarende til 655 timer årligt og LOF 730 timer årligt.
 
På Ladegårdsskolen i Holbæk findes et varmtvandsbassin, som skolen bruger i dagtimerne til egne elever samt til elever fra CSU.
 
Uden for skolens åbningstid – dagligt efter kl. 16.15 og i weekender er der ledig kapacitet i varmtvands-bassinet.
 
Den 11. november 2016 besigtigede aftenskolerne bassinet på Ladegårdsskolen og efterfølgende har aftenskolerne meldt tilbage således:
 
 1. Bassin kan kun rumme 4 kursister pr. hold. Det er 2 færre end på Holbæk Sygehus. Dermed kommer der til at mangle 78,50 kr. pr. lektion i deltagerbetaling for at få aftenskolernes økonomi til at hænge sammen.
 2. Aftenskolerne vurderer, at de har elever svarende til 5 hold på alle hverdage samt lørdag. Det vil kræve, at undervisere selv instrueres i at tage vandprøver, som det har været tilfældet på Holbæk Sygehus.
 
På baggrund af aftenskolernes tilbagemelding vil administrationen og Ladegårdsskolen forhandle de nærmere rammer på plads for at aftenskolerne kan benytte varmtvandsbassin på Ladegårdsskolen fra januar 2016. I forhold til økonomien vil dette blive behandlet af Kultur og Fritid.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling6. Orientering om temamøde om rammeaftale 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Udvalget for børn
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orientering om invitation til temamøde om rammeaftalen 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunekontaktråd (KKR) Sjælland inviterer til at deltage i politisk temamøde om rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Invitationen er rettet til udvalgsmedlemmer på social- og børneområdet. Der kan deltage 4 politikere og 2 administrative direktører/embedsmænd fra hver kommune/region.
 
Mødet holdes på Sørup Herregaard fredag den 29. april 2016 kl. 9.30 – 12.30.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Leif Juhl og Jørgen Jensen deltager

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-63064_#3548355_v1_invitation til temamøde om rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

Bilag

Invitation til temamøde om rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde


7. Orientering om etablering af Plejehotel på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen om Plejehotel Stenhusbakken til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede i juni 2015, at plejecenter Stenhusbakken skal indrettes til midlertidige ophold.
 
I efteråret 2015 er samarbejdet mellem medarbejdere fra Plejehotellet og Stenhusbakken startet op. Målet har været at få en fælles kultur og et fælles blik for kerneopgaven. Der er etableret fælles trio-møder for at sikre medarbejder inddragelse i processen.
 
Processen med at rekruttere nye medarbejdere til Stenhusbakken er i gang, og Stenhusbakken forventes at være fuldtallige fra 1. februar 2016.
 
I starten af januar 2016 flytter 25 borgere fra Stenhusbakken til Fjordstjernen. De 25 boliger der bliver ledige på Stenhusbakken bliver istandsat og indrettet til midlertidige ophold. Indgangspartiet og fællesareal bliver istandsat og indrettet så det kommer til at fremstå mere åbent, lyst og imødekommende.
 
Planlægningen af flytningen for den enkelte borger foregår i tæt samarbejde med Fjordstjernen og borgerens pårørende. I samarbejde med Borgerservice er udarbejdet en ”flyttemappe” som indeholder alle aktuelle papirer for de borgere, der er bosiddende på Stenhusbakken. Den første uge af januar 2016 bor borgerne stadig på Stenhusbakken. Der er et tæt samarbejde mellem Stenhusbakken og Fjordstjernen i forhold til personaledækningen begge steder, så borgernes behov sikres. Det forventes at alle borgere er flyttet til Fjordstjernen senest den 6. januar 2016.
 
I uge 3 – 2016 flytter Plejehotellet, nattevagter og specialister fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk.
 
I starten af 2016 planlægges kompetenceudvikling for at højne fagligheden og skabe en fælles kultur med udgangspunkt i kerneopgaven. Det er målet at alle medarbejdere arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med borgeren i centrum. Kompetenceudviklingen planlægges i samarbejde med konsulenter fra HR.
 
Den 1. marts 2016 flytter Dagcentret på Stenhusbakken til Samsøvej. Det giver mere plads til Aktiv Centret på Stenhusbakken, der overtager lokalerne. Brugerrådet inddrages i processen med at gøre Stenhusbakken til et hus fyldt med aktiviteter.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
2. april 2013: Plejehotel
 
23. juni 2014: Beslutning om kapacitetsanalyse ifht. plejeboliger
 
26. januar 2015: Effekt af Plejehotel – Orientering
 
26. januar 2015: Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold
 
1. juni 2015:  Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold
 
23. november 2015: Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling8. Drøftelse af alternativ anvendelse af ledige ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Udvalget drøfter mulige anvendelser af ældreboliger der er vanskelige at leje ud

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har anvisningsretten til ca. 300 ældreboliger, når man ser på både private boligselskaber og Holbæk Kommunes egne. Primo november var der 27 ledige ældreboliger blandt almene ældreboliger i Holbæk Kommune med kommunal anvisning. Nogle af boligerne er ledige, fordi en ny borger flytter ind, andre er ledige, fordi der ikke er efterspørgsel på boliger i et bestemt område.
 
De ældreboliger, det er vanskeligt at leje ud, er følgende boliger:
 
Adresse
Boliger i alt
Ledige
Rum
M2
Nettohusleje (kr./md)
Rosenvænget, 4440 Mørkøv
50
8
2
60
5311
Mårsøcentret, Mårsø, 4300 Holbæk
39
7
2
47-71
3501-5288
Tuse Byvej 24A, Tuse, 4300 Holbæk
39
3
2
43-58
4034-5259
Svinninge Ældrecenter, 4520 Svinninge
20
2
1
42
3634
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Disse boliger ønskes prioriteret til andre boligsøgende end flygtninge, hvor der er andre tiltag i gang.
 
Administrationen anmodes om at undersøge om der er boligsøgende, det kunne være relevante at tilbyde de omtalte boliger.
Drøftelsen genoptages når resultatet af undersøgelserne foreligger.
 
Brugerråd, ældreråd og relevante aktører med viden om aktuelt boligsøgende inddrages i undersøgelsen.

Referat
Sagsfremstilling9. Drøftelse af udgifter til ledsagelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter om kommunens serviceniveau skal tilpasses til fremover at betale for hotelophold til pårørende, når en nærtstående indlægges på sygehus

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Aktiv hele livet har fået en henvendelse fra en borger, der anmoder om at få dækket udgifter til ophold for ledsager på patienthotel på Odense universitetshospital. Borgeren havde 11 overnatninger til en samlet udgift på 5.195 kr.
 
Betaling af hotel ophold til pårørende i forbindelse med indlæggelse på sygehus er ikke en del af det nuværende serviceniveau. Begrundelsen er, at selvom det kan være en svær situation at stå i som pårørende, er det et valg om man vil overnatte på hotel eller transportere sig frem og tilbage fra eget hjem.
 
I tilfælde hvor der er bevilget pasningsorlov, skal pasningsopgaven af den syge pårørende være af et omfang, der svarer til pasning 37 timer om ugen. Hvis en borger, der passes af en pårørende, indlægges på sygehus i en længere periode, tilbydes den pårørende heller ikke at få betalt udgifter til overnatning på patienthotel. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det vides ikke hvor mange der vil have behov for hjælp til at dække udgifter til ophold for ledsager, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil have.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Det skønnes ikke at være en kommunal forpligtelse, hvorfor der må henvises til at finde andre former for løsning.

Referat
Sagsfremstilling10. Udvalget for voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Orienteringssag
 
Udvalget for voksne

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
 
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Beskæftigelsesområdet
Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.
 
På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.
Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.
Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder.
 
Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.
 
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
Tabel 1: Forventet mer-/mindre forbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,8
1.057,3
-11,5
Uddannelse til alle unge
299,4
267,6
263,7
-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
1.017,5
1.027,6
10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
997,9
991,1
-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,8
319,5
2,8
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.668,5
3.659,3
-9,3
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder.
 
De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3560712_v1_øa_11_2015-30_uv.pdf.pdf

Bilag

ØA_11_2015-30_UV.pdf


11. Gensidige orienteringer til mødet d. 4. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling