UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

23-11-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-11-2015 17:00:00


PUNKTER

101. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. november 2015
102. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken
103. Beslutning af partnerskabsaftale mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune
104. Beslutning om etablering af elevator
105. Beslutning om anvendelse af puljen fra ældremilliarden
106. beslutning om det videre arbejde med Aktivt Samspil
107. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden
108. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården
109. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget
110. Beslutning om omprioritering af økonomiske midler på misbrugsområdet
111. Orientering om styrkelse af brugerråd og frivillighed på ældreområdet
112. Beslutning om temaet for Sundhedskonference 2016
113. Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne
114. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet
115. Orientering om muligheder for varmtvandstræning
116. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken
117. Orientering om status på samarbejdet med Forenede Care om driften af plejecenter Kastanjely
118. Status for ledige ældreboliger - primo november 2015
119. Drøftelse som opfølgning på inspirationsbesøg i Vejle og Brejning
120. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. november 2015101. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 23. november 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling102. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Der er udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken med virkning for perioden 2016-2020. Det er Holbæk Boligselskab og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.
 
Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner efter bestemte indsatsområder. Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:
 
 
De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Holbæk Boligselskab og relevante kerneområder i Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at helhedsplanen supplerer kommunens sociale og boligsociale indsats på hensigtsmæssig vis.
 
Samtidig har samarbejdsprocessen yderligere fremmet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Det kommende samarbejde udgør således en konkret udmøntning af intentionerne i Holbæk i Fællesskab og den tværgående arbejdsmåde i Holbæk Kommunes nuværende organisation, En stærk Medspiller.
 
Når handlingsplanen er godkendt i byrådet, vil Holbæk Kommune og Holbæk Boligselskab indgå en overordnet samarbejdsaftale. De relevante kommunale kerneområder vil desuden indgå delsamarbejdsaftaler med Holbæk Boligselskab.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ansøgningen om en helhedsplan for Ladegårdsparken omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.
 
Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden alt: 1.708.000 kr.
 
Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af tabellen (2015-tal):
 
 
2016-2020
Læring og trivsel (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
747.000
Uddannelse til alle unge (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
621.000
Alle kan bidrage (indsatsområdet Udsatte grupper)
340.000
(elementerne er afrundet til hele tusinder)
 
De enkelte kerneområder i administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien herfor. Indsatserne er forpligtende for kommunen.
 
Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Holbæk Boligselskabs egen finansiering udgør tilsammen 12.758.000 kroner fordelt over fire år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 a

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-55219_#3496957_v1_helhedsplan for ladegårdsparken.pdf
caseno15-55219_#3497027_v1_budget for helhedsplanen i ladegårdsparken.pdf

Bilag

Helhedsplan for Ladegårdsparken
Budget for helhedsplanen i Ladegårdsparken


103. Beslutning af partnerskabsaftale mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender partnerskabsaftalen, gældende for årene 2016, 2017, 2018 mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune.
 2. godkender forslag til finansiering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Socialområdet indgik 2013 en 3-årig partnerskabsaftale med Kirkens Korshær.
Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg og Kirkens Korshær ønsker at fortsætte samarbejdet og vil derfor indgå en ny partnerskabsaftale gældende for perioden januar 2016 – 31. december 2018.
 
Kirkens Korshær løser en mangfoldighed af opgaver i relation til socialt udsatte borgere med stor hjælp fra mange frivillige kræfter. Løsningen af opgaverne sker i et tæt og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg og Kirkens Korshær.
 
Den nye partnerskabsaftale omfatter Kirkens Korshærs boliger for boligløse med sociale vanskeligheder, understøttelse af tilbuddet om mad til økonomisk ramte familier med børn og andre udsatte grupper, og mulighed for at Kirkens Korshærs varmestue holder lørdagsåbent.
 
Formålet med partnerskabsaftalen er:
 
Konkrete mål med partnerskabsaftalen er:
 
Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.
 
På mødet vil chef for Alle Kan Bidrage, Gorm Hjelm Andersen, fremlægge sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til partnerskabsaftale indebærer en årligt kommunal udgift på 750.000 i årene 2016, 2017, 2018.
 
Det årlige tilskud dækker følgende hovedposter:
 
Bidrag til drift af 14 boliger målrettet boligløse med sociale problemer: kr. 470.000
Bidrag til maduddeling: kr. 15.000
Bidrag til personalesupervision: kr. 20.000
Bidrag til lørdagsåbent i varmestue: kr. 245.000
 
 
Administrationen foreslår, at aftalen finansieres med årligt 450.000 kr. af de eksisterende midler til den hidtidige partnerskabsaftale.
Herudover foreslår administrationen, at der omplaceres midler fra den sociale viceværtsfunktion ved skæve boliger, som er udisponerede, idet de 5 skæve boliger først forventes etableret i slutningen af 2016.
Det er derfor muligt at omplacere samlet 900.000 kr. til partnerskabsaftalen til dækning af udgiften for årene 2016, 2017 og 2018.
Såfremt partnerskabsaftalen skal fortsættes efter 2018 skal disse midler findes på ny.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingerne godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-56690_#3502121_v1_partnerskabsaftale mellem kirkens korshær og holbæk kommune.pdf.pdf
caseno15-56690_#3508214_v1_evaluering af samarbejde mellem kirkens korshær og holbæk kommune.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune.pdf
Evaluering af samarbejde mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune


104. Beslutning om etablering af elevator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der etableres en elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej. Beslutningen forudsætter, at Udvalget for Klima og Miljø bevilger midler til drift af elevatoren
 2. det afsatte rammebeløb på 1 mio. kr. til tilgængelighed anvendes til etableringen af elevatoren

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
En del af beboerne omkring Erik Menveds Vej er dårligt gående, og har udtrykt ønske om at få lettere adgang til bymidten, ved at der etableres en elevator ved trappen fra Erik Medveds Vej og Valdemar Sejrs Vej.
 
Det anbefales, at der etableres en platformselevator, som har den bedste robusthed til denne placering, og dermed de laveste vedligeholdelsesudgifter.
Platformelevatoren udfylder behovet for transport af handicappede, kørestolsbrugere samt borgere med bevægelsesbesvær.
 
Etableringen forudsætter, at Udvalget for Klima og Miljø på deres møde den 24. november 2015 bevilger midler til drift af elevatoren.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 1 mio. kr.
Midlerne, der er afsat til bedre tilgængelighed tilbage fra budgetaftalen i 2014, bliver anvendt til projektet.
Anvisningen af midlerne til de afledte driftsudgifter til lovpligtigt eftersyn, el, rengøring og almindelig service bliver behandlet af Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 24. november 2015.

Øvrige konsekvenser
Høring
Sagen nar været til høring i Handicaprådet, der tilslutter sig forslaget. Høringssvar er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingerne godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-44972_#3479495_v1_valdemar sejrsvej - erik mensved vej skitse.pdf.pdf
caseno15-44972_#3502030_v1_vs høringssvar elevator valdemar sejrs vej - høringssvar elevator valdemar sejrs vej 5 nov 2015.doc.doc
caseno15-44972_#3479494_v1_aritco 7000 datablad cj elevator.pdf.pdf
caseno15-44972_#3468477_v1_vs situationsplan - erik menvedsvej.msg

Bilag

Valdemar Sejrsvej - Erik Mensved Vej skitse.pdf
VS: Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej - Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej 5 nov 2015.doc
Aritco 7000 Datablad cj elevator.pdf
VS: Situationsplan - Erik Menvedsvej


105. Beslutning om anvendelse af puljen fra ældremilliarden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter at søge ministeriet om tilladelse til at anvende 1,2 mio. kr. fra ældremilliarden i 2014 til andre indsatser i 2015, som beskrevet i bilag
 2. beslutter at søge ministeriet om tilladelse til at anvende 1,3 mio. kr. fra ældremilliarden i 2015 til andre indsatser i 2015, som beskrevet i bilag
 3. beslutter at Holbæk Kommunes andel af ældremilliarden i 2016 anvendes, som beskrevet i bilag
 4. beslutter anvendelsen af restbeløbet på 0,7 mio. kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ved finanslovsaftalen for 2014 og 2015 blev der afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. I ansøgningen til puljemidlerne var det er krav, at de konkrete indsatser blev beskrevet med detaljeret budget. Hvis pengene skal bruges til andre indsatser skal ministeriet give tilladelse til det. 
 
Status på anvendelse af ældremilliard 2014
I 2014 fik Holbæk Kommune 12,1 mio. kr. fra ældremilliarden. Flere af indsatserne blev forsinket bl.a. fordi der skulle ansættes personale til at gennemføre indsatserne, og det tog længere tid end forventet at få ansat de rette personer. Derfor blev der overført 3,6 mio. kr. til anvendelse i 2015.
 
Der er endnu 1,2 mio. kr. som ikke er brugt. Ministeriet kan søges om tilladelse til at anvende de resterende 1,2 mio. kr. til:
Se præcise beløb i vedlagte bilag.
 
Status på ældrepuljen 2015
I 2015 fik Holbæk Kommune 12,3 mio. kr. fra ældremilliarden. 1,3 mio. kr. kan ikke nå at blive anvendt inden årsskiftet til de indsatser ministeriet har givet pengene til. Ministeriet kan søges om tilladelse til at anvende de resterende 1,3 mio. kr. til:
 
Ældremilliard 2016
I 2016 er ældremilliarden givet til kommunerne som en del af bloktilskud. Der er afsat 12,4 mio. kr. til Holbæk Kommune som foreslås anvendt på følgende måde:
Flere af indsatserne fra 2014 og 2015 fortsætter og har udgifter for ca. 7,6 mio. kr. det er:
 
Indsatser 2016:
Følgeordning til de ældre borgere nær Aktive Centre
0,7 mio. kr.
Etablering af sygeplejeklinikker
0,6 mio. kr.
Styrke Plejehotel Stenhusbakken i deres rehabiliteringsindsats
1,5 mio. kr.
Informationsskærme så bl.a. viden om aktiviteter og indsatser kan deles på tværs af plejecentre, bosteder, Aktive Centre osv. 
1,3 mio. kr.
Sum
4,1 mio. kr.
 
Dermed bliver anvendelsen af puljemidlerne:
 
Puljen for 2016
12,4 mio. kr.
Indsatser der er sat i gang for puljemidler i 2014 og 2015
-7,6 mio. kr.
Forslag til indsatser i 2016
-4,1 mio. kr.
Rest beløb der kan anvendes i 2016
0,7 mio. kr.
 
Der er flere spændende muligheder for anvendelse af de resterende 0,7 mio. kr. forslag kan være:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Ældrerådet er blevet orienteret om forslag til anvendelse af puljen fra ældremilliarden, og har givet vedlagte høringssvar.
 
Ældrerådet anbefaler de forslag der er lagt frem, og kommer med flere forslag til anvendelse af de 674.505 kr.:

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Udvalget besluttede:
1.         at søge ministeriet om tilladelse til at anvende 1,2 mio. kr. fra ældremilliarden i 2014 til andre indsatser i 2015, som beskrevet i bilag
2.         at søge ministeriet om tilladelse til at anvende 1,3 mio. kr. fra ældremilliarden i 2015 til andre indsatser i 2015, som beskrevet i bilag
3.         at Holbæk Kommunes andel af ældremilliarden i 2016 anvendes, som beskrevet i bilag
4.         anvendelsen af restbeløbet på 0,7 mio. kr. besluttes efter afholdelse af madkonferencen (herunder stillingtagen til anvendelsen af 0,5 mio. afsat i budgetaftalen), behandlingen af omstillingsgruppernes anbefalinger og behandlingen af den kommende værdighedspolitik.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-54824_#3503447_v1_høringssvar fra ældrerådet vedr. ældremilliarden 2016.docx
caseno15-54824_#3500529_v1_status på ældremilliard 2015 og 2015.docx
caseno15-54824_#3507984_v1_ældremilliard 2016.docx

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ældremilliarden 2016
Status på ældremilliard 2015 og 2015
Ældremilliard 2016


106. beslutning om det videre arbejde med Aktivt Samspil

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter at der arbejdes videre med at organisere hjemmeplejen og myndigheden på ældreområdet ud fra Aktivt samspil

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formålet med at organisere hjemmeplejen og myndigheden på en ny måde er, at øge det tværfaglige samarbejde, og derved skabe en mere helhedsorienteret kommunal ældrepleje med større fokus på rehabilitering.
 
I 2014 blev der i omstillingsgruppen Aktiv hele livet under HIF 1 lavet en række anbefalinger til det videre arbejde:
 
Med udgangspunkt i anbefalingerne fra omstillingsgruppen samt princippet om Holbæk Kommune som stærk medspiller, blev der i foråret 2015 lagt kimen til et paradigmeskifte under navnet: Aktivt Samspil.
 
Tankerne i Aktivt Samspil er, at ændre den måde borgere får tildelt hjælp fra hjemmeplejen på. Borgere, der henvender sig for at bede om hjælp, skal hurtigere i kontakt med den hjemmeplejegruppe, der skal hjælpe dem. Et tværfagligt team fra hjemmeplejegruppen vil sammen med borgeren tilrettelægge indsatserne med fokus på rehabilitering.
 
Samtidig bryder vi med det nuværende fokus på tids- og ydelsesregistrering, hvor der laves en liste over indsatser til hver borger, med tidsangivelse i minutter. Vi vil i stedet tildele tid i pakker, så det tværfaglige team, der møder borgeren, får en tidsramme som indsatserne skal planlægges indenfor, i samarbejde med borgeren og netværk.
 
Ændringen vil spare tid på administration, give medarbejderne i hjemmeplejen mere fleksibilitet, øget brug af deres faglighed, indflydelse på eget arbejde og derved et større fokus på kerneopgaven og øget arbejdsglæde. Borgerne vil få en mere individuel og fleksibel hjælp, samtidig med at der arbejdes med et større fokus på rehabilitering for at borgerne hurtigere bliver selvhjulpne.
 
Sammenfattet vil vi med Aktivt Samspil skabe grundlaget for, at:
 
 
Det vi mister, er præcise registreringer på hvor mange timer og minutter hjemmeplejen bruger på de konkrete indsatser. Fx på hvor meget tid vi bruger på bad, medicindosering, forflytninger osv. Data, der i dag anvendes til at beregne businesscases på blandt andet indførelse af velfærdsteknologiske løsninger. Samtidig mister vi den centrale styring af indsatser, der vil komme til at ligge i den koordinerende rolle i det tværfaglige team.
 
For at lykkes med Aktivt samspil er det nødvendigt med en stærk støtte til medarbejdernes faglighed og tilrettelæggelse af opgaverne - og en leder, der er tæt på sine medarbejdere og på borgerne. Med andre ord en nærledelse, vi ikke har i dag. Det er de tanker, der skal arbejdes videre med.
           

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling107. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 28 ledige plejeboliger på Elmelunden i Jyderup. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 28 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe..
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Elmelunden kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
 
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed samt sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor der indledningsvis kun indkvarteres flygtninge i en del af boligerne. Efter en måned evalueres der på løsningen, hvorefter anvendelsen optrappes.
 
Den allerede iværksatte dialog med de involverede parter fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af ovenstående, så udarbejdes i; samarbejde med fælles-skaberen; en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Elmelunden. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Anvendelsesgrad af boliger på Elmelunden
Der er afholdt et borgermøde på Elmelunden, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
Scenarie A

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B
 
 
Scenarie C
 

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Elmelunden.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.
 
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Elmelunden, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling108. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Kommune står med et antal ubeboede mindre boliger på Østergården i Undløse og et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge. Kommunen er forpligtet til at finde boliger til flygtningene. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering.
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Østergården midlertidigt kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem mod en omdannelse af ejendommen til Kulturhus Østergården.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven. Her kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.
Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Østergården. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Scenarier for anvendelsen af boliger på Østergården
Der er afholdt et borgermøde på Østergården, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
Scenarie A

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet et alternativt scenarie for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Østergården.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Østergården, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Såfremt de øvrige 6 boliger ikke kan lejes ud til oprindelige formål, kan de også anvendes til midlertidige boliger til flygtninge!
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling109. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 30 ledige plejeboliger på Rosenvænget i Mørkøv. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 30 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe.
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Rosenvænget kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.
Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Rosenvænget. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Anvendelsesgrad af boliger på Rosenvænget
Der er afholdt et borgermøde på Rosenvænget, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Rosenvænget hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
 
Scenarie A
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B
Scenarie C

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Rosenvænget.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.
 
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Rosenvænget, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling110. Beslutning om omprioritering af økonomiske midler på misbrugsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender omprioriteringen af de uforbrugte døgnmidler i 2015 til ambulant- og dagbehandling 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mental sundhed, Misbrug og Forsorg har i indeværende år et mindre forbrug end forventet på døgnbehandling på misbrugsområdet.
 
Årsagen skal blandt andet findes i, at misbrugsområdets tidligere omprioritering af døgnmidler nu har båret frugt og dette kan måles i en yderligere succes med forebyggelse af døgnophold.
 
Som følge af besparelsen på døgnbehandling oplever misbrugsområdet nu et stigende behov for ambulant alkoholbehandling samt for en øget koordineret indsats for borgere, som har et misbrug kombineret med en alvorlig psykisk sygdom – dvs. borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker.
 
I 2014 og 2015 deltog Holbæk Kommunes misbrugsområde sammen med Lolland Kommune, Roskilde Kommune og Region Sjælland, i udarbejdelsen af en koordineret indsatsplan som skal bruges i de sager hvor både kommune og region er inde over i forhold til misbrug og psykiatri.
Gennem projektet har det vist sig, at en håndholdt koordineret indsats har haft en stor effekt på borgernes behandling og derfor også på deres livskvalitet.
 
På den baggrund har misbrugsområdet ansat en dobbeltdiagnosekoordinator for at imødekomme behovet for koordineret behandling for disse borgere. Også for at arbejde forebyggende i forhold til omkostningstunge døgnophold for borgere med dobbeltdiagnose. Borgere med alvorlig psykisk sygdom er blandt de målgrupper der kan visiteres til døgnbehandling på misbrugsområdet.
 
Mental sundhed, Misbrug og Forsorg ønsker derfor at overføre dette års uforbrugte døgnmidler til en opprioritering af den ambulante behandling og dagbehandlingen i 2016.
Budgettet for døgnbehandling 2016 beholdes uændret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Mental sundhed, Misbrug og Forsorg foreslår en overførsel af uforbrugte døgnmidler i 2015 på 450.000 kr. til ambulant- og dagbehandling 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling111. Orientering om styrkelse af brugerråd og frivillighed på ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2014-2017 blev det vedtaget at
 
 
De 200.000 kr. af disse fordeles årligt efter ansøgning og efter nærmere fastsatte kriterier. Der kan søges om økonomi til at understøtte aktiviteter, der ikke indgår under andre puljer fx § 18 puljen.
 
De resterende 550.000 kr. er endnu ikke fordelt i 2015. Ældrerådet ønsker at bruge ca. 100.000 kr. til at imødekomme afviste ansøgninger til puljen på de 200.000, hvor der er givet afslag ud fra en prioritering af budgettet.
 
Det resterende beløb fra 2015 vil Ældrerådet anmode om at få overført til 2016 for derved at få mulighed for at drøfte nærmere hvilke tiltag, der kunne være fornuftige at foreslå og som vil komme alle til gode.
 
Udvalget for Voksne har modtaget en henvendelse fra et af brugerrådene med et ønske om udvidet åbningstid på den ene af de tre nyåbnede caféer, så der fremover kunne holdes åbent 7 dage om ugen, fremfor de nuværende 4 dage om ugen.
 
Der er foretaget beregning af muligheden for at forlænge åbningstiden på alle de tre senest åbnede caféer i
 
 
De årlige meromkostninger beløber sig til ca. 425.000 kr.
 
Ældrerådet har på møde den 11.november 2015 vedtaget, at rådet på et senere møde vil behandle ønsket fra brugerrådet og derefter vil der komme forslag til områder, hvor de 550.000 kr. anvendes bedst mulig i 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling112. Beslutning om temaet for Sundhedskonference 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1. godkender, at sundhedskonferencen 2016 i Holbæk Kommune afholdes under temaet ’mad, måltider og fællesskaber’.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Sundhedskonferencen har til formål at:
 
Der er øget fokus på fællesskabe - såvel som mad og måltider. Blandt andet viser den seneste forskning, at spisesituationen har stor indflydelse på livskvaliteten, og dermed borgernes sundhed. Konferencen skal sætte retning på, hvordan Holbæk Kommune arbejder med dette. Samtidig står Udvalget for Voksne overfor, at skulle udvikle modellen for mad til ældre. Konferencen skal understøtte denne proces med den nyeste viden på området og dermed medvirke til at kvalificere beslutningen.
 
Deltagerne på konferencen vil blive inspireret med nyeste viden og metoder inden for sundhed, mad, måltider og fællesskaber. Derudover vil der blive afholdt relevante workshops, hvor denne viden vil blive omsat og kvalificeret i mere konkrete initiativer.
Målgruppen er en bred vifte af interessenter såsom praktikkere, ledere, brugerråd, politikere og andre interessenter på sundhedsområdet.
 
I hovedtræk tænkes konferencen delt i tre:
På mødet gennemgås forslag til konference yderligere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Konferencen forankres i Folkesundhed og finansieres af midler fra sundhedspuljen afsat til kostområdet, herunder udgifter til honorar til oplægsholdere, forplejning, materialer og pressedækning. Derudover etableres en projektgruppe bestående af 3 medarbejdere, der forbereder konferencen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling113. Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør, Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen ’Fælles indsat på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.
 2. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på deres møde den 19. august 2015 at igangsætte fire omstillinger. To af omstillingerne er forankret i Udvalget for Voksen. Det drejer sig om omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ og omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’. Resultatet af arbejdet i omstillingerne ligger nu klar til politisk behandling i form af to selvstændige slutprodukter.
 
I hver omstilling har der været afholdt tre temamøder hen over efteråret 2015. Her mødtes en bred kreds af borgere, foreninger, politikere og medarbejdere for at dele viden, erfaringer og ideer omkring de emner, som den politiske styregruppe havde besluttet at omstillingen skulle arbejde med.
 
De udvalgte emner for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ var:
 
De udvalgte emner for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for børn og unge’ var:
 
Arbejdet i de to omstillinger er mundet ud i en række idéer til, hvordan emnerne kan udvikles. Igennem processen med omstillingerne har der været stor idérigdom, og idéerne er hen over møderne blevet kvalificeret og prioriteret. De endelige idéer fremgår af de to slutdokumenter. Omstillingernes emner er forskellige. Denne forskellighed afspejler sig også i, hvor konkrete de enkelte idéer formår at være, dels i forhold til hvilket initiativ, der skal iværksættes og dels i forhold til hvilket økonomisk potentiale idéen kan realisere
 
Udvalget får nu forelagt slutdokument (bilag 1 og 2) samt oversigt over alle fremkomne ideer fra hver af de to omstillinger (bilag 3 og 4). Udvalget skal nu træffe beslutning om, hvorvidt de enkelte idéer skal realiseres som en del af indfrielsen af Budget 2016 og 2017.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budget 2016 og 2017 er der indlagt reduktioner på 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i 2017 for hver af de to omstillinger. Forventningen til hver af de to omstillinger var, at de skulle finde ideer og indsatser, som til sammen kunne indfri den økonomiske ambition.
 
For begge omstillinger gælder, at der ikke er fundet ideer som samlet set indfrier den økonomiske ambition.
 
Økonomisk potentiale for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’:
Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.
 
 
 
2016
2017
Hjemmeplejens serviceniveau
1,5
2,5
Involvering af frivillige
1
2
Sygepleje i klinikker
0,5
1
Ambition i alt
3
5,5
 
 
Økonomisk potentiale for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’:
Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.
 
 
2016
2017
Særligt tilrettelage uddannelsesforløb
0,5
1
Alternative boformer
1
3
Sundhedsfremme på det specialiserede område
1
2
Selvstændige og aktive borgere hele livet
1
2
Ambition i alt
3,5
8
 
 
Ideerne kræver generelt yderligere undersøgelser og beregninger, før det er muligt præcist at vurdere størrelsen af en eventuel investering og den forventede effekt.
Nogle af forslagene kan kræve en medvirken fra andre kerneområder og at en eventuel reduktion vil være på andre områder.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Forslag 1
Forslag 2 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)
Forslag 3 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)
Forslag 4
Forslag 5
 
Det anbefales at der arbejdes videre med alle de konkrete forslag fra bilag 1, emne 2.
 
Det anbefales at der arbejdes videre med følgende konkrete forslag fra bilag 1, emne 3:
•           Etablering af 5 sygeplejeklinikker (anbefales af et flertal – Jørgen Jensen kan ikke anbefale)
 
Det anbefales at der arbejdes videre med de konkrete forslag fra bilag 2 – Forslagene skal når de er bearbejdet behandles i det respektive udvalg, der har budgetansvaret.
 
Da forslagene ikke indeholder tilstrækkelig mulighed for kunne overholde det vedtagne budget for 2016, anbefales det at anmode administrationen udarbejde katalog om mulige besparelser for at finde alternative muligheder for at overholde det vedtagne budget for 2016.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43286_#3507002_v1_bilag 1 slutdokument for omstillingen 'fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem'.docx
caseno15-43286_#3506353_v1_bilag 2 slutdokument for omstillingen 'fælles indsats på det specialiserede område for unge og voks.docx
caseno15-43286_#3503997_v1_bilag 3 oversigt over ideer fra omstillingen 'fælles indsats på plejecentre...'.docx
caseno15-43286_#3503990_v1_bilag 4 oversigt over ideer fra omstillingen 'fælles indsatser på det specialiserede område for ung.docx

Bilag

Bilag 1: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem'
Bilag 2: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'
Bilag 3: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre...'
Bilag 4: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsatser på det specialiserede område for unge og voksne'


114. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2016-2019
 2. beslutter hvilke ønsker udvalget har til undersøgelser i borgerpanelet

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger, står der at Udvalget for Voksne skal beslutte, på hvilke områder i Aktiv hele livet, der skal gennemføres brugerpejlinger i 2016. Se bilag med sammendrag af strategi for brugerundersøgelser. Samtidigt skal udvalget beslutte, om der er ønsker til temaer til borgerpanelundersøgelser i 2016, som skal indarbejdes i Økonomiudvalgets årshjul.
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er der tre spor:
 
 1. Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hver andet år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet til bl.a. dagtilbud, dagpleje, folkeskole og SFO, hjemmepleje og nu også genoptræningen.
 2. Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er her tale om brugerundersøgelser med kun 5-6 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.
 3. Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet blev udviklet i 2014/15 og forventningen var, at det blev et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kunne blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpalet.
 
I Aktiv hele livet gennemføres to nationale brugerundersøgelser hvert andet år i ulige år. Det er for Hjemmeplejen og for Genoptræningen.
 
For at få et bredt billede af tilfredsheden i Aktiv hele livet kan der gennemføres brugerpejlinger hvert andet år i lige år, startende i 2016 på følgende områder:
 
 
Et samlet forslag til årshjul for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er vist i bilag.
 
Emner til et borgerpanel om aktuelle lokalpolitiske spørgsmål kan bruges til at få viden om borgernes ønsker og holdninger til kommunens service. Et forslag til emne kan være at undersøge i borgerpanelet om Holbæk Kommune oplevs som åben og imødekommende i forhold til frivillige. Er det let at komme i kontakt med de rigtige, hvis man har lyst til at bidrage med særlige indsatser eller bare har lyst til at gøre noget frivilligt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstilling 1 godkendt
 
Indstilling 2 – mulige forslag, der kan arbejdes videre med: Alternative bofællesskaber, frivillighed og udsatte råd.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-55678_#3493235_v2_årshjul brugerundersøgelser samt brugerpejlinger 2016-2019.pdf
caseno14-77710_#3107949_v1_sammendrag af strategi for brugerundersøgelser 02102014 (2).pdf.pdf

Bilag

Årshjul Brugerundersøgelser samt brugerpejlinger 2016-2019
Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser 02102014 (2).pdf


115. Orientering om muligheder for varmtvandstræning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om muligheder for varmtvandstræning til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Region Sjælland har besluttet at nedlægge varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus.
Aftenskolerne AOF og LOF har hidtil benyttet varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus til træning for borgere med gigtlidelser og til træning for andre borgere med særligt behov.

AOF har oplyst til Kultur- og Fritidssekretariatet, at de har efterspørgsel fra kursister til varmtvandstræning svarende til 655 timer årligt og LOF 730 timer årligt.

Kultur og Fritidssekretariatet er ikke bekendt med, at andre aftenskoler eller foreninger anvender bassinet på Holbæk Sygehus.

På Ladegårdsskolen i Holbæk findes et varmtvandsbassin, som skolen bruger i dagtimerne til egne elever samt til elever på CSU.

Uden for skolens åbningstid - dvs. efter kl. 16.15 på hverdage - er der mulighed for at aftenskolerne kan benytte varmtvandsbassinet. Desuden er Ladegårdsskolen umiddelbart positivt indstillet på, at varmtvandsbassinet kan benyttes i weekender efter nærmere aftale.

Den 11. november 2016 har repræsentanter fra AOF og LOF besigtiget bassinet på Ladegårdsskolen.

Efter besigtigelsen blev det aftalt, at aftenskolerne melder tilbage til Kultur- og Fritidssekretariatet hurtigst muligt om, hvordan de ser mulighederne for at bruge bassinet på Ladegårdsskolen.

Kultur- og Fritidssekretariatet har undersøgt andre muligheder for varmtvandsbassiner inden for Holbæk kommunen og i nabokommunerne. Konklusionen er, at der ikke forefindes andre varmtvandsbassiner i Holbæk Kommune end på Ladegårdsskolen.
 
I Odsherred Kommune er der et varmtvandsbassin på det selvejende plejecenter Baeshøjgård, hvor LOF-Odsherred pr. 1. januar 2016 vil stå for bookning af bassinet. LOF-Odsherred har oplyst, at der kan være ledige tider i 2016. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-10381_#3503608_v1_notat varmtvandsbassin til politisk dagsorden 2.pdf.pdf

Bilag

Notat varmtvandsbassin til politisk dagsorden 2.pdf


116. Orientering om Plejehotel Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen om Plejehotel Stenhusbakken til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede i juni 2015, at plejecenter Stenhusbakken skal indrettes til midlertidige ophold. Forventningen var, at de 60 boliger på Stenhusbakken i 2016 ville blive anvendt så:
Alle borgere og pårørende på plejecenter Stenhusbakken er nu blevet spurgt til deres ønsker i forhold til en eventuel flytning til Fjordstjernen. Der er afholdt informationsmøder, og der har været individuelle samtaler.
 
Det viser sig, at der er færre borgere, som ønsker at flytte fra Stenhusbakken til Fjordstjernen end forventet. Det betyder at Plejehotel Stenhusbakken i en overgangsfase, vil blive etableret med 10 plejeboliger mere end oprindeligt planlagt, så der i 2016 bliver:
Da der for nuværende er borgere i eget hjem, som er visiteret til en plejebolig, der ønsker at få en bolig på Fjordstjernen, betyder det, at det samlede antal plejeboliger i Holbæk Kommune i en periode bliver udvidet med 10 pladser. Fordelingen af plejeboliger og midlertidige boliger forventes derfor på Stenhusbakken i perioden frem til 2017 at blive:
 
 
2015
2016
2017
Midlertidige boliger, Stenhusbakken
4
30
42*
Midlertidige boliger, øvrige plejecentre
13
4
4
Plejehotel, Åvang
15
-
-
Plejeboliger, Stenhusbakken
56
30
8
Plejeboliger, Fjordstjernen
-
50
50
* Forudsætter at behovet er der.
 
Når der udvides med 10 plejeboliger vil det betyde, at der på Stenhusvej bliver 30 plejeboliger i 2016, og at der samlet bliver 332 plejeboliger i Holbæk Kommune i 2016. Dog har Holbæk Kommune ikke har anvisningsret til de 50 pladser på Fjordstjernen, og derfor kan dette antal svinge over årene.
 
 
2015
2016
2017
2018
2019
Elmelunden
70
70
70
70
70
Hesseløvej
18
 
 
 
 
Holbækhus
46
 
 
 
 
Samsøvej
 
75
75
75
75
Kastaniely
48
48
48
48
48
Stenhusvej
56
30
8
 
 
Fjordstjernen
 
50
50
50
50
Møllevang
28
28
 
 
 
Tølløse Ældrecenter
31
31
 
 
 
Tølløse OPP
 
 
65
65
65
SUM
297
332
316
308
308
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Oprettelsen af 10 ekstra plejeboliger svarer til en udgift på ca. 3.5 mio kr. årligt. Forventningen er, at der er en sparet udgift på hjemmepleje til de borgere, der flytter i plejebolig.
 
Der arbejdes mod, at udgiften kan holdes indenfor det samlede budget for Aktiv hele livet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
2. april 2013: Plejehotel
 
23. juni 2014: Beslutning om kapacitetsanalyse ifht. plejeboliger
 
26. januar 2015: Effekt af Plejehotel – Orientering
 
26. januar 2015: Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold
 
1. juni 2015:  Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling117. Orientering om status på samarbejdet med Forenede Care om driften af plejecenter Kastanjely

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forenede Care har siden maj 2013 varetaget driften af plejecenter Kastaniely. Som en del af aftalen er der indgået en aftale om faste møder for at sikre gensidig orientering, kvalitetssikring og tilpasse den overordnede retning for samarbejde og udvikling, jf. bilag 1. Samarbejdet omkring driften af Kastaniely fungerer godt. Der er en stor velvillighed til at indgå i fælles udviklingsinitiativer.
 
Tilsynsrapport 2015
Tilsynsrapporten fra 2015 er generelt uden mange bemærkninger. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppen som helhed fremstår rutineret i udførelsen af deres opgaver og at de sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser leveres svarende til lovgivningen. Der er en god opmærksomhed på beboere med demens. Der er en god opmærksomhed på utilsigtede hændelser (UTH) i forhold til generel opfølgning og forebyggelse af gentagelser. Tilsynets interview med beboere viser en generel tilfredshed.
 
Tilsynets anbefaler, at der er et øget fokus på dokumentation. Tilsynet oplever dog en fremgang i forhold til sidste tilsyn, ligesom der er udarbejdet instrukser og nye procedurer i forhold til sundhedsfaglige indsatser og dokumentation. Tilsynet oplever at medarbejderne kender til procedurer og instrukser.
 
Tilsynet konstaterer at medarbejdersammensætningen er 1 sygeplejerske, 17 social og sundhedsassistenter, 20 social- og sundhedshjælpere og et mindre antal timelønnede afløsere/vikarer.
Tilsynets anbefalinger er:
 
Statusmøde med Forenede Care
Forenede Care har i november 2015 været inviteret til en drøftelse af den overordnede retning for samarbejdet og udvikling af Kastaniely.
 
Centerchefen har fået nyt arbejde og forlader sin stilling med udgangen af november 2015. Forenede Care er i fuld gang med at rekruttere en ny centerchef. Forventningen er, at en ny leder kan tiltræde 1. januar 2016. Indtil da varetages den daglige ledelse af de to driftsledere på stedet samt Forenede Cares kvalitetschef, som vil være til stede på Kastaniely et par dage om ugen.
 
Kastaniely har oplevet en øget udskiftning af medarbejdere. Ifølge centerchefen er det tilfældigt og ikke et udtryk for utilfredshed med arbejdsforholdene på Kastaniely. Mange af opsigelserne er kommet i løbet af sommeren. Der kan derfor være beboere og pårørende som har oplevet, at der har været mange vikarer, idet opsigelserne er faldet sammen med ferieperiode, hvor der i forvejen er flere vikarer.
For at fastholde et højt aktivitetsniveau planlægger Forenede Care at ansætte en ergoterapeut, da de vurderer den faglighed er vigtigt i forhold til at sikre et højt aktivitetsniveau.
 
Forenede Care fortæller, at der er mange aktiviteter på Kastaniely. Både hverdage og weekender, ligesom der er tilbagevendende årlige aktiviteter. Hverdagsaktiviteter er f.eks. besøgshunde, musik, sang og bevægelse. Derudover er der frokostcafe for beboere, der har gavn af at møde beboere fra de øvrige fløje. Af årlige arrangementer er der grill, julefrokost med pårørende og underholdning med Keld og Hilda.
 
I forhold til Forenede Cares kvalitetssikringssystem bliver deres kvalitetshåndbog hele tiden at udbygget og vedligeholdt. Utilsigtede hændelser (UTH) håndteres lokalt, mens deres kvalitetschef følger op i forhold til tendenser, udvikling eller andet. Vurderingen er, at de fleste UTH’ere drejer sig om medicingivning. For at nedsætte UTH’ere i forhold til medicin afprøver Forenede Care i samarbejde med Holbæk Kommune Dosecan, som er et medicin huskesystem.
 
Klager bliver ligeledes håndteret lokalt. For at sikre opfølgning i forhold til læring bliver alle klager drøftet internt både i den enkelte fløj og i den personalegruppe. Den åbne dialog er et fokusområde og de vægter i høj grad at afstemme forventninger med beboere, pårørende og personale. Centerchef og driftsledere har således været på kommunikationskursus. I 2016 bliver der sat fokus på opfølgningsmøder med beboere og pårørende som supplement til indflytningssamtalen.
 
Forenede Care har netop afsluttet en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne/pårørende. Holbæk Kommune får resultatet tilsendt, når data er bearbejdet.
           

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling118. Status for ledige ældreboliger - primo november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Voksne tager status for ledige ældreboliger per primo november 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Primo november er der 27 ledige boliger blandt almene ældreboliger i Holbæk Kommune med kommunal anvisning. Der er tale om kommunale boliger såvel som boliger ejet af almene boligorganisationer.
 
Almene ældreboliger kan med hjemmel i almenboligloven udlejes til andre beboergrupper, såfremt de ikke kan lejes ud til målgruppen.
 
Adresse
Ledige
Rum
M2
Nettohusleje (kr./md)
Rosenvænget, 4440 Mørkøv
8
2
60
5311
Mårsøcentret, Mårsø, 4300 Holbæk
7
2
47-71
3501-5288
Tuse Byvej 24A, Tuse, 4300 Holbæk
3
2
43-58
4034-5259
Svinninge Ældrecenter, 4520 Svinninge
2
1
42
3634
Elmelunden, 4450 Jyderup
2
2
59
5571
Skriverensvej 2, 4300 Holbæk
1
2
77
6940
Østrupvej, 4350 Ugerløse
1
1
40
3741
Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk
1
2
66
5107
Ørnevej, 4370 Store Merløse
1
2
59
4128
Agervang, 4300 Holbæk
1
2
65
5756
 
Administrationens vurdering er, at det generelt er vanskeligt at udleje ældreboligerne på Rosenvænget, i Mårsøcentret, i hovedbygningen på Tuse Byvej 24-24A samt i hovedbygningen på Svinninge Ældrecenter.
 
Primo november er 8 ledige boliger i ældrecentres hovedbygninger. Ældreboligerne på Rosenvænget og på Elmelunden ligger ligeledes i tilknytning til centre.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 54 og 57

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling119. Drøftelse som opfølgning på inspirationsbesøg i Vejle og Brejning

Sagsgang og sagstype
Voksenudvalget
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. med afsæt i inspirationsbesøget i Vejle og Brejning drøfter perspektiverne for botilbud til voksne med særlige behov

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 2. november 2015 besøgte Voksenudvalget bostedet Hyttebyen ved Vejle, LæringsCenter Brejning samt botilbuddet Skansebakken. Formålet med besøgene var at søge ny inspiration i forbindelse med etablering og udvikling af botilbud for voksne med særlige behov.
 
Med afsæt i inspirationsbesøget anbefaler administrationen, at udvalget drøfter perspektiver for botilbud til voksne med særlige behov. Drøftelsen kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 
Besøg i Hyttebyen og efterfølgende samtale med Bettina Bøgelund fra Kirkens Korshær.
 
 
LæringsCenter Brejning ved Kit Kielstrup og besøg i Rubens verden ved Trine Holm
 
 
Besøg på Skansebakken ved Jesper Wiese.
 
 
Chef for kerneopgaven Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen, deltager under punktet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Besøget drøftet

Referat
Sagsfremstilling120. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling