UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

26-10-2015 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2015 18:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. oktober 2015
88. Beslutning af pejlemærke om sundhed i plan- og udviklingsstrategien
89. Orientering om den tværgående rusmiddelindsats
90. Beslutning af kvalitetsstandard på socialområdet
91. Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse
92. Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse
93. Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet
94. Drøftelse af re-fordeling af myndighedsopgaver vedrørende visse dele af serviceloven
95. Orientering om huslejeniveau på nye plejecentre
96. Orientering om bevilling af handicapbiler
97. Orientering om Specialrådgivningen
98. Orientering om modtagerkøkkener på plejecenter Stenhusbakken
99. Gensidige orienteringer til mødet d. 26. oktober 2015
100. Udvalget for Voksne - Budgetrevision 387. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 26. oktober 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Dagsorden godkendt

Referat
Sagsfremstilling88. Beslutning af pejlemærke om sundhed i plan- og udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter de foreslåede nye fokusområder og visioner i pejlemærket om sundhed

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien skal Byrådet tage stilling til en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
Ved Byrådets temamøde i juni 2015, var der enighed om at slå de to temaer Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til sammen. De fem resterende temaer behandles i de relevante udvalg, hvilet betyder at pejlemærket Et sundere liv behandles af Udvalget for Voksne.
 
Sammenhæng udviklingsstrategi – sundhedspolitik - udviklingsplan
I pejlemærket for sundhed var fokus på 3 målgrupper:
- Sunde børn med sunde vaner
- Forebyggelse målrettet risikogrupper
- Koordinering af tilbud til syge og svækkede
 
I den efterfølgende sundhedspolitik fra 2013 blev de tre målgrupper ”skåret til” i forhold til:
- Mental sundhed
- Sunde rammer
- Ulighed i sundhed.
 
Og endelig i sundhedspolitikkens udviklingsplan fra 2014 prioriteres 6 konkrete indsatsområder:
 1. Børneovervægt
 2. Børn og unges mentale sundhed
 3. Tværgående rusmiddelindsats
 4. Bedre sundhed til udsatte
 5. Mental trivsel hos syge og svækkede
 6. Øget tværsektorielt samarbejde
 
Fremadrettede udfordringer
Systematikken fra 2012 til 2014 har været vigtig for at Holbæk Kommune i dag arbejder mere strategisk med sundhedsfremme og forebyggelse end tidligere.
 
Især arbejdet med forebyggelse er i fuld gang. Her er der fokus på behandlende indsatser og indsatser over for syge og udsatte. Fx behandling af børneovervægt, sundhedsindsatser i udsatte boligområder og misbrugsbehandlere på ungdomsuddannelser.
 
Vi har dog stadig et stort potentiale når det handler om den tidlige forebyggelse – altså før en sygdom overhovedet opstår. I fagsprog kaldes dette sundhedsfremme.
 
Sundhedsfremme kræver en bred forankring på tværs af kerne- og politikområder. Det kan fx være sundhedsstrategier i børnedistrikter og fysiske rammer som giver mulighed for fysisk bevægelse i hverdagen.
 
En anden udfordring er den igangværende udvikling i sundhedsvæsenet med flere og flere sygehusbehandlinger og mere og mere komplekse sygeplejeopgaver i kommunen. Dette medfører ekstraudgifter til både medfinansiering af sygehusene og til kommunens sygepleje.
 
En tredje udfordring er, at sundhedstilstanden spiller ind i kommunens mulighed for vækst.  Arbejdsstyrkens sundhed har betydning for om virksomhederne kan få den rette arbejdskraft. Samtidig spiller sundhed en rolle for bosætning, idet mange familier lægge vægt på at bosætningskommunen har rammer for et sundt liv for hele familien.
 
Disse udfordringer kan danne baggrund for tre nye fokusområder:
- Samspil mellem sundhed og kommunens kerneopgaver
- Opgaverevolution fra sygehus til kommune
- Sundhed som forudsætning for vækst
 
Visioner
For at styrke det værdimæssige afsæt foreslås det, at der opstilles visioner for sundhedspejlemærket. Visionerne kunne være:
 
- Et sundt liv gennem sunde rammer
- En god dialog om udvikling af sundhedsfremme med borgere, frivillige og lokalområder
- Et aktivt samarbejde med regionen og praktiserende læger om fælles opgaver
- En sund arbejdsstyrke i en attraktiv sund kommune
 
Med de nye fokusområder tilpasses sundhedsindsatserne til de næste års udfordringer. Dette betyder ikke at fokus flyttes fra de hidtidige målgrupper og indsatser, men at sundhed i højere grad kobles sammen med kerneopgaverne og holdes op mod de vigtigste fremtidige udfordringer på området.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
I følge planloven skal kommunerne skal i hver byrådsperiode lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Dette gøres i Holbæk Kommune i Plan og udviklingsstrategien.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Referat
Sagsfremstilling89. Orientering om den tværgående rusmiddelindsats

Sagsgang og sagstype
Voksenudvalget
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. orienteres om status for den tværgående rusmiddelindsats – herunder om det nye tilbud den korte rådgivende samtale

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af Sundhedspolitikkens udviklingsplan er Folkesundhed og Misbrugscentret i gang med en tværgående rusmiddelindsats i enheder med relevant borgerkontakt.
 
Indsatsen skal understøtte det politiske effektmål om at sænke andelen af borgere over 16 år som drikker mere end 14/21 genstande om ugen. På lang sigt skal indsatsen sænke de samfundsmæssige og personlige konsekvenser ved alkoholoverforbrug som mistrivsel i familier, ulykker, fald hos ældre, sygedage samt tidlig død.
 
Indsatsen skal skabe øget viden om risikabel alkoholadfærd og øge kendskabet hos medarbejderne til eksisterende behandlingstilbud. Der tilbyes et fire timers kursus til relevante medarbejdere i alle fem kerneområder. Kurset har fokus på hvordan man spørger ind til alkoholvaner og hvordan man screener for et eventuelt alkoholoverforbrug. Desuden undervises der i det nye tilbud den korte rådgivende samtale om alkohol.
 
Den korte rådgivende samtale om alkohol varer en halv time, og er rettet mod borgere som ikke har lyst til at møde op i Misbrugscentret. Samtalen foregår på Sundhedscentret med medarbejdere fra Misbrugscentret. Der er evidens for at selve italesættelsen kan få overforbrugeren til selv at nedsætte forbruget evt. fulgt op af en enkelt rådgivende samtale om alkohol.
 
Målet er at der skal gennemføres 200 korte rådgivende samtaler inden for projektperioden 2015-2017 og samtidig skal 20 % flere i alkoholbehandling i perioden.
 
Uddannelsen af medarbejderne er påbegyndt i kerneområdet Alle kan biddrage. Herefter fortsættes med Uddannelse til alle unge i foråret 2016. Indsatsen skal være gennemført i alle kerneområderne inden udgangen af 2017. Indsatsen tilpasses løbende til kerneområder og de borgere som er i målgruppen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ifølge rapporten ”Omkostninger til alkoholoverforbrug – Holbæk Kommune” (bilag) udgør de årlige meromkostninger i Holbæk Kommune 46 mio. kr. til borgere med et alkoholoverforbrug. Disse merudgifter går bl.a. til kommunal medfinansiering af sygehusene, indkomstoverførelser, sociale ydelser og hjemmepleje. Samtidig beskriver Den Nationale Sundhedsprofil 2013, at 31 % af har et ønske om at nedsætte deres alkoholforbrug.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-50844_#3462197_v1_holbæk kommune - omkostninger til alkoholoverforbrug.pdf.pdf

Bilag

Holbæk Kommune - omkostninger til alkoholoverforbrug.pdf


90. Beslutning af kvalitetsstandard på socialområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
 1. godkender kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med afsæt i Resultater gennem forenkling og tillid aftalte byrådet på deres temamøde d. 22.10.2014 at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder og regulativer, som i dag gælder på de enkelte områder.
 
Forenklingen skal sikre, at kvalitetsstandarderne kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så det umiddelbart kan forstås af borgerne.
 
På to møder i henholdsvis november 2014 og januar 2015 besluttede Udvalget for voksne, at de eksisterende kvalitetsstandarder på ældre- og socialområdet skal forenkles. Udvalget blev præsenteret for en skabelon, som kan bruges til at forenkle kvalitetsstandarderne med. Denne skabelon godkendte udvalget.
 
Udvalget for voksne får nu forelagt den forenklede kvalitetsstandard for ’Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug’.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Handicaprådet har haft kvalitetsstandarden til kommentering.
Handicaprådet havde følgende kommentarer:
Det bør tydeliggøres, at det drejer sig om længerevarende behandling og ikke akut behandling.
Det var opfattelsen, at det også drejede sig om akut hjælp, og så var 14 dage for lang tid at vente, og at når der er behov for hjælp, så skal det være enkelt og hurtigt, ligesom kontakt telefonnumre bør stå i starten, så der ikke skal ledes efter disse.
 
Administrationen har på baggrund af Handicaprådets kommentarer, tilføjet det telefonnummer, som man kontakte Misbrugscentret på i den fremlagte kvalitetsstandard.
 
Derudover skal det bemærkes at behandlingsgarantien på 14 dage er lovbestemt, og at misbrugscentret naturligvis lever op til denne. Ofte iværksættes behandlingen betydelig hurtigere end 14 dage. Hvis en borger henvender sig med et akut behov, håndteres denne henvendelse også akut.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-1198_#3461719_v1_bilag kvalitetsstandard for behandling af misbrug.docx

Bilag

Bilag: Kvalitetsstandard for behandling af misbrug


91. Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender, at ældreboligerne på det nye plejecenter i Tølløse indrettes med tekøkken uden emhætte

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Indledning
Det nye plejecenter i Tølløse opføres som kommunale almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.
 
Plejecenteret får eget produktionskøkken, som laver mad til centerets beboere. Derudover etableres der et køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed kommer til at bestå af ca. 16 ældreboliger. Hver bolig vil få eget tekøkken med køleskab med frostboks, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag, samt skabe og skuffer. Der er ikke komfur og emhætte i projektet.
 
Det juridiske grundlag
Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeners indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.
 
Bygningsreglementet stiller krav om, at boliger skal have køkken/kogeniche. Endvidere er der krav til mængden af udelufttilførsel i boligen, herunder emhætteudsugning over komfur.
Hensigten er at sikre et tilfredsstillende indeklima. Det betyder bl.a. at der i køkkener i skal etableres emhætte for at kunne opsuge forureninger fra madlavningen.
 
Behov på det nye plejecenter i Tølløse
Det er Holbæk Kommunes og Danske Diakonhjems erfaring, at beboerne på et plejecenter ikke laver mad i deres egen bolig, og derfor ikke har behov for en emhætte i tekøkkenet.
 
Det skyldes, at mange beboere enten lider af demens eller er sengeliggende/meget plejekrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.
 
I boligen er der fokuseret på en optimal ventilationsløsning, der tilgodeser den ældre beboers behov bedre – end en emhætte. Der sikres en cirkulation af frisk luft, ved at luft blæses ind i lejligheden via tekøkkenet og suges ud via badeværelset. Herved mindskes eventuelle lugtgener fra badeværelset maksimalt, idet udsugningen kun sker her – og ikke to steder i lejligheden, som hvis der etableres emhætte.
 
Senere anvendelsesmuligheder af byggeriet
Hvis der klargøres til emhætte, vil der ske en fremtidssikring af boligerne. Dette vil betyde, at boligerne senere vil kunne ændre anvendelse for andre borgere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ældreboliger uden emhætte
Hvis der ikke etableres emhætter i henhold til bygningsreglementet, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.
 
Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støttet boligbyggeri, ligesom beboerne kan modtage individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.
 
Hvis byggeriet senere skal godkendes til brug for andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el. lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.
 
Her vil følgende være en løsningsmulighed:
Omkostning til etablering af emhætte med nødvendige rørføringer/inddækninger, vurderes at beløbe sig til ca. 20.000 kr. ex. moms pr. lejlighed.
 
En ombygning af boligerne vil kræve, at beboerne godkender det, og omkostningerne skal dækkes af de fremtidige beboeres husleje.
 
Ældreboliger klargjort til emhætte
Hvis det besluttes, at ældreboligerne skal forberedes til emhætte, vil det medføre en forsinkelse af projektet i forhold til tidsplanen aftalt med OPP leverandøren. Alt i alt vurderes det, at ibrugtagningstidspunktet vil flyttes 3-6 måneder frem - til sommeren 2017.
 
En tidsfristforlængende beslutning vil medføre en række af uoverskuelige konsekvenser, som ikke har været muligt at opgøre økonomisk. I værste fald skal kommunen erstatte det tab, som OPP leverandøren påføres.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven
Bygningsreglementet

Sagshistorik, henvisninger
27. juni 2012: Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde
30. april 2013: Ny struktur på aktivitetscenterområdet
14. august 2013: Placering af nyt plejecenter i Tølløse
18. december 2013: Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
22. september 2014: Orientering om OPP i Tølløse
15. april 2015: Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse
9. september 2015: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Referat
Sagsfremstilling92. Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at give tilsagn om støtte til opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger ved Sønderstrupvej i Tølløse med en støtteberettiget anskaffelsessum på 122,116 mio. kr.
 2. beslutter at yde et grundkapitallån på 12,212 mio. kr. svarende til 10 % af boligernes anskaffelsessum.
 3. beslutter at der opføres servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 22,121 mio. kr. inkl. moms og der søges om statstilskud til etableringen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
KPF Arkitekter A/S har for Holbæk Kommune udarbejdet et projekt for opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter ved Sønderstrupvej i Tølløse.
 
De 65 kommunale almene plejeboliger opføres som etagebyggeri med et samlet areal på 4.875 m2 samt tilhørende servicearealer og dagcenter. Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.178 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 7.363 kr. pr. måned.
 
Den budgetterede anskaffelsessum for boligerne udgør 122,116 mio. kr. som finansieres således:
 
Lån i Kommune Kredit (88 %)
107,462 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
12,212 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)
2,442 mio. kr.
I alt
122,116 mio. kr.
 
Anskaffelsessummen for servicearealet og dagcentret som opføres i tilknytning til boligerne, er budgetteret til 22,121 mio. kr. inkl. moms.
 
Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (65 x 40.000) 2.600.000 kr.
 
Nettoanskaffelsessummen udgør efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 15,110 mio. kr.
 
Anskaffelsessum inkl. moms
22,121 mio. kr.
Delvis moms heraf
-4,411 mio. kr.
Tilskud fra staten 65 x 40.000
-2,600 mio. kr.
Netto anskaffelsessum
15,110 mio. kr.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til grundkapitallånet til boliger på 12,212 mio. kr. samt servicearealernes og dagcentrets nettoanskaffelsessum på 15,110 mio. kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler.
 
Der optages et lån i Kommune Kredit på 107,462 mio. kr. til finansiering af plejeboligernes anskaffelsessum. De 65 kommunale almene plejeboliger bliver en selvstændig almen boligafdeling, derfor tilbagebetales lånet på 107,462 mio. kr. af beboerne via huslejer.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning af 9. september 2015, punkt 183: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Referat
Sagsfremstilling93. Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. af det afsatte beløb i budget 2015 til Boligstrategi på ældreområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2015 afsat 4 mio. kr. De afsatte midler skal dække projektleder, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Derudover er midlerne afsat til at dække omkostninger til ibrugtagelse af det nye plejecenter Elmelunden, herunder nyt inventar.
 
Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bevillingsskema:
 
Opgave
Bevillingstype
Indeværende år
Frigivelse af budgetsatte midler
Anlæg
4.000.000 kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Referat
Sagsfremstilling94. Drøftelse af re-fordeling af myndighedsopgaver vedrørende visse dele af serviceloven

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Voksne
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter oplæg om re-fordeling af myndighedsopgaver efter visse dele af serviceloven

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den hidtidige fordeling af myndighedsopgaverne på Servicelovens område vedrørende socialpsykiatri og handicapområdet har vist sig at skabe:
 
 
 
Konkret betyder den nuværende fordeling fx, at Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) for førtidspensionister ligger i Uddannelse til alle unge, og den sociale indsats for visse førtidspensionister ligger i Alle kan bidrage. Dette på trods af, at arbejdsevnen for disse borgere er varig nedsat og ubetydelig, og kerneopgaven for disse borgere hverken er Uddannelse til alle unge eller Alle kan bidrage. Tilsvarende ligger den sociale indsats for visse handicappede, som modtager kontanthjælp, i Aktiv hele livet til trods for, at kerneopgaven her er Alle kan bidrage.
 
Disse konsekvenser vil vi imødegå med en ændret fordeling af myndighedsansvaret for visse dele af Serviceloven. Med forslaget ophæver vi delvist alderskriteriet og tager afsæt i kerneopgaven for den enkelte borger. Forslaget til ny fordeling indebærer, at myndighedsansvaret for den socialpsykiatriske indsats og handicapindsatsen for:
           
 
 
Forslaget vil
 
 
 
 
På mødet vil cheferne for Aktiv hele livet og Alle kan bidrage, Karen Schur og Gorm Hjelm Andersen, uddybe forslaget gennem et oplæg til drøftelse i udvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Re-fordeling af myndighedsopgaver efter visse dele af serviceloven drøftet

Referat
Sagsfremstilling95. Orientering om huslejeniveau på nye plejecentre

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen om huslejeniveauet på de nye plejecentre til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Voksne har ønsket en orientering om huslejeniveauet i de nye plejecentre; Elmelunden, Samsøvej og OPP-projektet i Tølløse. Hertil kommer det nye friplejehjem Fjordstjernen på Holbæks havnefront.
 
De nye plejecentre opføres som almene boliger. Huslejen fastsættes på baggrund af den samlede anlægs- og driftsøkonomi.
 
Tabel 1 viser huslejen på plejecentre i Holbæk Kommune, når boligstrategien er fuldt implementeret i 2017.
 
Tabel 1: Huslejeniveau på plejecentre i Holbæk Kommune
 
Boligareal
Mdl. husleje, ekskl. el/vand/varme
Mdl. aconto forbrug el/vand/varme
Mdl. ydelse,
i alt
Mdl. ydelse
i alt pr. m2
Kastanjely
66 m2
kr. 5.143
kr. 820
kr. 5.963
kr. 90
Elmelunden
75 m2
kr. 6.913
kr. 629
kr. 7.542
kr. 101
Samsøvej
75 m2
kr. 6.784
kr. 813
kr. 7.601
kr. 101
Tølløse, OPP
75 m2
kr. 7.000
kr. 500
kr. 7.500
kr. 100
Friplejehjemmet Fjordstjernen
84 m2
kr. 8.000
kr. 900
kr. 8.900
kr. 106
 
Tabel 2 viser huslejeniveauet i de plejeboliger, der nedlægges.
 
Tabel 2: Huslejeniveau i plejeboliger der nedlægges
 
Boligareal
Mdl. husleje, ekskl. el/vand/varme
Mdl. aconto forbrug el/vand/varme
Mdl. ydelse,
i alt
Mdl. ydelse
i alt pr. m2
Rosenvænget, Mørkøv
34 m2
kr. 5.109
kr. 690
kr. 5.799
171
Elmelunden, Jyderup
32 m2
kr. 3.866
kr. 760
kr. 4.626
145
Holbækhus, Holbæk
76 m2
kr. 5.370
kr. 950
kr. 6.320
83
Stenhusvej, Holbæk
58 m2
kr. 3.765
kr. 1.598
kr. 5.363
92
Hesseløvej, Holbæk
52-55 m2
kr. 901-3.928
Ca. kr. 1.000
kr. 1.901-4.928
-
Tølløse Ældrecenter
41-45 m2
kr. 829-1.579
Ca. kr. 1.000
kr. 1.829-2.579
-
Møllevang,
St. Merløse
51 m2
kr. 968-3.511
Ca. kr. 1.000
kr. 1.968-4.511
-
 
I tabel 3 er gengivet et par konkret eksempler på effekten på beboernes økonomi, når de flytter til et af de nye plejecentre. Der er tale om 2 borgere med et lavt indtægtsgrundlag. Person A sidder i kørestol, og får dermed boligstøtte for det fulde antal m2, mens person B kun får for de maksimale 65 m2.
 

Tabel 3: Økonomiske konsekvenser ved flytning til et af de nye plejecentre
 
Tidligere
bolig
Nuværende
Bolig
Person A
Netto folkepension
kr. 8.894
kr. 8.894
Renteindtægt
kr. 200
kr. 200
Netto ATP
kr. 0
kr. 0
Boligstøtte
kr. 2.580
kr. 6.030
Netto Indtægt:
kr. 11.674
kr. 15.124
Husleje i alt:
kr. 4.626
kr. 7.985
Service pakke:
kr. 3.850
kr. 3.850
Månedlig ydelse:
kr. 8476
kr. 11.835
Månedligt rådighedsbeløb:
kr. 3.198
kr. 3.289
Person B
Netto folkepension
kr. 8.993
kr. 8.993
Renteindtægt
kr. 0
kr. 0
Netto ATP
kr. 0
kr. 0
Boligstøtte
kr. 4.673
kr. 5.157
Netto Indtægt:
kr. 13.666
kr. 14.150
Husleje i alt:
kr. 6.597
kr. 7.985
Service pakke:
kr. 3.850
kr. 3.850
Månedlig ydelse
kr. 10.447
kr. 11.835
Månedligt rådighedsbeløb:
kr. 3.219
kr. 2.315
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling96. Orientering om bevilling af handicapbiler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om handicapbiler til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune kan bevilge støtte til køb af handicapbil til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Det kan ske, hvis borgeren har behov for bil for at kunne opnå eller fastholde arbejde eller uddannelse. Det er et krav, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad vanskeliggør borgerens mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
 
Der kan også gives støtte til køb af bil, hvis borgeren pga. en meget væsentlig nedsat funktionsevne har behov for at kunne benytte egen bil til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg hos venner og familie mm.
 
I lovgivningen på området lægges der vægt på, at størstedelen af kørselsbehovet ikke kan afhjælpes på anden måde fx ved el-kørestol, el-crosser, rollator, bus, tog, flextrafik og handicapkørsel. Samtidig er det den enkelte borgers kørselsbehov, der vurderes og ikke den samlede husstands behov.
 
I juni 2013 vedtog Udvalget for Voksne en stramning af serviceniveauet for at undgå stigende udgifter. I juni 2015 blev kvalitetsstandarden for handicapbiler med uændret serviceniveau vedtaget. Kvalitetsstandarden er vedhæftet i bilag.
 
Alle klager, der modtages, hvor Holbæk Kommune fastholder en beslutning, bliver sendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan ændre Holbæk Kommunes beslutning og give borgeren medhold, bede om at der undersøges mere eller give kommunen medhold.
 
 
Kommunen fik medhold
Kommunen skal undersøge mere
Ankestyrelsen giver borger medhold
2014
6
4
5
2015
8
5
0
 
I 2014 blev 15 klagesager afgjort i Ankestyrelsen og i 5 af sagerne besluttede Ankestyrelsen at ændre Holbæk Kommunes beslutning og give borgeren medhold. I de 4 sager hvor Kommunen skulle undersøge mere endte sagen med at en fik afslag, en fik bevilget handicapbil, en hvor borgeren valgte at trække sin ansøgning tilbage og den sidste sag er der endnu ikke truffet beslutning. 
 
I 2015 er der på nuværende tidspunkt afgjort 13 klagesager i Ankestyrelsen, og der er ikke nogen af sagerne hvor ankestyrelsen har ændret Holbæk Kommunes beslutning. Derfor vurderer myndighedsafdelingen, at Holbæk Kommune har tilpasset serviceniveauet så det passer med ankestyrelsen.
 
Leder af Bevilling og hjælpemidler Karsten Nørgaard Friis deltager på mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne punkt 74 den 26. juni 2013 Administrationsgrundlag for støtte til handicapbiler.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49903_#3461251_v1_kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil


97. Orientering om Specialrådgivningen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget:
 
 1. Tager orientering om Specialrådgivningen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunaldirektørerne i de 17 kommuner i Region Sjælland har dannet et mødeforum der hedder K17. Under K17 er etableret tre netværk der har mandat til at handle på vegne af alle kommunaldirektører. Under netværksgruppen Kultur og socialområdet er der etableret en styregruppe for den sociale rammeaftale.
 
Specialrådgivningen blev overtaget i 2007 af Holbæk Kommune ved nedlæggelsen af amterne. Specialrådgivningen har siden 2007 fungeret som et regionalt og landsdækkende videns- og specialrådgivningstilbud på handicap- og hjælpemiddelområdet.
 
I slutningen af 2014 besluttede tre af de syv kommuner, der var med til at finansiere specialrådgivningen, at melde sig ud af samarbejdet. Styregruppen for den sociale rammeaftale nedsatte derfor i foråret en task-force, der skulle undersøge behovet for en specialrådgivningsfunktion i regionen. På baggrund af denne analyse besluttede styregruppen, at lukke Specialrådgivningen som regionalt rådgivningstilbud med virkning fra udgangen af dette år.
 
Fra januar 2016 er fem af de otte medarbejdere fortsat ansat i Holbæk Kommune. Fire bliver i Bevilling og Hjælpemidler og en overgår til CSU Holbæk. Det betyder at vi stadig kan varetage opgaver med specialrådgivning for borgere i Holbæk Kommune.
 
Det vil også stadig være muligt at sælge rådgivning til de andre kommuner ligesom aftalen med Socialstyrelsen, som VISO leverandør på siddestillingsområdet netop er forlænget for 2016 og fremover.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling98. Orientering om modtagerkøkkener på plejecenter Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om modtagerkøkkener på plejecenter Stenhusbakken til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Fødevarekontrollen har været på kontrol besøg på plejecenter Stenhusbakken. På et af de fire modtagerkøkkener var der ikke dokumenteret egenkontrol af gennemført temperaturmåling på maden. Dette modtagerkøkken har fået en negativ smiley og forholdet er politianmeldt.
 
Ved kontrol i november 2014 fik samme modtagerkøkken en negativ smiley. Derfor blev der iværksat undervisning af medarbejderne, og der blev udnævnt kontaktpersoner på hvert køkken som følger op på stedets egenkontrol.
 
I januar kom endnu en negativ melding til modtagerkøkkenet. Så undervisningen blev gentaget og det blev indskærpet, at alle medarbejdere har et ansvar for opgaven. Det førte til, at der ved kontrollen i marts 2015 blev givet en glad smiley.
 
Den negative smiley der nu er givet til modtagerkøkkenet betyder, at der vil blive fulgt op ledelsesmæssigt igen, for at sikre at målinger fremover, bliver foretaget og noteret af alle medarbejdere.
 
Overordnet har vi i Holbæk Kommune styr på hygiejne og egenkontrollen på både de store centrale produktionskøkkener, i kantinerne og på andre modtagekøkkener. Det gælder også de andre tre andre modtagerkøkkener på Stenhusbakken. Der er i bilag en oversigt over hvilke smileyer der er givet til alle vores caféer og køkkener tilbage i tiden.
 
Det varme måltid produceres i vores produktionskøkkener på Stenhusbakken og Møllevang, og leveres som kølemad, der opvarmes i modtagekøkkenerne på plejecentre. Maden leveres til plejecentrene i kølebil og opbevares på køl indtil maden opvarmes inden servering. Opvarmningen sker efter en velbeskrevet procedure, se bilaget beskrivelse af kølemad leveret fra Stenhusbakken.
 
De øvrige måltider og mellemmåltider indkøbes og produceres lokalt i de enkelte modtagekøkkener i plejecentrene.
 
Medarbejderne har gennemgået et undervisningsforløb omkring opvarmning og håndtering af fødevarer. Der er også gvet undervisning i egenkontrolprogrammet. Undervisningen er varetaget af ledende økonoma og leder for cafe og rengøring.
 
For at sikre at der gennemføres egenkontrol, er der udpeget en tovholder for hvert modtagekøkken, som har en særlig opgave i at følge op på om egenkontrollen gennemføres. Det er også tovholderen, der kan hjælpe hvis der opstår andre spørgsmål i forbindelse med håndteringen af fødevarer. Emnet bringes jævnligt op på personalemøder, og ledelsen vil selv fremover foretage stikprøvekontroller i forhold til dokumentation af egenkontrol. 
 
Proceduren for egenkontrol på et modtagerkøkken, samt beskrivelse af håndtering af mad leveret fra centralkøkkenet er vedlagt i bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Forventet bødepålæg. Bødestørrelsen endnu ukendt.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-50576_#3467038_v1_oversigt over tildeling af .docx
caseno15-50576_#3460405_v1_beskrivelse af kølemad lev. fra stenhusbakken.doc
caseno15-50576_#3460402_v1_egenkontrol - afd.køkkener.doc

Bilag

Oversigt over tildeling af
Beskrivelse af kølemad lev. fra Stenhusbakken
egenkontrol - afd.køkkener


99. Gensidige orienteringer til mødet d. 26. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling100. Udvalget for Voksne - Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2015 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Indtægterne
Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre.
 
Driftsudgifterne
Integrationsindsatsen (flygtninge)
På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 – 225 personer, i 2015. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

De to initiativer på integrationsområdet – muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats – kører på højtryk.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.
Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab september 2015
Forventet afvigelse september 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.053,3
-15,6
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
264,4
17,4
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.016,5
25,3
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
978,2
998,8
20,6
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,2
319,0
2,9
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,4
3.652,0
50,6
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne.
 
De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3478679_v1_br_3_2015-30_uv.pdf.pdf

Bilag

BR_3_2015-30_UV.pdf