UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat - Dialogmøde Ældrerådet

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

26-10-2015 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2015 15:00:00


PUNKTER

86. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet



86. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
  1. Flygtninge
Holbæk kommune er i lighed med de øvrige kommuner blevet forpligtet til at boligplacere et antal flygtninge. Blandt mulighederne for boligplacering er en del tidligere plejehjemsboliger og boliger indenfor ældresektoren.
 
Ældrerådet ønsker en dialog om:
 
  1. Mad
I en flertalsaftale omkring budget 2016 og overslagsårene er ældreområdet blevet tilført 500.000 kr., der ifølge aftalen skal sikre bedre mad og gode måltider til de ældre – både på plejecentre, bosteder og til ældre i eget hjem. Der samtidig har været en debat om karakteren af mad til de ældre, herunder har der været drøftet både kvaliteten af den producerede mad, men også produktionsformen af mad til de ældre.
 
Ældrerådet ønsker en dialog om:
 
  1. Ensomhed
Ensomhed har gennem nogen tid været et væsentligt ældrepolitisk emne, og flere steder i landet er der etableret aktiviteter, hvis formål er at modvirke ensomhed blandt den ældre del af befolkningen.
 
Ældrerådet ønsker en dialog om:
 
  1. Demens
Regeringen har netop nedsat et udvalg til at udarbejde en national handlingsplan omkring demens. Det sker samtidig med, at demens igennem længere tid i også Holbæk Kommune har været et væsentligt emne for ældre og deres pårørende.
 
Ældrerådet ønsker en dialog om:
 
  1. Budget 2016 og overslagsårene
Der er indgået en fælles budgetaftale omkring budget 2016 og overslagsårene. Ældrerådet har fremsendt et høringssvar, hvor der bliver fremholdt en række elementer omkring ældrepolitikken i Holbæk kommune. Samtidig er Ældrerådet blevet inddraget i omstillingsprojektet ”fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem”. 
 
Ældrerådet ønsker en dialog om:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Ad 1)
Ældrerådet fremlagde deres tanker i forhold til placering af flygtninge i tidligere plejehjemsboliger og boliger indenfor ældreområdet, og deres bekymring for, om det vil få påvirkning for den nuværende boligstrategi.
Udvalget for Voksne orienterede om, at den nuværende boligstrategi ikke vil blive berørt og at den vil fortsætte som planlagt.
Medlemmer af udvalget orienterede om, at Holbæk Kommune skal boligplacere 182 flygtninge, og gav udtryk for, at det vil være en god ide at blande unge og ældre flygtninge, da det ofte er rigtig mange unge mænd mellem 20-40 år og enkelte ældre mænd på 70 år, som skal boligplaceres. Pernille Kruse oplyste, at demokratieksperimentariet vil deltage med en repræsentant (politiker) i hvert lokalområde. Pernille oplyser også at emnet bliver drøftet i omstillingsgrupperne som er opmærksom på området, da ser man rigtige mange muligheder også for den frivillige indsats
Ældrerådet spørger ind til om kommunen må henvise flygtninge til bestemte steder i Kommunen. Svaret var, at de steder om betegnes som ghetto, må kommunen ikke henvise det. Det er mængden af tosproget borgere, som bor på stedet, der er afgørende for hvorvidt stedet må huse flygtninge.
Der var enighed om, at det vil være en god ide med en social vicevært tilknyttet.
 
Ad 2)
Ældrerådets repræsentant Aage Jelstrup indledte punktet med at spørge til de 500.000 kr. der iflg. budgetaftalen skal sikre bedre mad og gode måltider til de ældre både i plejeboliger og i eget hjem. Ældrerådet ønskede bla. at drøfte spisesituationer, centralkøkken og madpolitik samt madproduktion.
Punktet blev drøftet med mange synspunkter. Administrationen arbejder på, at planlægge en konference med fokus på mad. Konferencen skal foregå inden Udvalget for Voksne inviterer hele Byrådet til et temamøde, som optakt til de beslutninger, som skal tages i forhold til produktion af maden til centrene.
 
Ad 3)
Ældrerådets repræsentant Klaus Nikolaisen oplyste, at Folkebevægelse har nedsat og igangsat et projekt for at imødegå ensomhed. Man oplever ikke ensomhed på plejecentrene som den store udfordring, men derimod for borgere, som bor i eget hjem. Klaus spurgte, hvordan det politiske og administrative system kan bidrage på området.
Udvalget for Voksne oplyser, at det at gøre noget ved ensomhed er et politisk mål for Byrådet og at der er stor fokus på området. I omstillingsgruppen arbejdes der med en mange nye tiltag og hele problematikken omkring ensomhed. Der er også knyttet en frivillighedskoordinator til opgaven.
Det kan være en stor udfordring at få alle med. Det er ikke muligt at tvinge folk, men alle skal have tilbuddet. Eksempelvis en folder, som indeholder kommunens og foreningernes tilbud. Og som hjemmeplejens medarbejdere kan have med ud på deres besøg.
Ældrerådet oplyste, at de Aktive centre arbejder med stort fokus på at få så mange som muligt med og udarbejder uge, måned og halvårsprogrammer, som annonceres, hvor alle borgere er velkommen til at deltage.
 
Ad 4)
Ældrerådets repræsentant Jean Petersen indledte punktet med at stille spørgsmålstegn til de strukturelle og sundhedsmæssige forhold og på om medarbejderne er kompetente nok samt hvordan de besparelser vil påvirke området.
Der er i dag en stigning af borgere med demens - både yngre og ældre. Der er mange redskaber, der kan hjælpe og også nye ting kan bidrage til at forebygge demens, så man i mange tilfælde har mulighed for, at opdage en begyndende demens.
Der var enighed om at området har en masse udfordringer og problemstillinger, som der kan arbejdes på og med.
Administrationen oplyser, at der har været afholdt uddannelse for alle medarbejdere og at området har stor fokus på demens. Holbæk Kommune er i løbende dialog med andre kommuner, har 4 demensspecialister med særlig uddannelse og videreudvikler løbende medarbejdere indenfor området.
 
Ad 5)
Formand for Ældrerådet Steen-Kristian Eriksen indledte med at fremhæve, at det har været en god proces og ønsker fortsat samme inddragelse som ved udarbejdelse af 2015 budgettet og ved de politiske omstillingsgrupper, der er nedsat for Aktiv hele livet.
Udvalget for Voksne oplyste, at de er glade for den proces som der har været omkring budget 2016 og i omstillingsgrupperne.
Der var enighed om at området har en masse udfordringer og problemstillinger, som der kan arbejdes på og med.
Pernille Kruse oplyste, at der arbejdes på dialog mellem sygehus, regionen og det kommunale system i forhold til hjemsendelse af patienter, som kommunen skal modtage. Der arbejdes på budgettet for genindlæggelser samt hvad der kan gøres bedre og nemmere for borgeren.
Jean tilkendegav, at det er rigtig godt med sygeplejeklinikker i Holbæk Kommune, hvor borgerne kan komme og tale om deres helbred uden nødvendigvis at have en sygdom, som det vil være hos de praktiserende læger. Leif Juhl forslog, at der kunne laves et årligt helbredstjek for de ældre borgere.

Referat
Sagsfremstilling