UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Gl. rådhus

STARTTIDSPUNKT

02-10-2015 13:15:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2015 14:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. oktober 2015
85. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser84. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. dagsordenen til mødet d. 2. oktober 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-10-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling85. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser. Matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder stilles til rådighed for projektet. Arealet er beliggende på adressen Marievej 28 C, Holbæk.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 6 skæve boliger til skæve eksistenser på adressen Marievej 28 C, Holbæk.
 
Boligerne opføres på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder som stilles til rådig for projektet.
 
Skæve boliger til skæve eksistenser er mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der.
 
Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.
 
Da der er tale om et lille byggeri, vil Lejerbo koordinere opførelsen af skæve boliger med opførelse af billige boliger på Samsøvej, således at tidsforbrug til byggemøder, proces med arkitekter, rådgiver, kommune og transport m.v. begrænses.
 
Det betyder, at opførelse af de skæve boliger vil blive igangsat i 4. kvartal 2016 når lokalplanen for Samsøvej er godkendt.
 
Lokalplanen for skæve boliger til skæveeksistenser på Marievej 28 C er igangsat.
 
Udvalget for Voksne tager den d. 2. november 2015 på studietur til Vejle for at besøge Vejle Kommunes projekt med "skæve boliger", som drives i samarbejde med Kirkens Korshær.
Udvalget for Voksne får efterfølgende den endelige projektbeskrivelse til godkendelse.
 
Omfanget af det sociale viceværts arbejde samt hvem som skal varetage opgaven skal afklares efterfølgende og inden ansøgning om tilskud til de skæve boliger sendes til ministeriet.
 
Det skal samtidig afklares om der er behov for, at den ene skæve bolig anvendes til lokale for den sociale vicevært.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder ministeriet tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængigt af boligens størrelse og indretning.
 
Da nettohusleje maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, stiller kommunen grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo.
 
Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen kan stille garanti for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
 
Lejerbo får brugsretten til den kommunale grund i de 30 år, som er løbetiden for realkreditlånet. Alle kan bidrage har anvisningsret til boligerne i samme periode, og hæfter for eventuel tomgangsleje. Boligselskabet er således garanteret lejeindtægten for byggeriet de næste 30 år. Der er derfor ingen risiko for at afdelingen skulle gå konkurs, og garantien dermed skulle komme til udbetaling.
 
Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Det vil kræve kommunal deponering såfremt den ene skæve bolig skal anvendes til lokale til den sociale vicevært.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 18. marts 2015, punkt 55: Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-10-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling