UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

10B

STARTTIDSPUNKT

21-09-2015 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2015 17:00:00


PUNKTER

76. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. september 2015
77. Orientering om og rundvisning på Center for Specialundervisning
78. Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet
79. Godkendelse af mødeplan for 2016
80. Udvalget for Voksne, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015
81. Beslutning af kommissorium for to omstillingsgrupper
82. Beslutning om inspirationsbesøg i Vejle og Brejning
83. Gensidige orienteringer til mødet d. 21. september 201576. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 21. september 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling77. Orientering om og rundvisning på Center for Specialundervisning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orientering og rundvisning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mødet d. 21. september 2015 i Udvalget for Voksne er planlagt på Center for Specialundervisning (CSU), Seminarieparken 2, lokale 10.

Der vil være rundvisning, hvor udvalget besøger den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og hjerneskaderådgivningen. Der er afsat 30 min. ekstra til mødet.

Center for Specialundervisning
Center for Specialundervisning er en del af kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge og omfatter:
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSU Holbæk er opdelt i:

 
Pr. august 2015 er indskrevet ca. 85 elever med særlige behov, heraf cirka halvdelen fra Holbæk Kommune og resten fra andre kommuner primært på Sjælland. Skolens elevgruppe er meget bred og dækker mange diagnoser. Fælles for de unge er, at de selv ikke med omfattende støtte vil kunne gennemføre en ordinær erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Kommunikationscenter
Kommunikationscenter omfatter:

 
Hjerneskadeafdelingen tilbyder rehabilitering og specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade. Målgruppen er voksne, der har pådraget sig en hjerneskade og er færdigbehandlet på sygehuset. Undervisningen varetages af det neurofaglige hjerneskadeteam og tager udgangspunkt i en tværfaglig indsats for at kunne tilbyde en høj grad af specialisering.

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommuniktationsvanskeligheder fra både Holbæk og Odsherred kommuner.

LæseTek tilbyder kompenserende undervisning til både børn og voksne, som har svære læse- og skrivevanskeligheder. Undervisningen varetages af speciallærere og audiologopæder og finder primært sted på Holbæk Kommunes folkeskoler, samt på Center for Specialundervisning i Holbæk og i afdelingen i Nykøbing Sj.

Undervisningen for voksne med psykiske vanskeligheder tilbydes inden for en lang række almene fag med undervisning 2-12 timer pr. uge som ene- eller holdundervisning.

Områdeleder Mette Hunsdahl, afdelingsleder for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse Peer Rask Sjørslev og leder af hjerneskaderådgivningen Lea BodZioch giver en rundvisning og orientering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Rundvisning taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling78. Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
  1. orientering om analyse af ældreområdet fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I august 2014 udgav KORA analysen ”Kommunale serviceniveauer og produktivitet”. Det var en analyse, der var bestilt af Produktivitetskommissionen.
 
Analysen sammenlignede 71 af landets 98 kommuner, og var lavet på baggrund af data fra 2009-2011. Sammenfatningen viste at Holbæk Kommune kunne spare 120 mio. kr. hvis det var muligt at indrette Holbæk Kommune som de bedste kommuner på dagtilbudsområdet, på folkeskole- og sfo-området og på ældreområdet.
 
Muligheden for at spare de 120 mio. kr. blev beregnet ud fra en kombination af andre kommuner, der havde en højere produktivitet. Der var altså ikke én bestemt kommune man kunne kopiere, og dermed opnå en højere produktivitet. Set i sammenligning med de 71 kommuner havde Holbæk Kommunes ældreområde i 2009-2011 en høj produktivitet, og et lille potentiale for højere produktivitet.
 
I 2015 bad Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune KORA om at lave en sammenligning af ældreområdet i de 4 kommuner, på baggrund af analysen fra 2014.
 
 
Holbæk
Køge
Næstved
Slagelse
Produktivitet (2009-2011)
0,96
0,81
0,88
0,86
Produktivitet (2012-2013)
0,95
0,80
0,9
0,89
Serviceniveau (2009-2011)
0,99
0,85
0,91
0,94
Serviceniveau (2012-2013)
0,98
0,83
0,88
0,95
Nu har KORA fremlag deres analyse, som offentliggøres på KORAs hjemmeside i september 2015. Resultatet af sammenligningen viser at Holbæk Kommune stadig har en høj produktivitet og et højt serviceniveau, og konklusionen fra KORA er, at Køge Kommune har et potentiale for højere produktivitet.
 
 
Holbæk Kommune har det højeste serviceniveau af de 4 kommuner. KORA beregner serviceniveauet ud fra 7 nøgletal. De nøgletal der gør at Holbæk har et højt serviceniveau i KORAs beregning er forebyggende hjemmebesøg og antal visiterede hjemmehjælpstimer.
 
At Holbæk visiterer relativt mange timer til hjemmehjælp kan der være flere forklaringer på. Fx at Holbæk Kommune har et højere serviceniveau end de andre kommuner. En anden forklaring er at Holbæk Kommune har færre plejeboliger pr. +65 årig end de andre kommuner. Det betyder, at flere borgere bor i eget hjem i stedet for at flytte i plejebolig, og så modtager de hjemmepleje i eget hjem.
 
I Køge Kommune har man indrettet sig omvendt, der har de mange plejeboliger pr. +65 årig og til gengæld ikke så mange borgere der modtager hjemmepleje i eget hjem. Det tæller i KORAs beregning som et lavere serviceniveau.
 
Der er mange forhold, der spiller ind på antallet af hjemmehjælpstimer der visiteres, og der er flere nøgletal til beregning af serviceniveau. I bilagene er KORAs analyse og der er et notat hvor centrale pointer i KORAs analyse er trukket frem.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-44417_#3423552_v1_notat vedr kora projekt på ældreområdet 2015.doc
caseno15-44417_#3422968_v1_service og produktivitet på ældreområdet i k4 kommunerne.pdf

Bilag

Notat vedr KORA projekt på ældreområdet 2015
Service og produktivitet på ældreområdet i K4 kommunerne


79. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. udvalget godkender mødeplan for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14.00-17.00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 20.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Mødeplanen godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v2_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


80. Udvalget for Voksne, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Udvalget tager økonomi og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio. kr. mere end det Byrådet planlagde, da budget 2015 blev vedtaget i oktober sidste år.
 
Halvårsregnskabet viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset.
 
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug.
 
På udvalget for voksne forventes et samlet merforbrug på 37,7 mio. kr.
Det er flere årsager; Stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne og mellemkommunal afregning på pleje og ældreboliger. Der er en generel stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget støtteordninger såsom botilbudsformer, handicapbiler, aktivitetstilbud mv. Derudover er der ledige pladser på en af kommunens egne botilbud.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Økonomi og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015 taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3439429_v1_øa_08_2015-30_uv.pdf.pdf

Bilag

ØA_08_2015-30_UV.pdf


81. Beslutning af kommissorium for to omstillingsgrupper

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
  1. Godkender kommissorium for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, botilbud og i egen bolig’
  2. Godkender kommissorium for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på deres møde den 19. august 2015 at igangsætte fire nye omstillinger.
Byrådet besluttede desuden at kommissorium (med deltagerkreds og tidsplan) for den enkelte omstilling skal godkendes i det relevante fagudvalg.
 
To af disse omstillinger er forankret i Udvalget for Voksne. Det handler om omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, botilbud og i egen bolig’ og omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’.
 
Der er nedsat en politisk styregruppe til hver af de to omstillinger. Den politiske styregruppe for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, botilbud og i egen bolig’ består af 3 medlemmer af Udvalget for voksne, og den politiske styregruppe for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ består af 3 medlemmer af Udvalget for voksne samt et medlem af Udvalget for børn og et medlem af Udvalget for Arbejdsmarked.
 
Udvalget får derfor nu forelagt de to kommissorier til godkendelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43286_#3426327_v1_kommissorium for omstillingen 'fælles indsats på plejecentre bosteder og i eget hjem'.docx
caseno15-43286_#3426332_v1_kommissorium for omstillingen 'fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'.docx

Bilag

Kommissorium for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre bosteder og i eget hjem'
Kommissorium for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'


82. Beslutning om inspirationsbesøg i Vejle og Brejning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1) godkender program for inspirationsbesøg i Vejle og Brejning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Voksenudvalget søger ny inspiration i forbindelse med etablering og udvikling af botilbud for voksne med særlige behov. Derfor ønsker udvalget at besøge nogle bosteder i Vejle-området som arbejder nytænkende med at skabe gode rammer og relationer for udsatte borgere og borgere med fysiske og psykiske handicap.
 
Administrationen har efter aftale med de involverede institutioner sammensat følgende program for et inspirationsbesøg mandag den 2. november 2015.
 
Besøg hos social vicevært i botilbud for skæve eksistenser
På udvalgsmødet den 23. januar 2015 besluttede Udvalget for Voksne, at der skal udarbejdes et projekt om etablering af fem skæve boliger til skæve eksistenser, samt at der skal tilknyttes en social vicevært til boligerne.
 
Kirkens Korshær og Holbæk Kommune har drøftet muligheden af, at det bliver en person fra Kirkens Korshær, som ansættes til at løfte opgaven.  Dette skal ses i lyset af Kirkens Korshærs store erfaring med målgruppen.
 
Udvalget besøger derfor Kirkens Korshær samt ”Hyttebyen” i Vejle. Kirkens Korshær har i nogle år varetaget den sociale vicevært-funktion i Hyttebyen, der består af fem sociale boliger for udsatte borgere i Vejle Kommune.
 
Besøg i LæringsCenter Brejning
LæringsCenter Brejning tilbyder kompetenceudvikling og videndeling med fokus på formidling af specialviden inden for områderne udviklingshandicap, vidtrækkende fysiske og psykiske handicap og udviklingsforstyrrelser.
 
På LæringsCenter Brejning skal udvalget besøge Rubens Verden, som er en fiktiv bolig indrettet til at møde behovene hos en borger med forskellige funktionsniveauer. Formålet med Rubens Verden er at inspirere medarbejdere og borgere til at bruge mere teknologi i hverdagen, så borgeren kan mere selv.
 
Dernæst besøger udvalget botilbuddet Skansebakken, hvor beboerne alle har svære handicaps og mange slet intet sprog. Derfor har de svært ved selv at opbygge relationer, og nogle oplever overvejende kun relationer til personalet. Skansebakken har derfor med held implementeret ”Design af relationer”, som har styrket beboernes relationer udadtil. Projektet er udviklet i samarbejde med Designskolen i Kolding.
 
Deltagere i inspirationsturen
Foruden medlemmerne af udvalget er det planen at følgende deltager i turen: Leder af Kirkens Korshær i Holbæk, Kjeld Lundorf; Chef for kerneområdet Aktiv hele livet, Karen Schur; Chef for kerneområdet Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen; Strategisk leder for enheden Mental Sundhed Jan Adrian.
 
Dagens program

Kirkens Korshær i Vejle. Besøget er berammet til kl. 10.00-12.00
 
 
Vært ved besøget er social vicevært Bettina Bøgelund fra Kirkens Korshær.
 
Læringscenter Brejning. Besøget er berammet til kl. 13.00-15.30
 
 
Værter ved besøget er Jesper Wiese, tidl. centerleder på Skansebakken samt Trine Holm Erichsen, projektkoordinator for Design af Relationer på Skansebakken.
 
Bilag til denne sagsfremstilling: Udtræk fra relevante hjemmesider om Hyttebyen, Rubens Verden og Design af relationer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Program godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-40955_#3432199_v1_design af relationer.pdf.pdf
caseno15-40955_#3432194_v1_rubens verden.pdf.pdf
caseno15-40955_#3432188_v1_hyttebyen.pdf.pdf

Bilag

Design af Relationer.pdf
Rubens Verden.pdf
Hyttebyen.pdf


83. Gensidige orienteringer til mødet d. 21. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling