UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

1A

STARTTIDSPUNKT

24-08-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-08-2015 16:30:00


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. august 2015
67. Orientering om og rundvisning på byggeriet af plejecenter på Samsøvej
68. Beslutning om den foreslåede model for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling
69. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd
70. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
71. Mulige anvendelser af Elmelunden og Rosenvænget indtil ombygningen til ældreboliger
72. Status og strategi for boligplacering af flygtninge
73. Gensidige orienteringer til mødet d. 24. august 201566. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 24. august 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Godkendt
 
Det bemærkes at det tilstræbes at dagsordenen udsendes om torsdagen forud for mødet!

Referat
Sagsfremstilling67. Orientering om og rundvisning på byggeriet af plejecenter på Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 
  1. tager orientering og rundvisning til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mødet den 24. august 2015 starter med et besøg på det nye plejecenter på Samsøvej, som er under opførelse.
 
Opførelsen af det nye plejecenter er en del af boligstrategien på ældreområdet. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Holbækhus og Hesseløvej.
 
Det nye plejecenter vil rumme 75 2-rums boliger.
 
Opførelsen af det nye plejecenter på Samsøvej forløber efter planen. Byggeriet forventes at stå færdigt med udgangen af 2015.
 
Charlotte Larsen, leder af område midt, og projektleder Christina Bech Hansen vil vise rundt i byggeriet, ligesom der bliver mulighed for at se en prøvelejlighed.
 
Der vil være repræsentanter til stede fra Kullegaard og Domea for at svare på eventuelle spørgsmål.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Orientering og rundvisning taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling68. Beslutning om den foreslåede model for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. beslutter den foreslåede model for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med en ny bestemmelse i Servicelovens §101a vedrørende anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, skal alle kommuner fra 1. juli 2015 kunne tilbyde deres borgere anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.
Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunerne til at iværksætte tilbud om anonym behandling over for personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer, og som ellers ikke kan forventes at ville opsøge behandlingssystemet. Formålet er således også at forebygge, at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget.
 
Model for indsats i Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg
Misbrugsområdet iværksætter et behandlingsforløb, som følger anbefalingerne fra Socialstyrelsen. Forløbet er af kortere varighed, 12 uger, og indeholder:
Behandlingen vil være forankret i den almindelige praksis for ambulant behandling, hvilket blandt andet betyder mulighed for tæt samarbejde med lægekonsulent, såvel som brug af allerede eksisterende evidensbaserede behandlingsmetoder. Samtidig vil den anonyme, ambulante stofbehandling være et særskilt tilbud, så muligheden for anonymitet håndhæves.
(Se vedlagte bilag for mere information om selve indholdet i tilbuddet).
 
Klyngesamarbejde
Samtidig med at der etableres en behandlingsgruppe i Holbæk, indgås aftaler om et klyngesamarbejde med kommunerne Slagelse, Ringsted og Roskilde. Dette betyder, at Holbækborgere kan henvises til gruppeforløb i en af samarbejdskommunerne, ligesom disse kommuner kan henvise borgere til behandling i Holbæk. I lovbestemmelsen pointeres det, at mindst et tilbud om anonym, ambulant stofmisbrug skal være beliggende udenfor byen.
 
Anslået antal borgere i behandlingen
Odense kommune har i 2014 haft et forsøgsprojekt med behandling efter ovenstående model. Odense er en kommune med cirka 197.480 indbyggere, og der var 34 indskrevet i projektet.
På den baggrund anslås det, at behandlingen i Holbæk vil få et brugerunderlag på mellem 15 og 20 deltagere årligt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det anslås ud fra det forventede antal borgere i tiltaget, at en stofmisbrugsbehandler skal varetage denne opgave cirka 5 timer ugentligt, estimeret til 75.000 kr. årligt. Herudover kommer betaling til de borgere, som benytter tilbuddet udenfor Holbæk kommune.
 
Anslåede samlede udgifter til tiltaget forventes at udgøre mellem 100.000-150.000 kr. årligt.
 
Udgifterne forventes at kunne finansieres via puljeforliget, hvor der i projektet er afsat 5 millioner i 2015 og 9.2 millioner årligt over de næste to år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§101a i Lov om Social Service

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-36177_#3393591_v1_bilag til beslutning anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.pdf

Bilag

Bilag til beslutning Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling


69. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. Indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender Rammaftalen for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
 
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.
 
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.
 
Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:
Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
Psykiatriområdet
Kommunikationsområdet
Økonomi - effektiviseringsundersøgelser
 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.
 
Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.
 
Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.
 
I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Anbefales godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39829_#3391964_v1_notat om børnehus.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391960_v1_lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ udviklingsstrategi 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391956_v1_kontrakt_voksen.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391948_v1_kontrak_børn.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391939_v1_brev fra kkr sjælland om rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391935_v1_appendiks til rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391933_v1_allonge specialundervisning i folkeskolen 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391930_v1_vejledning standardkontrakt.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391929_v1_takstaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391921_v1_rs17 - tilbudsoversigt rammeaftale 2016 juli 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391920_v1_resume rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391914_v1_rammeaftale 2016 - udviklingsstrategi 2016 og styringsaftale 2016 til kommuner og regionsråd juni 20.pdf
caseno15-39829_#3391910_v1_paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.pdf
caseno15-39829_#3391908_v1_rammeaftale 2016 - det specialiserede social- og undervisningsområde .pdf

Bilag

Notat om Børnehus.pdf
Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
kontrakt_voksen.pdf
kontrak_børn.pdf
Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf
Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
Vejledning standardkontrakt.pdf
Takstaftale 2016.pdf
RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016.pdf
Resume Rammeaftale 2016.pdf
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde


70. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er nu udarbejdet en kapacitetsanalyse, der skal give et bud på det fremtidige behov for boliger med henblik på at vurdere behovet for de allerede planlagte og projekterede om- og nybygninger.
 
Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne indebærer, at der bliver opført 40 nye boliger i Jyderup og 13 nye boliger i Holbæk. Boligerne opføres efter Lov om Almene boliger. Alle boliger er erstatningsboliger for nogle utidssvarende boliger.
 
 
Det er nu kendt, at Friplejehjemmet Fjordstjernen forventer at etablere 24 boliger målrettet voksenspecialområdet i det nye byggeri på havnefronten.
 
Kapacitetsanalysen viser, at:
 
På baggrund af kapacitetsanalysen anbefales det, at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.
 
Indstillingen har været til høring i Handicaprådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der har været et samlet forbrug på kr. 1 mio. kr. til byggeriet ved Abildgården til blandt andet lokalplan, diverse undersøgelser, byggeprogram mv.
 
Derudover kan komme yderligere udgifter, hvis størrelse ikke kendes.

Øvrige konsekvenser
Abildgården bliver udfaset i takt med at beboerne fraflytter. Der vil hen over sommeren og i efteråret være en dialog med Socialtilsyn Hovedstaden, sektion Voksen Handicap, om ændringen - og med beboere og pårørende på Abildgården om deres ønske om eventuelt at flytte til Fjordstjernen eller Jyderup.

Høring
Handicaprådet har på møde den 11.august 2015 afgivet følgende høringssvar:
 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Det indstilles at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres!

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29689_#3326338_v1_kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015.docx

Bilag

Kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015


71. Mulige anvendelser af Elmelunden og Rosenvænget indtil ombygningen til ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Beboerne i Holbæk Ældreboligselskabs 1-rumsplejeboliger på Elmelunden i Jyderup og på Rosenvænget i Mørkøv er i maj 2015 flyttet over i Holbæk Ældreboligselskabs nybyggede plejeboliger på Lunderosevej i Jyderup.
 
De fraflyttede plejeboliger er begge steder placeret i umiddelbar nærhed til ældreboliger, som fortsat er beboede. Bygningerne rummer ligeledes beboer- og fællesfaciliteter (f. eks. fælleslokalet på Elmelunden), som ligger i tilknytning til plejeboligerne. Disse anvendes af beboerne i de omkringliggende boliger og frivillige brugere fra lokalområdet.
 
Plejeboligerne på Elmelunden og på Rosenvænget skal ombygges til tidssvarende 2-rumsældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Helhedsplanen forventes godkendt af Landsbyggefonden med udgangen af december 2015. Ombygningen vil i dette tilfælde kunne iværksættes i slutningen af 2016.
 
Det betyder, at Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de i alt 58 fraflyttede plejeboliger frem til ombygningens opstart. Tomgangslejen indebærer en månedlig omkostning for kommunen på cirka 260.000 kr.
 
Muligheder for midlertidig anvendelse af plejeboligerne frem til ombygningen
Holbæk Kommune har et underskud af mindre, økonomisk overkommelige lejligheder. Det er derfor yderst vanskeligt at finde egnede boliger, som særligt enlige på overførselsindkomst har råd til at betale.
 
Udfordringen er ikke blevet mindre i lyset af det forøgede antal enlige flygtninge i de seneste 3-4 år. Kommunen har en lovbestemt forpligtelse til at tilbyde disse nytilkomne en passende bolig. Er dette ikke muligt, skal de enkelte flygtninge huses i midlertidige indkvarteringsløsninger, indtil en passende bolig kan findes.
 
Holbæk Kommune står således med et stort antal ubeboede mindre plejeboliger indtil formentlig udgangen af 2016, en betragtelig lejeomkostning forbundet hermed og et underskud af indkvarteringsløsninger til særligt enlige flygtninge.
 
Administrationen har derfor overvejet, om plejeboligerne frem til ombygningen kunne anvendes til midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Anvendes boligerne til netop dette formål, vil det kunne bidrage til løsning af boligudfordringen og mindske omkostningerne til tomgangsleje uden at forsinke helhedsplanen og ombygningen. 
 
Der fordres en særligt nænsom proces, såfremt plejeboligerne midlertidigt anvendes til enlige flygtninge. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger og de fælles faciliteter i bebyggelserne.
 
På denne baggrund har administrationen allerede nu været i indledende dialog med Holbæk Ældreboligselskab, Ældrerådet samt beboere, brugere og frivillige i de to lokalområder. Denne dialog har inkluderet deltagelse i møder på Elmelunden og Rosenvænget.
 
Administrationen har på baggrund af drøftelserne afdækket følgende forhold, som kræver ekstra opmærksomhed:
· Enhver midlertidig anvendelse af plejeboligerne skal ske i et tæt samarbejde med de involverede beboere, frivillige og medarbejdere, så der skabes mest mulig tryghed.
· Dette samarbejde fordrer dialog, inddragelse og medindflydelse undervejs i processen.
· Det skal sikres, at de eksisterende bruger- og beboeraktiviteter kan fortsætte uforandret.
· Det skal overvejes, hvorvidt mindre fysiske ændringer i bebyggelserne (f. eks. afskærmning mellem plejeboliger og fælleslokaler) kan understøtte tryghed og fastholdelse af de lokale aktiviteter.
· Der skal lægges vægt på at informere de midlertidigt boligplacerede flygtninge om plejeboligernes særlige karakter.
· Der skal afsættes ressourcer til en social vicevært eller en koordinatorfunktion, som kan assistere flygtningene og bistå, hvis der skulle opstå vanskeligheder. 
 
Administrationen vil gerne have mandat til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for en midlertidig anvendelse af de fraflyttede plejeboliger; herunder de økonomiske konsekvenser og inddragelsen af alle relevante parter.
 
En endelig vedtagelse af en midlertidig anvendelse af plejeboligerne fordrer en fornyet politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Det indstilles at administrationen bemyndiges til at undersøge mulighederne for at anvende Elmelunden og Rosenvænget til midlertidige boligløsninger.
Det anbefales at der afholdes lokale dialogmøder med deltagelse af politikere, integrationsråd og repræsentanter fra målgruppen!

Referat
Sagsfremstilling72. Status og strategi for boligplacering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Status for boligplacering af flygtninge
Rammer og baggrund
 
Holbæk Kommune skal modtage 180 flygtninge i 2015, og antallet kan i løbet af året øges med op til 50 % uden udmelding af en ny kvote. I indeværende år mangler kommunen fortsat at modtage 94 af de tildelte flygtninge. Herudover kan der ventes cirka 36 voksne og 49 børn i resten af 2015 i forbindelse med familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kommunen skal modtage 184 flygtninge i 2016.
 
Holbæk Kommune er forpligtet til at tilbyde en boligplacering til flygtninge. Såfremt der ikke kan tilbydes en permanent boligplacering, skal der tilbydes en midlertidig indkvartering. Flygtninge, som indkvarteres midlertidigt, kan alene opkræves en cirkulærebestemt egenbetaling per måned alt inklusive. Egenbetalingen kan maksimalt udgøre 2122 kr. for enlige, 3855 kr. for par, 4239 kr. for par med op til 3 børn og 4592 kr. for par med 4 børn eller flere. Kommunen betaler differencen mellem de faktiske udgifter og flygtningenes egenbetaling. Når en flygtningene fraflytter den midlertidige indkvartering, hæfter kommunen for istandsættelse af opholdsstedet.
 
Det er vanskeligt at finde egnede permanente boliger til flygtninge. Det eksisterende boligudbud tilbyder ikke boliger til en husleje, som særligt de mange enlige nytilkomne har råd til. Derfor placeres mange flygtninge i midlertidige løsninger, indtil de kan tilbydes en passende permanent bolig. Disse indkvarteringer er ikke ideelle, integrationsmæssigt og økonomisk. Boligplaceringsopgaven er for øjeblikket imidlertid det muliges kunst.
 
Størstedelen af de permanente boligtilbud til enlige forventes fremadrettet at være boliger i bofællesskaber og på klubværelser – dog med egen, permanent lejekontrakt.
 
En stor del af flygtningene vil fremover modtage en integrationsydelse, hvis basisbeløb er på niveau med SU (ca. 6.000 kr. om måneden for enlige). Derudover vil de ikke få kontanthjælp, før de har boet i landet 7 ud af de senest 8 år. Ændringen vil skærpe boligudfordringen og forventeligt medføre en større anvendelse af midlertidige indkvarteringsløsninger.
 
Fremadrettet er udfordringen derfor, at der både skabes et passende antal midlertidige opholdssteder samt flere muligheder for permanent boligplacering.
 
Handleplan
Administrationen vil efterfølgende udfærdige en konkretiseret handleplan for tilvejebringelsen af midlertidige indkvarteringer og permanente boligplaceringer. Dette vil ske på grundlag af beslutningen vedrørende udvælgelseskriterier og de forskellige løsningsmuligheder.
 
Handleplanen vil på basis af en behovsanalyse estimere det nødvendige antal boligtilbud til flygtninge i 2015 og 2016. Det vil i handleplanen ligeledes fremgå:
 
· Hvor stor en andel der kan rummes i det nuværende udbud.
· Hvor meget der dækkes af de kommunale ejendomme, som vurderes anvendelige.
· Hvor stor en andel som fordrer supplerende løsninger.
 
Handleplanen vil blive politisk behandlet ved de næstkommende udvalgsmøder og derefter i byrådet
 
Midlertidige indkvarteringsløsninger – antal og geografi
Primo august 2015 er 102 flygtninge midlertidigt indkvarteret. Heraf har 4 været midlertidigt indkvarteret siden 2. halvår 2013 og i alt 10 har haft et sådant opholdssted i over et år.
 
Hovedparten af de 102 flygtninge opholder sig på enten det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264 i Vipperød eller den tidligere boinstitution Danhøj på Rørvangsvej 4 i Holbæk. De resterende er indkvarteret i forskellige lejligheds- og bofællesskabsløsninger.
 
Permanente boliger – karakter og geografi
I de seneste 2 år har såvel enlige som familiesammenførte flygtninge hovedsageligt fået tilbud om en permanent bolig i den almene boligsektor, da det har vist sig vanskeligt at få andre end almene boligorganisationer til at udleje permanente boliger på almindelig vilkår.
 
Boligtilbuddene er geografisk spredt over størstedelen af kommunen, og det er fortsat ambitionen, at der tilbydes boliger i alle dele af Holbæk Kommune. Ambitionen må imidlertid balanceres med det begrænsede antal passende boliger, der er til rådighed samt nedenstående kriterier.
 
Kriterier for udvælgelsen af boliger til flygtninge
Administrationen har udfærdiget en række kriterier i relation til udvælgelsen af midlertidige boligløsninger og tilbuddene om permanente boliger til flygtninge.
 
Kriterierne for midlertidige boligløsninger
Kriterierne for permanente boliger
 
Tilvejebringelse af boligtilbud
For at tilvejebringe de nødvendige muligheder for permanente boligplaceringer og midlertidige indkvarteringer skal der tages flere forskellige løsninger i brug.
 
Mulighederne findes primært indenfor nedenstående områder:
- Den almene boligsektor
- Kommunale ejendomme (prioriteringen varierer efter, hvor oplagte ejendommene er til
beboelsesformål)
- Kommunalt opførte pavilloner på kommunal grund
- Privat udlejning
 
Den almene boligsektor
For at løse udfordringen med permanente boliger er der behov for at etablere flere billige boliger. I de senere år er der i forbindelse med fysiske helhedsplaner nedlagt en række 1-værelsesboliger i den almene sektor, da det blev vurderet, at de ikke var tidssvarende. Boligerne er i stedet omdannet til (færre) lejligheder med flere værelser. Det har desværre den konsekvens, at såvel de nytilkomne flygtninge som andre grupper med begrænset økonomisk formåen ikke længere har råd til boligerne.
 
Skal en boligorganisation opføre små billige almene boliger, vil det kræve et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, såfremt byggeriet godkendes inden udgangen af 2016. Godkendes byggeriet herefter, stiger grundkapitallånet til 14 % af byggeriets anskaffelsessum.
 
Kommunale ejendomme og grundarealer
Det er en mulighed at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over de kommunale ejendomme, som på nuværende tidspunkt potentielt kan benyttes til hhv. midlertidig indkvartering og permanent boligplacering af flygtninge.
 
Den kommunale ejendom Hesseløvej 12, Holbæk er oplagt til boligplacering. Ikke kun til flygtninge, men også til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Ejendommen består af 18 stk. 1-værelses lejligheder med køkken og bad. Ejendommen er pt. sat til salg, og salgsprovenuet for ejendommen er indregnet i budgettet for arealoptimering. Såfremt ejendommen benyttes til permanent boligplacering, forventes det at huslejen ekskl. forbrug skal sættes til ca. 3.500 kr. pr. måned, for at dække ejendommens driftsudgifter.
Anvendes ejendommen i stedet til midlertidig indkvartering af flygtninge vil nettoudgiften pr. måned inkl. udgift til en social vicevært udgøre ca. 3.800 kr. pr. måned efter fradrag af flygtningens egenbetaling.
 
Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.
 
Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan f.eks. være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted. Der er dermed fx muligt at benytte en tidligere skole, hvor der etableres de fornødne køkken-, toilet- og badefaciliteter.
 
Etablering af pavilloner til indkvartering af flygtninge er en dyr løsning på grund af omkostninger til levering, opstilling og efterfølgende nedtagning. Derudover skal der betales leje af pavillonerne. Skal den månedlige udgift pr. værelse ekskl. forbrug holdes under 5.000 kr. vil det formentlig betyde en lejeperiode på 3-5 år afhængig af standard og antal boliger. Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til byggemodning m.m. Anvendes pavillonerne alene til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på op til 5 år, kan placeringer, som ikke er kommune- eller lokalplanlagt til beboelse, ligeledes tages i anvendelse efter en politisk beslutning.
 
På baggrund af den politiske beslutning om brugen af kommunale ejendomme, udarbejdes der efterfølgende en analyse af i hvilket omfang der er behov for at etablere pavilloner til midlertidig indkvartering.
 
Privat udlejning
Det opleves i administrationen som en udfordring at få private til at udleje boliger direkte til flygtninge på almindelige, tidsubegrænsede vilkår. Langt de fleste private udlejere er alene interesserede i at udleje boligerne til Holbæk Kommune, som herefter står med det fulde ansvar for at anvende disse til midlertidig indkvartering eller (via videreudlejning) permanent boligplacering. Samtidig tilbyder mange private udlejere kun tidsbegrænsede lejekontrakter. Holbæk Kommune har i sådanne tilfælde alene mulighed for at anvende lejemålene til midlertidig indkvartering.
 
Såfremt det fremadrettet bliver muligt at få private til at udleje permanente boliger til flygtninge, vil det alt andet lige medføre et mindre pres på, hvor mange boligmuligheder der skal tilvejebringes. Administrationen forsøger løbende at få flere private udlejere til at indgå i direkte lejeforhold med flygtninge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bruges kommunale ejendomme til beboelse, er det naturligvis ikke muligt at frasælge ejendommene med henblik på en besparelse på driftsbudgettet. Bringes en stor del af de kommunale ejendomme i spil, vil det således være vanskeligt at realisere målet for arealoptimering.
 
Som tidligere beskrevet, har kommunen midlertidigt indkvarteret flygtninge i almene boliger, på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264, Vipperød, på kommunens egen ejendom Rørvangsvej 4, Holbæk samt på campingpladser. Den månedlige nettoudgift efter fradrag af flygtningens egenbetaling udgør for de forskellige midlertidige indkvarteringer:
 
Almene boliger, gennemsnit
3.791 kr. pr. måned
Rørvangsvej 4, Holbæk inkl. udgiften til social vicevært
2.714 kr. pr. måned
Roskildevej 264, Vipperød inkl. udgiften til social vicevært
4.036 kr. pr. måned
Campingpladser
36.385 kr. pr. måned
 
Erfaringerne jf. ovenstående peger dermed i retning af, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunen at benytte kommunale ejendomme til beboelse. Inden en kommunal ejendom tages i brug til midlertidig indkvartering eller permanent boligplacering, udarbejdes en business case på, hvordan sammenhængen er mellem lejeindtægter og driftsudgifter på bygningen. For hver enkelt kommunale ejendom vil der blive udarbejdet en analyse, som skal konkludere, hvorvidt det giver økonomisk mening at bruge ejendommen til beboelsesformål.
 
I januar 2015 aftalte KL og regeringen, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge som kommer i 2015. De 325 mio. kr. er fordelt med 125 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer (særligt i relation til en hurtig udvidelse af boligkapaciteten) og 200 mio. kr. i ekstra integrationstilskud.
 
Holbæk Kommunes har i den forbindelse modtaget 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer. Tilskuddet udbetales som en del af den månedlige 12-dels afregning og er ikke afsat til drift eller anlæg i budgettet for 2015.
 
Statens tilskud på 1,812 mio. kr. stilles til rådighed for finansieringen af en del af de ændringer som skal foretages på de kommunale ejendomme, som anvendes til flygtningebeboelse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Integrationsloven
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.    
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til
boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering
af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge
 
Finn Nielsen kan ikke anbefale indstillingen – grundet særregler for flygtninge.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-35992_#3402432_v1_notat - kommunalt ejede ejendomme.pdf

Bilag

Notat - kommunalt ejede ejendomme


73. Gensidige orienteringer til mødet d. 24. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling