UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Misbrugscentret

STARTTIDSPUNKT

22-06-2015 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2015 17:30:00


PUNKTER

57. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. juni 2015
58. Orientering om misbrugsområdet og rundvisning på Sofiehuset
59. Beslutning - Ændring af status fra plejeboliger ved center til ældreboliger
60. Beslutning af kvalitetsstandarder på socialområdet
61. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
62. Orientering om øget pres i Genoptræningscenter
63. Brugertilfredshedundersøgelse i Genoptræningscentret 2015
64. Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen 2015
65. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. juni 201557. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Voksne d. 22. juni 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling58. Orientering om misbrugsområdet og rundvisning på Sofiehuset

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. tager orientering og rundvisning til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mødet d. 22. juni 2015 i Udvalget for Voksne er planlagt på misbrugsområdets dagbehandling Sofiehuset, Kasernevej 6, 1. sal. Der vil være rundvisning på Sofiehuset og der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Misbrugsområdet er en del af Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg og omfatter:
 
Ambulant behandling i Rådgivningscentret
Den ambulante behandling i Rådgivningscentret tilbyder alkohol- og stofbehandling på samlet 210 pladser. Der er medicinudlevering, og ingen forudgående visitation. I 2013 var der 500 borgere igennem behandlingen, og i 2014 var der 478 borgere igennem behandlingen.
 
De 210 pladser på Rådgivningscentret er fordelt med 122 pladser til ambulant alkoholbehandling og 88 pladser til ambulant stofbehandling
 
Til ambulant alkoholbehandling er ansat 4 behandlere. I juni måned var de indskrevne borgeres indtægtsgrundlag fordelt således:
 
Til ambulant stofbehandling er ansat 3 behandlere. I juni måned var de indskrevne borgeres indtægtsgrundlag fordelt således:
 
Dagbehandling
Der er visitation til dagbehandlingen via Rådgivningscentret eller Ungebehandlingen.
Dagbehandlingen rummer 23 pladser, og det er både alkohol- og stofbehandling.
Alle forløb koordineres med beskæftigelsesindsatsen – der arbejdes altid med det formål at vende tilbage til eller igangsætte uddannelse/praktik/job.
 
Dagbehandlingen består af gruppeindsats – 4 dage om ugen. Borgerne er der fra 3 mdr. til et år – der foregår en løbende evaluering af den enkeltes behov for indsats.
 
Ungebehandling
Ungebehandlingen er en særlig indsats for unge i aldersgruppen 15-25 år. Der er ingen forudgående visitation og der er ingen medicinudlevering. Ungebehandlingen har 72 pladser. Her er ansat 6 behandlere. Ungebehandlingen har særligt fokus på fremskudt behandlingsindsats på uddannelsesinstitutioner, og så deltager ungebehandlingen i et metodeprojekt for at afprøve 4 forskellige behandlingsspor.
 
Andre tiltag
 
 
Jan Adrian, leder af Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg samt Morten Pedersen der er daglig leder af misbrugsområdet vil give en rundvisning og orientering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Orientering og rundvisning taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling59. Beslutning - Ændring af status fra plejeboliger ved center til ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
  1. plejeboligerne ved center på Carl Reffsvej og Stenhusvej ændrer status til ældreboliger i frit valg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det anbefales, at Holbæk Kommunes plejeboliger ved center får status af ældreboliger i frit valg. Der er i dag 85 plejeboliger ved center. Der er 40 boliger på Stenhusvej og 45 boliger på Carl Reffsvej.
 
Der er tale om en teknisk ændring, som ikke vil have konsekvenser for de borgere, der bor i boligerne.
 
Baggrunden for at ændre plejeboliger ved center til ældreboliger er, at Stenhusbakken fra 2016 skal indrettes til midlertidige ophold. Samtidig udfases Holbækhus som plejecenter i forbindelse med det nye plejecenter på Samsøvej.
 
I dag er det personale fra hhv. Stenhusbakken og Holbækhus, som dækker plejeboliger ved center.
 
Hvis boliger ændrer status til ældreboliger, vil det være personale i hjemmeplejen, der dækker boligerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at omlægningen af plejeboliger ved center til ældreboliger i frit valg kan ske indenfor budgettet for Aktiv hele livet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Ældrerådet har på deres møde den 17. juni 2015 drøftet indstillingen om at omlægge plejeboliger ved center til ældreboliger.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Godkendt at plejeboligerne ved center på Carl Reffsvej og Stenhusvej ændrer status til ældreboliger i frit valg.

Referat
Sagsfremstilling60. Beslutning af kvalitetsstandarder på socialområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
  1. beslutter kvalitetsstandard for efterværn
  2. beslutter kvalitetsstandard for STU
  3. beslutter kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med afsæt i Resultater gennem forenkling og tillid aftalte byrådet på deres temamøde d. 22.10.2014 at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder og regulativer, som i dag gælder på de enkelte områder.
 
Forenklingen skal sikre, at kvalitetsstandarderne kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så det umiddelbart kan forstås af borgerne.
 
På to møder i henholdsvis november 2014 og januar 2015 besluttede Udvalget for voksne, at de eksisterende kvalitetsstandarder på ældre- og socialområdet skal forenkles. Udvalget blev præsenteret for en skabelon, som kan bruges til at forenkle kvalitetsstandarderne med. Denne skabelon godkendte udvalget.
 
Udvalget for voksne får nu forelagt de tre første forenklede kvalitetsstandarder for socialområdet:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Handicaprådet har fået de tre forenklede kvalitetsstandarder til kommentering.
Handicaprådets kommentarer er vedlagt i bilag.
De tre kvalitetsstandarder er tilrettet efter kommentarerne fra Handicaprådet.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
De 3 kvalitetsstandarder godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-1198_#3314576_v1_kommentarer fra handicaprådet, d. 4.6,2015.docx
caseno15-1198_#3263828_v1_kvalitetsstandard for stu.docx
caseno15-1198_#3263831_v1_kvalitetsstandard efterværn.docx
caseno15-1198_#3281695_v1_kvalitetsstandard for støtte til handicapbil.docx

Bilag

Kommentarer fra Handicaprådet, d. 4.6,2015
Kvalitetsstandard for STU
Kvalitetsstandard efterværn
Kvalitetsstandard for støtte til handicapbil


61. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter, at sende forslag om ikke at gennemføre byggeriet ved Abildgården i høring i Handicaprådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er nu udarbejdet en kapacitetsanalyse, der skal give et bud på det fremtidige behov for boliger med henblik på at vurdere behovet for de allerede planlagte og projekterede om- og nybygninger.
 
Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne indebærer, at der bliver opført 40 nye boliger i Jyderup og 13 nye boliger i Holbæk. Boligerne opføres efter Lov om Almene boliger. Alle boliger er erstatningsboliger for nogle utidssvarende boliger.
 
 
Det er nu kendt, at Friplejehjemmet Fjordstjernen forventer at etablere 24 boliger målrettet voksenspecialområdet i det nye byggeri på havnefronten.
 
Kapacitetsanalysen viser, at:
 
På baggrund af kapacitetsanalysen anbefales det, at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der har været et samlet forbrug på kr. 1 mio. kr. til byggeriet ved Abildgården til blandt andet lokalplan, diverse undersøgelser, byggeprogram mv.  
 
Derudover kan komme yderligere udgifter, hvis størrelse ikke kendes.

Øvrige konsekvenser
Abildgården bliver udfaset i takt med at beboerne fraflytter. Der vil hen over sommeren og i efteråret være en dialog med Socialtilsyn Hovedstaden, sektion Voksen Handicap, om ændringen - og med beboere og pårørende på Abildgården om deres ønske om eventuelt at flytte til Fjordstjernen eller Jyderup.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Udvalget besluttede at sende forslag om ikke at gennemføre byggeriet ved Abildgården i høring i Handicaprådet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29689_#3326338_v1_kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015.docx

Bilag

Kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015


62. Orientering om øget pres i Genoptræningscenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orientering om øget efterspørgsel på genoptræning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Genoptræningscentret har i 2015 oplevet en stigende efterspørgsel efter genoptræning.
 
Tid
Antal genoptræningsplaner
I perioden 1. januar til 11. maj 2014
759
I perioden 1. januar til 11. maj 2015
854
 
 
I årets første 4 måneder er der 95 flere genoptræningsplaner end i samme periode sidste år.
 
Over en tre ugers periode opstartes der på nuværende tidspunkt ca. 140 nye borgere i genoptræningscentret, men da borgerne udskrives tidligere fra sygehusene med et væsentlig nedsat funktionsniveau, er borgernes genoptræningsbehov stort, og det er derfor ikke muligt, at afslutte tilsvarende antal borgere.
 
Stigningen i genoptræningsplaner betyder, at det på nuværende tidspunkt svært, at leve op til fristen på 10 hverdage for indkaldelse af nye borgere med en genoptræningsplan. For at imødekomme det stigende behov er åbningstiderne på genoptræningscentret udviddet.
 
Samtidig er der kommet en ny sundhedsaftale, som er trådt i kraft pr. 01.02.2015, hvor fristen på indkaldelse er faldet fra 10 til 7 hverdage. En ny lovgivning på hele genoptræningsområdet, som siger, at sygehusene kan forpligte kommunerne til at indkalde komplekse borgere med dags varsel.
 
Dette mærkes endnu ikke i kommunerne, men når regionen får implementeret den nye lovgivning samt sundhedsaftalen, kan vi forvente et yderligere pres, som vil kunne medføre, at vi ikke kan leve op til de nye tidsfrister.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den øgede efterspørgsel på genoptræning betyder at der vil være behov for at ansætte yderligere 2 træningsterapeuter.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling63. Brugertilfredshedundersøgelse i Genoptræningscentret 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen i Genoptræningscentret til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er i februar måned 2015, over en periode på 14 hverdage, gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Genoptræningscentret.
 
Formålet er at inddrage brugere af Genoptræningscentret til at vurdere og kvalificere centrets tilbud, og at sammenligne tilfredsheden med en lignende undersøgelse foretaget i 2012/13
 
Borgere, der har været til træning på Genoptræningscentret minimum to gange, har fået udleveret et skema, og har besvaret skemaet hjemme eller i venterummet på centret.
 
Der er i alt udleveret 290 spørgeskemaer, og modtaget 279 besvarelser retur. Det giver en svarprocent på 96,2 %. Mod en svarprocent på 76,3 % i 2012/13
 
Der er i alt 96 %, der udtrykker at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræningsforløb, hvorimod ingen udtrykker utilfredshed.
 
Den samlede tilfredshed ved målingen i 2012/13 var på 91 %, og 1 % svarede dengang, at de var utilfredse.
 
94 % udtrykker tilfredshed med terapeuternes faglighed og 98 % føler at de føler sig godt informeret i forbindelse med opstart af træning på Genoptræningscentret.
 
I 2012/13 udtrykte 97 % tilfredshed med terapeuternes faglighed, og 94 % følte sig godt informeret i forbindelse med opstart af træning.
 
På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsens resultat udarbejdes handleplan med fokus på de områder borgerne har beskrevet som ønskelige. Dette bliver efterfølgende brugt som arbejdsgrundlag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16116_#3308874_v2_brugertilfredshedsundersøgelse i genoptræningscentret 2015.pptx

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse i Genoptræningscentret 2015


64. Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen til
efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er i april måned 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen omhandler brugernes oplevelse af hjælpen til personlig pleje, den praktiske hjælp, rehabilitering, hjælperne, oplevelsen af den leverede mad samt visitatorerne.
 
Alle brugere, der modtager hjemmehjælp i kommunen, var inviteret til at deltage i undersøgelsen og har fået tilsendt et spørgeskema med en frankeret svarkuvert. Der er ikke gennemført en rykkerrunde, men hjemmeplejens personale har løbende opfordret brugerne til at besvare spørgeskemaet. Brugere, der kun modtager sygepleje, har ikke deltaget i undersøgelsen.
 
Der er udsendt 1.854 spørgeskemaer, hvoraf 964 har returneret besvarelser. Dette giver en samlet svarprocent på 52 % mod 55 % i undersøgelsen i 2013.
 
I alt svarer 70 % af de 964 besvarelser, at de er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen og 2 %, at de er utilfredse.
Af den samlede tilfredshed er 84 % tilfredse med den personlige pleje, og 60 % med den praktiske hjælp.
 
Den samlede tilfredshed ved målingen i 2013 var på 73 % og 4 % svarede dengang, at de var utilfredse eller meget utilfredse.
 
På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsens resultat udarbejdes handleplaner, der afspejler de fokusområder der er fremkommet ved undersøgelsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16105_#3308896_v3_brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2015.pptx

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen 2015


65. Gensidige orienteringer til mødet d. 22. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling