UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Tåstrup Have

STARTTIDSPUNKT

01-06-2015 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-06-2015 16:30:00


PUNKTER

44. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. juni 2015
45. Orientering og rundvisning på Tåstrup Have og Tåstrup Stræde
46. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål - Udvalget for Voksne
47. Udvalget for voksne - Budgetrevision 2 pr. april 2015
48. Orientering om husleje på Elmelunden - Lunderosevej 5
49. Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold
50. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014
51. Orientering om udbud af botilbud
52. Beslutning om etablering af frit valg på genoptræning
53. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015
54. Orientering om 'Resultater gennem forenkling og tillid'
55. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
56. Gensidige orienteringer til mødet d. 1. juni 201544. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Dagsorden til mødet d. 1. juni 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling45. Orientering og rundvisning på Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1.  tager orientering og rundvisning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Voksne besluttede på mødet den 23. februar 2015 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner der ligger indenfor Voksen Udvalgets område. Derfor er mødet den 1. juni planlagt på botilbuddet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde, og der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Tåstrup Have og Tåstrup Stræde er botilbud efter almenboliglovens § 105 og
med pædagogisk støtte efter § 85 med takst.
 
Begge tilbud er døgndækkede med vågen natpersonale.
 
Tåstrup Have består af 23 boliger. Der er ansat 15 pædagoger og 2 SSA ére
Tåstrup Stræde består af 12 boliger. Der er ansat 13 pædagoger

Afdelingsleder for begge tilbud er Monica Vallentin
 
Målgruppe for begge tilbud:
Voksne udviklingshæmmede borgere i alderen 18 til 85 med væsentlige kognitive begrænsninger og forskellige handicaps som epilepsi, autistiske træk, syns- og/eller hørenedsættelser og Downs syndrom. Derudover kan der være tale om mindre overbygning af psykisk lidelse.
 
Det forventes at beboerne selv er aktivt deltagende i hverdagens gøremål og at man som beboer kan indgå i sociale sammenhænge med naboer.
Levemiljøet i Tåstrup Stræde er kendetegnet ved at være mindre og vil for nogle i målgruppen derfor  være mere trygt og forudsigeligt. Der er 6 beboere i hvert hus.
Der arbejdes efter det professionsetiske grundlag som er udviklet sammen med firmaet ETIKOS med fokus på pædagogisk støtte til:
· Livsmestring 
· Selvbestemmelse
· værdighed, sårbarhed og integritet.
Den faglige tilgang er således anerkendende og med en ressourcepædagogisk tilgang og metode.
 
Derudover arbejdes der målrettet med kerneopgaven:
· Fra service til livsmestring
· Anvendelse af udviklingsplaner som et samarbejdsredskab i relationen mellem beboer og det pædagogiske personale.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Orientering og rundvisning taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling46. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål - Udvalget for Voksne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne
 1. drøfter 2. udkast til politiske effektmål

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De overordnede, politiske effektmål er Byrådets og fællesskabets samlede mål. De er med til at gøre det tydeligt, hvilken forandring der skal skabes for borgere og virksomheder, og hvilken værdi Byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Drøftelse af 2. udkast til politiske effektmål
På de stående udvalgs møderække i april 2015 blev 1. udkast til politiske effektmål drøftet. På baggrund af tilbagemeldinger fra disse møder har administrationen revideret og udarbejdet et 2. udkast til politiske effektmål.
 
1. udkast handlede om, hvilke overordnede emner der bør være i fokus i de politiske effektmål. 2. udkast handler – inden for disse overordnede emner – om, hvordan status på effektmålene er i dag (”nulpunktsmåling”), samt bud på en fremskrivning af den nuværende status hen over de kommende år. De fremsatte bud er foreslået på baggrund af tilgængelige data og er derfor udtryk for de ”bedst mulige” indikator på nuværende tidspunkt.
 
De stående udvalg skal med det udgangspunkt drøfte, i hvilken takt effektmålene skal opnås, det vil sige drøfte ambitionsniveauet omkring, hvor meget udviklingen forventes at hhv. stige/falde inden for den næste fireårs periode.
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
 
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Fællesskab?
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Aktiv hele livet?
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Fællesskab” er:
 
1. Kultur og Fritid: Flere 0-24 årige borgere tager del i fællesskabet og er aktive i foreninger eller fritidsklub
2. Folkesundhed: Alle borgere opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Højst 7 % af de +16 årige borgere har et overforbrug af alkohol
3. Demokrati: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, folketing og europaparlament
4. Demokrati: Flere borgere deltager aktivt i udviklingen i kommunen
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Aktiv hele livet” er:
 
1. Ingen stigning i andelen af borgere under 65 år, der har behov for hjemmepleje
2. Mindst 85 % af de +65 årige borgere er selvhjulpne og har ikke behov for hjemmepleje
3. Mindst 90 % af de borgere, der modtager hjemmepleje, er tilfredse med den hjælp de får
4. Mindst 90 % af de handicappede borgere, der bor på kommunens bosteder, er tilfredse med den hjælp de får
5. Færre af de +65 årige borgere genindlægges på sygehuset efter udskrivning (antal genindlæggelser pr. 1.000 indlæggelser)
 
2. udkast til politiske effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1.
 
Den videre proces med at fastlægge politiske effektmål
Efter de stående udvalgs kvalificering af de politiske effektmål drøfter Byrådet den 17. juni det samlede forslag til politiske effektmål, hvorefter effektmålene vil blive endelig besluttet som led i Byrådets vedtagelse af budget 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
2. udkast til politiske effektmål drøftet – på baggrund af drøftelsen tilrettes oplægget i den videre proces.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-19420_#3298294_v1_bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf


47. Udvalget for voksne - Budgetrevision 2 pr. april 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
Voksenudvalget tager budgetrevision 2 pr. april 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3.
 
Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet.
 
Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015, at det så ud til at tendensen fra 2014 med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i 2015. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig.
 
Denne budgetrevision er præget af flere større afvigelser.
 
Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres.
 
Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt med henblik på at finde løsninger.
 
Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”.
 
Børne- og elevtallene er faldende, og vi forventer derfor ikke at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring.
 
Budgetrevisionen er præget af at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014.
 
 
Udvalget for voksne
 
På udvalget for voksne forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr.
 
Det skyldes at der er en stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, bl.a. til ophold på forsorgshjem og botilbud.
 
 
Samlet set forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. forventes dækket af en tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre 3,3 mio. kr. til 2016, til henholdsvis sundhedsområdet og det takstfinansierede område.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Budgetrevisionen taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-930_#3304836_v1_br_2_2015-30_uv.pdf

Bilag

BR_2_2015-30_UV


48. Orientering om husleje på Elmelunden - Lunderosevej 5

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. Tager orienteringen om huslejen på Elmelunden, Lunderosevej 5 i Jyderup til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Det nye Elmelunden i Jyderup blev taget i brug d. 12. maj 2015. Flytningen forløb planmæssigt og uden de store problemer.
 
Huslejen på det nye Elmelunden er sammensat af følgende elementer:
 
Husleje
6.913 kr.
A conto varme           
481 kr.
A conto vand 
148 kr.
A conto el
302 kr.
Antennebidrag           
141 kr.
Husleje i alt
7.985 kr.
 
 
I forbindelse med flytningen har Holbæk Kommune, for de beboere som havde adresse på det gamle Elmelunden eller Rosenvænget afholdt følgende udgifter:
 
 
 
I forbindelse med indflytningen er der rejst en række spørgsmål vedr.:
 
 
Udvalget orienteres af Kasper Enevoldsen (Vækst & Bæredygtighed – Ejendomsadministration) om håndteringen af ovenstående samt forberedelsen til ibrugtagningen af Samsøvej og Tølløse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling49. Beslutning om at etablere Stenhusbakken til midlertidige ophold

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. beslutter at indrette plejecenter Stenhusbakken til midlertidige ophold.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I dag er de 32 midlertidige pladser fordelt på plejecentre og Plejehotel. Administrationen anbefaler at samle de midlertidige pladser på Stenhusbakken fra 2016.
 
En samling af de midlertidige pladser giver mulighed for en højere grad af faglig specialisering, fleksibilitet i forhold til efterspørgslen og endelig giver det mulighed for et tæt samspil mellem de øvrige funktioner i huset, herunder sygeplejeklinik, det aktive center, cafe og de frivillige.
 
I forbindelse med at ibrugtagningen af Elmelunden, Samsøvej og Fjordstjernen øges antallet af plejeboliger. Derfor forventes der et større flow på de midlertidige pladser, da færre borgere vil vente på en ledig plejebolig.
 
Udover at samle de midlertidige pladser udvides antallet med 2, så der fra 2016 vil være i alt 34 midlertidige boliger, fordelt med 30 på Stenhusbakken, 2 på Kastanjely og 2 specialiserede pladser på Elmelunden.
 
Det forudsættes, at der i 2016 fortsat vil være 20 plejeboliger på Stenhusbakken. I takt med at plejeboligerne fraflyttes er et muligt at udvide antallet af midlertidige pladser.
 
Nedenstående tabel viser hvordan antallet af plejeboliger og midlertidige boliger fordeler sig i 2015, 2016 og 2017.
 
 
2015
 
2016
2017
Midlertidige boliger, Stenhusbakken
4
30
42*
Midlertidige boliger,
øvrige plejecentre
13
4
4
Plejehotel, Åvang
 
15
-
-
Plejeboliger, Stenhusbakken
56
20
8
Plejeboliger, Fjordstjernen
-
50
50
* Forudsætter at behovet er der.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det forventes at driften af de midlertidige boliger på Stenhusbakken kan ske indenfor budgettet for Aktiv hele livet.
 
Ved at samle de midlertidige pladser i et hus med andre funktioner vil der kunne opnås nogle stordriftsfordele. Administrationen vurderer, at det er muligt at skabe en balance mellem at sikre stordriftsfordele og kvalitet for at opnå samme effekt som på plejehotellet i Regstrup.
 
Det forventes at der vil være udgifter til istandsættelse og løst inventar i boliger og fællesarealer. Der er tale om et overslag over omkostninger til en istandsættelse af lokalerne. Udgifter til løst inventar er baseret på erfaringer fra indretning af Plejehotellet, Elmelunden og Samsøvej.
 
Anslået forventes det at beløbe sig til ca. 4 mio. kr., som ikke er finansieret.

Øvrige konsekvenser
Hvis Stenhusbakken indrettes til midlertidige ophold vil plejecenteret blive udfaset i takt med at boligerne fraflyttes. Der vil i løbet af sensommeren 2015 være en dialog med beboere og pårørende på Stenhusbakken om deres ønske om eventuelt at flytte til Fjordstjernen. 

Høring
Ældrerådet tilkendegiver på deres møde den 13. maj 2015, at de bakker op om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
2. april 2013: Plejehotel
 
23. juni 2014: Beslutning om kapacitetsanalyse ifht. plejeboliger
 
26. januar 2015: Effekt af Plejehotel – Orientering
 
26. januar 2015: Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold

Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Voksenudvalget besluttede at plejecenter Stenhusbakken indrettes til midlertidige ophold

Referat
Sagsfremstilling50. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Nyansat Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
Som det forhåbentlig er bekendt er der ansat ny Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
I den forbindelse kan der være en vis usikkerhed med hensyn til registrering og dermed en vis forsigtighed med at sammenligne registreringer med tidligere år.
 
Borgerrådgiveren vil, hvilket den nye organisationsopbygning også påkræver, finde en ny optimal måde at registrere på i 2015.
 
Selve beretningen er i 2014 opbygget i en prosa- og bilagsdel. De enkelte oversigter/statistikker er samlet i bilagsdelen.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal opleve at blive modtaget, som et unikt menneske.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/administration:
Den nye borgerrådgiver har oplevet en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
Oplevelsen ved ny tiltrædelse og iagttagelser i den efterfølgende periode var en oplevelse af en meget søjleopdelt organisation, hvor der ikke var optimal kommunikation mellem de enkelte afdelinger og vilje til indsigt og kommunikation mellem medarbejdere i de enkelte søjler. Det medførte at borgere efter kontakt til en fejlagtig afdeling selv måtte forsøge, at finde rette vej til rette afdeling eller kontakte Borgerrådgivningen. I den anledning ser Borgerrådgivningen frem til den nye organisationsopbygning –
 
Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.
 
Det forventes at den enkelte medarbejder træffer afgørelse/beslutning og står ”på mål” for beslutningen. Det er i den forbindelse vigtigt med fokus på, at organisationsopbygning og ombygning ikke automatisk medfører bedre borgerservice, men at borgerservice afhænger af den enkelte medarbejders ”mindset”.
 
Generelt foregår den daglige dialog med afdelinger og medarbejdere. Problemer og oplevelser tages op med de respektive afdelinger og ledelser, når behovet er til stede. Der er i 2014 aftalt og gennemført faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.
 
Samarbejdet og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og eller forståelse til gavn for både borger og administration.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Det er fortsat meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål. 
 
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlede antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2014.
Antallet af henvendelser i 2014 er faldet til 1203 mod 1414 henvendelser i 2013. 
Det kan ved mindre analyse konstateres, at den nye Borgerrådgiver ikke har registreret 1. gangs henvendelser fra organisationen og samarbejdspartnere udenfor organisationen i samme omfang som tidligere Borgerrådgiver. Dette kan sammenholdt med ”skift på posten” anses som årsag.
 
Yderligere oplysninger vedrørende møder, møder med tolk, førstegangshenvendelser, antal sager og antal lukkede sager fremgår af selve rapporten og bilag til rapporten som er vedlagt dagsordenen.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2014 et område, der giver udfordringer:
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
Sagsbehandling af ansøgning om overlevelseshjælp.
Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, opleves en forbedring i forhold til tidligere, hvor der kunne gå op til 3 uger før de fik en afgørelse. I de sager henvender borgeren sig løbende til både borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).
 
Langvarige afklaringsforløb i Jobcenter.
Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad det er der sker i borgerens forløb.
I forbindelse med de langvarige forløb har der været urimelige lange ventetider til møder i rehabiliteringsteamet. Det ser dog ud til at ekstramøder har medført forbedring.
 
Overholdelse af tidsfrister vedr. §50 samt anmodning om aktindsigt.
De lovgivningsmæssige tidsfrister (§50, aktindsigt) bør overholdes, men det sker ikke altid. I de tilfælde, hvor det af forskellige årsager ikke kan overholdes, bør borgeren have besked.
 
Postmodtagelse.
Det er ved fremsendelse af post vigtigt, at posten journaliseres og fremsendes rette person/afdeling.
 
Kommunikation.
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret er der plads til forbedring i kommunikationen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Inklusion og dysleksi.
Folkeskolereformen fylder blandt borgerne meget. Specielt fylder den inkluderende folkeskole. Såvel administration som presse og Borgerrådgivning har været involveret i sager vedrørende børn med dysleksi (ordblindhed). Efter Ankestyrelsens afgørelse i disse sager er der behov for refleksion i folkeskolen over hvornår indsatsen iværksættes, hvilken indsats der skal iværksættes og hvilke hjælpemidler/kurser/støtteforanstaltninger der skal tilbydes elev/forældre.
 
 
Anbefalinger:
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Borgerrådgivningens beretning 2014 taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-20578_#3288516_v1_borgerrådgiverens beretning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3288506_v1_bilag til borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3299471_v1_alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014..pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2014.pdf
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf
Alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014.


51. Orientering om udbud af botilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
K17 har besluttet at udbyde botilbudspladser til borgere med autisme, domsanbragte udviklingshæmmede, alkoholdemente samt børn og unge. Udbuddet blev siden delt op i tre udbud.
 
Fællesudbud Sjælland har med Holbæk Kommune som tovholder afsluttet udbud af botilbud til borgere med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. Otte kommuner i regionen har indtil videre tilsluttet sig udbuddet. Kontrakten gælder i 4 år med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.   
 
Der er valgt ni leverandører (både offentlige og private), som fordeler sig på seks delaftaler:
 
Offentlige botilbud:
Autismecenter Vestsjælland, beliggende i Slagelse Kommune
Specialcenter Holbæk, beliggende i Holbæk Kommune
 
Private botilbud:
DNS (det nødvendige seminarium), (Tvind) beliggende i Holstebro Kommune
PS Contact, beliggende i Odsherred Kommune
Botræningen Magleby, beliggende i Slagelse Kommune
Væksthuset, beliggende i Vesthimmerlands Kommune
Jernstøbervænget (autismekonsulenterne), Køge Kommune
Granhøjen, beliggende i Holbæk Kommune
Huset ved Skoven, beliggende i Odsherred Kommune
 
 
Resultater:
- Øget opmærksomhed hos kommunerne vedr. forbrug. Det bliver mere gennemsigtigt, hvad kommunen får for sine penge
- Ny sagsgang vedrørende visitering (saglig begrundelse for valg af bosted)
- Ved brug af billigste tilbud på delaftalerne, sparer Holbæk Kommune mellem 200.000 og 400.000 kr. pr. år ved en tilvækst på 1,25 borgere pr. år
 
Der er nedsat en tværkommunal implementeringsgruppe, som skal bidrage med en grundig implementering i kommunerne af den nye aftale.
 
Udbudsmaterialet vedrørende udbud af opholdssteder til børn og unge er under udarbejdelse, og forventes at bliver offentliggjort efter sommerferien.
 
Den 14.april 2015 blev Handicaprådet orienteret om udbuddet.
 
 
 
PS Contact
Væksthuset
Jernstøbervænget (autismekonsulenterne)
Granhøjen
Huset ved skoven
Specialcenter Holbæk

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling52. Beslutning om etablering af frit valg på genoptræning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. Beslutter at der etableres frit valg for genoptræningen
 2. Beslutter at udbud gennemføres som en godkendelsesmodel

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i 2011 vedtaget, at frit valg skulle forsøges etableret på genoptræningsområdet. Derfor har Koncernservice i samarbejde med Aktiv hele livet lavet en potentialeafklaring omkring etableringen af frit valg på genoptræning efter sundhedslovens § 140.
 
På baggrund af møder med de lokale leverandører er de mindre komplekse og mere standardiserede genoptræningsforløb udvalgt som værende relevante genoptræningsforløb, der kan varetages af en privat leverandør. Det frie valg vil i givet fald blive etableret for denne del af genoptræningsområdet
 
Gevinsten ved at etablere frit valg er ikke økonomisk. Gevinsten er, at borgeren får mulighed for selv at vælge leverandøren af indsatsen. Det kan være ønsket om at leverandøren ligger tættere på bopæl eller arbejde, eller det kan være en leverandør, som borgeren benytter i anden sammenhæng.
 
Anbefalingen i potentialeafklaringen er at etablere frit valg på området ved en godkendelsesmodel. I godkendelsesmodellen er det kommunens servicemål og budget der danner grundlag for de vilkår, som en leverandører kan blive godkendt på. Kommunen vil fortsat være leverandør og dermed en valgmulighed for borgerne.
 
Et udbud på området er ikke anbefalet fordi, der er tale om relativt få ydelser en privat leverandør kan overtage. Der vil ikke være mulighed for en stor stigning i omsætningen for en privat leverandør, og derfor forventes det ikke at der vil komme økonomisk fordelagtige tilbud ved et udbud. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Handicaprådet har på møde den 19.maj 2015, udtrykt tilfredshed med forslaget, og mener at det vil være til stor gavn for alle.
 
Ældrerådets høring er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Udvalget indstiller at det besluttes:
at der etableres frit valg for genoptræningen
at udbuddet gennemføres som en godkendelsesmodel

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-12418_#3302240_v1_potentialeafklaring genoptræning 26 maj 2015.pdf.pdf
caseno15-12418_#3303122_v1_ældrerådets høringssvar vedr potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.docx

Bilag

Potentialeafklaring Genoptræning 26 maj 2015.pdf
Ældrerådets høringssvar vedr potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet


53. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet igangsætter følgende omstillinger under Holbæk i Fællesskab i efteråret 2015:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017.
 
Planlægningen af de nye omstillinger skal tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer, og ikke mindst forholde sig til den omfattende arbejdsbyrde som arbejdet i omstillingsgrupperne har medført for både politikere og administration. Derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke fastlægges metode og arbejdsform, udvalgene skal alene forholde sig til emner til efterårets omstillinger. 
 
Arbejdet med politiske omstillinger kan ske på mange måder. Byrådets hidtidige måde at arbejde med omstillingsgrupper på er blot en mulighed. På byrådets sommerseminar bliver byrådet præsenteret for en evaluering af omstillingsgruppernes arbejde. På den baggrund får byrådet mulighed for at drøfte arbejdsformen i de kommende omstillinger, herunder ressourcemæssige forhold. I planlægningen af de nye omstillinger vil der desuden blive lagt vægt på, at formen og omfanget for omstillingerne bliver tilpasset temaet på en sådan måde, at arbejdet bliver værdiskabende for alle parter.
 
Byrådet havde en indledende drøftelse af tre nye omstillinger på byrådets temamøde i april. Perspektiver fra denne drøftelse er indarbejdet i emnebeskrivelserne.
 
Formål
 
Den overordnede proces for arbejdet med politiske omstillinger er skitseret nedenfor.  Der tages afsæt i de emnebeskrivelser, som blev drøftet på byrådets temamøde i april 2015.
 
Desuden drøftes emnet til den politiske omstilling - Det gode liv på plejecentre og bosteder i egen bolig. Emnet blev omtalt på byrådets vinterseminar 2014 og forelagt på byrådets temamøde i april med henblik på opstart oktober 2015.
 
For at realisere den økonomiske udfordring fremlægger administrationen desuden forslag til en femte politisk omstilling under kerneopgaven Ansvar for fremtiden.
 
Proces for politiske omstillinger
 1. Emnerne for omstillingerne, der skal arbejdes med fra efteråret 2015, bliver behandlet i de stående udvalg fra d. 1. – 3. juni, i Økonomiudvalget d. 10. juni og byrådet d. 17. juni.
 2. På byrådets sommerseminar den 25. juni drøftes tilrettelæggelsen af arbejdsformen i omstillingerne. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i drøftelserne i udvalgene samt evaluering og læringspointer fra arbejdet med omstillinger i Holbæk Kommune.
 3. Baseret på byrådets drøftelser på sommerseminaret udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 4. Arbejdet i omstillingerne forventes at starte i uge 43. I den mellemliggende periode tilrettelægges organisering og arbejdsform baseret på kommissorierne. Byrådets inddrages undervejs i tilrettelæggelsen.
 
Fokus for de politiske omstillinger er følgende:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Voksenudvalget kan anbefale de foreslåede omstillingsprojekter

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3305809_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.docx
caseno15-21562_#3298800_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3298799_v1_noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - udvikling af det specialiserede socialområde for unge o.pdf
caseno15-21562_#3298786_v1_det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3299501_v2_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3305376_v1_grønne arealer og snerydning.pdf

Bilag

Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Familieindsats og forebyggelse
Grønne arealer og snerydning


54. Orientering om 'Resultater gennem forenkling og tillid'

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tage orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på deres temamøde d. 25. juni 2015 gøre status på arbejdet med Resultater gennem forenkling og tillid – projektet hvor alle fagudvalg gennemgår de administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder og regulativer, som i dag gælder på de enkelte områder og derefter foretager en forenkling, hvor det er hensigtsmæssigt.
 
Der er nu gjort status på det arbejde, som er sket på Udvalget for voksnes område. Statusnotatet er vedhæftet som bilag.
 
Der bliver ligeledes gjort status på arbejdet på områderne i de andre fagudvalg. Ud fra disse status, vil der blive lavet en samlet status over arbejdet med Resultater gennem forenkling og tillid til byrådets temamøde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-1198_#3296777_v1_bilag; status over arbejdet med forenkling og tillid .docx

Bilag

Bilag; status over arbejdet med forenkling og tillid


55. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. byrådets fem stående udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
 2. de nye stående udvalg får følgende navne
  1. Udvalget for Læring og Trivsel for Børn
  2. Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
  3. Udvalget for Uddannelse og Job
  4. Udvalget for Bæredygtig Fremtid
  5. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks kerneopgaver: fællesskab, læring og trivsel, uddannelse til alle unge, alle kan bidrage, aktiv hele livet og ansvar for fremtiden. Efterfølgende vedtog byrådet ”En stærk medspiller”, hvorefter administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 er organiseret efter kerneopgaverne.
 
Efter implementeringen af ”En stærk medspiller” er den manglende sammenhæng mellem den nuværende politiske udvalgsstruktur og kerneopgaverne blevet meget synlig. Den manglende sammenhæng mellem den politiske struktur og kerneopgaverne giver i det daglige en række udfordringer. Det er vanskeligt for borgere og virksomheder at se, hvilket udvalg en konkret sag hører under, og forankringen af centrale politiske styringsredskaber som f. eks. budget, politikker og effektmål er vanskelig, da de går på tværs af flere udvalg i den nuværende struktur.
 
Byrådet har på temamødet i november 2014 drøftet en mulig ny politisk struktur. Det blev da af flere tilkendegivet, at byrådet kunne overveje at indføre en udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne, når den administrative omstrukturering er på plads.
 
På byrådets temamøde i marts 2014 blev byrådet præsenteret for en skitse til en mulig ny politisk udvalgsstruktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg organiseret med afsæt i kerneopgaverne.
 
Efter den indledende drøftelse på temamødet i marts af en mulig ny organisering af de stående udvalg med afsæt i kerneopgaverne, har de nuværende stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøftet mulige navne og opgaver i forhold til kerneopgaverne i en eventuel ny udvalgsstruktur.
 
Byrådet fortsatte på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene på temamødet i maj 2015 drøftelsen af en mulig ny politisk struktur, hvor de fem stående udvalg organiseres efter kerneopgaverne. Herefter er det op til byrådet formelt at beslutte, om byrådets fem stående udvalg fremover skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne.
 
Sagen her drejer sig udelukkende om, hvorvidt den nuværende model med to projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem stående udvalg skal tilpasses de seks kerneopgaver, byrådet besluttede i oktober 2014, eller ej. Spørgsmål om antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle og tilsvarende indgår ikke i denne sag.
 
Såfremt byrådet nu træffer en formel beslutning om, at de fem stående udvalg skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne, vil byrådet efter sommerferien få forelagt et udkast til en styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget møde 6/5 2015

Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Udvalget for voksne kan anbefale at:
 
Udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
Udvalget fremover hedder: Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg

Referat
Sagsfremstilling56. Gensidige orienteringer til mødet d. 1. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Orienteringerne taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling