UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

13-05-2015 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-05-2015 13:00:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. maj 2015
43. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger42. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 
  1. Dagsorden til ekstraordinært møde d. 13. maj 2015 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 13-05-2015
Dagsorden godkendt.

Referat
Sagsfremstilling43. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Der bliver indgået aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige boliger i Holbæk i overensstemmelse med Lejerbos ”Startbo”-koncept
  2. En del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej i Holbæk bliver solgt til Lejerbo

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2014, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger på en del af matr. nr. 1 nz, Ladegården på adressen Slotshaven 3P, 4300 Holbæk.
 
Det har efterfølgende vist sig, at de trafikale forhold på Slotshaven ikke er optimale. En forbedring af disse vil minimum koste 3 mio. kr. Der arbejdes derfor ikke videre med boliger på Slotshaven.
 
Det foreslås i stedet, at Holbæk Kommune indgår en aftale med Lejerbo om, at boligerne opføres på en del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej, 4300 Holbæk (se kortbilag).
 
Samtidig ændres antallet af boliger fra 40 til det største antal boliger, der kan opføres på arealet (dog højst 70). Heraf tænkes de 40 primært udlejet til uddannelsesparate unge under 30, som modtager uddannelseshjælp.
 
Et øget antal boliger giver byggeprojektet en bedre økonomi. Det er en temmelig stor økonomisk udfordring at bygge små boliger med lav husleje.
 
Det aftales med Lejerbo, at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til de 40 boliger, som forventes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. De øvrige boliger udlejer Lejerbo på almindelige vilkår – eventuelt med fortrinsret til boligsøgende med fast arbejde. Det sidstnævnte tiltag vil bidrage til at fastholde en nuanceret beboersammensætning i boligerne.
 
Boligerne i Lejerbos ”Startbo”-koncept er 1-rumsboliger med et nettoareal på 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen vil inkl. forbrug udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.
 
Alle udgifter i forbindelse med byggemodningen af grunden dækkes af Holbæk Kommunes salgsindtægter.

Øvrige konsekvenser
En anvendelse af grunden på Samsøvej til billige boliger fordrer, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
 
Det forventes, at denne proces vil tage 8-12 måneder.

Høring
Kommuneplantillægget er af en sådan karakter, at det vurderes nødvendigt med en foroffentlighedsfase såvel som en almindelig offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 10. september 2014; punkt 138: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt af et flertal bestående af A, V, C og B med forbehold for godkendelse af Udvalget for Voksne.
 
O kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 13-05-2015
Udvalget er enig i, at der bygges boliger. 4 ud af 5 er enige i placering. DF ønsker placering ved Ladegårdsjordene.
Udvalget ønsker, at der skal være fokus på at området ikke udvikler sig negativt

Supplerende sagsfremstilling
Det bemærkes, at indstillingen fra Udvalget for Voksne først udsendes den 13. maj 2015.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-39690_#3272405_v1_kortbilag - samsøvej.pdf

Bilag

Kortbilag - Samsøvej