UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-04-2015 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-04-2015 18:00:00


PUNKTER

35. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2015
36. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne
37. Orientering om resultater fra udviklingsarbejde på bostedet Tornhøj
38. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
39. Orientering om videreførelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen til Aktiv hele livet
40. Orientering om pædagogisk ledsagelse til ferie mm.
41. Gensidige orienteringer til mødet d. 27. april 201535. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Dagsorden til mødet d. 27. april 2015 bliver godkendt.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling36. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organiseringen og sat fokus på den forskel, kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. Næste skridt er at styrke og forenkle den politiske styring, ved at byrådet fastlægger effektmål for kerneopgaverne.
 
 
Effektmål
Få, overordnede effektmål for kerneopgaverne er med til at gøre det tydeligt for borgere, virksomheder og ansatte, hvilken forandring, der skal skabes, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Når byrådet har besluttet få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver, har cheferne ansvaret for, at effektmålene bliver nedbrudt til mere konkrete mål, som den enkelte leder og medarbejder kan styre efter i dagligdagen. Dermed bidrager arbejdet med at drøfte og fastlægge effektmål til, at alle får en fælles forståelse af, hvad kerneopgaverne er. På den måde gør effektmålene indsatserne mere målrettede, og de gør det nemmere at følge op på de opstillede mål.
 
 
Drøftelse af første udkast til effektmål for kerneopgaverne
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvilke overordnede emner, der bør være i fokus, når der skal fastlægges effektmål for kerneopgaverne. Særligt for ”Aktiv hele livet” er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål, som primært har afsæt i Ældrepolitikken, Sundhedspolitikken og Politik for voksne med særlige behov:
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
Forslag til effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag og vil blive præsenteret på udvalgets møde. I den forbindelse foreslår administrationen desuden, at udvalget drøfter:
 
Videre proces med at fastlægge effektmål for kerneopgaverne
Alle stående udvalg arbejder i april og maj med at formulere effektmål for kerneopgaverne. Herefter beslutter byrådet til sommer, få overordnede effektmål for de seks kerneopgaver. Processen frem til sommer er følgende:
Byrådet følger op på alle effektmål mindst én gang om året for at se, om udviklingen på kerneområderne går i den rigtige retning. Opfølgningen danner grundlag for en nærmere drøftelse af behovet for at justere mål og prioriteringer. På den måde er effektmålene med til at styrke den politiske styring af kerneopgaverne og sikre sammenhæng til den økonomiske styring.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Første udkast til effektmål for kerneopgaverne drøftet.
Med baggrund i drøftelsen laves konkret udkast til mødet i juni.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-19824_#3261116_v1_forslag til effektmål for alle kerneopgaver .pdf

Bilag

Forslag til effektmål for alle kerneopgaver


37. Orientering om resultater fra udviklingsarbejde på bostedet Tornhøj

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. Tager orienteringen til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der har siden efteråret 2014 været arbejdet målrettet med udvikling på bostedet Tornhøj.
 
Udviklingsarbejdet har taget afsæt i den politiske handleplan som Udvalget for Voksne godkendte i august 2014 samt to tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Hovedstaden (fra oktober 2014 og januar 2015).
 
Der er i perioden igangsat mange udviklingstiltag på Tornhøj for at sikre at kvaliteten i arbejdet for og med borgerne øges. Udvalget for Voksne får nu forelagt en statusrapport over udviklingsarbejdet. Statusrapporten viser, hvilke tiltag som er igangsat og hvilke tiltag, der fortsat arbejdes med.
 
Statusrapporten er vedlagt i bilag.
 
Baggrund
Bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj oplevede hen over sommeren 2014 kritik fra både tidligere ansatte og pårørende. Det var en kritik, som også flere gange kom i medierne. På den baggrund blev der udarbejdet en handleplan, som Udvalget for Voksne godkendte på deres møde den 28. august 2014.
 
Socialtilsynet Hovedstaden satte den 24. oktober 2014 Tornhøj under skærpet tilsyn i tre måneder. Det skærpede tilsyn bestod af seks påbud, hvor Tornhøj i løbet af de tre måneder skulle udvise væsentlige forbedringer.
 
Den 16. januar 2015 modtog Tornhøj en ny tilsynsrapport fra Socialtilsynet, hvor det skærpede tilsyn blev forlænget med tre måneder frem til den 16. maj 2015. Det skærpede tilsyn består af seks påbud. Fem påbud er videreført fra første periode, ét påbud fra første periode er løst, mens et nyt påbud er kommet til.
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-76939_#3262613_v1_sttaus på handleplan for bostedet tornhøj.docx

Bilag

Status på handleplan for bostedet Tornhøj


38. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
  1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
  1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Udvalget kan tilslutte sig at den politiske organisering tilpasses i forhold til den nye administrative organisering, med fokus på kerneopgaverne.
 
Det er vigtigt, at den nye fordeling af det politiske ansvar formidles klart og tydeligt, så det er muligt at forstå for borgerne:
 
Udgangspunktet for udvalget er kerneopgaven:
Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


39. Orientering om videreførelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen til Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Et styrende princip i Holbæk Kommune er, at vi skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. I Aktiv hele livet skal vi medvirke til, at borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.
 
I 2014 blev der i omstillingsgruppen Aktiv hele livet lavet en række anbefalinger, der skal arbejdes med:
 
 
Med udgangspunkt i princippet om Holbæk Kommune som stærk medspiller, vil vi sætte en omstilling i gang, der skal videreføre anbefalingerne fra omstillingsgruppen Aktiv hele livet.
 
Omstillingen skal ændre den måde borgere får tildelt hjælp fra Aktiv hele livet. Borgere, der henvender sig for at bede om hjælp, skal hurtigere i kontakt med den hjemmeplejegruppe, der skal hjælpe borgeren. Et tværfagligt team fra hjemmeplejegruppen tilrettelægger et forløb sammen med borgeren med fokus på rehabilitering.
 
Det rehabiliterende forløb indgår i vurderingen af hvilken hjælp den enkelte borger har brug for. Der vil være borgere, der er alvorligt syge eller døende, som skal tildeles hjælp uden et rehabiliterende forløb.
 
Omstillingen er indtil nu kun beskrevet i overskrifter. Den videre proces i tilrettelæggelsen af denne omstilling vil inddrage og involvere både relevante fagpersoner og interessenter for at finde de rigtige løsninger til at gennemføre omstillingen.
 
Den 19. december 2014 vedtog Folketinget en lov om ændring af social service. Et kort resumé af lovændringen er, at:
 
 
Indholdet i lovgivningen ligger i tråd med den retning, der er sat af omstillingsgruppen, og kravene i lovgivningen vil også blive indarbejdet i projektet.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er en forventning om, at den ændrede tilgang vil betyde at kerneopgaven kan løses for færre ressourcer.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Ældreråd og Handicapråd vil blive inddraget i arbejdet.
 

Lovgrundlag – link
 
Lov om ændring af lov om social service
 
Lov om socialservice
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Orienteringen om videreførelse af anbefalingerne fra omstillingsgruppen Aktiv hele livet taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling40. Orientering om pædagogisk ledsagelse til ferie mm.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. Tager orientering om pædagogisk ledsagelse til aktiviteter, ferie og udflugter, til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Voksne blev på møde d. 24. februar 2014 orienteret om Holbæk kommunes serviceniveau for pædagogisk ledsagelse til voksne med omfattende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Sagen handlede kort fortalt om, hvorvidt borgerne på kommunens botilbud mv. kunne tilbydes pædagogisk ledsagelse af personalet, hvis borgeren ønskede at deltage i aktiviteter, ferier og udflugter.
 
I orienteringspunktet fremgik det at der ”ikke ydes støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af hjælperes udgifter ved afholdelse af ferie”.
 
Den 5. januar 2015 modtog Holbæk kommune et brev fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. I brevet gjorde ministeren det klart, at han finder det meget bekymrende, at der er kommuner, som ikke tilbyder borgere pædagogisk deltagelse til ferier mm. Brevet er vedhæftet i bilag.
 
I Aktiv hele livet er grundtanken, at vi hver dag skal medvirke til at borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Et aktivt liv skaber trivsel og sundhed for den enkelte – uanset funktionsniveau.
 
Det fremtidige serviceniveau
Borgere, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bor på kommunens botilbud, kan fremover få den nødvendige pædagogiske støtte, når de deltager i aktiviteter, ferier og udflugter udenfor botilbuddet. Udgifterne til det pædagogiske personale der giver støtten, skal afholdes indenfor det budget som botilbuddet allerede har.
 
Borgeren må ikke dække de udgifter, som er forbundet med personalets deltagelse i aktiviteten/ferien/udflugten.
 
Administrationen vil arbejde videre med en revidering af de gældende kvalitetsstandarder på området, så disse afspejler det ændrede serviceniveau.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Handicaprådet blev orienteret om henvendelsen fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på deres møde d. 27. januar 2015. På dette møde blev det aftalt at Handicaprådet på et kommende møde vil orienteres om status i sagen.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Orientering om pædagogisk ledsagelse til aktiviteter, ferie og udflugter, til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-20832_#3267146_v1_manu sareens hyrdebrev af 5. januar 2015.pdf

Bilag

Manu Sareens hyrdebrev af 5. januar 2015


41. Gensidige orienteringer til mødet d. 27. april 2015

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling