UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat - Dialogmøde Ældrerådet

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-04-2015 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-04-2015 15:00:00


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne.
 
Beslutningssag
 
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
  1. Holdninger til en styrket indsats for multietniske borgere.
Ældrerådet har tidligere fremlagt ønske om en styrket indsats for multietniske borgere og bla foreslået etablering af væresteder. Samtidig har Ældrerådet noteret sig, at der arbejdes på etablering af et plejecenter for multietniske borgere. Ældrerådet ønsker en drøftelse af og holdninger til oprettelse af væresteder og plejecentre for multietniske borgere.
 
 
  1. Holdninger til forsikringsforhold for frivillige, der virker i kommunalt regi.
Holbæk kommune har forespurgt Statsforvaltningen om hvilken retspraksis, der er gældende for forsikring af frivillige. Statsforvaltningen har i afgørelse af 14.12.2014, skrevet at kommunen ikke må forsikre frivillige, der virker i kommunalt regi. Ældrerådet ønsker en drøftelse af konsekvenserne, for frivilligarbejdet i Holbæk kommune. Hvordan vi kan sikre, at det ikke bliver en udfordring for de frivillige indsatser i dag samtidig med, at man har et ønske om at tiltrække nye frivillige kræfter?
 
 
  1. Holdninger til en række aktuelle ældrepolitiske temaer og områder.
Danske Ældreråds bestyrelse har drøftet og formuleret holdninger til 11 aktuelle ældrepolitiske områder bla rehabilitering, ældremilliarden, udlicitering, digitalisering og aldersrelaterede ydelser. Temaerne og bestyrelsens holdning er oplistet i et dokument, som bestyrelsen betragter som et dynamisk dokument, hvor bestyrelsen løbende kan tilføje emner og korrigere holdninger. Dokumentet er vedhæftet som bilag. Ældrerådet ønsker en drøftelse af de 11 ældrepolitiske temaer og områder.
 
 
  1. Holdninger til den igangværende og fremtidige budgetproces.
Ældrerådet var ved udformning af budget 2015 bla involveret gennem omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab. Ved udformning af budget 2016 er Ældreområdet ikke en del af omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab. Ældrerådet ønsker en drøftelse af Ældrerådets høring og indflydelse i forhold til Holbæk i Fællesskab, omstillingsprocesserne og den igangværende og fremtidige budgetproces.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Ad 1)
Ældrerådets repræsentant i integrationsrådet Jean Petersen indledte punktet med at fortælle
om de mange etniske minoriteter, der ikke er synlige i dagligdagen.
Jean påpegede de sproglige udfordringer, der er i forhold til plejecentre og de multietniske beboere. Jean spurgte ind til hvordan Holbæk Kommune ser på udfordringerne i forhold til plejecentre, om de skal disse være opdelt op i nationaliteter, tro eller hvordan?
 
Medlemmerne fra Udvalget for Voksne gav generelt udtryk for, at der ikke skal ske en opdeling – men at der skal gøres en indsats for sproglige barrierer. Og oplever samtidig, at der er medarbejdere, der kan flere af de sprog, som minoriteterne taler. Det er ikke vurderingen, at udfordringerne er så store endnu i Holbæk Kommune - men de kan opstå, og at der derfor skal tænkes mere på sammensætning af medarbejdere.
 
Der var ved mødet enighed om, at der allerede på nuværende tidspunkt er en del borgere med anden etnisk baggrund, der har boet i Danmark meget længe og som ikke mestrer det danske sprog.
 
Ældrerådet gav udtryk for, at det er godt hvis både etniske danskere og andre etniske minoriteter bor sammen. De sproglige udfordringer vil minskes med tiden, da de yngre kan dansk, men det er vigtigt at man forholder sig til problemstillingen. Man skal være opmærksom på, at der er rigtigt mange forskellige sproggrupper, og det er vigtigt at alle personalemæssige kompetencer bruges og drøfte hvordan denne udfordring kan synliggøres.
Ældrerådet gav også udtryk for, at der kan være store udfordringer i forhold til digital post og andre digitale løsninger for borgere med anden etnisk baggrund.
 
Der var enighed om, at der forsat skal fokus på området.
 
Ad 2 )
Aage Jelstrup fremlagde en problemstilling omkring frivillige, der ikke er og kan forsikres i Holbæk Kommune. Hvis man ikke selv har en forsikring, der dækker ansvar og ulykker i forhold til uheld, så er man dårligt stillet. Der har hersket usikkerhed om frivillige var forsikret eller ikke.
Tidligere har der været indhentet tilbud på en forsikring, men der er kommet afslag fra ministeriet om at kommuner må forsikre frivillige.
Ældrerådet orienterede om, at der er stiftet en forening med henblik på at denne kunne være indgangsvinklen til at kunne tegne en forsikring for frivillige.
 
Udvalget for Voksne orienterede om, at det ikke, som lovgivningen er i dag, er muligt for kommunen at betale for frivilliges forsikring, hverken direkte eller via en forening. 
Det blev nævnt, at emnet allerede i sidste Byrådsperiode blev drøftet, og at det her var klart, at frivillige ikke kunne forsikres via kommunale midler.
 
Kenn Thomsen henviser til frivillig.dk, hvor forsikringsforhold er beskrevet. Frivilligt arbejde er ikke entydigt. KL arbejder med problematikken, da det gælder alle kommuner.
 
Der var enighed om, at der håbes på en snarlig løsning.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3 )
Ældrerådet fremlagde de ældrepolitiske temaer, som de var fremlagt af Danske Ældreråd.
 
Der var enighed om, at det var et godt og overskueligt materiale generelt med gode synspunkter.
Der blev udvalgt et par af emner til debat:
 
Digitalisering er en stor udfordring med både positive og negative sider.
Ældrerådet har testet hjemmesiden som led i en generel undersøgelse i landets kommuner sammen med danske Ældreråd. Undersøgelsen viser, at der er plads til forbedringer i Holbæk. Og stadig er der for mange, der ikke kan benytte de digitale løsninger.
Der var enighed om at de digitale løsninger er fremtiden - og at det drejer sig om information og instruktion.
Kenn Thomsen fortalte at der er fokus på problemet og at der findes flere muligheder i form af hotline m.v.
 
På det velfærdsteknologiske område gav et af Ældrerådets medlemmer udtryk for, at der var nervøsitet for, at ældre borgere ikke kunne få råd til at bo i plejeboligerne, hvis velfærdsteknologien blev udbredt og at det kunne blive dyrt. Kenn Thomsen orienterede om, at dette er lovgivningsmæssigt styret, hvor der er max. grænser på hvad man selv kan komme til at betale.
 
Ad 4)
Steen-Kristian Eriksen spurgte ind til den igangværende budgetproces, og efterlyste samme inddragelse som ved udarbejdelsen af 2015 budgettet og de omstillingsgrupper der var nedsat i den forbindelse, bl.a. Aktiv hele livet.
 
Udvalget for Voksne svarede, at de var glade for den proces der havde været omkring budget 2015 og at det i øjeblikket drøftes hvorledes det kan og skal foregå omkring det kommende budget.
Udvalgene skal hver især drøfte, hvad der skal ske af brugerinddragelse.
 
Mødet sluttede og Jean Petersen udtalte, at hun havde været glad for den dialog der havde været, hvilket alle var enige i. Pernille Kruse tilkendegav, at det var godt møde og at det var positivt, at Ældrerådet havde fremlagt en dagsorden til debat.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-2837_#3235030_v1_dansk ældreråd temaer.pdf

Bilag

Dansk Ældreråd temaer