UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Stenhusbakken

STARTTIDSPUNKT

23-03-2015 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-03-2015 17:00:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. marts 2015
25. Orientering og rundvisning på Stenhusbakken
26. Beslutning af sundhedsberedskabsplan
27. Orientering om afslutning og forankring af projekt Ung & Rus
28. Beslutte at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
29. Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse - Lukket punkt
30. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
31. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj
32. Beslutning af ny dialogmodel til dialog mellem borgere og Kommune
33. Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015
34. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. marts 201524. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 
 1. Dagsorden til mødet d. 23. marts 2015 godkendes.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Punkt 28. Beslutning om at indgå aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger 13/39690 udsat.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling25. Orientering og rundvisning på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering og rundvisning til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Voksne besluttede på mødet den 23. februar 2015 at holde en del af årets møder på nogle af de institutioner der ligger indenfor Voksen Udvalgets område. Derfor er mødet den den 23. marts planlagt på plejecenteret Stenhusbakken, og der er afsat ½ time ekstra til mødet.
  
Stenhusbakken er i en positiv udvikling hvor der i samarbejde konsulentfirmaet Hildebrandt og Brandi, arbejdes med 5 fokusområder:
 
 
Voksenudvalget vil på mødet få en rundvisning og orientering om Stenhusbakken arbejde.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Orientering om Stenhusbakken taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling26. Beslutning af sundhedsberedskabsplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. Beslutter den fremlagte sundhedsberedskabsplan
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Sundhedsberedskabsplanen beskriver hvilke opgaver, der skal varetages af Holbæk Kommune, når der opstår akutte situationer, hvor sundhedsvæsnets behandlings- og plejekapacitet ændres akut. De situationer, som kan blive aktuelle er fx større ulykker, pandemier og ekstremt vejrlig.
 
Fokus for planen er borgere som er syge og svækkede, men også bredere grupper kan indgå fx ved massevaccinationer.
 
Formålet med planen er:
 
Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet så der er sammenhæng med kommunens beredskabsplan, Region Sjællands plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt nabokommunernes sundhedsberedskabsplaner.
 
Opgaverne i sundhedsberedskabsplanen er beskrevet i 12 Action Cards, der opdateres og tilrettes løbende. Hvert Action Card beskriver tydeligt, hvordan og af hvem der skal handles, når en akut situation indfinder sig.
 
Overskriften på de 12 Action Cards er:
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Planen har været forelagt Sundhedsstyrelsen.
 
Planen har været til høring i nabokommunerne: Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted og Lejre samt i Region Sjælland.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget anbefaler godkendelse af sundhedsberedskabsplanen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3942237e1.pdf

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2015 .pdf


27. Orientering om afslutning og forankring af projekt Ung & Rus

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn
 
Orienteringssag.
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. Tager orienteringen om afslutning og forankring af projekt Ung & Rus til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Projekt Ung & Rus har været gennemført i perioden 2012 – 2015 i et samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner samt 11 ungdomsuddannelser, som dækker uddannelser som gymnasier, erhvervsskole, produktionsskoler, sosu-skole og landbrugsskole.
 
Fra kommunerne indgik sundhedsområderne, misbrugscentrene samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den fælles projektledelse var forankret i Folkesundhed, Aktiv hele livet, i Holbæk Kommune.
 
Projektet var finansieret med 3,1 mio. kr. fra satspuljemidlerne. Erfaringer fra projektet vil efterfølgende indgå i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om rusmiddelforebyggelse.
 
Formålet med projektet har været at udvikle nye måder at påvirke unge til at sænke forbruget af rusmidler. Projektet skulle spille ind i skolernes kerneopgaver ved se på sammenhængen mellem rusmidler og læringsparathed samt gennemførelse af ungdomsuddannelse.
 
Nogle af resultaterne fra projektet:
 
Som led i projektet er gennemført to ungeprofilundersøgelser blandt godt 3.000 unge i de 3 kommuner. I dansk sammenhæng er dette et meget stort materiale, som også vil indgå som forskningsgrundlag hos Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
 
Undersøgelserne blev lavet som før - og efter – måling. Eftermålingen viser at 85 % af de unge drikker alkohol, hvilket er et fald på 3 % siden projektstarten. Undersøgelserne viser desuden:
Projektet vil desuden blive perspektiveret på en konference, der afholdes 13. april 2015. Her inviteres forskere, politikere og relevante aktører fra skoler og kommuner.
 
Forankring og videreførelse
 
Der udpeges en tovholder fra hver kommune, som sammen med skolelederne er ansvarlige for at vedligeholde og videreudvikle fælles rusmiddelstrategier på skolerne og i kommunerne. I Holbæk Kommune forankres tovholderen hos ungebehandlerne i Misbrugscentret i kerneopgaven Alle kan bidrage.
 
Ordningen med fremskudte ungebehandlere på skolerne fortsættes.
 
Den lave debutalder medfører, at kommunerne fokuserer yderligere på rusmiddelforebyggelse i folkeskolen.
 
Den høje rygefrekvens blandt unge medfører i alle 3 kommuner særskilte initiativer.
 
Projektets afdækning af sammenhæng mellem trivsel og rusmidler medfører at det fælleskommunale projekt lever videre som projekt ”Sunde Unge sind”. Projektet har fokus på angst og depression på erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Det nye projekt er ligeledes finansieret af satspuljemidler med 4.1 mio. kr.
 
På mødet i Udvalget for Voksne vil projektet Ung & Rus blive yderligere gennemgået.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
 
Orientering om afslutning og forankring af projekt Ung & Rus taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

3943529e2.pdf

Bilag

Ungeprofilen2015.pdf


28. Beslutte at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1. Beslutter at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige almene boliger i Holbæk
2. Beslutter at en del af Torpet 24, 4300 Holbæk, matr. nr. 1 aok Ladegården, Holbæk jorder sælges til Lejerbo
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2014, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger på del af matr. nr. 1 nz Ladegården på adressen Slotshaven 3P, 4300 Holbæk.
 
Det har efterfølgende vist sig at de trafikale forhold på Slotshaven ikke er optimale. En forbedring af disse vil koste minimum 1 mio. kr. Der arbejdes derfor ikke videre med boliger på Slotshaven.
 
Det foreslås i stedet, at Holbæk Kommune indgår en aftale med Lejerbo, om, at boligerne opføres på en del af matr. nr. 1 aok Ladegården på adressen Torpet 24, 4300 Holbæk.
 
Samtidig ændres antallet af boliger fra 40 til 40-70 små og billige almene boliger i Holbæk, hvoraf de 40 primært tænkes udlejet til uddannelsesparate unge under 30 år som er på uddannelseshjælp.
 
Et øget antal boliger giver samtidig byggeprojektet en bedre økonomi. Det er en meget stor økonomisk udfordring at bygge små boliger med en lav husleje.
 
Det aftales med Lejerbo, at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til de 40 boliger, som tænkes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. De øvrige boliger udlejer Lejerbo selv på almindelige vilkår – eventuelt med fortrinsret til boligsøgende med fast arbejde.
 
Boligerne i Lejerbos projekt ”Startbo” er 1-rums boliger på netto 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen vil inkl. forbrug udgøre 3.000 kr. pr. måned.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Opførelsen af 40-70 almene boliger er udgiftsneutral for Holbæk Kommune.
 
Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven.
 

Sagshistorik, henvisninger
Voksenudvalget anmodede i mødet den 28. april 2014 administrationen om at undersøge muligheder og komme med oplæg om:
 
 
Byrådets beslutning af 10. september 2014. Punkt 138.
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Punktet taget af dagsorden.
 
 

Referat
Sagsfremstilling29. Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget tager til efterretning at Danske Diakonhjem har afgivet det bedste tilbud og dermed vinder udbuddet af opførelse og drift af nyt plejecenter i Tølløse.
 
Leif Juel ønsker ikke at tage orienteringen til efterretning ud fra en vurdering af, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst, og ud fra en opfattelse af, at det kan give udfordringer for borgere med anden etnisk baggrund, at Danske Diakonhjem hviler på et kristent grundlag.
 
 
30. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orientering om Ældrerådets forslag til emner til drøftelse på dialogmødet den 27. april 2015 til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ældrerådet har inviteret Udvalget for Voksne til dialogmøde den 27. april 2015, og har fremsendt deres forslag til punkter på dialogmødet.
 
Ældrerådet ønsker samtidig, at Voksenudvalget tilkendegiver sine ønsker og forslag til dialog med Ældrerådet.
 
 1. Holdninger til en styrket indsats for multietniske borgere.
Ældrerådet har tidligere fremlagt ønske om en styrket indsats for multietniske borgere og bla foreslået etablering af væresteder. Samtidig har Ældrerådet noteret sig, at der arbejdes på etablering af et plejecenter for multietniske borgere. Ældrerådet ønsker en drøftelse af og holdninger til oprettelse af væresteder og plejecentre for multietniske borgere.
 
 
 1. Holdninger til forsikringsforhold for frivillige, der virker i kommunalt regi.
Holbæk kommune har forespurgt Statsforvaltningen om hvilken retspraksis, der er gældende for forsikring af frivillige. Statsforvaltningen har i afgørelse af 14.12.2014, skrevet at kommunen ikke må forsikre frivillige, der virker i kommunalt regi. Ældrerådet ønsker en drøftelse af konsekvenserne, for frivilligarbejdet i Holbæk kommune. Hvordan vi kan sikre, at det ikke bliver en udfordring for de frivillige indsatser i dag samtidig med, at man har et ønske om at tiltrække nye frivillige kræfter?
 
 
 1. Holdninger til en række aktuelle ældrepolitiske temaer og områder.
Danske Ældreråds bestyrelse har drøftet og formuleret holdninger til 11 aktuelle ældrepolitiske områder bla rehabilitering, ældremilliarden, udlicitering, digitalisering og aldersrelaterede ydelser. Temaerne og bestyrelsens holdning er oplistet i et dokument, som bestyrelsen betragter som et dynamisk dokument, hvor bestyrelsen løbende kan tilføje emner og korrigere holdninger. Dokumentet er vedhæftet som bilag. Ældrerådet ønsker en drøftelse af de 11 ældrepolitiske temaer og områder.
 
 
 1. Holdninger til den igangværende og fremtidige budgetproces.
Ældrerådet var ved udformning af budget 2015 bla involveret gennem omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab. Ved udformning af budget 2016 er Ældreområdet ikke en del af omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab. Ældrerådet ønsker en drøftelse af Ældrerådets høring og indflydelse i forhold til Holbæk i Fællesskab, omstillingsprocesserne og den igangværende og fremtidige budgetproces.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget tager orientering om Ældrerådets forslag til emner til drøftelse på dialogmødet den 27. april 2015 til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3948455e3.pdf

Bilag

Dansk Ældreråd temaer


31. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Socialtilsynet Hovedstaden har den 16. januar 2015 forlænget det skærpede tilsyn på bostedet Tornhøj i yderligere tre måneder.
 
Socialtilsynet anerkender at der er igangsat et stort udviklingsarbejde på Tornhøj, men vurderer, at der fortsat er behov for at følge udviklingen på Tornhøj tæt, og har givet Tornhøj seks påbud.
 
Med afsæt i de seks påbud, har Tornhøj udarbejdet en projektplan, der i den kommende tid vil blive arbejdet målrettet på at få gennemført. Planen har fokus på at sikre at udviklingen bliver implementeret i medarbejdergruppen og skaber forbedring hos borgerne.
 
Projektplanen besstår af fire hovedindsatser:
 1. Fælles grundlag for Tornhøj
 2. Kompetence og motivation hos ledelse og medarbejdere
 3. Klare opgaver og indsatser
 4. Rammer for Tornhøj
 
 
Baggrund
Bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj oplevede hen over sommeren 2014 kritik fra både tidligere ansatte og pårørende. Det var en kritik, som også flere gange kom i medierne. På den baggrund blev der udarbejdet en handleplan, som Udvalget for Voksne godkendte på deres møde den 28. august 2014.
 
Socialtilsynet Hovedstaden satte den 24. oktober 2014 Tornhøj under skærpet tilsyn i tre måneder. Det skærpede tilsyn bestod af seks påbud, hvor Tornhøj i løbet af de tre måneder skulle udvise væsentlige forbedringer.
 
Den 16. januar 2015 modtog Tornhøj en ny tilsynsrapport fra Socialtilsynet, hvor det skærpede tilsyn blev forlænget med tre måneder frem til den 16. maj 2015. Det skærpede tilsyn består af seks påbud. Fem påbud er videreført fra første periode, ét påbud fra første periode er løst, mens et nyt påbud er kommet til.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget tager orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling32. Beslutning af ny dialogmodel til dialog mellem borgere og Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne – Byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender forslaget til ny dialogmodel
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet, som blev nedsat af byrådet i januar 2014, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne fremover skal foregå.
 
Afsættet for opgaven var, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skulle tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner der går på tværs af lokalområder, samt ske i regi af de politiske fagudvalg.
 
Demokratieksperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamødet den 15. januar 2015.
 
Modellen
Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle, foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget som vedrører borgerne.
 
I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter,
 
Høring
På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde, har Demokratieksperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.
 
Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere.
 
Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune, og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratieksperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen, og indstiller derfor modellen til godkendelse.
 
Deltagelse på udvalgsmødet
Michael Suhr, formand for Demokratieksperimentariet, deltager under punktet og orienterer om forslaget til dialogmodellen.
 
Andet
Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder, til hvordan modellen kan kommunikeres bedre.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget anbefaler, at forslaget til ny dialogmodel godkendes.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850423e4.pdf

Bilag

Dialogmodel - forslag


33. Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.
 

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Økonomi- og aktivitetsopfølgning 02
Februar 2015
 
 
 
Holbæk Kommune
 
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.
 
Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ser vi yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.
 
Udvalget for voksne
 
Vi forventer på udvalget for voksne, at budgettet holder.
 
 
Tabel 2: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
A
B
C
D=C-B
Politikområde 7
319,4
320,6
320,6
0,0
Politikområde 8
399,5
403,9
403,9
0,0
Politikområde 9
473,4
466,7
466,7
0,0
Total - Udvalget for Voksne
1.192,3
1.191,1
1.191,1
0,0
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger           

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget tager opfølgningen til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3948804e5.pdf

Bilag

ØA_02_2015-30_UV


34. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalgets medlemmer
 
Orientering fra administrationen
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Orienteringerne taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling