UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-02-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-02-2015 17:00:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. februar 2015
12. Beslutning om besøg på institutioner i 2015
13. Beslutning om brug af konkurrence mellem private leverandører af hjemmepleje
14. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser
15. Orientering om forsikring af frivillige
16. Orientering om 259 forslag fra omstillingsprocessen til Aktiv hele livet
17. Orientering om indsats mod ensomhed
18. Orientering om status på implementering af "Uddannelse til alle unge"
19. Orientering om tilsyn ved plejecentre m.fl
20. Orientering om, hvordan enheden ”Mental sundhed, misbrug og forsorg” i kerneområdet Alle kan bidrage understøtter kerneopgaverne
21. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj
22. Orientering om Sundhedscentret
23. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. februar 201511. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Dagsorden til mødet d. 23. februar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling12. Beslutning om besøg på institutioner i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender forslag til besøgsrunde i 2015

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med arbejdet i Udvalget for Voksne har administrationen følgende forslag til besøgsrunde på institutioner på møderne i 2015.

 

institution

område

Udvalgsmøde

Stenhusbakken

Aktiv hele livet

23. marts

Tåstrup have / Tåstrup stræde

Aktiv hele livet

1. juni

Misbrugscentret

Alle kan bidrage

23. juni

CSU

Uddannelse til alle

21. september

Elmelunden

Aktiv hele livet

23. november

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Godkendt idet mødet i juni er den 22. juni.
 
Mødestart kl 13.30 på stedet!
 
 

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning om brug af konkurrence mellem private leverandører af hjemmepleje

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. godkender, at der gennemføres udbud af hjemmehjælp på fritvalgs-området blandt private leverandører

 2. godkender, at udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje som optionsmulighed.

 3. godkender, at antallet af leverandører holdes på et minimum

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Borgere i eget hjem, som er visiteret til hjemmepleje, skal have flere leverandører at vælge imellem, jf. Servicelovens § 91.

 

I Holbæk Kommune er det muligt at vælge Holbæk Kommunes hjemmepleje eller forskellige private leverandører. Borgernes frie valg af leverandør tilvejebringes via en godkendelsesmodel. Dvs. at Holbæk Kommune er hovedleverandør og at alle private leverandører, som lever op til samme service- og kvalitetsniveau, kan blive godkendt som ’fritvalgs-leverandører’ til samme pris, som kommunens hjemmepleje.

 

Administrationen har udarbejdet en potentialeafklaring, som belyser de mulige fordele ved at gå fra den nuværende godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Potentialeafklaringen blev behandlet i Udvalget for Voksne den 24. november 2014, og beslutningen blev:

 

Udvalget godkendte indstillingen, idet der skal kunne vælges 2-4 virksomheder

 

1. Udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp

2. sygeplejen udbydes som option

3. potentialeafklaringen godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet

 

Leif Juhl ønsker ikke at udbyde sygeplejen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Potentialeafklaringen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, som begge har afgivet høringssvar den 27. januar 2015. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1 og 2.

 

Ældrerådet ser det som en absolut fordel at gå fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Ældrerådet støtter derudover, at der med de private leverandører er et tæt offentlig-privat samarbejde og at sygeplejeopgaverne indgår i udbuddet som option. Ældrerådet finder endvidere, at udbuddet bør ende med kun 2 leverandører udover Holbæk Kommune.

 

Handicaprådet peger på, at reduktionen af antallet af leverandører kan medføre, at mindre lokale leverandører falder bort, men at det samtidig giver mulighed for én samlet leverandør til hele borgerens behov.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Et flertal af udvalget (V, S, DF) anbefaler at det
 1. godkendes, at der gennemføres udbud af hjemmehjælp på fritvalgs-området blandt private leverandører
 2. godkendes, at udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje som optionsmulighed.
 3. godkende, at antallet af leverandører bliver 2 – 4
Leif Juhl ønsker ikke at udbyde sygeplejen.
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3894320e1.pdf
3897580e2.docx

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaring.pdf
Høringssvar fra handicaprådet i form af referat fra møde i handicaprådet


14. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1. beslutter at der udarbejdes et projekt om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært.

 1. beslutter at den kommunale grund Marievej 28 C, Holbæk stilles til rådighed for projektet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det blev i budgetaftalen for 2014-2017 aftalt, at behovet for skæve boliger skal vurderes med afsæt i erfaringerne fra blandt andet Randers Kommune. Der er positive erfaringer med skæve boliger også i mange andre af landets kommuner – eksempelvis Slagelse.

 

Der er behov for boliger til skæve eksistenser, og derfor etableres der 5 skæve boliger til skæve eksistenser i Holbæk Kommune.

 

Der er tale om mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der.

 

Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

 

Mange fra målgruppen har en problemfyldt fortid eller opholder sig på forsorgshjem eller lever som hjemløse. Målet er at have et relevant tilbud til den lille, men meget udsatte gruppe, som i dag boplaceres i andre kommuners tilbud eller til stor gene for øvrige beboere i den normale boligmasse.

 

Holbæk Kommune har årligt ca. 90 borgere på § 110 tilbud, hvor ca. halvdelen har ophold på kommunens eget forsorgshjem Karlsvognen. Karlsvognen afviser årligt mellem 150 og 200 borgere, hvoraf ca. 10 % vurderes til at være i målgruppen til en skæv bolig. 10 % af beboerne på forsorgshjemmet vil også være i målgruppen.

 

Vejen frem

Skæve boliger kan ejes af en almen boligorganisation, en selvejende institution eller Holbæk Kommune.

 

Efterfølgende afklares ejerforholdet, og der iværksættes en dialog med brugerne, naboerne og de mulige fremtidige driftsansvarlig for blandt andet at afklare ejerforhold og boligernes udformning.

 

Når der foreligger et specifikt projekt fremlægges et nyt dagsordenpunkt til godkendelse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og en generelt højere livskvalitet. Dette kan muligvis afstedkomme reducerede omkostninger på andre områder, eksempelvis hospitalsindlæggelser.

 

Forsorgshjemmet Karlsvognen vurderer, at udgiften til social støtte vil udgøre ca. 700.000 kr. årligt. Udgifterne til den sociale støtte er prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.

 

Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængigt af boligens størrelse og indretning.

 

Da nettohusleje maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, foreslås det, at kommunen stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for boligernes ejer, som kan være en almen boligorganisation, en selvejende institution eller Holbæk kommune.

 

Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen skal garantere for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Etableringsomkostninger

 

5 boliger samt lokale til social vicevært i alt 240 m2 til ca. 18.000 kr. pr. m2

 

4.320.000 kr.

Muligt tilskud fra ministeriet – max. 400.000 kr. pr. bolig

-2.000.000 kr.

Netto anskaffelsessum

2.320.000 kr.

 

Netto anskaffelsessummen lånefinansieres og terminen dækkes af huslejen sammen med boligerne øvrige driftsudgifter.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Udvalget Indstiller at det:
 
1. Besluttes at der udarbejdes et projekt om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært.
 1. Besluttes at den kommunale grund Marievej 28 C, Holbæk stilles til rådighed for projektet.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3570839e3.pdf

Bilag

Kortbilag Marivej 28C, Holbæk


15. Orientering om forsikring af frivillige

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orientering om forsikring af frivillige til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I december 2014 traf Statsforvaltningen følgende afgørelse:

 

”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen.”

 

Afgørelsen har sat fornyet fokus på, at frivillige som udgangspunkt ikke er omfattet af en fælles forsikring, når de udfører frivilligt arbejde i relation til kommunale institutioner.

 

Statsforvaltningens afgørelse betyder ingen ændringer i forhold til den nuværende situation.

I Holbæk Kommunes guide til samarbejde med frivillige står der at:

 

”Holbæk Kommunes forsikringer dækker kun medarbejdere, der er ansat i Holbæk Kommune. Frivillige skal derfor have egne private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader de forvolder på andre. Den frivillige er dækket af sine egne, private forsikringer når:

 
 • Den frivillige har en heltidsulykkesforsikring (dækker skader på den frivillige selv)

 • Den frivillige har en ansvarsforsikring (dækker skader den frivillige forvolder andre). Ansvarsforsikring vil typisk være indeholdt i en almindelig ”familiens basisforsikring”

 

Har de frivillige ikke tegnet private forsikringer, kan de risikere at få pålagt et personligt erstatningsansvar, eller ikke at være dækket af en forsikring, hvis de selv kommer til skade.”

 

Når nye frivillige starter på en kommunal institution, underskriver de en samarbejdsaftale, hvor de gøres bekendt med dette forhold.

 

Frivillighedskoordinatorerne har indhentet et forsikringstilbud til dækning af samtlige frivillige tilknyttet kommunale institutioner. Hvis der opstår lovhjemmel til at tegne forsikringen, står Fællesskaberne klar til at tage sagen op igen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen om forsikring af frivillige, taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3897309e4.pdf

Bilag

Bilag - Statsforvaltningens afgørelse 2014.pdf


16. Orientering om 259 forslag fra omstillingsprocessen til Aktiv hele livet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orientering om det videre arbejde med de 259 forslag fra omstillingsprocessen til Aktiv hele livet til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den 12. marts 2014 besluttede byrådet at sætte fire omstillingsprojekter i gang, med henblik på at finde 84 mio. kr. i 2018. Tankerne bag omstillingsgrupperne var, at styrke og forny den måde lokalpolitikere arbejder på, med flere åbne innovative processer, hvor borgere og andre aktører er med fra starten til at definere udfordringer og udvikle gode løsninger.

 

I omstillingsgruppen Aktiv hele livet blev der i løbet af foråret 2014 opsamlet 259 forslag fra borgere, politikere, medarbejdere og interesseorganisationer. Idéerne blev opsamlet ved at der blev hængt plakater op, som man kunne skrive på, der blev afholdt en workshop og der var en aktiv Facebook-gruppe.

 

De mange forslag er gennemlæst og sorteret efter om det er nye idéer og om de er realistiske.

 

 

Forslag vi allerede har eller gør

Tiltag og indsatser der er på vej

Forslag der skal arbejdes videre med

Forslag der af forskellige årsager ikke kan lade sig gøre

Forslag der giver udtryk for et synspunkt og som ikke direkte kan omsættes til en indsats

af de 259 idéer

72

73

38

32

44

 

Ud af de 259 forslag var der 38 gode idéer, som kan samles under 5 hovedoverskrifter:

 
 
 • Forslag som vedrører administrative opgaver og indsatser

 • Aktiviteter indenfor frivillighed

 • Forslag til anden måde at organisere indsatser på

 • Tilbud der kan etableres i Sundhedscentret

 • Konkrete øvrige aktiviteter

 

Der er vedhæftet et notat med nærmere beskrivelse af de 38 forslag, der skal arbejdes videre med og eksempler på forslag der var under de øvrige kategorier.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Udvalget tog orienteringen om det videre arbejde med de 259 forslag fra omstillingsprocessen til Aktiv hele livet til efterretning.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3897669e5.docx

Bilag

Notat om 259 forslag fra omstillingsprocessen til aktiv hele livet


17. Orientering om indsats mod ensomhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om ”Fællesskab mod ensomhed” til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ensomhed er en sundhed- og livskvalitetstruende faktor, der øger risikoen for sygdom og tidlig død.

 
 • Kun lidt over halvdelen af befolkningen på 65 år eller derover angiver at have et godt mentalt helbred

 • Blandt borgere over 75 år angiver næsten 10 %, at de er ensomme

 • Tilknytning og kontakt til andre har betydning for helbredet; Borgere med stærke sociale relationer bliver ikke syge så let, de kommer sig hurtigere og har mindre risiko for at dø tidligere end personer med svage sociale relationer.

(Forebyggelsespakken Mental Sundhed 2013 & Sundhedsprofilundersøgelsen 2013)

 

For at opnå den størst mulige effekt retter indsatsen mod ensomhed sig mod flere målgrupper med forskellige behov: 

 
 • Ensomme ældre og deres pårørende

 • Frivillige foreninger

 • Kommunale frontmedarbejdere

 

Som led i indsatsen er der indgået aftale med virksomheden Marselisborg om adgang til hjemmesiden www.aktivtaeldreliv.dk .

 

Hjemmesiden henvender sig til borgere og beskriver foreningers tilbud om aktiviteter. Hjemmesiden opdateres af udbyderen, som en del af kontrakten.

 

Det er afgørende for indsatsen, at hjemmesiden ikke står alene. Derfor indgår der også andre tiltag i projektet:

 
 • Et kick-off arrangement med mulighed for at se og afprøve hjemmesiden og møde nogle af foreningerne

 • En temadag om trivsel og fællesskab

 • En kampagne med plakater, postkort og events der fortæller om projektet og hjemmesiden og sætter fokus på ensomhed

 

Alle arrangementer bliver afholdt for borgere, medarbejdere og foreninger i fællesskab, så alle aktører kan tage del i den fælles indsats mod ensomhed.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres indenfor budgettet med støtte fra frivillighedspuljen samt pulje fra Socialministeriet.


Øvrige konsekvenser


Høring

Ældrerådet er blevet præsenteret for ideen og hjemmesiden. De bakkede op om initiativet med følgende opmærksomhedspunkter:

 
 • Man ikke kan ikke forvente, at det er de ensomme ældre, der læser hjemmesiden. Derfor må de hjælpes af andre grupper f.eks. pårørende, frivillige og medarbejdere.

 • Der bør udarbejdes en brochure, der kan deles ud af hjemmeplejen og andre relevante medarbejdere.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen om ”Fællesskab mod ensomhed” taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling18. Orientering om status på implementering af "Uddannelse til alle unge"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.Orienteringssag.

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Tager orientering om status på implementering af "Uddannelse til alle unge" til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kerneopgaven Uddannelse til alle unge


Fra januar 2015 er Holbæk Kommune organiseret med afsæt i få, fælles kerneopgaver.Kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge har ansvar for uddannelses- og ungeindsatser for alle unge 15-30 år, herunder drifts- og myndighedsansvar for Ungdommens Uddannelsesvejledning, 10. klasse, Ungdomsskole og klubber, uddannelses- og aktivitetsparate unge, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Kommunikations- og specialundervisning til voksne, bo- og støtte til psykisk sårbare unge og andre unge med særlige behov - og flere andre områder med relevans for unge og uddannelse.

 

Området bidrager også til de fem øvrige kerneopgaver i Holbæk Kommune. Blandt andet er hjerneskadeindsatsen forankret på Center for Specialundervisning, som hører til Uddannelse til alle unge, men som koordinerer og rådgiver også i forhold til borgere over 30 år.En status for området pr. februar 2015 fremgår af bilag 1.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen om status på implementering af "Uddannelse til alle unge" taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3897246e6.pdf

Bilag

Bilag 1 Uddannelse til alle unge, status februar 2015.pdf


19. Orientering om tilsyn ved plejecentre m.fl

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I årsrapporten fra Socialtilsyn Øst, redegør Tilsynsmyndigheden for det førte tilsyn på plejecentre og hos frit valgs leverandører.

 

Tilsyn med plejecentre

 

Det fremgår af rapporten, at beboere og pårørende generelt er tilfredse med den leverede indsats i forhold til pleje, omsorg og forplejning. Tilsynet vurderer, at personalt følger op på anbefalinger fra det kommunale tilsyn, såvel som fra Embedslægeinstitutionen. Derudover vurderer tilsynet, at personalet har fokus på kvalitetssikring og sikring af beboernes retssikkerhed og inddragelse.

 

Tilsynets konklusion er fremkommet ved gennemgang af følgende temaområder, der er nærmere beskrevet i rapporten:

 • visitation, afgørelse og information

 • tilbudsportalen

 • målgruppe

 • metoder og resultater, herunder indsatsen for sundhed, hvor fokus er rettet mod de særlige helbredsmæssige forhold, rehabilitering, træning og vedligehold af sociale, fysiske og psykiske færdigheder, kost, ernæring og måltider, frisk luft, fysisk aktivitet, relationer og sanseindtryk, utilsigtede hændelser.

 • indsats for særlige grupper

 • kompetencer, uddannelse og kvalitetssikring

 • inddragelse og retssikkerhed

 • magtanvendelse, samt opgørelse over indberetninger.

 • aktivitet, arrangementer og inddragelse af frivillige

 • de fysiske rammer

 • tilfredshed med indsatsen

 • embedslægens tilsyn

 
 

Tilsyn med Frit Valg leverandører

 

Socialtilsyn Øst har i 2014 ført tilsyn med et distrikt under den kommunale leverandør og to private leverandører af personlig og praktisk hjælp

 • Distrikt Mørkøv – kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje

 • Forenede-Care – privat leverandør af sygepleje, personlig pleje, omsorg og praktisk hjælp, (udliciteret område)

 • Omsorg Sjælland – godkendt privat leverandør af personlig og praktisk hjælp.

 

Konklusionen fra tilsynet lyder på, at alle tre leverandører er i stand til at løse opgaverne tilfredsstillende, og at borgerne generelt er meget tilfredse med ydelserne og medarbejdernes faglighed

 

Omsorg Sjælland vurderes som en kompetent leverandør, der dog kunne have behov for udvikling af flere ledelsesmæssige faglige anvisninger til opgaveløsningen, som ikke i rapporten er uddybet yderligere.

 

Socialtilsyn Øst har ligeledes ført tilsyn med:

 • dagcentre, der generelt får positive tilbagemeldinger

 • plejehotellet, der generelt får positive tilbagemeldinger

 • tilsyn med friplejeboliger ved Kildehaven, der generelt får positive tilbagemeldinger

 • tilsyn med enkeltstående tilbud efter Servicelovens §§ 103-104. Tilbuddene er vurderet egnet til optagelse på Tilbudsportalen

 • tilsyn med tilbud om alkoholmishandling efter SUH § 141. Tilbuddet er vurderet egnet til tilbudsportalen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
 
Årsrapporten fra Socialtilsyn Øst taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3892793e7.pdf

Bilag

Årsrapport plejecentre Holbæk kommune 2014.pdf


20. Orientering om, hvordan enheden ”Mental sundhed, misbrug og forsorg” i kerneområdet Alle kan bidrage understøtter kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 

1) tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Med En stærk medspiller blev dele af det tidligere Center for Mental Sundhed, Center for Misbrug og Forsorg, samt dele af socialcentret forankret i kerneområdet Alle kan bidrage. Områderne er organiseret i en ny enhed under Alle kan bidrage – Beskæftigelse & Borgerservice med navnet ”Mental sundhed, misbrug og forsorg”.

 

Enheden har til opgave at understøtte arbejdet med kerneopgaverne gennem socialpsykiatrisk faglighed, misbrugsbehandling og forsorgshjælp. Der er allerede nu i enheden et stærkt ledelsesfokus på at understøtte kerneopgaven Alle kan bidrage, men også en bevågenhed på, at enheden desuden skal understøtte kerneområdet Uddannelse til alle unge med især misbrugsbehandling og kerneområdet Aktiv hele livet med socialpsykiatriske indsatser.

For at fremme samarbejdet på tværs af kerneområdet Alle kan bidrage, har den strategiske ledelse for kerneområdet defineret fire hovedmålgrupper, som går på tværs af enhederne i kerneområdet. De fire hovedmålgrupper er:

 
 • jobklare ledige (forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere)

 • sygemeldte (modtagere af sygedagpenge & personer i jobafklaring)

 • udsatte voksne (aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og personer i ressourceforløb)

 • personer med begrænsninger i arbejdsevnen (modtagere af ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspensionister).

 

Det er især i forhold til udsatte voksne og personer med begrænsninger i arbejdsevnen, at den socialpsykiatriske faglighed og misbrugsbehandling er nødvendig, for at flere kan bidrage på arbejdsmarkedet. Følgende udvalgte strategiske initiativer er iværksat eller planlagt for 2015:

 
 • Styrket samarbejde mellem akutindsatsen og enheden for Jobrehabilitering & Integration med den målsætning, at borgeren kun skal have én koordinerende sagsbehandler/konsulent

 • Jobrettet kompetenceudviklingsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med psykiske sårbarheder afviklet af Multihuset for enheden for Jobrehabilitering & Integration

 • Udvikling af understøttende aktiviteter, som kan medvirke til, at flere udsatte voksne kan bidrage på arbejdsmarkedet.

 • Indsatser der bidrager til, at misbrugere kan fastholde deres arbejde

 • Styrket fokus på førtidspensionisters muligheder for ansættelse med løntilskud

 • Etablering af en ”HR-funktion” til virksomheder, der har psykisk sårbare og misbrugere i et virksomhedsrettet tilbud som led i beskæftigelsesindsatsen

 • Misbrugsbehandling for unge – forankret i Alle kan bidrage – men understøtter Uddannelse til alle unge. Understøtningen omfatter bl.a. fremskudt behandling på uddannelsesinstitutioner og misbrugsbehandling for unge.

 • Initiativer i forhold til den boligsociale indsats med fokus på forebyggelse, fastholdelse og vidensdeling

 • Øget medinddragelse af borgerne i botilbuddene i opgaveløsningen – primært inden for de pædagogiske ydelser og plejeomsorgsydelser – understøtning af kerneopgaven Aktiv hele livet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling21. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj oplevede hen over sommeren 2014 kritik fra både tidligere ansatte og pårørende. Det var en kritik, som også flere gange kom i medierne. På den baggrund blev der udarbejdet en handleplan, som Udvalget for Voksne godkendte på deres møde den 28. august 2014.

 

Socialtilsynet Hovedstaden, der fører tilsyn med opholds- og bosteder i Holbæk Kommune, var i august 2014 på tilsynsbesøg på Tornhøj. Som ventet fandt socialtilsynet kritiske forhold. Det betød, at Socialtilsynet den 24. oktober 2014 satte Tornhøj under skærpet tilsyn i tre måneder. Det betyder, at Tornhøj i løbet af de tre måneder, skal udvise væsentlige forbedringer i forhold til seks konkrete påbud, som Socialtilsynet opstillede.

 

Den 29. januar 2015 modtog Tornhøj en ny tilsynsrapport fra Socialtilsynet. I tilsynsrapporten skriver Socialtilsynet, at der er taget konkrete og relevante tiltag for at rette op på situationen på Tornhøj. Socialtilsynet lægger op til at det skærpede tilsyn fastholdes i endnu tre måneder.

 

Den 2. februar 2015 blev der afholdt et dialogmøde i Socialtilsynet, hvor ledelsesrepræsentanter fra Holkbæk Kommune deltog. Formålet med mødet var at drøfte den tilsendte tilsynsrapport. På mødet understregede Socialtilsynet, at man oplever at der er igangsat mange gode tiltag på Tornhøj i de sidste tre måneder, men at Socialtilsynet mangler at se tiltagene omsat er i praksis.

Tilsynsrapporten er nu sendt i høring i 3 uger. Herefter vil Socialtilsynet træffe endelig afgørelse.

 

Status på udviklingsarbejdet på Tornhøj

Der har siden sommeren 2014 været arbejdet målrettet med at rette op på forholdene på Tornhøj. Arbejdet har været understøttet af både intern og ekstern konsulentkraft.

 

Der er i perioden sket mange fremskridt på Tornhøj og de mange tiltag har blandt andet medført en større kontinuitet i det daglige pædagogiske arbejde og en tættere kontakt med den enkelte borger.

 

Men der er stadig et stykke vej, før udviklingsarbejdet er tilendebragt og implementeret i det daglige arbejde. En stor del af arbejdet handler om kulturændring og opkvalificering af både ledere og medarbejder. Processer som kræver tid.

 

Som bilag er vedlagt en status over udviklingsarbejdet på Tronhøj.

 

Det videre udviklingsarbejde på Tornhøj

Udviklingsarbejdet på Tornhøj fortsætter i den kommende tid og der vil blive arbejdet medrettet med de påbud, som er indeholdt i tilsynets afgørelse.

 

Derudover har Tornhøj aftalt med Socialtilsynet, at der afholdes et møde, når høringsperioden er slut. På dette møde vil Tornhøj og Socialtilsynet kunne drøfte det konkrete indhold i det skærpede tilsyn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3898151e8.docx

Bilag

Status primo februar 2015


22. Orientering om Sundhedscentret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1. tager orienteringen om Sundhedscentret til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sundhedscentret tilbyder hjælp efter Sundhedslovens § 119, dvs. forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Der er individuelle tilbud til borgere med:

· KOL

· Hjertesygdom

· Diabetes

· ryglidelser

· kræft

 

Der er gruppebaserede kurser, der sigter mod at styrke borgernes mestring og netværksdannelse:

· livsstilssamtaler

· vægt-stop

· ryge-stop

 

I samarbejde med Kommiteen for Sundhedsoplysning, hjælper sundhedscentret frivillige undervisere, der selv har en kronisk sygdom, med at afvikle patientuddannelser for borgere med:

· kronisk sygdom

· smerter

· angst

· depression

 

På mødet vil leder af Sundhed & Træning Camilla Hove Lund præsentere sundhedscentret nærmere.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Orienteringen om Sundhedscentret taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling23. Gensidige orienteringer til mødet d. 23. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Beslutning i udvalget for Voksne d. 23. februar 2015:
 
Orienteringerne taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling