UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-01-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-01-2015 17:00:00


PUNKTER

3. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. januar 2015
4. Forenkling af administrationsgrundlag og kvalitetsstandarder på ældre- og socialområdet
5. Beslutning om anvendelse af midler fra sundhedsaftalen
6. Effekt af Plejehotel - Orientering
7. Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold
8. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018
9. Status på handleplan for bostedet Tornhøj
10. Gensidige orienteringer til mødet d. 26. januar 20153. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Dagsorden til mødet d. 26. januar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling4. Forenkling af administrationsgrundlag og kvalitetsstandarder på ældre- og socialområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. på baggrund af drøftelse beslutter, at administrationen arbejder videre med de fremlagte eksempler på forenkling

 2. beslutter at alle socialområdets administrationsgrundlag skifter navn til kvalitetsstandard

 1. beslutter at de fremlagte eksempler på formen for fremtidige kvalitetsstandarder sættes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Med afsæt i Resultater gennem forenkling og tillid aftalte byrådet på deres temamøde d. 22.10.2014 at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, som i dag gælder på de enkelte områder.

 

På den baggrund besluttede Udvalget for voksne d. 24. november 2014 at de eksisterende administrationsgrundlag på ældre- og socialområdet skal forenkles. Forenklingen skal sikre, at de kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så det umiddelbart kan forstås af borgerne. Udvalget bad administrationen udforme et par eksempler på forenklede administrationsgrundlag, som skal drøftes i udvalget.

 

De nuværende administrationsgrundlag/kvalitetsstandarder på området

Der findes i dag 31 administrationsgrundlag/kvalitetsstandarder på Udvalget for voksnes område, 22 på ældreområdet og 9 på socialområdet. Der er lovkrav om kvalitetsstandard med politisk fastsat serviceniveau for 9 af kvalitetsstandarderne på ældreområdet og for 1 på socialområdet.

 

At fastholde indholdet i de resterende 21 kvalitetsstandarder hvor der ikke er et lovkrav betyder at:

 
 • borgerne ved, hvad de kan forvente

 • der er en ensartethed i de beslutninger der træffes

 • de politiske beslutninger synliggøres

 • det administrative arbejde lettes

 • der er bedre mulighed for økonomistyring

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at indholdet i alle kvalitetsstandarder beholdes, men at alle kvalitetsstandarder gennemskrives så de fremstår i et let forståeligt sprog målrettet borgeren, og at de 22 kvalitetsstandarder på ældreområdet sammenskrives til 5.

 

I bilag er vedlagt 2 eksempler på forenklede kvalitetsstandarder. Én for midlertidigt botilbud for voksne med særlige behov og én for personlig hjælp, pleje og madservice, som er en sammenskrivning af nuværende kvalitetsstandarder. Der er i eksemplerne fokuseret på form og ikke indhold.

 

Plan for det videre arbejde med forenkling og tillid på ældre- og socialområdet

Inden sommer 2015 forelægges alle de forenklede kvalitetsstandarder på de to områder udformet efter udvalgets beslutning, til endelig godkendelse for udvalget.

 

På byrådets temamøde d. 18. februar gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er fjernet?

 • Hvad er ved at blive undersøgt?

 • Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Der arbejdes videre med de fremlagte eksempler på forenkling!
 
Der foretages de sproglige rettelser som gør servicekvaliteten så nem og forståelig for borgeren som muligt!
 
De enkelte servicekvaliteter behandles enkeltvis på kommende udvalgsmøder til godkendelse efterhånden som de er tilrettet. I forbindelse med godkendelsen af servicekvaliteterne ønskes tydeliggjort hvilke ændringer der er foretaget!
 

Sagsfremstilling
Referat

3856312e1.docx
3856268e2.docx

Bilag

Eksempel Kvalitetsstandard - Personlig hjælp, pleje og madservice
Eksempel kvalitetsstandard - Midlertidig bolig


5. Beslutning om anvendelse af midler fra sundhedsaftalen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 

1. beslutter den fremlagte anvendelse af 4,1 mio. kr. fra økonomiaftalen

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I Økonomiaftalen for 2015 blev kommunerne tilført nye midler til understøttelse af det nære sundhedsvæsen – herunder til lokale aftaler om øget aktivitet hos praktiserende læger. Udgør 4,1 mio. kr. i Holbæk Kommune

 

Der foregår en flytning af opgaver fra regioner til kommuner. Det er vigtigt, at fastholde fokus på sundhed og udviklingen af opgaveudførelsen. KL har særligt fokus på at undgå genindlæggelser og forebygge indlæggelser. Færre færdigbehandlede patienter, der venter på sygehusene og færre uhensigtsmæssige korttidsindlæggelser.

 

Det anbefales at Holbæk Kommune anvender midlerne på følgende områder:

 
 

Tiltag til at undgå unødige indlæggelser og sikre hurtig hjemtagning af færdigbehandlede borgere. Fx videreudvikling af plejehotel, styrke akut sygeplejefunktionen og projekter med regionen

 

1,1 mio. kr.

Regionale aftaler i praksisplanudvalget om meraktivitet hos praktiserende læger

 

0,4 mio. kr.

Etablering af plejehjemslæger, hvor faste læger tilknyttes de enkelte plejehjem i forhold til rådgivning, undervisning og vejledning, samt patientbehandling for de borgere, der vælger denne læge som praktiserende læge.

 

0,9 mio. kr.

Øget fokus på anvendelse af velfærdsteknologiske midler til at understøtte opgaverne i det nære sundhedsvæsen.

 

0,6 mio. kr.

Systematisk opfølgning omkring borgerne i hjemmeplejen, hvor borgeren kategoriseres i grøn, gul og rød tilstand, som sikrer, at alle medarbejdere har overblik over hvilke borgere der kræver ekstra opmærksomhed eller meget tæt opmærksomhed. Grøn indikerer normal tilstand. Gul indikerer ekstra opmærksomhed og involvering af sygeplejerske og rød indikerer særlig opmærksomhed, involvering af sygeplejerske og muligvis også læge. Metoden vil forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

 

0,25 mio. kr.

Mange borgere i plejecentre og boenheder har svært ved at varetage god mundhygiejne. En undersøgelse i Københavns Kommune viser, at mange indlæggelser med lungebetændelse og dårlig ernæringstilstand kan forebygges ved særligt fokus på tandpleje og mundhygiejne.

 

0,25 mio. kr.

Rehabilitering bidrager til at fastholde og øge funktionsniveau og livskvalitet. Fortsat fokus på udvikling af rehabiliteringsindsatsen i Holbæk Kommune.

 

0,6 mio. kr.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Indstillingen godkendt!
 

Referat
Sagsfremstilling6. Effekt af Plejehotel - Orientering

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager evalueringen af Plejehotellet til efterretning

 2. orienteres om etablering af en ekstra plads på Plejehotellet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etablering af Plejehotellet blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering.

 

Plejehotellet blev etableret på Åvang i Regstrup i et-rums ældreboliger, som i gennem en årrække havde været vanskelige at udleje. Plejehotellets 14 boliger blev taget i brug dem 10. marts 2014.

 

Der er nu lavet en evaluering af plejehotellet, hvor effekten af Plejehotellet undersøges i forhold til:

 • antallet af forlængede indlæggelser

 • antallet af forebyggelige indlæggelser

 • borgerforløb, sektorsamarbejdet

 • belægningsprocent

 • behov for hjemmepleje timer før ophold på Plejehotel og efter

 

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Det fremgår af evalueringsrapporten, at det har været en succes at etablere Plejehotellet. Størstedelen af borgerne der har haft behov for et rehabiliterende forløb, kommer fra sygehus resten kommer fra eget hjem. Efter et ophold på Plejehotellet er borgernes fysiske formåen og livskvalitet øget, og behovet for hjemmepleje er reduceret.

 

Etablering af en ekstra plads på Plejehotellet

Da Plejehotellet blev etableret var der en borger, der ønskede at blive boende i sin et-rum ældrebolig. Denne bolig er senere blevet ledig og vi arbejder på at etablere denne til en ekstra midlertidig plads. Dermed er der pr. 1. februar 15 pladser på Plejehotellet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den ekstra plads etableres indenfor Plejehotellets drift.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

2. april 2013: Plejehotel


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Orientering taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3863226e3.docx

Bilag

Evalueringsrapport Plejehotel januar 2015.docx


7. Beslutning om at indrette Stenhusbakken til midlertidige ophold

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at administrationen undersøger mulighederne for at plejecenteret Stenhusbakken indrettes til boliger til midlertidige ophold.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Plejeboligerne på Stenhusbakken er små utidssvarende 1-rums boliger. En ombygning til 2-rumsboliger betyder, at plejecenteret vil blive en lille driftsenhed med ca. 30 boliger. En driftsenhed med få boliger er relativ dyr at drifte. Arkitektvirksomheden Kullegaard gennemførte i 2011 en analyse, som viser, at en udbygning besværliggøres af grundens friareal mod skoven, og at grunden er stærkt kuperet.

 

Derfor anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med mulighederne for at indrette plejecenter Stenhusbakken til midlertidige ophold, og flytning af Plejehotellet til Stenhusbakken.

 

Etableringen af det nuværende plejehotel i Regstrup var tænkt som en midlertidig løsning, og planen var, at plejehotellet på sigt skulle indgå i den samlede boligstrategi på ældreområdet, jf. beslutning 2. april 2013 om at oprette Plejehotellet.

 

I forhold til det Aktive Center er planen, at det skal bevares på Stenhusbakken. Borgere i et midlertidigt ophold, som kan have gavn af at komme i det Aktive Center, har således mulighed for det.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Samling af midlertidige opholdspladser

Indretning af Stenhusbakken til midlertidige ophold vil indebære, at Holbæk Kommunes midlertidige opholdspladser samles og antallet øges. Samtidig udvides målgruppen til også at omfatte borgere, som har behov for et intensivt genoptræningsophold.

 

Flere midlertidige pladser vil også imødegå det stigende antal borgere fra sygehus.

 

I dag er der 17 pladser fordelt på Elmelunden, Holbækhus, Kastanjely, Rosenvænget, Stenhusvej og Tølløse Ældrecenter. Hertil kommer 15 pladser på Plejehotellet i Regstup. I alt 32 pladser.

 

Der vil fortsat være 2 midlertidige pladser i den specialiseret plejeenhed på Elmelunden og 2 pladser på Kastanjely.

 

Udfasning af plejecenteret

I forbindelse med udfasningen af plejecenteret vil der blive en dialog med de enkelte beboere og pårørende i forhold til, om de ønsker at flytte. I den sammenhæng tænkes samarbejde med friplejehjemmet Fjordstjernen ind.

 

Beboerne på Stenhusbakken er beskyttet af lejeloven og kan kun flytte, hvis de ønsker det. Indretningen af Stenhusbakken til midlertidige ophold kan tilrettelægges, så det sker løbende i takt med, at boligerne fraflyttes.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

2. april 2013: Plejehotel

 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Et flertal ( besluttede, at administrationen undersøger mulighederne for at plejecenteret Stenhusbakken indrettes til boliger til midlertidige ophold.
Leif undlod at stemme
 
 

Referat
Sagsfremstilling8. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg.

 

Drøftelsessag


Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at det stående udvalg:

 1. drøfter de elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på deres møde 13. januar besluttet, at de stående udvalg skal drøfte budgetaftalen på deres møder i januar.

 

Formålet med drøftelsen er dels at bringe aftalen i erindring, så fremtidige beslutninger i udvalget er i tråd med beslutningerne i aftalen. Dels at sikre, at der igangsættes initiativer så aftalens indhold implementeres.

 

I forbindelse med budgetrevisionerne, som ligger primo maj og ultimo oktober vil der, i lighed med sidste år, blive fulgt op på aftalen. I denne opfølgning giver administrationen en status på, hvordan det går med at implementere aftalen.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Drøftet.
Arbejdet med en strategi for byfornyelse påbegyndes snarest.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Drøftet. Alle elementer i budgetaftalen er igangsat og følges løbende.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Sagen drøftet
 
De elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for, er igangsat!
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e4.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


9. Status på handleplan for bostedet Tornhøj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der har siden sommeren 2014 været igangsat et udviklingsarbejde på Bo- og aktivitetscentret Tornhøj. Udviklingsarbejdet tager afsæt i flere forhold:

 
 • Hen over sommeren 2014 fremkom kritik fra både tidligere ansatte og pårørende, som flere gange kom i medierne. På baggrund heraf godkendte Udvalget for voksne i august 2014 en handleplan for Tornhøj

 • I oktober 2014 satte Socialtilsyn Hovedstaden Tornhøj under skærpet tilsyn frem til d. 24. januar 2015. Det betyder at Tornhøj i løbet af denne periode skal udvise væsentlige forbedringer i forhold til de seks påbud, som socialtilsynet opstillede.

 • I oktober 2014 fik Tornhøj et påbud fra Arbejdstilsynet, som skal være håndteret inden april 2015.

 

I efteråret 2014 blev de mange indsatser sammenskrevet til én fælles projektplan for Tornhøj.

Status på forbedringerne på Tornhøj

På nuværende tidspunkt er mange punkter i handleplanen gennemført, mens der fortsat arbejdes med en række indsatser. I arbejdet er der fokus på medarbejderindflydelse og implementering af nye arbejdsgange i det daglige arbejde. Der er et stort engagement blandt medarbejderne og en opbakning til de mange udviklingstiltag.

 

På mødet gives en status på indsatserne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling10. Gensidige orienteringer til mødet d. 26. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Orienteringer taget til efterretning
 
 
Til kommende møder:
 
Der planlægges for de kommende møder en besøg på de tilbud der er indenfor udvalgets område.
 
Så vidt muligt sikres en sammenhæng mellem besøgsstedet og evt. sag på den aktuelle dagsorden.
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling