UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-11-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-11-2014 17:00:00


PUNKTER

100. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. november 2014
101. Beslutning - Potentialeafklaring vedr. model for private leverandører af hjemmepleje
102. Orientering om projekt Cykling Uden Alder
103. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet
104. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende
105. Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselkabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse
106. Orientering om resultaterne af Sundhedsprofilundersøgelsen
107. Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018
108. Status på handleplan for bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj
109. Gensidige orienteringer til mødet den 24. november 2014100. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Dagsorden til mødet d. 24. november 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling101. Beslutning - Potentialeafklaring vedr. model for private leverandører af hjemmepleje

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp

2. sygeplejen udbydes som en option

3. potentialeafklaringen godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Alle der modtager hjemmehjælp har ret til selv at vælge hvilken leverandør, der skal give hjemmehjælpen. Borgere i eget hjem, som er visiteret til hjemmepleje, skal have flere leverandører at vælge imellem, jf. Servicelovens § 91.

 

I Holbæk Kommune er det muligt at vælge Holbæk Kommunes hjemmepleje, eller forskellige private leverandører. Borgerens frie valg af leverandør tilvejebringes via en godkendelsesmodel. Dvs. at Holbæk Kommune er hovedleverandør og at alle private leverandører, som lever op til samme service- og kvalitetsniveau, kan blive godkendt som ’frit-valgs-leverandører’ – til samme pris, som kommunens hjemmepleje.

 

Lovændring

I 2013 blev frit-valgs-reglerne på området ændret. Det betyder, at det frie valg kan tilvejebringes på nye måder.

 

Det er nu muligt via et udbud at finde de ’frit-valgs-leverandører’, som skal levere hjemmepleje, og samtidig bevare den kommunale hjemmepleje. Ved et udbud kan der konkurreres på pris og kvalitet.

 

Potentialeafklaring

Administrationen har udarbejdet en potentialeafklaring, som belyser mulige gevinster ved at gå fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Potentialeafklaringen er vedlagt som bilag.

 

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at det frie valg i hjemmeplejen med fordel kan tilvejebringes gennem udbud. Administration antager, at det vil medføre:

En forudsætning for at opnå fordelene ved udbud til fulde er, at de private leverandører også kan levere plejeindsatser. Det kræver særlige kompetencer at levere pleje, kompetencer som ikke alle leverandører på markedet vil kunne leve op til. Derfor er anbefalingen i potentialeafklaringen at antallet af leverandører holdes på et minimum.

 

Hvis de private leverandører ikke varetager sygeplejeopgaverne, vil det være nødvendigt med et tæt samarbejde med kommunen, så borgeren oplever en sammenhæng i plejen – selvom der kommer to forskellige leverandører i hjemmet.

 

På mødet vil udbudsjurist Siv Kjær Kubert fremlægge potentialet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Da borgerne har frit valg af leverandør, vil de økonomiske konsekvenser afhænge af, hvordan borgerne fordeler sig på de tre leverandører efter et udbud.

 

Den årlige gevinst antages at være mellem 600.000 kr. til 2.270.000 kr. afhængigt af, om sygeplejen udbydes.

 
 

Øvrige konsekvenser

Et udbud vil medføre færre leverandører. Det betyder, at borgeren skal vælge mellem de mulige leverandører. Der vil være borgere, som ikke kan fortsætte med deres nuværende leverandør.

 

Borgeren vil opleve en større grad af sammenhæng i servicen fra leverandøren, idet denne skal levere personlig pleje, praktisk hjælp og eventuelt sygepleje.

 

Det vil medføre, at nogle nuværende leverandører mister deres kontrakt med kommunen og ikke længere kan levere hjemmepleje.

 
 

Høring

Potentialeafklaringen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, såfremt udvalget godkender dette.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Serviceloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Udvalget godkendte indstillingen, idet der skal kunne vælges 2-4  virksomheder
 
1. Udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp
2. Sygeplejen udbydes som en option
3. Potentialeafklaringen godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet
 
Leif Juhl ønsker ikke at udbyde sygeplejen
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3791138e1.pdf

Bilag

Potentialeafklaring hjemmepleje.pdf


102. Orientering om projekt Cykling Uden Alder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Cykling uden alder er en simpel idé som på kort tid har spredt sig i hele Danmark. Mange frivillige rickshawchauffører giver hver dag vind i håret og et smil på læben til mange ældre medborgere. Holbæk Kommune har ønsket at være en del denne cykelkultur ved at give borgere mulighed for at mødes på tværs af alder og borgergrupper.

 

Dertil kommer, at der er enestående sundhedsmæssige, mentale og sociale effekter for både den ældre, borgere med psykiske og fysiske handicaps og den frivillige – ud over den gode motion, de frivillige får af en cykeltur.

 

Cykling i ”Holbæk i Fællesskab”

Med udgangspunkt i ”Holbæk i Fællesskab” vil cykling uden alder skabe meningsfuldhed på tværs af frivillige og forskellige borgergrupper med fysiske og psykiske udfordringer. De frivillige vil være unge, familier og pårørende, som kan tage borgerne ud på ture i Holbæk Kommune og få vind i håret.

 

Hvad har vi gjort

Vi har igangsat følgende proces:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Orienteringen taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling103. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 
 1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2015

 2. beslutter hvilke ønsker udvalget har til undersøgelser i borgerpanelet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Direktionen har besluttet en ny strategi for brugerundersøgelser, som understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet. Ønsket er at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske beslutninger.

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 
 1. Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO samt hjemmepleje. Konceptet gør det muligt at sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner. (Dette spor indgik i den gamle strategi for brugerundersøgelser).

 2. Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.

 3. Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet er under udvikling og planlægges at være klar i 1. kvartal 2015. Det forventes at blive et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed m.v.). Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.

 

Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag.

 

Administrationen foreslår følgende områder hvor brugerundersøgelser kan foretages i 2015:

 1. Hjemmeplejen (sidste undersøgelse foretaget i 2013).

 2. Genoptræningscentret (sidste undersøgelse foretaget i 2013).

 3. Dagcentre (ny undersøgelse).

 

Administrationens forslag til tidsplan er vist i vedlagte bilag.

 

I forhold til undersøgelser i borgerpanelet, kan udvalget komme med ønsker til temaer der skal undersøges i et borgerpanel. Når alle ønsker til temaer er samlet fra de forskellige udvalg, vil Økonomiudvalget i januar beslutte en tidsplan for undersøgelser i borgerpanelet.

 

Der forventes at blive gennemført 3-4 borgerpanelundersøgelser i løbet af 2015. Det betyder, at det ikke er alle ønsker der kan tilgodeses, hvis alle udvalg har flere temaer til panelet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Udvalget godkendte
 
 1. Tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2105
 
Udvalget har ikke p.t. ønsker til undersøgelser i borgerpanelet, men vil i forbindelse med kommende omstillingsgrupper overveje alle former for borger- brugerundersøgelser, som sikrer at de udvalgte målgrupper høres!
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3779806e2.pdf
3779859e3.pdf

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser 02102014 (2).pdf
Administrationens forslag til tidsplan.pdf


104. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Drøftelse

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 
 1. drøfter hvor udvalget ser muligheder for at forenkle administrationsgrundlag, regulativer og lignende

 2. aftaler plan for udvalgets forenklingsarbejde

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

 

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?

- Hvad kan vi afskaffe?

- Hvad skal undersøges nærmere?

 

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder

- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

 

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?

- Skal det revideres?

- Skal det bevares?

 

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser

(fordele/ulemper) ved ophør.

 

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?

- Hvad er ved at blive undersøgt?

- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsatser for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsatser for at forenkle styringen af institutioner og centre.

 

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

 

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Udvalg

Administrationsgrundslag

Regulativer mv.

Antal sider i alt

Udvalget for Voksne

31

0

123,0

Udvalget for Klima og Miljø

15

12

236,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2

1

51,5

Udvalget for Arbejdsmarkedet

1

0

12,0

Udvalget for Børn

6

0

43,5

Økonomiudvalget

0

1

2,0

I alt

55

14

468,5

 

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Udvalget ønsker eksisterende administrationsgrundlag forenklet, så de i højere grad fokuserer på fastsættelse af det politisk bestemte service niveau og fastlæggelse af den politiske retning!
 
Administrationen udformer et par eksempler, som drøftes i udvalget!
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3771232e4.pdf

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf


105. Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselkabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

 
 1. Byrådet godkender at Vestsjællands Almene Boligselskab optager et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. til udbedring af byggeskader på svale- og altangange i afdeling 161, Nytorv Tølløse.

 2. Der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. med 100 % kommunegaranti i afdeling 161, Nytorv Tølløse. Kommunen skal dels godkende lånoptagelse og stille garanti for lånet ifølge Almenboliglovens §§ 29 og 98.

 

Afdelingen er beliggende på adresserne Nytorv 1-12 og Solparken 1-11, Tølløse og består af 26 almene ældreboliger fra 1. februar 2003.

 

Der er konstateret skader på ældreboligernes svale- og altangange. Projektet omfatter nedtagning af eksisterende stål- og betonkonstruktioner, efterfølgende brandsikring af ståkonstruktionerne og oplægning af nye betonelementer for adgangsvejene til boligerne.

 

Skaderne er anmeldt til Byggeskadefonden som har vurderet at skaden er delvist dækningsberettiget.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift er budgetteret til

2.705.000 kr.

Landsbyggefonden dækker i forhold til estimeret levetid

1.705.000 kr.

Afdelingens henlæggelser dækker

300.000 kr.

Låneoptagelse – 30-årigt realkreditlån

700.000 kr.

 

Da afdelingen er forholdsvis ny er der ikke friværdi i ejendommen og der er behov for en kommunegaranti på 700.000 kr.

 

Kommunen kan stille garanti for lånet, da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven § 29 og § 98.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling106. Orientering om resultaterne af Sundhedsprofilundersøgelsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 

1. orienteres om resultaterne i Sundhedsprofilen i relation til Holbæk Kommunes sundhedspolitik ’Når sundheden skal frem’.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

16.580 borgere i Region Sjælland har svaret på en række spørgsmål om deres sundhed. Deres svar indgår i Sundhedsprofilundersøgelsen, som er lavet for 2. gang siden strukturreformen.

 

Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab til planlægning af sundhedsindsatser og gennemføres i hele landet hvert 4. år. Regionerne er ansvarlige for at udarbejde undersøgelsen i samarbejde med kommunerne.

 

I Holbæk Kommune fik 2.000 borgere et spørgeskema, som afdækker borgernes sundhedsadfærd (fx rygning og alkoholvaner). Spørgeskemaerne er koblet med eksisterende viden om borgernes eventuelle sygdomsmønstre samt sociale forhold. Herved fås en unik viden om sundhedsadfærd, sygdom og sammenhænge til den sociale baggrund.

 

Nogle af resultaterne i Holbæk Kommune, der har udviklet sig siden sidste undersøgelse:

· Daglig rygning er gået fra 23 % til 18 %. (hele landet 17 %)

· Meget generet af psykiske symptomer er gået fra 12 % til 17 %

· Borgere med usunde kost vaner er gået fra 12 % til 16 %

· Borgere med svær overvægt er gået fra 15 % til 19 %

 

I hovedrapporten findes mange øvrige resultater. Rapporten kan læses på dette link: http://publikationer.regionsjaelland.dk/Sundhedsprofilrapport2013/

 

Handlinger i forhold til undersøgelsen og hvad borgerne ønsker

Undersøgelsen er en ren talfremstilling, der overlader kommuner og regioner til selv at træffe beslutninger om planlægningen af sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Undersøgelsen giver dog nogle retninger på hvad Holbæk Kommunes borgere ønsker til sig selv, og til myndighederne:

· 56 % ønsker forbud mod salg af sodavand og fastfood på steder med børn

· 67 % ønsker at være mere fysisk aktive

· 75 % af daglig rygere ønsker hjælp til rygestop

· 20 % vil gerne deltage i frivilligt arbejde, men gør det ikke i dag. 30 % deltager allerede i frivilligt arbejde

 

Dette viser:

· At borgerne ønsker at kommunen arbejder med rammerne for at leve sundt – både i forhold til konkrete sundhedstilbud, ligesom et flertal ønsker at begrænse de usunde tilbud, der hvor børn f.eks. færdes – det kunne fx være cafeteriatilbud i idrætslivet.

· Der er et potentiale i frivillighedsområdet, hvor der er en kendt sammenhæng mellem sundhed og deltagelse i fællesskaber.

· Desuden viser sundhedsprofilen en klar sammenhæng mellem usund adfærd, sygdomme og social variable som uddannelse, indtægt og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor grund til fortsat at prioritere arbejdet med ulighed i sundhed højt – at prioritere mere sundhed til de svageste borgere.

 

Resultaterne fra undersøgelsen støtter op om de de indsatser, som er beskrevet i Udviklingsplanen på sundhedsområdet og de tre pejlemærker, som byrådet har slået an i sundhedspolitikken:

1. Sunde rammer

2. Mental sundhed

3. Lighed i sundhed

 

For at opnå positive resultater i Sundhedsprofilundersøgelsen i år 2017, er der behov for en styrket sundhedsindsats. Sundhedspolitikken og ikke mindst den nye tværgående organisering sætter rammerne for den styrkede indsats.

 

På mødet vil der være en yderligere gennemgang af resultaterne.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Orienteringen taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling107. Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Godkendelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør, Kenn Thomsen, indstiller at:

 
 1. Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen regulerer samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, der består af 5 regionsrådsmedlemmer og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra praktiserende læger.

 

Denne aftale er den tredje siden strukturreformen, og er resultatet af et arbejde mellem politikere, embedsmænd og borgere. I følge lovgivningen skal den godkendes inden 31/12 2014.

 

Aftalens overordnede vision er ”Fælles om bedre sundhed” og konkretiseres i følgende 4 mål, der evalueres i 2018:

 

1. Mere sundhed til flere

Vi (sygehuse, kommune og læger i fællesskab) målretter indsatserne så vi når flere sårbare og udsatte borgere. Vi samarbejder mere om de borgere som vi er fælles om – fx kronisk syge og borgere med mange sygehuskontakter

 

2. Borgeren som partner

Vi skal sikrer, at borgeren skal kunne tage ansvar for egen sundhed. Kommunikationen skal være klar og forståelig, ligesom borgere og patientforeninger inddrages i udvikling af tilbud.

 

3. En borger – én plan

Der skal samarbejdes med udgangspunkt i én fælles plan. Alle forløb skal være velkoordineret. Ansvaret hertil placeres hvor det er relevant – kan være både kommune, sygehus og læger. Praktiserende læger får en nøglerolle i koordinationen.

 

4. Integreret og borgernært sundhedsvæsen

Vi skal vælge løsninger, der giver den optimale samlede udnyttelse af ressourcerne og modvirker kassetænkning. Sektorerne skal derfor lade egne interesser vige til fordel for borgerne. Det mere specialiserede sygehusvæsen stiller nye krav til at kommuner og praktiserende læger. Samtidig kan mere komplekse opgaver løses tættere på borgeren.

 

Konsekvenser af sundhedsaftalen for kommunen

Holbæk Kommune påvirkes naturligvis af Sundhedsaftalen. Som eksempel kan nævnes genoptræningsområdet: Sygehuset udskriver patienten med en genoptræningsplan, som skal udføres af kommunen. Genoptræningen kan være på specialiseret niveau, som defineres af sygehuset, men det er kommunen der skal levere og betale. Her skal kommunen fremover være opmærksom på udvikling i udgifter til genoptræning.

 

Der findes ikke noget overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen, men Kommunerne i Regionen Sjælland har valgt den tilgang, at som udgangspunkt forudsættes det at den er udgiftsneutral. Området hænger dog tæt sammen med medfinansieringen af aktiviteten hos læger og sygehuse, som udgør over 250 mio. kr. årligt i Holbæk Kommune.

 

Sundhedsaftalen indebærer, at der arbejdes mere med fælles analyser af aktivitetsudvikling og konsekvensberegninger af opgaveflytninger mellem sektorerne. Det ses som et stort skridt fremad for at styre udgifterne i medfinansieringen og planlægge når patienter udskrives tidligere og dermed kræver mere pleje, og mere kompliceret pleje i kommunen.

 

Holbæk Kommune er allerede i fuld gang med at geare sig til nye typer opgaver, som bl.a. besluttet i Sundhedspolitikken. Holbæk Kommune har derfor sat følgende ting i gang:

 • Forebygge indlæggelser og oprettelse af et Plejehotel med fokus på genoptræning til borgere efter hospital indlæggelse

 • Styrket sygeplejefaglighed ved at etablere et akut sygeplejeteam med tæt samarbejde med sygehuset

 • Fokus på anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger

 • Understøttelse af forskning i samarbejde med Sygehus og universiteter - i det seneste år er igangsat 3 ph.d. projekter inden for emnerne ”den ældre medicinske patient” og behandling af børneovervægt.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved økonomiaftalen for 2015 blev afsat 350 mio. kr. til understøttelse af de nye sundhedsaftaler, ”det nære sundhedsvæsen” samt aftalen om ekstra aktiviteter hos praktiserende læger. Holbæk kommunes andel heraf er 4,2 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Sundhedsaftalen har været til høring i Ældre- og Handicaprådet.

 

Lovgrundlag – link

 

Sundhedsloven

 

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Orienteringssag i udvalget for Voksne den 28. april 2014 – Sundhedsaftale 2015 – 2018.

 

Høringssvar til Sundhedsaftale 2015 – 2018, udvalget for Voksne den 25. august 2104.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Udvalget indstiller Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3783156e5.pdf

Bilag

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015 - 2018.pdf


108. Status på handleplan for bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj oplevede hen over sommeren kritik fra både tidligere ansatte og pårørende. Det var en kritik som også flere gange kom i medierne. På den baggrund blev der udarbejdet en handleplan, som Udvalget for Voksne godkendte på deres møde d. 28.08.2014. Handleplanen består af tre hovedindsatser, som hver rummer flere indsatser. For hver indsats er der sat et sluttidspunkt.

 

Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn med opholds- og bosteder i Holbæk Kommune, var i august på tilsynsbesøg på Tornhøj. Som ventet fandt socialtilsynet kritiske forhold og satte d. 24.10.2014 Tornhøj under skærpet i tre måneder. Det betyder, at Tornhøj i løbet af dette periode, skal udvise væsentlige forbedringer i forhold til seks konkrete påbud, som socialtilsynet opstillede.

 

I oktober 2014 fik Tornhøj desuden et påbud fra Arbejdstilsynet. Der skal rettes op på dette påbud inden april 2015.

 

Status på forbedringsarbejdet på Tornhøj

Situationen for Tornhøj er yderst alvorlig og ledelsen på Tornhøj har sammen med administrationen derfor valgt at sætte massivt ind for at forbedre forholdene for borgere og ansatte på Tornhøj.

 

Det betyder følgende:

 • Der arbejdes målrettet med alle delindsatser i den politisk besluttede handleplan og det sikres at alle deadline overholdes.

 • Den oprindelige handleplan for Tornhøj udvides nu til også at dække de indsatser som skal imødegå påbuddene fra henholdsvis social- og arbejdstilsynet.

 • Konsulentvirksomheden Hildebrandt & Brandi er koblet på processen til at understøtte ledelsen på Tornhøj og den interne projektledelse i arbejdet

 • For hurtigt at få lederteamet på plads er der ansat en midlertidig leder i en ledig stilling på Tornhøj

Både ledelse og medarbejdere på Tornhøj involveres i arbejdet med de mange indsatser. Der har vist sig at være rigtig god stemning i arbejdet, og en stærkt vilje til at skabe forandring og forbedring på Tornhøj.

 

Der gives på mødet en status på indsatserne.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Orienteringen taget til efterretning
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling109. Gensidige orienteringer til mødet den 24. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen

· Samarbejdsaftale med Kirkens Korshær

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Orienteringer taget til efterretning
 
 

Referat
Sagsfremstilling