UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-10-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2014 18:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. oktober 2014
88. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling
89. Beslutning om overførsel af kompetence
90. Orientering om metodeprojekt vedrørende misbrugsbehandling
91. Godkendelse af kvalitetsstandard
92. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret
93. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse
94. Vedtagelse af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under "alle kan bidrage"
95. Orientering om indsatser for borgere med kræft
96. Orientering om status på puljen "Når sundheden skal frem"
97. Orientering om vederlagsfri fysioterapi
98. Budgetrevision 3 - Udvalget for voksne
99. Gensidige orienteringer til mødet den 27. oktober 201487. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. oktober 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling88. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den ambulante stofmisbrugsbehandling har det seneste år modtaget et støt stigende antal henvendelser. Der er derfor et ønske om at permanentgøre en projektstilling oprettet som led i Misbrugscentrets Sundhedsprojekt. Dette vil være en opnormering af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

 

Sundhedsprojektet har ansat en sygeplejerske, der varetager en forebyggende sundhedsudredning hos nyindskrevne borgere i risikogruppen også i alkoholbehandlingen. Omfanget af denne indsats er en halv stilling.

 

I den anden halvdel af stillingen varetager sygeplejersken en halv sagsstamme i den sociale behandling af de tungest belastede stofmisbrugere (18 borgere).

 

En fortsat stigende tilgang til behandlingen kan håndteres ved at skrue ned for den forebyggende sundhedsudredning. Denne er dog værdifuld for borgerne, idet der findes mange alvorlige sygdomme, som borgeren ingen viden har om, at de har.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

2015 finansieres ved omlægning af midler fra døgnbehandling.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Det anbefales at stofmisbrugsområdet opnormeres med en stilling finansieret ved omlægning af midler fra døgnbehandling.
 

Referat
Sagsfremstilling89. Beslutning om overførsel af kompetence

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Myndighedsafgørelser om døgnbehandling ligger i dag i Socialcentret. Den faglige ekspertise ligger i Misbrugscentret, og Socialcentret har i en årrække stort set konsekvent fulgt Misbrugscentrets anbefalinger med hensyn til bevilling af døgnbehandling.

 

Opgavefordelingen forlænger i praksis sagsbehandlingen til ulempe for borgernes behandlingsforløb.

 

Det vurderes derfor som hensigtsmæssigt, at bevillingskompetencen og de i budgettet afsatte midler overdrages fra Socialcentret til Misbrugscentret pr. 1. januar 2015.

 

Kompetenceoverførslen vil blive evalueret og forelagt udvalget efter et år.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Kompetence og budget vedrørende døgnbehandling overføres fra Socialcentret til Misbrugscentret gældende pr. 1. januar 2015
 

Referat
Sagsfremstilling90. Orientering om metodeprojekt vedrørende misbrugsbehandling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget 2.018.000 mio. kroner til at deltage i et nationalt projekt, der skal implementere evidensbaserede metoder og stringente arbejdsgange vedrørende behandling af misbrug hos unge. Projektet skal sikre systematisk viden om, hvad der virker i behandlingen. Projektet gennemføres sammen med 8 andre kommuner. Forventningen er, at der kommer 400-500 unge gennem projektet i projektperioden fra 1. september 2014 til 31. december 2018.

 

Pengene dækker primært udgift til en ekstra ungebehandler i projektperioden. Den ekstra ungebehandler skal aflaste de 4 behandlere, der indgår i projektet, idet der er en del dokumentations- og efteruddannelsesaktiviteter forbundet hermed.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget godkendte på mødet den 4. december 2013, at Center for Misbrug og Forsorg søgte om puljemidler fra Social, Børne- og Integrationsministeriet til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i misbrugsbehandlingen for unge mellem 15-25 år.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3734317e1.docx

Bilag

Beskrivelse af projekt om misbrugsbehandling af unge


91. Godkendelse af kvalitetsstandard

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er forpligtet til at udvikle en kvalitetsstandard for den sociale behandling af stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal være tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside, og den skal revideres minimum hvert andet år.

 

Kvalitetsstandarden beskriver den service, borgerne kan forvente at få når de henvender sig om behandling. Den er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Holbæk Kommune tilrettelægger behandlingsindsatsen, så den videst muligt foregår i ambulant- eller dagregi.

 

KL’s anbefalinger til god misbrugsbehandling er styrende for den kvalitative udvikling af behandlingsindsatsen i Holbæk Kommune. Der arbejdes sammen med region Sjællands 16 andre kommuner om kvalitetsudvikling, sammenhæng og helhed i tilbuddene til borgerne.

 

Kvalitetsstandarden skal synliggøre den service, borgerne kan forvente indenfor stofmisbrugsbehandling, og den skal fungere som et redskab for Holbæk Kommunes planlægning og styring af indsatsen.

 

Kvalitetsstandarden er opbygget ud fra Socialstyrelsens vejledning om kvalitetsstandarder. Den afviger derfor på nogle punkter fra Holbæk Kommunes øvrige kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag.

 

Kvalitetsstandarden vil blive opdateret i foråret 2015 med oplysninger om, hvordan kommunen følger op på behandlingsplaner efter afsluttet behandling. Kvalitetsstandarden vil samtidig blive suppleret med måltal for, hvor mange der opnår stoffrihed eller reduktion i deres stofmisbrug.

 

Vi forventer endvidere, at Folketinget vedtager ny lov om stofmisbrugeres rettigheder i folketingsåret 2014-2015.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162836&exp=1

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Den reviderede kvalitetsstandard for misbrugsbehandling blev foreløbigt godkendt.
Det revurderes i forbindelse med revisionen af kommunens samlede kvalitets standarder, om denne kvalitetsstandard kan/skal forenkles.
 

Referat
Sagsfremstilling

3734292e2.docx

Bilag

Kvalitetsstandard


92. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret skal fornys med virkning for perioden 2014-2018. Det er Lejerbo Holbæk og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.

 

Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:

 

De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo Holbæk og relevante dele af Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at aktiviteterne omfattet af den kommende boligsociale helhedsplan supplerer den kommunale sociale og boligsociale indsats på de respektive områder.

 

Samtidig har samarbejdsprocessen afstedkommet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Dette peger frem mod en mere tværgående organisering af indsatserne i tråd med intentionerne i Holbæk i Fællesskab.

 

Der udarbejdes en overordnet samarbejdsaftale mellem Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune samt delsamarbejdsaftaler mellem Lejerbo Holbæk og de relevante kommunale afdelinger.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen om en helhedsplan for Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering.

 

Fordelingen af medfinansieringen fremgår af tabellen (2014-tal):

 
 

2014-2018

Sundhedsafdelingen (under indsatsområdet Sundhed)

1.940.000

Børnekonsulentcentret (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

711.000

Tandplejen (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

200.000

Center for Misbrug og Forsorg (under indsatsområdet Udsatte grupper)

800.000

Center for Mental Sundhed (under indsatsområdet Udsatte grupper)

200.000

I alt

3.851.000

 

De enkelte dele af administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien. Indsatserne er forpligtende for kommunen.

 

Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Lejerbos egen finansiering udgør tilsammen 14.198.000 kroner fordelt over fire år.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 91 a

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret og den kommunale medfinansiering heri.
 

Sagsfremstilling
Referat

3740959e3.pdf
3751457e4.pdf

Bilag

Fællesskab i Vangkvarteret - budget for boligsocial helhedsplan i Vangvarteret 2014-2018
Fællesskab i Vangkvarteret - Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018


93. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.

 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 20 almene familieboliger på adressen Jernbanevej 26A, Tølløse.

 

Tilsagn til opførelse af almene familieboliger betyder samtidig, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

 

Boligerne er 3-rums boliger på 75 m2. Heraf udgør 2,6 m2 boligens andel af et fællesrum til boligerne på 54 m2.

 

Anskaffelsessummen udgør 29 mio. kr.

 

Den foreløbige leje er beregnet til 865 kr. pr. m2 svarende til 5.406 kr. pr. måned plus forbrugsudgifter.

 

Forbrug af el, vand, varme og it m.m. er skønsmæssigt sat til 1.500 kr. pr. måned.

 

Salg af matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse

Grunden sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab til brug for opførelse af 20 almene familieboliger.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 2,9 mio. kr. ved at sælge matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til at opføre almene familieboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget indstiller at:
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.
 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3740132e5.pdf

Bilag

Ideoplæg til boliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse


94. Vedtagelse af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under "alle kan bidrage"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet og Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1) Udvalget tiltræder nyt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under ”alle kan bidrage”

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede 24. september 2014 kommissorium og tidsplan for udviklingen af en ny beskæftigelsespolitik. Den 9. oktober har direktionen sendt et forslag til ny organisering i høring, der afspejler Byrådets arbejde under ”Holbæk i Fællesskab”. Forslaget til organisering medfører store ændringer på beskæftigelsesområdet.


Ny kerneopgave og tættere samarbejde

Ungeindsatsen er i dag en central del af Arbejdsmarkedscenteret og en af beskæftigelsesindsatsens kerneopgaver. Ungeindsatsen indgår i forslaget til organisering i kerneopgaven ”uddannelse til alle unge” og adskilles dermed organisatorisk fra den øvrige beskæftigelsesindsats. Den nye beskæftigelsesindsats er beskrevet i kerneopgaven ”alle kan bidrage”, hvor særligt den tværgående hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet er central.


Det betyder at den nye beskæftigelsespolitik i endnu højere grad bør udarbejdes i samarbejde med Udvalget for Voksne. I forventningen om at det nye forslag til organisering vedtages, har administrationen derfor tilrettet kommissorium og tidsplan for ny beskæftigelsespolitik, så både politikken og processen afspejler den fælles kerneopgave.

 

Den ændrede proces medfører blandt andet, at kommissoriet og tidsplanen behandles i begge fagudvalg. Det nye kommissorium og tidsplan er vedlagt sagen, og adskiller sig i al væsentlighed ved, at ungeindsatsen tages ud af kommissoriet og at Udvalget for Voksne inddrages i endnu højere grad.

 

Politikkens overordnede formål

Beskæftigelsespolitikken skal sikre en overordnet politisk tilgang til beskæftigelsesindsatsens kerneopgave ”alle kan bidrage” således, at politikken giver en tydelig politisk retning for:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget tiltræder nyt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under ”alle kan bidrage”, idet udvalget ønsker at den politiske inddragelse af udvalget sker i hele fasen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3746455e6.docx

Bilag

Nyt kommisorium og tidsplan for beskæftigelsespolitikken


95. Orientering om indsatser for borgere med kræft

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Indsatser for borgeren med kræft

Indsatser for borgere med kræft varetages allerede på sygehuse, almen praksis og kommuner.

 

Cirka 50 % af de borgere, som rammes af kræft bliver i dag helbredt eller lever længere med deres sygdom. Derfor er det vigtigt, at de gennem en struktureret indsats opnår eller vedligeholder bedst mulig funktionsevne.

 

Borgeren kan gennem et forløb med kræftbehandling have behov for en vifte af indsatser, hvoraf en del ydes i kommunalt regi. Indsatserne kan involvere flere områder primært inden for sundheds-, social, beskæftigelses og undervisningsområdet.

 

Forløbsprogram for kræftområdet

Sundhedsstyrelsen har i 2013 udarbejdet et forløbsprogram for kræftområdet. Et forløbsprogram skal bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen af indsatsen på tværs af faggrupper og sektorer.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan for forløbsprogrammet gældende for almen praksis, sygehuse og kommuner.

 

Målgruppe

Målgruppen er alle, der rammes af kræftsygdom og har bopæl i Region Sjælland. Det vil sige børn, unge, voksne samt deres pårørende og efterladte.

 

Der tages udgangspunkt i et helhedsperspektiv på borgerens og pårørendes problemer og behov i forbindelse med kræftsygdom

 

Kommunens opgave

Kommunerne skal løse en række opgaver i forhold til forløbsprogrammet, herunder forestå kontakter m.v. til sygehus, pårørende og andre afdelinger i kommunen og består af følgende opgaver:

 

· at der er én indgang til kommunens tilbud

 

· at kommunen anvender systematisk behovsvurdering

 

· at behovsvurderingen indarbejdes i arbejdsgangen i forbindelse med udredning, behandling og i overgangen mellem sektorer samt i kontakt med borgeren og pårørende

 

· at kommunens tilbud til kræftborgere beskrives på Sundhed.dk

 

Behovsvurderingen

Behovsvurderingen bruges til at afklare, om borgeren kan klare sig med støtte og vejledning til selv at håndtere følgerne af sin kræftsygdom, eller om der er behov for en uddybende udredning for afklaring af det konkrete behov.

 

Behovsvurderingen noteres i et skema med en konklusion om hvilke behov borgeren har, samt udarbejdelse af en plan for hvilke aktiviteter der skal i værksættes, herunder hvilke aktiviteter borgeren og evt. pårørende ønsker at tage ansvar for.

 

Hvad gør vi

Vi har igangsat følgende proces:

 
 • Kortlægning af Holbæk Kommunes tilbud til borgere med kræft. Tilbuddene skal efterfølgende beskrives på Sundhed.dk

 
 • Etablering af én administrativ indgang, som sikre at behovsvurderingsskemaer videreformidles til rette afdeling(r)

 

På sigt vil vi analysere om der er tilbud i Holbæk Kommune som med rette kan supplere eller erstatte hinanden.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat puljemidler fra staten på 420.000 kr. årligt i 2015 og 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling96. Orientering om status på puljen "Når sundheden skal frem"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

1. Udvalget orienteres om status for anvendelse af puljen ”Når Sundheden skal frem”

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med puljen er at understøtte sundhedspolitikken ved at ”løbe nye ting i gang” og lave pilotprojekter, der skaber viden og erfaring, som kan anvendes i sundhedsarbejdet.

Midlerne bruges derfor udelukkende til udvikling og ikke til at sætte ting i drift.

 

Midlerne skal understøtte målgrupperne børn & unge, risikogrupper, syge & svækkede samt udviklingsmålene mental sundhed, lighed i sundhed, sunde rammer.

 

Efter vedtagelsen af udviklingsplanen i august forventes anvendt følgende midler i 2014.

 

Børn & unge

Børneovervægt

Medvirken i ph.d. projekt med Holbæk Sygehus om tidlig opsporing af børneovervægt. Det kommunale behandlingstilbud forlænges samtidig

0,5 mio.

Efterfødselsreaktioner

Tiltag der styrker forældreskab

0,2 mio.

Udvikling af grønne områder ved skoler

Nyt koncept ved afdeling Gislinge skole med ny legeplads, der samtidig skal invitere andre aldersgrupper til fysisk bevægelse.

Projekt ”Ugerløse i bevægelse” med Ugerløse lokalforum.

0,5 mio.

Kost i skoler og pasningstilbud

SFO-madværksteder igangsat på Engskovskolen.

Afprøvning af central kostordning til Engskovskolen og Elverdamsskolen

0,4 mio.

Kost, træning og bevægelse

”Mini-sundhedscenter” på afdeling Svinninge skole. Træning og motorisk screening hos førskolebørn som led i bedre inklusion.

0,4 mio.

 

Risikogrupper

Boligsociale område

Frivillighedsbaseret projekt medfinansieret fra Sundhedsstyrelsen: baseret på netværksagenter og tilbud i ”øjenhøjde”. Indgår i boligsocial helhedsplan.

0,2 mio.

 

Syge og svækkede

Uhensigtsmæssige indlæggelser

Velfærdsteknologiske tiltag til forebyggelsesarbejdet.

0,7 mio.

Udlån af el-cykler til kronisk syge

0,2 mio.

 

På tværs af målgrupper

Sundhedsformidling.

0,4 mio.

I alt

3,5 mio.

 

Ud over de nævnte tiltag er der igangsat en række øvrige tiltag til understøttelse af udviklingsplanen, som ikke trækker på puljen i 2014:

· Opsporing af angst og depression hos unge på erhvervsskoler og produktionsskoler (finansieret af satspuljemidler)

· Udvikling af sundhedsstrategier i alle børnedistrikter

· Gennemgang af alle forebyggelsespakkerne

· Anvendelse af sundhedsdata i kommunens ledelsesinformation

· Tværgående rusmiddelstrategi

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I puljen ”Når sundheden skal frem” er der afsat 3,7 mio. kr. I 2014 forventes anvendt 3,5 mio. kr. og resten forventes overført til 2015.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling97. Orientering om vederlagsfri fysioterapi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 • Udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet blev på mødet den 9. september orienteret om, hvordan vederlagsfri fysioterapi bliver administreret i et samspil mellem Holbæk Kommune, de privatpraktiserende fysioterapeuter og de henvisende læger.

 

Hjernesagen tilkendegav i den forbindelse, at der er borgere, der oplever at modtage færre timer fysioterapi, end deres henvisning tilsiger.

 

Generelt gælder for området:

 
 • Regionen har det overordnede ansvar for administrationen af den vederlagsfri fysioterapi, som indebærer løbende overvågning af kapaciteten hos fysioterapiklinikkerne.

 • Kapaciteten fastsættes af et loft for den enkelte klinik. Hvis klinikken rammer dette loft, skal klinikken henvise borgerne til andre klinikker med ledig kapacitet i stedet for at tilbyde færre timer til den enkelte borger.

 • Regionen afregner klinikkerne gennem sygesikringssystemet. Herefter opkræves kommunerne den fulde udgift. Det er de praktiserende læger der visitere til ydelsen.

 

Kommunen finansierer således en administrativ kompleks ordning uden at kunne styre området. Kommunen kan dog lave særlige aftaler uden om sygesikringssystemet. Dette frarådes af KL, da kommunen ikke besidder den myndighedsindsigt, som er indbygget i sygesikringssystemet.

 

Som en opfølgning på mødet i Handicaprådet er det blevet oplyst fra Region Sjælland og den fælles KKR-konsulent på området, at

 
 • Enkelte klinikker har ramt deres kapacitetsloft og Region Sjælland har i juli 2014 skrevet til dem, at de skal henvise til andre klinikker.

 • Klinikkerne skal oplyse om adgangsforhold for bevægelseshæmmede patienter på Sundhed.dk. Her fremgår det, at der er 9 behandlere med handicapvenlig adgang – flere af disse har ingen eller begrænset ventetid.

 

Ifølge Region Sjælland er det derfor forkert, hvis enkelte klinik sænker antallet af behandlinger til den enkelte borger med henvisning til kapacitetsproblemer, når borgeren i stedet kan henvises til andre klinikker med ledig kapacitet og med fornøden adgang for bevægelseshæmmede.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Handicaprådet 9. september 2014

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling98. Budgetrevision 3 - Udvalget for voksne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 
 1. Udvalget anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

 2. Udvalget tager opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindre forbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet, og at der i øvrigt er styr på driften.

 

Mindre forbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr.

 
 

Økonomisk overblik for udvalget for voksne

 

På udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr.

 

Merforbruget kommer hovedsageligt fra kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne samt betaling til forenede Care. På nuværende tidspunkt ser det ud til at medfinansieringen i år overskrider loftet, det betyder, at der kommer en kompensation i 2015 fra Staten.

 

Der søges om tillægsbevillinger på netto 7,4 mio. kr. og omplaceringer på netto -0,1 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. som overførsel fra 2014 til 2015.

 
 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

 

I mio. kr.

Oprinde-ligt budget

Korrige-ret budget

Forventet regnskab pr. September

Forven-tet afvigelse pr. Septem-ber

Omplace-ring

Overfør-sel fra 2014 - 2015

Tillægs-bevil-ling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

296,9

294,5

303,1

8,6

0,5

0,0

8,0

Politikområde 8 - Ældre

223,3

242,6

242,6

-0,1

-0,3

0,0

0,3

Politikområde 9 - Voksenspecial

426,0

414,7

412,8

-1,9

-0,4

0,0

-1,5

I alt

946,2

951,8

958,5

6,7

-0,2

0,0

6,9

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

10,1

13,0

13,6

0,5

0,0

0,0

0,5

Politikområde 8 - Ældre

164,2

146,2

148,9

2,7

0,0

2,7

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

30,1

38,5

41,3

2,8

0,3

2,5

0,0

I alt

204,4

197,7

203,8

6,0

0,3

5,2

0,5

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

0,0

3,5

3,5

0,0

 

 

 

I alt

0,0

3,5

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL - Voksenudvalget

1.150,5

1.153,1

1.165,8

12,7

0,1

5,2

7,4

Anm.: Evt. differencer skyldes afrundinger


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget anbefaler:
 
at budgetrevision 3 pr. september 2014 godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.
 
Udvalget tog desuden opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3750781e7.pdf
3751299e8.pdf

Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3
BR3_09_2014-30_UV-UDV.pdf


99. Gensidige orienteringer til mødet den 27. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen

 • Orientering om handleplanen vedrørende Tornhøj

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
De gensidige orienteringer blev taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling