UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-10-2014 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2014 15:00:00


PUNKTER

1. Ældrerådet og Voksenudvalget - dialogmøde1. Ældrerådet og Voksenudvalget - dialogmøde

Sagsgang og sagstype

Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Følgende emner er ønsket af Ældrerådet til drøftelse på dialogmødet mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne:

 

1. Mad

Ved Jørgen Steen

Der har på det seneste været debat om karakteren af mad til de ældre. Herunder har der været drøftet både kvaliteten af den producerede mad, men også produktionsformen af mad til de ældre.

 

Ældrerådet ønsker en dialog om:

2. Besværlige vilkår for de ældre medborgere i Holbæk Kommune

Ved Kirsten Ø. Thomasen

Gennem de seneste år er der blevet lukket posthuse, bankerne er blevet pengeløse, biblioteker og borgerservice har begrænset åbningstiderne og nogle ældre oplever ensomhed i spisesituationer.

 

Ældrerådet ønsker en dialog om:

3. Forebyggende sundhedsarbejde indenfor ældreområdet

Ved Erik Vester

Det er vigtigt at de ældre holder sig fysisk og mentalt friske og aktive så længe som muligt.

Det kræver tilbud og muligheder, som frister. Der skal være netværk, fremkommelighed, tilgængelighed og tryghed.

 

Ældrerådet ønsker en dialog om følgende:

4. ”Holbæk i fællesskab” og ”en stærk medspiller”

Ved Steen-Kristian Eriksen

Holbæk Kommune har vedtaget et omstillingsprojekt ”Holbæk i Fællesskab” og fremlagt et organisationsoplæg under benævnelsen ”En stærk medspiller”.

 

Holbæk Kommune har ved omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab påbegyndt et arbejde med at indsamle ideer og forslag til, hvordan Holbæk Kommune skal være i fremtiden og herunder søge at tilvejebringe mulige omstillinger på Ældreområdet. Samtidig er der fremlagt en organisationsstruktur, der skal være medvirkende til at gennemføre de politiske beslutninger.

 

Ældrerådet ønsker en dialog om:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
AD 1) Ældrerådet indledte med lidt orientering om den interesse, de har oplevet den senere tid fra medierne vedr. mad til ældre.
Desuden blev der gjort rede for det arbejde, madpanelet udfører og deres oplevelse af de forskellige typer madpakker, de prøvesmager.
Der er både fokus på, hvordan selve maden er og den måde, den præsenteres på.
 
Udvalget oplyste, at maden jo er til dem, der ikke kan selv.
Det er individuelt, hvor krydret man ønsker maden skal være, hvor kogte man foretrækker grøntsagerne osv., så det kan være svært at gøre alle tilfredse.
Der blev givet udtryk for, at maden gerne skal være i orden, indpakningen ligeså, men alle ønsker også en lav pris, og tingene hænger jo lidt sammen.
 
Der blev drøftet forskellige detaljer man evt. kunne ændre på, som eksempelvis en label på madpakken med info om mad, pakkedato. Det blev nævnt som et eksempel, fordi det jo er nødvendigt med info, men måske kan man placere en label flere forskellige steder på pakken.
 
Der blev også nævnt et eksempel med en blindsmagning i et supermarked (en færdigret og en ældremadpakke), og resultaterne derfra viste måske også, at der er nogle fordomme indenfor dette område.
 
Men der vil fortsat være opmærksom i ældrerådet på mad til ældre; det kunne bl.a. være andre spisesituationer, prisen på mad osv.
 
 
AD 2) Ældrerådet nævnte eksempler på, at livet som pensionist er blevet besværligt; nogle skal have hjælp til betjening af dankort-terminaler, posthuse bliver lukket, man skal bevæge sig langt for forskellige serviceydelser og tilbuddene i den offentlig trafik er måske lidt dyre. Mange besparelser rammer ældre medborgere. Til gengæld er der også gode tiltag; eksempelvis åbningen af lokale caféer, så alt ikke bliver centraliseret.
Så hvad kan vi gøre for at gøre for at skabe og tilvejebringe et bedre liv for de ældre?
 
Udvalget påpegede, at en stor del af denne udvikling er udenfor Holbæk Kommunes indflydelse, men en udvikling i samfundet.
Der blev udvekslet forskellige ideer, der kan afhjælpe nogle af generne,
· f.eks. kan man hæve lidt ekstra, når man handler i supermarkedet.
· Det går også den rigtige vej med Aktivcentre og dagcentre.
· Der er samarbejde med gode foreninger, der har mange gode frivillige tiltag.
 
Der var enighed om, at det er en folkelig opgave at aktivere folk, så vi selv hjælper til.
Der var dialog om gode og knap så gode konsekvenser ved centralisering.
Sundhedsvejlederne blev rost som et godt initiativ. Det blev drøftet, om man kunne gøre mere for samarbejdet med de frivillige foreninger, bl.a. om spisesituationer. Igen var der enighed om, at det ikke kun er i Holbæk, der eksisterer ensomhed for 65+.
 
Der blev opsummeret, at der er nogle udfordringer, nogle af disse udfordringer er udenfor Holbæk Kommunes indflydelse, men sundhedsvejledere, frivillige initiativer, folkelige fællesskaber er positive tiltag.
 
AD 3) Ældrerådet gav en kort præsentation af emnet, da en del af emnerne var blevet drøftet under punkt. 2. Men det handler om de ældre, der er friske nok til at bevæge sig ud og omkring, er det trygt nok for dem (trafik og infrastruktur) og er der nok tilbud?
 
Udvalget nævnte, at der er meget fokus på trafiksikkerhed, der er rigtig mange ønsker om cykelstier forskellige steder, men man må jo også prioritere. Sikker skolevej og farlige steder er eksempelvis steder, hvor man har ekstra fokus.
 
Ældrerådet nævnte et ”tilgængelighedsforum”, der eksisterede for år tilbage som et godt initiativ. Bl.a. kunne man i sådan et forum undersøge; hvordan er det muligt at komme fra stationen til Kanalstræde på en god og sikker måde, evt. med en rollator.
 
AD 4) Ældrerådet gjorde rede for ældrerådets involvering, bl.a. har ældrerådet afgivet et høringssvar. De gav udtryk for, der er mange gode forslag, bl.a. inddragelse af frivillige, at man kan medicinere sig selv, tværgående projekter osv. Der er også forebyggelse, visitation, kerneopgave, koordineret indsats, rehabiliteringsindsats.
 
”En stærk medspiller” – også her har ældrerådet afgivet høringssvar.
Ældrerådet vil så gerne vide, hvad de ellers kan bidrage med?
 
Voksenudvalget oplyste, at et fortsat godt samarbejde ville være positivt. ”Aktiv hele livet” er en stor gruppe med stor spredning, der vil mere blive arbejdet på tværs.
 
Ældrerådet må gerne fortsat være gode medspillere (finde nye foreninger, der kan bidrage), bruge brugerrådene (på caféerne kan man f.eks. købe mad, selvom man ikke er visiteret). Cykling uden alder er endnu et nyt godt initiativ. Der er rekrutteringsmøder, Klar-parat-kør-fest osv., så stor opfordring til at sprede budskabet om arrangementerne.
 
Ældrerådet roste Holbæk Kommune for initiativet med at inddrage borgerne i omstillingsprojektet - så føler man medejerskab.
 
Opsummerende gav ældrerådet udtryk for at ville fortsætte arbejdet også fremover.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling