UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-09-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-09-2014 17:00:00


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. september 2014
79. Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet 2014
80. Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet
81. Beslutning om økonomi til ældrerådet
82. Orientering om tildeling af tilskud til drift af varmestue
83. Orientering om OPP i Tølløse
84. Godkendelse af mødeplan for 2015
85. Udvalget for Voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014
86. Gensidige orienteringer til mødet den 22. september 201478. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. september 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 22. september 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling79. Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Holbæk Kommunes andel af puljen i 2014 er 12,1 mio. kr.

 

Der blev i marts 2014 udmøntet 12,1 mio. kr. til forskellige indsatser, der i ansøgningen blev samlet under tre overskrifter:

 
 • Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem.

 

Der er i løbet af 2014 etableret et akutsygeplejeteam, der støtter plejecentre og hjemmeplejen ved akut opståede situationer med behov for sygeplejefaglig ekspertise.

 

Det rehabiliterende team er udvidet med 4 terapeuter. Det betyder, at der er flere borgere, der kan få hjælp til vedligeholdelse og træning.

 

I løbet af efteråret får alle medarbejderne i Hjemmeplejen og plejecentrene samt i Træning og Forebyggelse undervisning, der skal give dem kompetencer til at have et rehabiliterende fokus og samarbejde på tværs af fagligheder om tidlig indsats for den enkelte borger.

 

I bilag er en oversigt over alle indsatser finansieret af puljen, der er, eller skal i gang i 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Vi forventer at overføre ca. 10 % af det samlede puljebeløb, som ikke anvendes i 2014 til næste år.

 

Det fulde beløb, der er afsat til lønudgifter til akutsygeplejeteamet og til det rehabiliterende team, forventes ikke at blive brugt i 2014. Det skyldes, at ansættelse af de rigtige medarbejdere tog længere tid end forventet. Derfor overføres følgende beløb til budget 2015:

 

Løn til akutsygeplejeteamet: 692.403 kr.

Løn til rehabiliterende team: 639.998 kr.

 

Beløbene videreføres til samme formål i 2015.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Orientering om anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014 taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3694215e1.docx

Bilag

Status sept. 2014 på anvendelse af puljen til løft af ældreområdet i 2014


80. Godkendelse af ansøgning til pulje om løft af ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at ansøgningen til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet, der er vedlagt som bilag, bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en pulje til løft af ældreområdet i 2014 og 2015. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Holbæk Kommune fik tildelt 12,1 mio. kr. i 2014 og der er reserveret 12,376 mio. kr. til Holbæk Kommune i 2015.

 

Ministeriet har lavet et særligt ansøgningsskema, hvor vi skal beskrive de indsatser, vi vil sætte i gang for puljemidlerne. I ansøgningsskemaet er der tre overordnede typer af projekter:

 
 
 1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen

 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 
 

Administrationen foreslår at ansøgningen indeholder følgende indsatser:

 

· Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen ved at fortsætte driften af et rehabiliterende team, der skal gribe rehabiliteringsopgaven bredt an. Teamet blev startet op med hjælp fra puljemidler i 2014 og ønskes fortsat i 2015. Teamet skal udvide vores rehabiliterende indsatser med fokus på plejecentre, aktive centre, dagcentre og sygeplejen.

 

· Give bedre praktisk hjælp og personlig pleje. Vi vil styrke den faglige indsats i hjemmeplejegrupperne, så de sygeplejefaglige kompetencer kommer tættere på borgerne. For puljemidler i 2014 blev der oprettet et akutteam, der bl.a. kan træde til, når der er behov for en hurtig og koordineret indsats i forhold til en borger med komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger. Akutteamet ønskes fortsat i 2015. I løbet af 2015 skal der etableres to sygeplejeklinikker hvor borgerne kan kombinere besøg på fx aktive centre med et besøg på en sygeplejeklinik.

 

· Give bedre forhold for de svageste ældre. Vi ønsker at give borgerne på vores plejecentre mulighed for flere aktiviteter i hverdagen ved, at frikøbe medarbejdere til den opgave.

Samtidig vil vi give kvalitet i indsatserne og mere tid til borgerne på plejecentrene ved bla at opsætte borgerskærme i de nye plejeboliger vi etablerer. Det betyder at medarbejdere og borgere er fælles om at dokumentere og dermed er medarbejderne mere tid sammen med borgerne, i stedet for at sidde på et kontor og dokumentere.

For at sikre tidlige indsatser, og høj kvalitet i opgaveløsningen vil vi fortsætte kompetenceløft af medarbejderne i plejecentrene, der blev startet op af puljemidler i 2014, med uddannelser indenfor Marte Meo metoden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes andel af midlerne udgør 12,376 mio. kr. som bliver udmøntet 1. januar 2015. Puljemidlerne skal anvendes til indsatser i 2015, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2015.

 

Der skal aflægges regnskab for hele beløbet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Udkast til ansøgning, som blev drøftet af udvalget den 25. august, er sendt til høring i Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Ansøgningsmaterialet godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3693275e2.docx
3693238e3.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2015
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ældremilliarden 2015


81. Beslutning om økonomi til ældrerådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at Ældrerådet får tillægsbevilling til budget 2014 på 70.000 kr.

 2. beslutter at Ældrerådet budget øges med 66.000 kr. årligt i 2015 og frem

 3. beslutter at Ældrerådets ønske om finansiering af Ipad og internetadgang ikke imødekommes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har fremsendt ønske om at hæve budgettet til Ældrerådets arbejde. Kasserer i Ældrerådet Erik Vester har gennemgået Ældrerådets udgifter for 2014 og kan se, at det afsatte budget for 2014 er opbrugt ved udgangen af august måned.

 

Regnskabet for 2013 viste et merforbrug på 48.369 kr.

 

Ældrerådet ønsker:

 • at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 70.000 kr.. Se bilag der er udarbejdet af Ældrerådet

 • at budgettet til Ældrerådets drift øges fra 93.000 kr. til 159.000 kr. i 2015 og frem. Se bilag derr er udarbejdet af Ældrerådet

 • at der stilles iPad og internetadgang til rådighed for Ældrerådets medlemmer. Administrationen anslår at udgiften vil være ca. 55.000 kr.

 

 

Budget 2014

Ældrerådets ønsker til budget 2015

Honorar til Ældrerådet, der finansieres af § 18 midler

21.600

21.600

Møder

55.000

89.000

Forplejning mv.

25.000

25.000

Annoncer

3.000

0

Kontingent

10.000

10.000

Ældrerådets virke

0

35.000

I alt

114.600

180.600

 
 

Sammenligning af de faktiske udgifter pr. medlem til Ældrerådet og Handicaprådet i 2013. I Ældrerådet er der 9 medlemmer, der er valgt.

 

I Handicaprådet er der 14 medlemmer, der er udpeget. Af de 14 medlemmer i Handicaprådet er de 7 byrådspolitikere, som ikke modtager honorar og diæter fra Handicaprådets budget. Derfor dækker Handicaprådets budget udgiften til 7 medlemmer.

 
 

 

Udgift i 2013

pr. medlem af Ældreråd

Udgift i 2013 pr. medlem af

Handicapråd

Honorar

2.400

2.400

Diæter

9.229

2.308

Uddannelse

839

0

Møder

1.035

1.023

Kørsel

3.187

212

Annoncer

90

0

Kontingenter

1.037

0

I alt

17.817

5.943

 
 

I Handicaprådet er det fra 2014 aftalt, at honoraret nedsættes fra 2.400 kr. til 2.300 kr., og at medlemmerne kan vælge, om de i stedet for det årlige honorar på 2.300 kr. ønsker at få en ipad.

 

Sammenligning af budget til Ældreråd i K4 kommunerne:

 

 

Budget 2014

Indbyggere januar 2014

Budget pr. indbygger

Budget omregnet til samme indbygger antal som Holbæk

Holbæk

114.600

69.016

1,66

114.600

Køge

94.006

58.374

1,61

111.144

Slagelse

230.333

76.948

2,99

206.590

Næstved

237.521

81.432

2,92

201.306

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen følges vil det betyde en merudgift i 2014 på 70.000 kr. og en årlig merudgift på 66.000 kr. i 2015 og frem. Merudgiften foreslås finansieret af puljen til ældrepolitik på Ældreområdets budget.  

 

 

2014

2015

Overslagsår

Merudgift til Ældrerådet  

70.000

66.000

66.000

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Godkendt at Ældrerådet får tillægsbevilling til budget 2014 på 70.000 kr.
 
Godkendt at Ældrerådets budget øges med 66.000 kr. årligt i 2015 og frem.
 
Omflytningen af merudgiften til ældrerådet godkendt.
 
Ældrerådets ønske om finansiering af Ipad og internetadgang imødekommes ikke, men det enkelte medlem kan vælge at modtage en Ipad i stedet for at modtage honorar på kr. 2400.
 

Sagsfremstilling
Referat

3681864e4.docx
3681856e5.docx

Bilag

Ældrerådets budget - Bilag til budget - ÆR.docx
Ældrerådets budget - Ældrerådet - tillægsbevilling - Voksenudvalget.docx


82. Orientering om tildeling af tilskud til drift af varmestue

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 • tager orienteringen om Kirkens Korshærs ansøgning til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kirkens Korshær har søgt Holbæk Kommune om tilskud til drift af en varmestue i weekenderne. Kirkens Korshær søger om midler til ansættelse af personale til driften. Kirkens Korshær ønsker at udvide varmestuens åbningstid fra nu mandag-fredag kl. 08.30-15.30 til også at gælde i weekenden.

 

Kirkens Korshær søger kommunen om et beløb på 340.000 kroner til personaleomkostninger og 75.000 kroner i øgede driftsudgifter årligt.

 

Kirkens Korshær har i dag en partnerskabsaftale for 450.000 kroner årligt med Holbæk Kommune, der dækker etablering og drift af 12 bofællesskabspladser i årene 2014, 2015 og 2016.

 

Der er i dag ikke et varmestuetilbud i weekenderne i Holbæk Kommune.

 

Ansøgningen er sendt videre til frivillighedskoordinatorerne med henblik på vurdering og herunder stillingtagen i henhold til servicelovens § 18.

 

Udvalget vil blive orienteret om udfaldet af behandlingen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 
Der arbejdes videre med at lave en partnerskabsaftale/udvide eksisterende, så der kan holdes weekend åbent i Kirkens Korshærs varmestue.
 
Administrationen behandler ansøgningen dækkende for resten af året.
 
Udgiften til udvidelse af åbningstiden fra 2015 og fremefter medtager udvalgsmedlemmerne i deres respektive grupper i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 

Sagsfremstilling
Referat

3694753e6.pdf
3694767e7.pdf
3694775e8.pdf

Bilag

Ansøgning om tilskud til varmestuen.pdf
Folder om Holbæk-arbejdet til PDF.pdf
Kredsbladet.pdf


83. Orientering om OPP i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 
 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 
 
 1. tager orienteringen om status på det nye plejecenter i Tølløse som OPP til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 27. juni 2012, at det nye plejecenter i Tølløse skal opføres og drives i et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP). Det nye plejecenter indeholder 65 plejeboliger, servicearealer og dagcenter. Plejecenteret er en del af Boligstrategien på ældreområdet og skal erstatte Tølløse Ældrecenter og Møllevang Ældrecenter.

 
 

Et OPP er et instrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører. Et OPP adskiller sig fra andre former for offentlig-privat samarbejder ved at koble flere opgaver sammen i et samlet udbud.

 
 

Formålet med at udbyde opgaven som et OPP, er at skabe et plejecenter som adskiller sig fra de øvrige plejecentre i Holbæk Kommune, bl.a. i kraft af anderledes og mere individualiserede tilbud. I OPP’et samles følgende delopgaver i én og samme kontrakt med en privat leverandør: Design og opførelse af bygningen, levering af personlig og praktisk hjælp og pleje samt almen sygepleje og madservice, drift af dagcenter, drift og vedligehold af byggeriet, samt administration af boligerne. Derudover skal den private samarbejdspartner indgå i et udviklingssamarbejde med Holbæk Kommune.

 
 

Ved at give den private samarbejdspartner maksimal indflydelse på plejecenterets udformning er hensigten, at optimere synergien på tværs af delopgaverne. Tanken er, at der leveres en løsning, som er ”tænkt hele vejen rundt”.

 
 

De fire leverandører, som er prækvalificerede er Aleris Omsorg, Danske Diakonhjem, Forenede Care og OK-Fonden.

 
 

I løbet af vinteren 2014 vil der være en dialogfase med de fire leverandører. Formålet med dialogfasen er dels at give deltagerne en indledende feedback på deres løsningsforslag og dels at tilpasse dialogmaterialet, så alle krav og ønsker er entydigt fastlagt i det endelige udbudsmateriale.

 
 

Tidsplan

 
 • Primo 2015: Udbudsmaterialet udsendes.

 • Medio februar 2015: Tilbudsfrist.

 • April/maj 2015: kontraktunderskrivelse

 • Primo 2017: det nye plejecenter tages i brug.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Orienteringen om status på det nye plejecenter i Tølløse som OPP taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling84. Godkendelse af mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14-17 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

 • Mandag d. 5. januar 2015

 • Mandag d. 26. januar 2015

 • Mandag d. 23. februar 2015

 • Mandag d. 23. marts 2015

 • Mandag d. 27. april 2015

 • Mandag d. 1. juni 2015

 • Mandag d. 22. juni 2015

 • Mandag d. 24. august 2015

 • Mandag d. 21. september 2015

 • Mandag d. 26. oktober 2015

 • Mandag d. 23. november 2015

 

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Mødeplan for 2015 godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e9.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


85. Udvalget for Voksne - Økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

 
 1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr.,  er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

På voksenområdet forventes der et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. Der er udfordringer på dagcenter, kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, plejecentrene samt en stor tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt efterværn.

 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab pr. August

Forventet afvigelse pr. August

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

295,7

293,4

295,3

1,9

Politikområde 8 - Ældre

223,3

243,7

244,5

0,8

Politikområde 9 – Voksenspecial

426,2

413,8

416,3

2,5

I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang

945,1

950,9

956,1

5,2

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

11,3

17,8

17,8

0,0

Politikområde 8 - Ældre

164,2

145,0

147,2

2,2

Politikområde 9 - Voksenspecial

29,9

39,3

39,4

0,0

I alt økonomisk ramme med overførselsadgang

205,4

202,2

204,4

2,2

 

 

 

 

 

TOTAL - Voksenudvalget

1.150,5

1.153,1

1.160,5

7,4

Note: Evt. differencer skyldes afrundinger


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3703325e10.pdf

Bilag

ØA_08_2014_UV-UDV


86. Gensidige orienteringer til mødet den 22. september 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen:

 1. Opsigelsen af aftalen om drift af område Øst fra Forenede Care

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-09-2014
Orienteringer taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling